Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som hemuniversitet

Läs noga också informationen på www.hanken.fi/Joo-studier

Handläggningstid för förordande av ansökan

Du ansöker om Joo-studierätt på www.joopas.fi. Du logger in dig med ditt Hanken användar-ID.Tryck på Hanken i förteckningen på hemuniversitet.  Du kan börja fylla i din blankett, spara och skicka den först då den är färdig. Du skall bifoga en individuell studieplan i pdf-formati till din JOO-ansökan. Den individuella studieplanen görs i WebOodi, där du kan spara planen som pdf.JOO-förord behandlas i den ordning de kommer in. Förordandet görs snarast möjligt efter att ansökan kommit in men det är skäl att reservera från två till fyra veckor för det. Kom ihåg att kolla upp kurskoder på de kurser du anhåller om. Det gör det lättre för mottagaruniversitetet att förstå vad du vill studera hos dem.

Ta reda på det mottagande universitetets Joo-ansökningstid- Vissa universitet eller fakulteter har Joo-ansökningstid endast två ganger om året i april och i maj.

Handläggning av förordande av ansökan

Om din ansökan är komplett med den individuella studieplanen bifogad kan den behandlas av hemuniversitetet. Ansökan kan förordas av hemuniversitetet om kriterierna på förordet uppfyllls. Då ansökan är förordad skickas den vidare från Hanken till mottagaruniversitetet. Du får ett e-postmeddelande varje gång din ansökan går framåt ett steg.

OBS!  Om ansökan inte är komplett skickas det ett e-postmeddelande till den adress som den studerande angett i ansökan. Den studerande skall inom en vecka från att e-postmeddelandet skickats komplettera med de uppgifter som begärts. Om du inte svarar på kompletteringskrav går din ansökan inte framåt och den kommer inte att skickas till mottagaruniversitetet.

Kriterier för förordande och uppgörande av studieplan

 • Kandidatstuderande: Du skall ha avlagt minst 54 sp på Hanken för att få din JOO-ansökan förordad.
 • Magisterstuderande: Joo-kurserna skall vara skriftligt godkända av den programansvarige läraren
 • Forskarstuderande: Joo-kurserna skall vara skriftligt godkända av den för forskarstudierna ansvariga handledaren
 • Joo-kurserna skall rymmas in I examens omfattning och de skall vara relevanta för examen
 • Kurserna skall vara kurser som Hanken inte erbjduer
 • SPRÅKSTUDIER: På Hanken kan du läsa flera språk och de kurser som krävs för examen i två främmande språk skall vara i de språk som undervisas på Hanken. Om du har planer på att via Hanken åka på utbyte eller på praktik till ett land vars språk inte undervisas på Hanken kan du ansöka om att få läsa språket via JOO-avtalet. Du kan också ansöka om att läsa kurser i affärskommunikation (businessterminolog) om det inte undervisas på Hanken.
 • Den studerandes studieplan:  Då du ansöker om förord för JOO-studier bör du på förhand ha planerat in studierna i din examen.Om du redan har alla kurser i ditt huvudämne eller redan läst ditt biämne på Hanken förordas inte din ansökan. Du skall alltså på förhand veta hur och om du kan räkna kurserna till godo på Hanken. Kurser som inte kan ingå i din examen kommer inte att förordas. Om den planerade JOO-kursen hör till ett ämne som undervisas på Hanken skall du kontrollera med den ämnesanvarige läraren att inte någon motsvarande kurs ges på Hanken. Bifoga en lank till kursbeskrivningen då du kontaktar läraren som är ansvarig för ämnet. Planera in JOO-studierna i god tid så att det studievägledaren har tid att kontrollera din studieplan, innan Joo-ansökningstiden vid det mottagande universitetet går ut.
 • Om joo-studierna hör till ett ämne som kan studeras på Hanken, kontakta den ämnesansvariga läraren på förhand för att försäkra dig att kurserna inte undervisas på Hanken. Kontakten med den ämnesansvariga läraren sker enklast genom e-post med länkar till kursbeskrivningar över de planerade joo-kurserna

Tid för vilken studierätt förordas

Studierätten beviljas i regel för 2 år.

Adress som ansökan om förord skickas till

Du söker elektroniskt via www.joopas.fi.

Att skicka en förordad ansökan till måluniversitetet

Då du beviljats förord skickas din ansökan elektroniskt vidare från Hanken till mottagaruniversitetet.

Införande av JOO-studieprestationer i det egna universitetets register

För att kunna räkna till godo de JOO-kurser som du har avlagt vid ett annat universitet skall du göra så här:

 • Be om ett studieutdrag från mottagaruniversitetet.
 • Fyll i en blankett om tillgodoräknande från Hankens  webbplats  och fyll i namnen på de JOO-kurser du ansöker om att få räkna till godo vid Hanken. Om du anhåller om att få ett helt biämne till godo i ett ämne som inte erbjuds vid Hanken är det prorektorn som godkänner tillgodoräknandet. Enstaka kurser i ämnen som inte erbjuds vid Hanken och som inte utgör ett biämne godkänns av studiekoordinatorn vid studiebyrån.
 • Lämna in den ifyllda blanketten och studieutdraget till en professor vid den institution som på Hanken ansvarar för det ämne inom vilket du vill få kursen tillgodoräknad. Om kursen ersätter en kurs som undervisas på Hanken fyller professorn i namnet på den kursen. Om kursen inte motsvarar någon av Hankens kurser fyller professorn i hur många studiepoäng kursen motsvarar och inom vilket ämne och på vilken nivå kursen godkänns. Observera att du skall diskutera med din professor om det är möjligt att få kursen eller kurserna tillgodoräknade vid Hanken också innan du ansöker om förord för din JOO-ansökan.
 • Studieutdraget med de avlagda JOO-kurserna och blanketten med professorns namnteckning skall du sedan lämna in till ServicePunkten i Helsingfors (öppen under läsåret vardagar mellan 10-15, under andra tider kontrollera öppettiderna)eller studiebyrån i Vasa. Studiebyrån för därefter in kursen eller kurserna i Hankens studieprestationsregister (Oodi).

Handledarnas kontaktuppgifter

Studiebyrån

 • Studiebyrån i Helsingfors 2. våningen, Hankens huvudbyggnad, Arkadiagatan 22, Helsingfors
 • Mottagning måndag 13-16, onsdag 9-12, torsdag 13-16
 • Frågor kan skickas till studieinfo@hanken.fi
 • Britt-Mari Siironen, studiekoordinator
 • Studiebyrån i Vasa 1. våningen i Hankenhuset, Handelsesplanaden 2, Vasa
 • britt-mari.siironen@hanken.fi
 • Anträffbar måndag-torsdag.

Förordshandläggarnas kontaktuppgifter

Studiebyrån

 • No labels