Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Ajankohtaista KOSKI-kehityksessä 
 

KOSKI-tiedotteet koulutuksen järjestäjille

Koulutukset ja tilaisuudet

Testaus ja palvelun käytön aloittaminen

KOSKI-palvelun tuotantoympäristö


Palvelun testaus 2017

Toteuttamisen järjestys:

2016 Tietotarpeiden harmonisointi

 • Koulutuksen järjestäjien tiedonsiirron testaus.

2017 Tietojen testaus ja kerääminen

 • Koulutuksen järjestäjien tiedonsiirron testaus.
 • Tietojen kerääminen ja tallentaminen koulutuksen järjestäjiltä KOSKI-palveluun.
 • Lakiesitys laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

2018 Palvelun käyttö alkaa: palveluun tuodaan kattavasti, yhteismitallisesta ja ajantasaisesti tiedot koulutuksen järjestäjiltä.

 • Tiedot tulisi olla tallennettu 31.1.2018 mennessä.
 • Kansalaisen käyttöliittymä ja palvelut
 • Viranomaisten tiedonsiirtojen pilotointi voi alkaa
 • KOSKI toteutetaan osaksi Opintopolku.fi -palvelua, jota ylläpitää Opetushallitus.

2019 Palvelu käytössä täydessä laajuudessaan.

 • Viranomaisten tiedonsiirrot toimivat.

Koski-lainsäädäntötyö

 • Opetushallinnon keskitetyistä tietojärjestelmistä ja rekistereistä yksi yhteinen laki, joka korvaa muut lait (he laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä)
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (HE 72/2017 vp) annettiin 08.06.2017.
 • Eduskunnan hyväksymä Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017)9 vahvistettiin 14.12.2017.
 • Laki astui voimaan 1.1.2018 ja sen mukaisesti koulutuksen järjestäjien tuli tallentaa opintosuoritustiedot KOSKI-tietovarantoon 28.2.2018 mennessä ja pitää ne tästä lähtien ajantasaisina.
Kun laki on vahvistettu
 • Tilata rajapinnat oppilashallintojärjestelmätoimittajilta
 • Ottaa rajapinnat käyttöön ja siirtää tietoja Koskeen koulutuksenjärjestäjiltä
 • Koulutustoimijalta viranomaiselle asti tiedonsiirtokokeiluja ja testausta

2016: tavoitetason selvitystyö

 

Uusi määräys opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon

KOSKI-palvelua ja eHOKSia koskeva lainsäädäntömuutos on hyväksytty eduskunnassa ja laki on nyt voimassa muutoksineen (laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017). Lain mukaisesti Opetushallitus antaa tarkentavan määräyksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen ajantasaisena pitämisestä ja tietorakenteista.

Opetushallituksen määräys, tietoluettelot sekä määräystä tarkentavat ohjeet löytyvät linkkeinä alta:

KOSKI määräys 8.5.2019  |  KOSKI ohje 8.5.2019  |  KOSKI tietoluettelo v2.0

KOSKI föreskrift 8.5.2019  |  KOSKI anvisning 8.5.2019  | KOSKI uppgiftsförteckning v2.0

eHOKS ohje 08052019  |  Tietoluettelo eHOKS 1.0 8.5.2019

ePUK anvisning 08052019


KOSKI-palvelun muun ammatillisen koulutuksen tietomallin luonnoksen esittely 13.3..2019

Esittelimme muun ammatillisen koulutuksen tietomallin ja tallentamisen perusperiaatteiden ensimmäistä luonnosta ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja tietojärjestelmätoimittajille keskiviikkona 13.3.2019 klo 9.30-11.00. Luonnosta käytiin läpi sekä käyttöliittymäkuvien että tietomallin esittelyn kautta.

