Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som hemuniversitet

Handläggningstid för förordande av ansökan

Hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Hakemuksen puoltokäsittelyn kestoon vaikuttavat esimerkiksi Opinto- ja opiskelijapalveluiden ja laitosten työtilanteet ja paikallaolo. Hakemus tulee toimittaa kotiyliopistoon puollettavaksi hyvissä ajoin ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä, mielellään viimeistään 4 viikkoa ennen hakuajan päättymistä. Pääsääntöisesti käsittelyaika on noin 2 - 3 viikkoa, mutta puoltokäsittely saattaa joskus viedä pidempäänkin. Varaa siis käsittelylle Aalto-yliopistossa riittävästi aikaa ennen kohdeyliopiston hakuajan umpeutumista!

Handläggning av förordande av ansökan

Haettaessa tulee käyttää sähköistä JOO-hakujärjestelmää, mikäli kohdeyliopisto kuuluu sähköistä hakujärjestelmää käyttävien yliopistojen piiriin. Nämä yliopistot käyvät ilmi Joopas-sivustolta. Muussa tapauksessa käytetään paperista JOO-hakemusta.

Sähköinen JOO-hakemus siirtyy lähettämisen jälkeen Opinto- ja opiskelijapalveluihin puoltokäsittelyä varten. Myös paperinen JOO-lomake käsitellään Opinto- ja opiskelijapalveluissa. Ennen puollon hakemista opiskelijan tulee hyväksyttää haetut opinnot osaksi henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. Opintoja ei voida puoltaa, mikäli ne eivät sisälly opiskelijan HOPSiin.

Kriterier för förordande och uppgörande av studieplan

Jotta JOO-hakemusta voidaan puoltaa, tulee vähintään seuraavien edellytysten täyttyä.

 • Opinnot eivät ole avoimen yliopiston opintoja.
 • Suunnitellut opinnot sisältyvät kandidaatin tutkinnon tai maisterin tutkinnon minimilaajuuteen ja ovat osa opiskelijan hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS).
 • Opiskelija on osoittanut opintojensa omassa korkeakoulussaan etenevän normaalisti. Kandidaatin tutkintoa ensimmäistä vuotta suorittavalle opiskelijalle ei voida puoltaa JOO-opintoja sisällytettäväksi ensimmäisen vuoden opintoihin.
 • Samansisältöisiä tai vastaavia kursseja ei ole kotikorkeakoulun omassa tarjonnassa. Toisen yliopiston opinnoilla ei ole tarkoitus korvata oman korkeakoulun opetustarjontaa eli suorittaa kursseja, jotka olisivat suoritettavissa myös kotikorkeakoulussa.
 • Suunnitellut opinnot soveltuvat tutkintoon. Ne tukevat suoritettavaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa ammatillisesti, ja niistä muodostuu tutkinnon sivuopintokokonaisuus tai ne ovat osa tutkintoon hyväksyttyä opintokokonaisuutta, esimerkiksi osa koulutusohjelman opintoja.
 • Vaihto-opiskelijoille ei voida myöntää puoltoa.

JOO-hakemusta ei voida hyväksyä ilman hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. Hakemuksen käsittelyä varten hakemukseen tulee liittää hyväksytty HOPS ja opintosuoritusote. Korkeakoulujen Into-sivuilla on tietoa HOPSin vahvistamisesta ja lisäohjeita HOPSin tekemiseen saa omasta koulutusohjelmasta.

Edellytykset sivuopintokokonaisuuden puollolle (Kauppakorkeakoulun opiskelijat):

Haettavan kokonaisuuden tulee noudattaa kohdeyliopiston tarjoamaa kokonaisuutta. Haettavan kokonaisuuden tulee olla opintopistemäärältään vähintään yhtä laaja kuin opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan merkitty sivuopintokokonaisuuden laajuus. Jos sivuopintokokonaisuuden laajuus kohdeyliopistossa on esim. 25 op ja opiskelija tarvitsee 30 op, hän voi valita 30 opintopisteen täyttymiseksi vielä jonkin ko. kokonaisuuteen soveltuvan kurssin. Vastaavasti jos kokonaisuuden laajuus onkin 32 op, voidaan opiskelijalle puoltaa koko 32 op. Kovin paljon  kokonaisuuden ylittäviä opintoja ei kuitenkaan voida puoltaa.

Edellytykset sivuopintokokonaisuuden puollolle (Tekniikan alan korkeakoulujen opiskelijat):

Haettavan kokonaisuuden tulee noudattaa kohdeyliopiston tarjoamaa kokonaisuutta. JOO-opinnot voi sijoittaa tutkinnossa sivuaineeksi tai vapaasti valittaviin opintoihin. JOO-opintojen laajuus riippuu omasta koulutusohjelmasta tai pääaineesta ja sen sivuaineen tai vapaasti valittavien opintojen laajuudesta.

