Child pages
 • Kokous 23.10.2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Pöytäkirja(luonnos)

Aika: Torstai 23.10.2014 klo 13–16

Paikka: HY:n Porthania-rakennuksen Sali P672 (os. Yliopistonkatu 3).

Osallistujat:

 • Anssi Neuvonen, VTT (puheenjohtaja)
 • Jukka Englund, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Elise Johansson, Turun yliopisto
 • Hanna-Mari Puuska, CSC (sihteeri)
 • Antti Tuomi-Nikula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Asiat

1.  Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.15.

2.  ATT-tiekartan täydennykset

Alkuperäinen versio tiekartasta (v 0.7 2.10.2014)

Työryhmä teki muutosehdotuksia tiekartan kappaleisiin 3.4, 4.4 ja 5.3. (Ks. muutosehdotukset track changesilla)

Lisäksi yleisinä kommentteina tiekarttaan esitettiin lisättäväksi

  • Tieteenalojen erilaisten julkaisukäytäntöjen huomioiminen kaikissa luvuissa
  • Verkottuneisuus/tutkimusyhteistyö yhtenä avoimuuden ulottuvuutena

Sovittiin, että luku 7 (riskit) jätetään kommentoitavaksi myöhemmin.

Sovittiin, että työryhmän kommentit lähetetään ATT-hankkeelle seuraavan kokouksen 7.11. jälkeen.

3. Jatkotyön organisointi

Alustus (Anssi Neuvonen)

Raporttipohja: https://docs.google.com/document/d/1yUyrdlMFzcpCrPQH_Fp8Zv4hoId1X4GwngjSeffuAB4/edit?pli=1# )

Todettiin, että politiikkoja ja toimintamalleja käsitellään muissa ATT-työryhmissä, joten tämän ryhmän selvityksessä keskitytään vain indikaattoreihin ja niihin liittyviin palveluihin. Palvelujen kuvauksissa voidaan kuitenkin ottaa esille, miten niitä on organisaatioissa otettu käyttöön (esim. Terkko).

Todettiin, että varsinaisen suosituksen tekeminen on vaikeaa, mutta työryhmä voi loppuraportissaan tehdä ehdotuksen indikaattoreiden käytöstä ja arvion niiden käyttökelpoisuudesta (esim. tutkimuksen arvioinnissa, palkitsemisessa, rahoituspäätöksissä).

Todettiin, että suomenkielistä kattavaa selvitysmateriaalia on toistaiseksi vähän ja loppuraportti toimii myös tässä tarkoituksessa.

Ehdotuksessa voidaan myös ottaa kantaa siihen, tarvitaanko kansallinen järjestelmä tiedon keräämiseen ja voidaanko kv. palveluntarjoajien dataa ottaa käyttöön kansallisella tasolla vai käytetäänkö olemassa olevia järjestelmiä hajautetusti.

Lisäksi kommentoitiin, että tieteenalaerot tulisi huomioida ehdotuksessa. Esimerkiksi lääketieteissä on havaittavissa, että kansanterveydelliset aiheet näkyvät enemmän altmetriikassa.

4. Pienryhmät raportin työstämiseen

Sovittiin, että perustetaan raportin työstämiseen kaksi ryhmää:

1)      Indikaattorit: Anssi Neuvonen, Jukka Englund, Anu Nuutinen, NN, NN

2)      Palvelut: Aila Louhelainen, NN, NN

Sovittiin aikataulusta:

  • Tammikuun loppuun mennessä indikaattoreiden ja palveluiden kuvaukset valmiit.
  • Tammi-helmikuussa kysely organisaatioille
  • Maaliskuun loppuun mennessä yhteenvedot ja suositukset.

5. Tilannekatsaus muille ATT-työryhmille

 • Katsausta ryhmän työstä toivottu 27.10. mennessä
 • Ryhmien yhteinen tapaaminen 18.11.2014

Sovittiin, että Hanna-Mari tekee lyhyen kuvauksen tähän mennessä tehdystä työstä. Todettiin, että selvitetään, onko muilla ATT-ryhmillä vastaavia kyselyitä tulossa, jolloin olisi mahdollista yhdistää vaikuttavuusindikaattorikyselyä niihin. Yhteinen tapaaminen on suunnattu etupäässä puheenjohtajille.

Sovittiin, että otetaan tapaamisessa esille yhteistyö muiden ryhmien kanssa mm. kyselyn osalta.

 

6. Seuraava kokous

7.11.2014 klo 12-14 (HY?).

Asioita:

 • Tiekartan korjausten hyväksyminen
 • Pienryhmien organisointi.
 • Raporttipohja

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.

 • No labels