Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oodi-konsortio huolehtii Oodi-järjestelmän päivitysversioiden ja kehityspalvelujen tuottamisesta yliopistojen käyttöön. Palvelut ostetaan Tieteen tietotekniikan keskukselta (CSC). Peruspalvelujen lisäksi yliopistot voivat ostaa mm. projektinhallintapalveluita, integraatiopalveluita sekä pääkäyttäjäpalvelua.

Oodi-konsortion palveluista yliopistoille vastaa CSC:n Oodi-asiantuntijatiimi yhteistyössä Acenetin ja Goforen Oodi-kehittäjien kanssa. 

Oodi-asiantuntijatiimin yhteystiedot

CSC:n Oodi-tiimi huolehtii siitä että Oodi-konsortion jäsenillä on käytettävissään opintohallinnon tietojärjestelmän päivitysversioiden tuottamiseen ja järjestelmän kehittämiseen liittyvät palvelut sekä erilaisten kehityshankkeiden toteuttamiseen liittyvät palvelut. Oodi-tiimi myös huolehtii konsortion hallinnosta ja on mukana konsortion lyhyen ja pitkän aikavälin toiminnan suunnittelussa. Sovelluskehitys kilpailutetaan ja ostetaan ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Oodi-tiimi tuottaa myös projektinhallintapalveluja Oodi-yliopistojen omien projektien käyttöön.

Päivitysversioiden tuottaminen ja Oodin kehittäminen

Päivitysversioiden tuottamispalvelu kattaa korkeakoulujen palvelupyyntöjen käsittelyn ja toteutuksen versiotyöhön määritellyn budjetin mukaisesti. Oodin versiotyön puitteissa huolehditaan siitä, että Oodin olemassa olevat toiminnot vastaavat mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita. Versiotyö sisältää virheilmoituksiin perustuvien korjausten sekä tuotantojärjestelmän käytettävyyteen liittyvien pienten muutosten toteuttamisen Oodi-järjestelmään. Lisäksi huolehditaan myös siitä, että esim. lainsäädännön asettamat vaatimukset toteutetaan järjestelmään.

Päivitysversioiden tuottamispalvelun tavoitteena on tukea Oodin tuotantojärjestelmän käytettävyyttä, yhdenmukaisuutta, edistää korkeakoulujen yhteisiä toimintatapoja sekä tiedottaa hyvistä käytännöistä. Versiotyö organisoidaan ketterästi voimassaolevan konsortion toimintamallin ja muutoksenhallintaprosessin mukaisesti. Konsortion jäsenet nimeävät versiotyön tueksi asiantuntijoita palveluntuottajan pyynnöstä. Konsortioyliopistoille julkaistaan vain yksi yhtenäinen versio, joka on kaikilla käytössä.

Säännöllisissä versioissa kehitetään myös uusia ominaisuuksia. Kehittämispalveluun kuuluvat työvaliokunnan hyväksymien (konsortion työlista) Oodin kehittämisperiaatteiden mukaisten toimien suunnittelu, käynnistäminen, toteutuksen ohjaus sekä projektinhallinta kulloisenkin kehittämisbudjetin mukaisesti.

Kehittämispalvelun tavoitteena on huolehtia järjestelmän jatkuvuudesta ja palvelevuudesta työvaliokunnan hyväksymien kehittämisperiaatteiden mukaisesti.
Konsortion jäsenet nimittävät kehityshankkeisiin asiantuntijoita palveluntuottajan pyynnöstä. CSC:n Oodi-tiimi tarjoaa palveluja myös yliopistojen omiin kehittämishankkeisiin.

CSC:n Oodi-tiimi ja Oodi-yliopistot ovat yhteistyössä toteuttaneet useita Oodin kehitysprojekteja.

Rajapinnat ja integraatiot

Oodin WS-rajapintaprojekti käynnistettiin vuoden 2008 lopulla ja työ on jatkuvaa. Pilottiprojektina toteutettiin rajapinnat mm. Aalto-yliopiston käyttämään Asio-järjestelmään.
Pilotin jälkeen rajapintatyö on laajentuntu ja konsortion yhteisiä rajapintoja käyttävät yhtä lukuun ottamatta kaikki Oodi-yliopistot. Rajapintoja käyttävät mm. ILPA-hakujärjestelmä, HY:n Optime sekä Tuudo.

Oodi-konsortio tarjoaa kehittäjien käyttöön uusimmat rajapintaversiot, joita löytyy sekä REST- että SOAP-muodossa.

Konsortio tarjoaa myös jäsenyliopistoille VIRTA-tiedonsiirron lakisääteisiä tiedonsiirtoja varten sekä OILI-Oodi-integraation Opintopolun opiskelijavalintoja ja lukuvuosi-ilmoittautumisia varten.

Tukitoimet

Tukitoimet sisältävät Oodi-konsortion toimintamallin ja konsortiosopimuksen mukaiset projektipäällikköpalvelut, Työvaliokunnan ja johtoryhmän valmistelu- ja sihteeripalvelut, konsortion hallinon toiminnan ja talouden suunnitteluineen ja seurantoineen. Tukitoimiin kuuluvat myös mm. ylläpidosta ja kehittämisestä tiedottaminen, yhteisten tilaisuuksien (esim. OIG) ja koulutusten järjestäminen OIG-tilaisuudet ja koulutukset sekä tarpeellinen sidosryhmätoiminta.

Tukipalvelujen tavoitteena on turvata konsortion toimielinten ja konsortiojäsenten asiantuntijoiden yhteistoiminta ja tiedonsaanti.
Käyttöpalvelut, help desk -palvelut ja muun käyttäjätuen konsortion jäsenyliopistot järjestävät itsenäisesti.

Pääkäyttäjäpalvelu

CSC tarjoaa pääkäyttäjäpalvelua kaikille Oodi-yliopistoille. Pääkäyttäjäpalvelun tavoitteena on tukea yliopiston Oodi-pääkäyttäjien työtä. Palvelu kattaa yliopiston pääkäyttäjien palvelupyyntöjen käsittelyn ja toteutuksen palvelusopimuksen mukaisesti. Palveluun voi kuulua esim. yliopiston omien Oodin käyttöohjeiden ylläpito, koulutusten suunnittelu ja toteutus yhdessä yliopiston pääkäyttäjän kanssa,  käytön ja virhetilanteiden tuki, uusien toiminnallisuuksien käyttöönoton tuki tai toiminnallisten muutosten määrittely Oodi-konsortion ylläpitomallin mukaisesti sekä testaaminen. Lisäksi palveluun voi kuulua tiedonsiirrot, rajapinnat ja yhteydet muihin järjestelmiin sekä Oodin tietosisältöön liittyvät tietovarastotarpeet. Palveluun ei kuulu Oodin teknisten häiriötilanteiden hoitaminen eikä help desk -toiminta Oodin käyttäjille.

 

 

 

  • No labels