Edellytykset sivuopintokokonaisuuden puollolle (Taideteollisen korkeakoulun opiskelijat):

Haettavan kokonaisuuden tulee sopia opiskelijan tutkintoon, esimerkiksi sivuaineeksi tai vapaasti valittavien opintojen kokonaisuuteen. On suositeltavaa, että haettava kokonaisuus noudattaa kohdeyliopiston tarjoamaa kokonaisuutta.

Tid för vilken studierätt förordas

Puolto joustavalle opinto-oikeudelle on aina määräaikainen, ja se voidaan myöntää enintään kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Puollon pituuteen vaikuttaa esimerkiksi suunniteltujen opintojen määrä. Huomaa, että kohdeyliopiston antama lopullinen suoritusaika voi olla lyhyempi kuin Aalto-yliopiston alun perin puoltama aika!

Adress som ansökan om förord skickas till

Sähköinen JOO-hakemus siirtyy lähettämisen jälkeen automaattisesti käsiteltäväksi Opinto- ja opiskelijapalveluihin. Paperinen JOO-hakemus toimitetaan oman korkeakoulun OOP:iin. Kuoreen pyydetään merkitsemään, että kyseessä on JOO-hakemus.

Toimitusosoitteet:

 • Opinto- ja opiskelijapalvelut, PL 14100, 00076 Aalto Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu
 • Opinto- ja opiskelijapalvelut, PL 21210, 00076 Aalto Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu
 • Opinto- ja opiskelijapalvelut, PL 16200, 00076 Aalto Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu
 • Opinto- ja opiskelijapalvelut, PL 15400, 00076 Aalto Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu
 • Opinto- ja opiskelijapalvelut, PL 13000, 00076 Aalto Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu Opinto- ja opiskelijapalvelut, PL 31000, 00076 Aalto

Att skicka en förordad ansökan till måluniversitetet

Sähköinen JOO-hakemus siirtyy automaattisesti kohdeyliopiston käsittelyyn, mikäli hakemusta on puollettu Aalto-yliopistossa kokonaan tai osittain. Kielteisen puoltopäätöksen perustelut ovat luettavissa järjestelmästä. Opiskelija saa sähköpostiinsa ilmoituksen, kun puoltoa koskeva päätös on tehty. Sähköisen hakemuksen tila ja käsittelyhistoria ovat tarkasteltavissa järjestelmässä koko prosessin ajan. Kun hakemus on lähtenyt opiskelijalta eteenpäin, hän ei enää itse voi muuttaa hakemuksessa antamiaan tietoja vaan tarvittaessa on otettava yhteyttä oman korkeakoulun JOO-vastaavaan.

Puollettu paperinen JOO-hakemus toimitetaan Aalto-yliopiston Opinto- ja opiskelijapalveluista suoraan kohdeyliopistoon. Mikäli hakemusta ei puolleta, arkistoidaan se Opinto- ja opiskelijapalveluissa. Opiskelija saa aina erikseen tiedon sekä myönteisestä puoltopäätöksestä että mahdollisesta kielteisestä päätöksestä.

Införande av JOO-studieprestationer i det egna universitetets register

JOO-suoritusten rekisteröiminen Aalto-yliopiston suoritusrekisteriin tapahtuu normaalin hyväksilukumenettelyn mukaisesti. Hyväksilukua varten tarvitaan kohdeyliopiston virallinen opintosuoritusote. Mikäli kyseessä on kohdeyliopiston tutkintovaatimusten mukainen sivuopintokokonaisuus, tarvitaan lisäksi kokonaisuusmerkintä.

Handledarnas kontaktuppgifter

Högskolan för elektroteknik
 • Planerare Eeva Halonen
 • eeva.halonen(at)aalto.fi
 • telefon: 050 327 9199
Handelshögskolan
 • Planerare Aino Salminen
 • aino.2.salminen(at)aalto.fi
 • telefon: 050 413 6414
Högskolan för ingenjörsvetenskaper
 • Koordinator Virpi Riissanen
 • virpi.riissanen(at)aalto.fi
 • telefon: 050 564 5495
Högskolan för kemiteknik
 • Planerare Kaisa Honkala
 • kaisa.honkala(at)aalto.fi
 • telefon: 050 511 2079
Högskolan för konst, design och arkitektur
 • Planerare Tiina Pylkkönen
 • tiina.pylkkonen(at)aalto.fi
 • telefon: 050 433 0736
Högskolan för teknikvetenskaper
 • Studiekoordinator Sari Salmisuo
 • sari.salmisuo(at)aalto.fi
 • telefon: 050 408 4540

 • No labels