Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som hemuniversitet

Handläggningstid för förordande av ansökan

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemusten käsittely kestää 2 – 4 viikkoa. JOO-opintoja haettaessa tulee huomioida kohdeyliopiston hakuajat.

Handläggning av förordande av ansökan

Hakemus tehdään pääasiassa sähköisessä JOO-hakujärjestelmässä, https://haku.joopas.fi johon opiskelija itse rekisteröityy käyttäjäksi. Poikkeuksena ovat yliopistot, jotka eivät kuulu sähköiseen hakumenettelyyn. Nämä yliopistot tulee tarkastaa ennen hakua joko yliopistojen omilta verkkosivuilta tai palvelusta www.joopas.fi

Hakemus käsitellään sähköisesti JOO-hakujärjestelmässä ja opiskelija saa tiedon käsittelyn edistymisestä sähköpostiinsa. Paperisten hakulomakkeiden käsittelystä opiskelija saa tiedon suoraan kohdeyliopistosta tai kotiyliopistosta riippuen kohdeyliopiston käsittelyperiaatteista.

Kriterier för förordande och uppgörande av studieplan

JOO -opiskelijoiden puoltopäätökset tehdään tapauskohtaisesti. JOO-opintojen tulee tukea esim. tutkimustyön tekemistä. Kieliopinnoissa suositaan opintoja, jollaisia (vastaavia) ei ole MPKK:n omassa tarjonnassa. JOO --opintoja voidaan puoltaa kaikille Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille (SK, SM, YEK, ST).

JOO-opintoja hakiessaan opiskelijan on ennen hakemuksen jättämistä neuvoteltava opinnoille hakeutumisesta eri tahojen kanssa.

Opiskelijan tulee neuvotella JOO-opinnoista sen ainelaitoksen kanssa, jota tulevat JOO-opinnot koskevat esim. pää- tai sivuaineen osalta ja kuinka JOO-opinnot sisällytetään suoritettavaan tutkintoon. Ainelaitos antaa puollon suoritettaville opinnoille. Ennen hakemuksen tekemistä opiskelijan on neuvoteltava myös kurssinjohtajan kanssa JOO-opintojen suoritustavasta, jos kyseessä on esim. pakollista läsnäoloa luennoilla vaativa opintojakso. Kurssinjohtaja antaa opiskelijalle puollon opinnoille osallistumisesta. Tohtoriopiskelijat neuvottelevat suoritettavista JOO-opinnoista professorin tai muun väitöskirjaa ohjaavan tahon kanssa ja saavat tarvittavan puoltolausunnon näiltä tahoilta.

Puoltolausunnot tulee liittää hakemukseen joko sähköisesti (https://haku.joopas.fi) tai toimittaa paperisena Opintoasiainosastolle JOO-opiskelijoista vastaavalle koulutussuunnittelijalle, joka liittää puoltolausunnot opiskelijan hakemukseen.

Tid för vilken studierätt förordas

Oikeus suorittaa tutkintoon sisällytettäviä opintoja myönnetään määräaikaisena. Opintojen suorittamisoikeus alkaa siitä, kun kohdeyliopisto on myöntänyt opinto-oikeuden kotiyliopiston puoltamille JOO-opinnoille. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi (2) lukuvuotta.

Joustava opinto-oikeus päättyy automaattisesti, mikäli opiskelija saa kotiyliopistossaan tutkinnon valmiiksi tai mikäli hän siirtyy JOO-sopimuksen mukaisen opinto-oikeuden voimassa ollessa kohdeyliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi.

Adress som ansökan om förord skickas till

Hakemuksen liitteeksi toimitettavat puoltolausunnot liitetään sähköisessä haussa (https://haku.joopas.fi) suoraan hakemukseen ja paperisten hakemusten osalla liitteet tulee toimittaa yhdessä hakemuksen kanssa osoitteeseen: Maanpuolustuskorkeakoulu, Opintoasiainosasto, PL 7, 00861 HELSINKI. Kuoreen merkintä JOO-HAKEMUS.

Att skicka en förordad ansökan till måluniversitetet

Puolletut hakemukset toimitetaan kohdeyliopistoon MPKK:n Opintoasiainosaston toimesta joko sähköisesti tai kirjeitse riippuen kohdeyliopiston käsittelytavasta.

Införande av JOO-studieprestationer i det egna universitetets register

JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen Maanpuolustuskorkeakoululle opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Suoritustiedot tulee toimittaa heti opintojen päätyttyä MPKK:n Opintoasiainosastoon JOO-vastaavalle koulutussuunnittelijalle sekä kurssista vastaavalle kurssisihteerille, joka vie opinnot opintosuoritusrekisteriin. Suoritustietojen yhteyteen on liitettävä ainelaitoksen tai tutkinto-osaston vahvistama tieto, miten opinnot kirjataan, jos kyseessä on esim. korvaavuus.

Handledarnas kontaktuppgifter

Maanpuolustuskorkeakoulu, Opintoasiainosasto

 • Nimi: Mialeena Pärssinen, koulutussuunnittelija 
 • Sijainti: Ritaritalo, 1. krs
 • Puhelin: 0299 530215
 • Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mil.fi

Strategian laitos

 • Nimi: Joonas Sipilä, erikoissuunnittelija
 • Sijainti: Kruunuhaka
 • Puhelin: 0299 530621
 • Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mil.fi

Sotahistorian laitos

 • Nimi: Yrjö Lehtonen, opettaja
 • Sijainti: Sörnäinen
 • Puhelin: 0299 530374
 • Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mil.fi

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos

 • Nimi: Jouni Suokas, opettaja
 • Sijainti: Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahamina
 • Puhelin: 0299 530415
 • Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mil.fi

Sotatekniikan laitos

 • Nimi: Tapio Saarelainen, opettaja
 • Sijainti: Maanpuolustuskorkeakoulu, Santahamina
 • Puhelin: 0299 530485
 • Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mil.fi

Förordshandläggarnas kontaktuppgifter

Puollon JOO-opinnoille antavat tapauskohtaisesti, riippuen tutkintotasosta: kurssinjohtaja, väitöskirja ohjaaja tai professori. Yhteystiedot PVHR tai puolustusvoimien vaihde p. 0299800.

Memorialshandläggarnas kontaktuppgifter

Lausuntojen antajina toimivat: oppiaineesta vastaava ainelaitos, väitöskirjan ohjaaja tai professori. Yhteystiedot PVHR tai puolustusvoimien vaihde p. 0299800.

 • No labels