Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ATT-vaikuttavuusselvitysryhmän kokous

Aika: Tiistai 17.3.2015 klo 10–12

Paikka: HY Porthania, sali P672

Osallistujat:

 • Anssi Neuvonen, VTT (puheenjohtaja)
 • Jukka Englund, Helsingin yliopisto
 • Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Elise Johansson, Turun yliopisto (etäyhteydellä)
 • Aila Louhelainen, Oulun yliopisto
 • Anu Nuutinen, Suomen Akatemia
 • Hanna-Mari Puuska, CSC (sihteeri)
 • Antti Tuomi-Nikula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto (asiantuntijana)

Asiat

 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja työjärjestyksen hyväksyminen

  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin työjärjestys. 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

  Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 3. OKM-tapaamisen kuulumiset

  Kerrottiin, että Anssi Neuvonen ja Hanna-Mari Puuska keskustelivat vaikuttavuusryhmän tilanteesta ja rahoitusmallityöryhmän tietotarpeista OKM:ssä 16.3.2015 Juha Haatajan ja Pirjo-Leena Forsströmin kanssa. Esille nousseita aiheita olivat muun muassa open accessin määritteleminen sekä rinnakkaistallentamisen vaade/suositus. Työryhmältä toivotaan alustavia toimenpide-ehdotuksia mm. tutkimusrahoittajien kanssa käytävään keskusteluun huhtikuun puolessa välissä sekä yliopistoille järjestettävään tilaisuuteen 6.5.2015. Lisäksi kuultiin, että ATT-kysely (avointiede.fi/toimintakulttuuri) on lähetetty korkeakouluille ja sen vastausaika päättyy maaliskuun loppupuolella, minkä jälkeen tulokset olisivat myös työryhmän käytettävissä.

   

  Työryhmä keskusteli open accessin määrittelemisestä ja rinnakkaistallentamista ja pitkäaikaissaatavuudesta. Todettiin, että rinnakkaistallennuksen kehittäminen aiheuttaa merkittävästi työtä korkeakouluissa, joskin jollakin tasolla rinnakkaistallennusprosessia on mahdollista myös automatisoida. Mainittiin, että jos JUULI toimisi jatkossa ajantasaisena open access -portaalina, olisi ehkä selkeintä, jos kokotekstilinkit johtaisivat julkaisuarkistoihin. Toinen vaihtoehto on, että linkki menee lehden sivulle. Myös kustantajilla on omia ratkaisuja pitkäaikaissaatavuuteen, mutta pienempien kustantajien kohdalla ei ole varmuutta siitä, että julkaisu olisi aina saatavilla.  Mainittiin, että rinnakkaistallentamisen kehityksen seuranta voi antaa väärän signaalin avoimen saatavuuden kehityksestä, sillä se kuvaa ennemmin prosessien kehittymistä.

   

  Kommentoitiin, että kansainvälisilläkin foorumeilla on ristiriitaisia ohjeita open accessin määritelmästä. Todettiin, että työryhmä voi kuitenkin antaa oman ehdotuksensa avoimen saatavuuden käytännön määritelmästä, jossa otetaan kantaa mm. erilaisiin tallennuspaikkoihin (esim. organisaatioiden julkaisuarkistot vs. arXiv, academia.edu) sekä embargo-aikoihin ja pitkäaikaissaatavuuteen.

   

  Kerrottiin, että rahoitusmallityöryhmä tekee ehdotusta yliopistojen rahoitusmalliksi vuodesta 2017 eteenpäin. Tulevassa asetuksessa ei kuitenkaan voida vielä säätää avoimuuden sisällyttämisestä rahoitusmallin kriteeriksi, sillä tietopohja ja määrittelyt eivät ole vielä riittävän valmiita. Avoimuus voidaan kuitenkin huomioida asetuksessa mainintana, jolloin se voitaisiin ottaa käyttöön myöhemmin (aikaisintaan 2019).

