Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Handläggning av förordande av ansökan

Ansökningar handläggs fortlöpande. Handläggningstiden för förordande av ansökan beror bland annat på arbetssituationen och mängden tillgänglig personal vid lärandetjänsterna och institutionerna. Ansökan ska lämnas in för förordande vid hemuniversitetet i god tid innan ansökningstiden vid måluniversitetet upphör, helst senast 4 veckor före ansökningstidens utgång. Handläggningstiden är vanligtvis ungefär 2-3 veckor, men handläggningen kan ibland dröja längre. Reservera därför tillräckligt med tid för handläggningen vid Aalto-universitetet innan ansökningstiden vid måluniversitetet upphör.

Ansökan görs via det elektroniska ansökningssystemet om måluniversitetet använder det. Information om vilka universitet som använder pappersansökan hittar du här.

Kriterier för förordande och uppgörande av studieplan

 För att JOO-ansökan ska kunna förordas ska åtminstone följande kriterier uppfyllas.

 • Den studerande är närvaroanmäld vid Aalto-universitetet.
 • Studierna hör inte i studieutbudet vid Öppna universitetet.
 • Studierna ingår i minimiomfattningen för kandidatexamen, magisterexamen eller påbyggnadsexamen och ingår i den godkända individuella studieplanen (ISP).

 • Den studerandes studier vid den egna högskolan har framskridit normalt. En förstaårsstuderande på kandidatnivå kan inte förordas studierätt för att inkludera JOO-studier under det första året.
 • Kurser med samma eller motsvarande innehåll erbjuds inte vid hemuniversitetet. Det är inte meningen att den studerande ska ersätta studier vid den egna högskolan med studier vid ett annat universitet, d.v.s. genomföra sådana kurser som skulle kunna genomföras vid den egna högskolan.
 • De planerade studierna passar in i examen. De stöder den professionella utvecklingen i anslutning till lägre eller högre högskoleexamen, och de bildar en biämneshelhet inom examen eller en studiehelhet som har godkänts för examen, t.ex. studier som ingår i utbildningsprogrammet.
 • Utbytesstuderande kan inte beviljas förordande.

De studier som ansökan gäller ska godkännas som en del av den individuella studieplanen i god tid innan ansökningstiden inleds. Studier som inte ingår i den individuella studieplanen kan inte förordas. Anvisningar för utarbetandet och fastställandet av den individuella studieplanen får du vid det egna utbildningsprogrammet eller på utbildningsprogrammets egna Into-sidor.

Förutsättningar för förordande av biämneshelhet (studerande vid Handelshögskolan):

Den helhet som ansökan gäller ska utgöra en helhet som ingår i måluniversitetets utbud. Den helhet som ansökan gäller ska omfatta minst den mängd studiepoäng som anges för biämnets del i den studerandes individuella studieplan. Om biämneshelheten vid måluniversitetet omfattar exempelvis 25 sp, och den studerande behöver 30 sp, kan hen välja ytterligare någon kurs som passar in i helheten för att komma upp i 30 sp. På motsvarande sätt kan den studerande förordas studier till en omfattning på 32 sp om studiehelheten omfattar 32 sp. Studier som till stor utsträckning överskrider den mängd som den studerande behöver kan däremot inte förordas.

Förutsättningar för förordande av biämneshelhet (studerande vid de tekniska högskolorna):

Den helhet som ansökan gäller ska utgöra en helhet som ingår i måluniversitetets utbud. JOO-studierna ska kunna inkluderas som biämne eller fritt valbara studier i examen. Omfattningen av JOO-studierna beror på det egna utbildningsprogrammet eller huvudämnet och på omfattningen av det biämne eller de fritt valbara studierna som ingår i programmet.

Förutsättningar för förordande av biämneshelhet (studerande vid Högskolan för konst, design och arkitektur):

De studier som ansökan gäller ska passa in i den studerandes examen, till exempel i form av ett biämne eller en fritt valbar studiehelhet. Det rekommenderas att den helhet som ansökan gäller utgör en helhet som ingår i måluniversitetets utbud.