Materiaalit esittelystä löytyvät sivulta Koulutukset ja tilaisuudet

KOSKI-verkkopalvelulle on myönnetty Saavutettavuus huomioitu -leima

KOSKI-verkkopalvelulle on myönnetty Saavutettavuus huomioitu -leima syyskuussa 2018. Saavutettavuusleima myönnetään verkkopalveluille, joissa on huomioitu erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet. Saavutettavuus huomioitu -leima on kriteeristö ja saavutettavuuden arviointimalli verkkosivuille. Leimaa hallinnoi Näkövammaisten liitto.

Saavutettavuusleimasta voi lukea lisätietoja osoitteesta:

https://www.nkl.fi/fi/etusivu/saavutettavuus-esteettomyys/saavutettavuus-verkossa-ja-mobiililaitteissa/saavutettavuus-huomioitu-leima

Saavutettavuusleimaa varten tarvittavan Auditoinnin suoritti Annanpura Oy.

Tutkitulle palvelulle tehtiin laaja saavutettavuustutkimus sen kehityksen aikana kesäkuussa 2018. Tehdyssä auditoinnissa havaitut kriittiset ja merkittävät puutteet korjattiin ja tarkistettiin uudella testauksella elokuussa 2018.

Varsinainen leima lisätään verkkopalveluun lähiaikoina.

KOSKI-palvelun muun ammatillisen koulutuksen tietomallin luonnoksen esittely 23.1.2019


Esittelimme muun ammatillisen koulutuksen tietomallin ja tallentamisen perusperiaatteiden ensimmäistä luonnosta ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja tietojärjestelmätoimittajille keskiviikkona 23.1.2019 klo 9.30-11.00. Luonnosta käytiin läpi sekä käyttöliittymäkuvien että tietomallin esittelyn kautta.
Materiaalit esittelystä löytyvät sivulta Koulutukset ja tilaisuudet

Kansaneläkelaitos aloittaa KOSKI-palvelun hyödyntämisen omassa viranomaistehtävässään

Opetushallitus ja Kansaneläkelaitos ovat solmineet tietopalvelusopimuksen, jonka mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa KOSKI-palvelusta Kansaneläkelaitokselle. Kansaneläkelaitos aloittaa KOSKI-tietovarannon käytön katselukäyttöliittymän kautta 1.2.2019 ja teknisen palvelurajapinnan kautta toukokuussa 2019. Kansaneläkelaitos käyttää perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen tietoja opintoetuuksien, työttömyysturvaetuuksien, perustoimeentulotuen, koululaiseläkkeiden ja kuntoutusetuuksien käsittelyssä.

Lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) luvun 6 mukaan opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla voidaan tietoja luovuttaa viranomaiselle, jolla lain säännöksen tai laissa säädetyn tehtävänsä perusteella on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä. Salassa pidettäviä tietoja luovutetaan kuitenkin vain, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen laissa erikseen nimenomaisesti säädetään.

Luovutuspalvelulla voidaan luovuttaa:

 1. perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon sisältyviä 7–9 §:ssä tarkoitettuja tietoja;
 2. ylioppilastutkintorekisteriin sisältyviä 14 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja lukuun ottamatta koesuorituksia ja arvostelumerkintöjä;
 3. opiskelijavalintarekisteriin sisältyviä 19 §:ssä tarkoitettuja tietoja; sekä
 4. korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon sisältyviä 25 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tietoja.

Saman lain mukaisesti Opetushallituksen tulee arvioida etukäteen viranomaisen tiedonsaantioikeus, käyttötarkoitus sekä siihen liittyvien tietojen asianmukaisuus.

Ajantasainen lista kaikista KOSKI-tietovarantoa käyttävistä viranomaisista: KOSKI-tietojen käyttö ja säännönmukaiset luovutukset.

Lista viranomaisten KOSKI-käyttöönottojen aikatauluarvioista: Viranomaisten KOSKI-palvelun käyttöönottoaikataulut 2019

KOSKI-klinikat jatkuvat 11.1.2019

Kevään 2019 klinikat jatkuvat 11.1.2019. Yleissivistävän koulutuksen ensimmäinen klinikka 11.1. ja Ammatillisen koulutuksen ensimmäinen klinikka 18.1.

