Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In English: University of Helsinki Instructions regarding the host university

På svenska: Helsingfors universitet som måluniversitet

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa.

Joustavalla opinto-oikeudella pyritään tarkoituksenmukaisesti laajentamaan oman yliopiston (kotiyliopiston) opintotarjontaa, lisäämään valinnanmahdollisuuksia ja tukemaan opintojen etenemistä. Opiskelijalle joustava opinto-oikeus tarjoaa mahdollisuuden liittää tutkintoon sopivia opintoja muiden yliopistojen tarjonnasta sekä hyödyntää opinnoissaan muiden yliopistojen asiantuntijoita ja erikoisaloja.

JOO-opinto-oikeutta toiseen suomalaiseen yliopistoon haetaan JOOPAS-hakujärjestelmän kautta. Helsingin yliopiston JOO-opinto-oikeudet myönnetään Liikkuvuuspalveluissa. Opiskelija saa tiedon päätöksestä Joopas järjestelmästä noin 1 kuukauden kuluttua hakuajan päätyttyä. JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Seuraaviin opintoihin ei myönnetä JOO-opinto-oikeuksia:

 • Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelman opinnot
 • Maantieteen aineopinnot
 • Opettajien kelpoisuusopinnot
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot
 • Kotitaloustieteen syventävät opinnot
 • Psykologian perus- ja aineopinnot
 • VIExpert - Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavat vieraan kielen (englanti) ja toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kurssit
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavan opintojakson korvaavat englannin ja toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeet
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavat äidinkielen (suomi, ruotsi) viestintäopinnot
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavat opintojaksot korvaavat äidinkielen (suomi, ruotsi) kokeet
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavan vieraan kielen opintojakson korvaava koe: arabia, portugali, viro, tanska

Hakuajat JOO-opintoihin

Kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoille järjestetään kaksi hakua vuodessa (kiinteät hakuajat):

 • 1.4–30.4. (klo 15.45 mennessä): haku seuraavan lukuvuoden (syksy ja kevät) opintoihin
 • 1.10.–31.10. (klo 15.45 mennessä): haku seuraavan lukukauden (kevät) opintoihin

Mikäli hakuajan päättymispäivä ei ole arkipäivä, hakuaika päättyy seuraavana arkipäivänä klo 15.45. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Huom! Hakijan tulee itse tarkistaa puoltojen käsittelyaikataulut omasta kotiyliopistostaan ja hänen tulee huomioida kotiyliopiston hakemuksen käsittelyyn kuluva aika (sekä sähköisen että paperisen hakemuksen osalta).
Hakemuksen (sähköisen ja paperisen) tulee olla siirtynyt kotiyliopistosta Helsingin yliopistoon hakuajan päättymiseen mennessä.

Tohtorikoulutettaville hakuaika on jatkuva, mutta muista hakea JOO-oikeutta ennen kurssin alkua. Hakemusten käsittelyaika on neljä viikkoa.

Opetustarjonta

Helsingin yliopistossa ei ole erillisiä JOO-opiskelijoiden opinto-oppaita. Tietoa Helsingin yliopiston opetustarjonnasta löydät nettisivuiltamme: opetustarjonta ja valinnaiset opinnot.

Huom! Hakiessasi JOO-opinto-oikeutta Helsingin yliopiston kahden eri tiedekunnan kursseille, täytä erilliset hakemukset kumpaankin tiedekuntaan. Et voi siis yhdistää esimerkiksi humanistisen tiedekunnan ja Kielikeskuksen kursseja samalle hakemukselle.

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Vain Helsingin yliopiston opetustarjonnassa oleviin ja kotiyliopiston puoltamiin opintoihin voidaan myöntää JOO-opinto-oikeuksia.

JOO-opinto-oikeuden myönnöt tehdään seuraavien kriteerien perusteella:

 • Hakijalla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa.
 • JOO-opinto-oikeus myönnetään toisessa korkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon liitettävien opintokokonaisuuksien tai opintojaksojen suorittamiseksi.
 • Kotiyliopiston antamat puollot opinnoista ja suoritusajasta.
 • Hakijan aiempien opintojen määrä / sisältö, opintomenestys ja esittämät perustelut opinto-oikeuden tarpeellisuudesta. Huom. mikäli kotiyliopiston JOO-hakemukselle ei tarvinnut liittää opintosuoritusotetta niin Helsingin yliopisto lähettää siitä hakijalle täydennyspyynnön Joopas-järjestelmässä.
 • Vastaanottavan koulutusohjelman opetusmahdollisuudet suhteessa määräaikaista opinto-oikeutta hakeneiden opiskelijoiden määrään.

HUOM! Myönnetty JOO-opinto-oikeus ei vielä takaa kurssille pääsyä esim. mikäli kurssilla on karsiva alkutentti, tasokoe, etusijajärjestys tai osallistujakiintiö eli osallistujat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä. Jotta JOO-opinto-oikeus voidaan myöntää, opiskelijalla tulee olla riittävät pohjatiedot kurssin suorittamiseen. Mikäli kurssille ei ole erillistä kiintiötä, opinto-oikeutta myönnettäessä arvioidaan mm. antavatko korkeakoulun tila- ja laiteresurssit mahdollisuuden JOO-opiskelijoiden hyväksymiseen ja onko kurssilla tilaa.

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opinnot eivät kuulu JOO-sopimuksen piiriin.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

JOO-opinto-oikeudet myönnetään aina määräaikaisena (enintään kahden vuoden määräajaksi) ja opiskelijalla on oikeus suorittaa vain niitä opintoja, joita varten opinto-oikeus on myönnetty. Jos opiskelijan kotiyliopisto on puoltanut JOO-hakemusta lyhemmäksi ajaksi kuin kaksi vuotta, niin tällöin noudatetaan kotiyliopiston päätöstä. JOO-opinto-oikeus päättyy, jos opiskelija valmistuu kotiyliopistostaan.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Haettaessa käytetään sähköistä Joopas-hakujärjestelmää, mikäli opiskelijan kotiyliopisto käyttää sähköistä järjestelmää. Nämä yliopistot käyvät ilmi Joopas-palvelun etusivulta. Sähköinen hakemus siirtyy hakijan kotiyliopiston käsittelyn jälkeen automaattisesti Helsingin yliopistoon, mikäli hakemusta tai sen osia on puollettu.

Paperihakemusta käyttävät yliopistot: Hakemus skannataan ja pyydetään lähettämään palveluosoitteeseen: joo@helsinki.fi

JOO-opiskelun aloittaminen

Helsingin yliopistoon JOO-opintoihin hakeneet saavat tiedon opinto-oikeuspäätöksestä yhden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Opiskelija saa sähköpostiviestin Joopas-palvelusta silloin, kun JOO-opinto-oikeuspäätös on tehty. Opiskelija näkee päätöksen sisällön kirjautumalla omilla tunnuksillaan Joopas-järjestelmään. Opinto-oikeuden saaneille opiskelijoille lähetetään sähköpostitse tietoa opintojen aloittamisesta ja kursseille ilmoittautumisesta.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Suoritusten siirtäminen (hyväksilukeminen) kotiyliopiston rekisteriin tapahtuu kotiyliopiston ohjeistamalla tavalla.
Helsingin yliopistossa suoritetuista JOO-opinnoista voi pyytää virallisen opintosuoritusotteen Opiskelijaneuvonnasta.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot:

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Liikkuvuuspalveluihin.


 • No labels