Bilagor till ansökan

 • En godkänd ISP
 • Studieprestationsutdrag

Tid för vilken studierätt förordas

Flexibel studierätt förordas alltid för bestämd tid och beviljas för högst två läsår per gång. Den tid för vilken studierätt förordas beror på mängden planerade studier. Notera att den studierätt som beviljas av måluniversitetet kan gälla för en kortare tid än den som Aalto-universitetet ursprungligen förordat!

Adress som ansökan om förordande skickas till

En elektronisk JOO-ansökan överförs automatiskt till lärandetjänsterna för handläggning efter att du har skickat in den.

En JOO-ansökan i pappersform lämnas in till lärandetjänsterna vid den egna högskolan. Ange på kuvertet att det är frågan om en JOO-ansökan.

Adresser för inlämning av ansökan:

 • Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper, Lärandetjänster, PB 14100, 00076 Aalto
 • Aalto-universitetets handelshögskola, Lärandetjänster, PB 21210, 00076 Aalto
 • Aalto-universitetets högskola för kemiteknik, Lärandetjänster, PB 16100, 00076 Aalto
 • Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper, Lärandetjänster, PB 15400, 00076 Aalto
 • Aalto-universitetets högskola för elektroteknik, Lärandetjänster, PB 13000, 00076 Aalto
 • Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur, Lärandetjänster, PB 31000, 00076 Aalto

Inlämning av förordad ansökan till måluniversitetet

En elektronisk JOO-ansökan överförs automatiskt för handläggning vid måluniversitetet om den helt eller delvis har förordats av Aalto-universitetet. Om ansökan om förordande har fått avslag kan du ta del av motiveringarna i ansökningssystemet. Den studerande får ett meddelande per e-post när beslutet om förordande har fattats. I ansökningssystemet kan du följande ansökans status och behandlingshistorik under hela processens gång. När du har skickat iväg ansökan kan du inte längre göra ändringar i den. Vid behov kan du kontakta ansvarspersonen för JOO-ansökningar vid din högskola (se handläggarnas kontaktuppgifter).

En förordad JOO-ansökan i pappersform skickas direkt från Aalto-universitetets lärandetjänster till måluniversitetet. Om ansökan inte förordas arkiveras den vid lärandetjänsterna. Den studerande får alltid information om huruvida förordandet har beviljats eller inte.

Införande av JOO-studieprestationer i det egna universitetets register

JOO-prestationer registreras i studieprestationsregistret vid Aalto-universitetet i på det sätt som normalt gäller vid tillgodoräknande. Den studerande kan överföra sina JOO-studieprestationer för tillgodoräknande vid Aalto-universitetet via Puro, som är en tjänst för tillgodoräknande av studier: https://puro.joopas.fi/puro/. Du kan logga in i tjänsten med hjälp av ditt användarkonto vid hemuniversitetet. Du kan givetvis fortfarande använda ett officiellt studieprestationsutdrag i pappersform som du får från måluniversitetet. Puro-tjänsten ersätter endast det officiella studieprestationsutdraget i pappersform. Därtill ska du alltså lämna in de blanketter för tillgodoräknande som krävs vid dit utbildningsprogram. Om det är fråga om en biämneshelhet i enlighet med måluniversitetets examensfordringar ska det även finnas en helhetsanteckning i utdraget.

Handledarnas kontaktuppgifter

Högskolan för elektroteknik
 • Planerare Eeva Halonen
 • eeva.halonen(at)aalto.fi
 • telefon: 050 327 9199
Handelshögskolan
 • Planerare Saana Näreaho
 • saana.nareaho(at)aalto.fi
 • telefon: 050 413 6414
Högskolan för ingenjörsvetenskaper
 • Koordinator Virpi Riissanen
 • virpi.riissanen(at)aalto.fi
 • telefon: 050 564 5495
Högskolan för kemiteknik
 • Kaisa Pulliainen
 • kaisa.pulliainen(at)aalto.fi
 • telefon: 040 353 8116
Högskolan för konst, design och arkitektur
 • Planerare Tuuli Asunmaa
 • tuuli.asunmaa(at)aalto.fi
 • telefon: 050 470 8580
Högskolan för teknikvetenskaper
 • Studiekoordinator Sari Salmisuo
 • sari.salmisuo(at)aalto.fi
 • telefon: 050 408 4540

 • No labels