KOSKI-klinikat järjestetään perjantaisin klo 9.30 - 10.30 Skype-kokouksena (linkki kokoukseen: https://meet.lync.com/oph.fi/ari.luostarinen/86GLBQDZ). Klinikoiden tarkoitus on olla keskustelutilaisuuksia, joissa koulutuksen järjestäjät voivat esittää KOSKI-palveluun liittyviä akuutteja kysymyksiä. Sessioissa ei siis ole ennalta määrättyä agendaa, vaan niiden sisältö määräytyy koulutuksen järjestäjien kysymysten perusteella. Klinikoiden kysymyksien ja vastauksien koosteet julkaistaan sivulla KOSKI-klinikat.

Hallitus antanut esityksen muutoksista lakiin opinto- ja tutkintorekistereistä ja ammatillisesta koulutuksesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 260/2018) annettiin Eduskunnalle 29.11.2018. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

KOSKI-hankkeen (ent. TOR) loppuraportti julkaistu

KOSKI-hanke päättyy 31.12.2018. Osana hankkeen päättymistä on laadittu loppuraportti. Lähes kaikki hankkeelle asetetut tavoitteet on saavutettu. Suuri kiitos kaikille KOSKI-toiminnassa suoraan ja välillisesti mukana olleille! Loppuraportti löytyy täältä.

KOSKI-tietovarantoon tietoja siirtävät järjestelmät 10.12.2018

Opetushallitus selvitti pari vuotta sitten, millä tietojärjestelmillä opetuksen ja koulutuksen järjestäjät aikovat siirtää omat tietonsa KOSKI-tietovarantoon. Tilannetta tutkittiin, mitkä tietojärjestelmät siirtävät opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä tietoja KOSKI-tietovarantoon. Tulokset löytyvät täältä.

Eläketurvakeskus aloittaa KOSKI-palvelun hyödyntämisen omassa viranomaistehtävässään

Lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) luvun 6 mukaan opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla voidaan tietoja luovuttaa viranomaiselle, jolla lain säännöksen tai laissa säädetyn tehtävänsä perusteella on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä. Salassa pidettäviä tietoja luovutetaan kuitenkin vain, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen laissa erikseen nimenomaisesti säädetään. 

Luovutuspalvelulla voidaan luovuttaa:

 1. perusopetuksen,      lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen      tietovarantoon sisältyviä 7–9 §:ssä tarkoitettuja tietoja;
 2. ylioppilastutkintorekisteriin      sisältyviä 14 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja lukuun ottamatta koesuorituksia      ja arvostelumerkintöjä;
 3. opiskelijavalintarekisteriin      sisältyviä 19 §:ssä tarkoitettuja tietoja; sekä
 4. korkeakoulujen      valtakunnalliseen tietovarantoon sisältyviä 25 §:n 1 momentissa      tarkoitettuja tietoja.

Saman lain mukaisesti Opetushallituksen tulee arvioida etukäteen viranomaisen tiedonsaantioikeus, käyttötarkoitus sekä siihen liittyvien tietojen asianmukaisuus. 

Opetushallitus ja Eläketurvakeskus ovat solmineet tietopalvelusopimuksen, jonka mukaisesti tietoja voidaan alkaa luovuttaa KOSKI-palvelusta Eläketurvakeskukselle. Eläketurvakeskus aloittaa KOSKI-tietovarannon käytön 15.11.2018. Eläketurvakeskus käyttää tietoja suoritetuista ammatillista tutkinnoista sekä korkeakoulututkinnoista eläkepäätösten tekemiseen. Tietojen käyttö sisältää sekä katselukäyttöliittymän että teknisen käyttöyhteyden rajapinnan kautta. 

Eläketurvakeskus on ensimmäinen Opetushallituksen ulkopuolinen KOSKI-tietovarantoa käyttävä viranomainen.

