Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som hemuniversitet

Handläggningstid för förordande av ansökan

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelija voi hakea JOO-opintoihin toiseen kotimaiseen yliopistoon. JOO-opintojen suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on läsnäolevana omassa kotiyliopistossaan. Hakuhetkellä riittää poissaolevaksi ilmoittautuminen, kunhan käyttäjätunnus on avoinna. Hakemuksia voi toimittaa puollettavaksi koska vain lukuvuoden aikana (huomaa kuitenkin, että joissain kohdeyliopistoissa hakemuksia käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa). Puollon käsittelyaika on kaksi viikkoa hakemuksen toimittamisesta. 

Handläggning av förordande av ansökan

Tampereen yliopisto käyttää sähköistä JOO-hakujärjestelmää. Hakiessasi toiseen sähköistä hakua käyttävään yliopistoon, kirjaudu sähköiseen hakujärjestelmään. Siellä voit täyttää sähköisen hakulomakkeen oman tiedekuntasi puollettavaksi.

Sähköiseen JOO-hakujärjestelmään kirjaudutaan Tampereen yliopiston käyttäjätunnuksella. Jos kirjautuminen ei onnistu, vaikka kirjautuminen opiskelijan muihin sähköisiin palveluihin kuten Opiskelijan työpöydälle tai POPiin toimii, ota yhteyttä tunnushallintoon it-helpdesk@tuni.fi.

Liitä sähköiseen hakemukseen Opiskelijan työpöydältä tilattava tai POPista (tekniikan opiskelijat) saatava pdf-muotoinen Tampereen yliopiston opintosuoritusote. Myös HOPSin liittäminen hakemukseen on suositeltavaa. Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin ja Oulun yliopistoihin haetaan paperilomakkeella. Tällöin paperinen lomake liitteineen toimitetaan oman tiedekunnan yhteyshenkilölle puollettavaksi.

Mikäli oma yliopisto puoltaa JOO-hakemusta, hakemus toimitetaan eteenpäin kohdeyliopistoon.

Kriterier för förordande och uppgörande av studieplan

Hakemuksia puolletaan vain perustelluista syistä. Puollon voi saada sellaisiin opintoihin, joita ei voi suorittaa Tampereen yliopistossa ja jotka on tarkoituksenmukaista liittää osaksi opiskelijan tutkintoa. Haettavat opinnot tulee eritellä hakulomakkeelle opintojakson/kurssin tarkkuudella. Tutkinnon vähimmäisopintopistemäärän ylittäviin opintoihin annetaan puolto vain erittäin painavista syistä. Ensimmäisen vuoden opiskelijan hakemusta puolletaan pääsääntöisesti vasta kevätlukukauden hakuaikana seuraavan syksyn opintoihin ja vain erittäin perustellusta syystä. Tutustu huolellisesti yliopiston ja oman tiedekuntasi puoltoperusteisiin. 

Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote, opintosuunnitelma ja/tai perustelu, josta ilmenee miten haettavat opinnot soveltuvat osaksi suoritettavaa tutkintoa. Näiden lisäksi jatko-opiskelija liittää hakemukseensa myös jatko-opintoja ohjaavan professorin lausunnon.

Tid för vilken studierätt förordas

Puollettu opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi vuotta. Joustava opinto-oikeus päättyy kuitenkin samaan aikaan kuin tutkinnon suorittamisoikeus kotiyliopistossa. Keskeneräisiin opintoihin voi hakeutua vain uuden haun kautta.

Adress som ansökan om förord skickas till

Puoltohakemukset toimitetaan oman tiedekunnan yhteyshenkilölle joko sähköisesti tai paperisena lomakkeena, riippuen siitä, mikä hakutapa kohdeyliopistossa on käytössä. Sähköisessä järjestelmässä opiskelija saa sähköpostiinsa tietoa hakemuksen käsittelystä.

Att skicka en förordad ansökan till måluniversitetet

Puolletut hakemukset toimitetaan kotiyliopiston toimesta kohdeyliopistoon. Mahdollisesta kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle erikseen.

Införande av JOO-studieprestationer i det egna universitetets register

JOO-opintojen suoritusten siirtoon suositellaan käytettäväksi Puro-palvelua (linkki palveluun löytyy myös Joo-hakujärjestelmän etusivulta). Palvelussa osa korkeakouluista, myös Tampereen yliopisto, sallii opiskelijoiden siirtää toisessa korkeakoulussa tekemänsä opintosuoritukset kotikorkeakouluun hyväksiluettavaksi. Listan siirtopalvelua käyttävistä korkeakouluista näet Puron verkkosivulta.

Tee hyväksilukupyyntö JOO-opinnoista Puro-palvelun kautta. Katso Opiskelijan ohje

Kirjoita Puro-hakemuksen ”Kirjoita viesti” –kenttään, että hakemasi hyväksiluku koskee JOO-opintoja sekä tarvittavat lisätiedot suorittamistasi opinnoista. Jos yliopisto, jossa olet suorittanut JOO-opintoja ei käytä Puro-palvelua, hae hyväksilukua tiedekuntasi ohjeiden mukaan: tekniikan alan ohjeet POPissa ja muut kuin tekniikan ohjeet Opiskelun oppaassa.

Handledarnas kontaktuppgifter

Informaatioteknologia ja viestintä

Kielten tutkinto-ohjelmat, viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma (journalistiikka, informaatiotutkimus, puheviestintä, mediatutkimus) ja teatterityön tutkinto-ohjelma

Johtaminen ja talous

Hallintotieteet (sekä NORDIG, MARIHE ja SAFER -maisteriohjelmat)

Kauppatieteet (sekä Leadership for Change -maisteriohjelma, Tilintarkastuken ja arvioinnin ma, Vastuullisen liiketoiminnan ma)

Politiikan tutkimus

Kasvatustieteet ja kulttuuri

Lääketiede ja terveysteknologia

 

Rakennettu ympäristö

Tekniikka ja luonnontieteet

 

Yhteiskuntatieteet

 Puoltojen käsittelijoiden yhteystiedot

Informaatioteknologia ja viestintä

Kielten tutkinto-ohjelmat, viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma (journalistiikka, informaatiotutkimus, puheviestintä, mediatutkimus) ja teatterityön tutkinto-ohjelma

Johtaminen ja talous

Hallintotieteet (sekä NORDIG, MARIHE ja SAFER -maisteriohjelmat)

Kauppatieteet (sekä Leadership for Change -maisteriohjelma, Tilintarkastuken ja arvioinnin ma, Vastuullisen liiketoiminnan ma)

Politiikan tutkimus

Kasvatustieteet ja kulttuuri

Lääketiede ja terveysteknologia

 

Rakennettu ympäristö

Tekniikka ja luonnontieteet

 

Yhteiskuntatieteet

  • No labels