  Todettiin, että työryhmän ei tulisi miettiä asiaa vain rahoitusmallin näkökulmasta, vaan laajemmin myös muissa erilaisissa käyttötarkoituksissa (julkaisutiedonkeruu, kansallinen määritelmä, rahoittajien ja tutkimusorganisaatioiden suositukset). Rahoitusmallin tarkoituksena on suosia pitkäaikaista avointa saatavuutta, mikä ei ole ristiriidassa yleisten avoimuuden tavoitteiden kanssa. Kommentoitiin, että myös Suomen Akatemia tarvitsisi jonkun lähtökohdan asioiden edistämiselle, ja olisi hyvä, jos se tulisi työryhmän toimenpide-ehdotuksissa kirjatuksi johonkin muotoon.

   

  Sovittiin, että Jyrki ja Anu muotoilevat ehdotuksen pohjaksi ryhmälle kommentoitavaksi. Jyrki tekee myös tiivistelmän tiedonkeruun muistiosta (n. yksi A4) kommentoitavaksi. 4. ATT-vaikuttavuusryhmän selvitys
  Keskustellaan selvityksen sisällöstä ja johtopäätöksistä:
  1. Raporttiteksti (viimeisin versio google docsissa)
  2. Muistio Open Access –tiedonkeruun kehittämisestä (Jyrki Ilva 3.2.2015) - hyödyntäminen raportin 2. luvussa?
  3. Johtopäätökset ja suositukset (ml.  suositukset rahoitusmalliryhmälle)
  4. Liitteet (mm. tilannekuva kansainvälisestä vaikuttavuustutkimuksesta - linkki tulossa)   Keskusteltiin ehdotetuista toimenpide-ehdotuksista ja pidettiin niitä kannatettavina. Kommentoitiin, että suositus korkeakouluille rinnakkaistallentamisesta ei varsinaisesti tämän ryhmän toimeksiannon piirissä, mutta liittyy julkaisujen avoimuuden määritelmään. Kommentoitiin, että Julkarin voisi mainita Terkon rinnalla hyvänä esimerkkinä lataustietojen saatavuudesta. Kerrottiin, että myös Elsevier tarjoaa julkaisujensa latausmääriä tutkijoiden saataville.

   Ehdotettiin seuraavia korjauksia raporttiin:

   • Laadullinen arviointi po. laadun arviointi
   • Vaikuttavuus po. tutkimuksen arviointi
   • Lisätään muutama lause tutkimusaineistojen jatkokäytön ja hyödyntämisen mittaamisesta (onko lisensoitu tms. ) Tässä ryhmässä ei välttämättä erikoisasiantuntemusta, mutta pyydetään kommentteja esim. CSC:n asiantuntijoilta.
   • Avoimella vertaisarvioinnilla ei välttämättä pelkästään positiivisia seurauksia
   • Lataustietojen käsittely luvussa 4: Voisi viitata COUNTER-suositukseen . Kustantajat ilmoittavat käyttölukuja.
   • Lähdeviitteiden lisääminen.
   • Suositusten yhtenäistäminen (kalvosetti ja raportti)

   Sovittiin, että työryhmä tekee korjauksia ja kommentteja raporttiin pääsiäiseen mennessä, minkä jälkeen Hanna-Mari viimeistelee raportin. Seuraavassa kokouksessa käsitellään lopulliset toimenpide-ehdotukset sekä ATT-kyselyn tulokset. 5. Työn esitteleminen työryhmäseminaarissa 27.3.
  Seminaarin ohjelma

  Sovittiin, että Hanna-Mari esittelee alustavat toimenpide-ehdotukset. 6. Jutun kirjoittaminen avointiede.fi-sivustolle
  Vaikuttavuusryhmältä on pyydetty juttua avointiede.fi-sivustolle.
  Työryhmä merkitsi asian tiedoksi. 7. Muut asiat
  -

 8. Seuraava kokous
  Maanantaina 20.4.2015 klo 10–12 (HY Porthania P672).

 9. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.

 

 

 • No labels