Ajantasainen lista kaikista KOSKI-tietovarantoa käyttävistä viranomaisista: KOSKI-tietojen käyttö ja säännönmukaiset luovutukset.

Muutoksista lakiin opinto- ja tutkintorekistereistä on meneillään lausuntokierros

Lakiin opinto- ja tutkintorekistereistä (jossa määrätään esim. KOSKI- ja Virta-tietovarannoista) ollaan esittämässä muutoksia. Näihin voi antaa lausuntoja 2.7.2018 – 20.8.2018. Lisätietoja löytyy: https://minedu.fi/hanke/-/hankesivu/hanke?tunnus=OKM005%3A00%2F2018

KOSKI-kansalaispalvelu osaksi Oma Opintopolku-palvelua

KOSKI-kansalaispalvelu liittyy osaksi Oma Opintopolku-palvelua. Tässä yhteydessä otetaan käyttöön seuraavat uudet toiminnallisuudet:

 • kansalainen voi jakaa näkymän omiin suoritustietoihinsa linkin avulla
 • kansalainen voi raportoida omissa tiedoissaan olevasta virheestä suoraan rekisterinpitäjälle (oppilaitokselle)
 • ruotsinkielinen käyttöliittymä

Palvelun käyttö vaatii vahvaa tunnistautumista esimerkiksi mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Palvelusta ei voi jakaa mitään salaista tietoa, sillä opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet ovat lähtökohtaisesti julkisia.

Oma Opintopolku-palvelun osoite: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

Aiheesta on laadittu mediatiedote: Opiskelutiedot yhdestä paikasta – Oma Opintopolku sujuvoittaa työnhakua ja asiointia

KOSKI-neuvontapuhelinpalvelua jatketaan 13.6.2018 asti

KOSKI-palvelun käyttöönoton tueksi hankittu puhelinpalvelua jatketaan arvosanasiirtojen yli 13.6.2018. Palveluaika on rajattu arkisin 8-16.

EU:n tietosuoja-asetus tulee - olemme valmiit

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018. Asetuksenmukaiset selosteet on laadittu ja siihen liittyvä materiaali on keskitetty sivulle: Tietoturva ja tietosuoja KOSKI-palvelussa

KOSKI-neuvontapuhelinpalvelu päättyy 31.5.2018

KOSKI-palvelun käyttöönoton tueksi hankittu puhelinpalvelu päättyy 31.5.2018. Yhteydenottojen määrä on laskenut käyttöönoton jälkeen selvästi ja palveluaika rajattu arkisin 8-17.

KOSKI-tiedotteet omaan sähköpostiin

KOSKI-tiedotteet lähetetään automaattisesti kaikille KOSKI-pääkäyttäjille (ja tarvittaessa koulututoimijan vastuukäyttäjille), joilla on työsähköpostiosoite asetettu omiin tietoihin Opintopolussa). Vaikka et olisikaan KOSKI-pääkäyttäjä, voit kuitenkin tilata KOSKI-tiedotteet omaan sähköpostiisi liittymällä "KOSKI-tiedotukset"-sähköpostilistalle. Listalle voi liittyä osoitteessa https://postit.opintopolku.fi/sympa/subscribe/koski-tiedotukset.

KOSKI-palvelun opiskeluoikeus- ja suoritustiedot

Koski-palvelussa pystytään näyttämään seuraavat tiedot:

- Vuoden 2018 tammikuun jälkeen kirjatut peruskoulun, lukion ja ammattikoulun suoritukset ja opiskeluoikeudet.
- Vuoden 1990 jälkeen suoritetut ylioppilastutkinnot
- Korkeakoulutusuoritukset ja opiskeluoikeudet ovat näkyvissä pääsääntöisesti vuodesta 1995 eteenpäin, mutta tässä voi olla korkeakoulukohtaisia poikkeuksia

KOSKI-klinikat käynnistyneet

KOSKI-klinikat järjestetään perjantaisin klo 9.30-10.30 Skype-kokouksena:  https://meet.lync.com/oph.fi/ari.luostarinen/86GLBQDZ. Klinikoiden tarkoitus on olla keskustelutilaisuuksia, joissa koulutuksen järjestäjät voivat esittää KOSKI-palveluun liittyviä akuutteja kysymyksiä. Sessioissa ei siis ole ennalta määrättyä agendaa, vaan niiden sisältö määräytyy koulutuksen järjestäjien kysymysten perusteella. KOSKI-klinikat-sivulla  julkaistaan jokaisen KOSKI-klinikan kysymykset ja niiden vastaukset.

Määräys opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon

KOSKI-palvelun mahdollistava laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) astuu voimaan 1.1.2018 (suomeksi | på svenska).

Lain mukaisesti Opetushallitus on antanut tarkentavan määräyksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen ajantasaisena pitämisestä ja tietorakenteista (määräys | tietoluettelouppgiftsförteckning | ohje | föreskrift | anvisning).

Kommentit määräykseen ja ohjeeseen 11.12.2017 mennessä

Koulutuksen järjestäjiä pyydetään kommentoimaan hallituksen esityksen mukaista KOSKI määräystä ja ohjetta, jonka Opetushallitus tulee antamaan koskien tietovarantoon tallennettavia tietoja ja ajan tasalla pitämistä.

Kommentit tulee jättää 11.12.2017 mennessä erillisellä sähköisellä lomakkeella.

Opintosuoritus- ja tutkintotiedot kerätään valtakunnalliseen KOSKI-tietovarantoon

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on tallennettava tai siirrettävä opintohallintojärjestelmistään KOSKI-tietovarantoon tiedot opetuksessa olevista oppilaistaan sekä koulutuksessa olevista opiskelijoistaan ensimmäistä kertaa viimeistään 28. päivänä helmikuuta 2018.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjille lähetetty tiedote / meddelande.

KOSKI-palvelun tarvitsema lainsäädäntö hyväksyttiin 21.11.2017 eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi eilisessä täysistunnossa KOSKI-palvelun tarvitseman lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä. KOSKI-palvelu otetaan suunnitelmien mukaisesti käyttöön 1.1.2018.

Ministeriön aiheesta laatima tiedote: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opintosuoritus-ja-tutkintotiedot-jatkossa-yhdesta-palvelusta

KOSKI-käyttöönottokoulutukset opetuksen ja koulutuksen järjestäjille

KOSKI-palvelun käyttöönoton tueksi Opetushallitus järjestää marras- ja joulukuun aikana verkkokoulutuksia koulutusmuodoittain. Jokaiseen koulutusmuotoon liittyen järjestetään kolme samansisältöistä koulutustapahtumaa, ja lisäksi järjestetään yksi ruotsinkielinen koulutus. Ammatilliselle koulutukselle on varattu vielä yksi lisäkoulutuspäivä 1.12.2017, jos kaikki koulutuksen järjestäjät eivät ole pystyneet osallistumaan sitä edeltäviin koulutuksiin. Tieto mahdollisen lisäkoulutuksen järjestämisestä ja linkki koulutukseen lähetetään viimeistään 28.11.2017. Koulutusten ajankohdat löytyvät: Koulutukset ja tilaisuudet

KOSKI-palvelun tarvitsema lainsäädäntötyö etenee

Hallituksen esitys (72/2017) eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä. Esityksen matkaa voimassaolevaksi laiksi voi seurata eduskunnan sivuilta (myös lakiesityksen sisältö löytyy sieltä): https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_72+2017.aspx
Esityksessä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 

Tulostettava dokumentti KOSKI-palvelun tiedoista koulutusmuodoittain

KOSKI-palvelun tietomalli on kuvattu erillisessä dokumentissaan. Siinä on kuvattu koulutusmuodoittain opiskeluoikeuksien ja suoritustietojen rakenne, sekä sitä selviää esimerkiksi pakolliset kentät ja käytettävät koodistot arvoineen.

https://extra.koski.opintopolku.fi/koski/documentation/koski-oppija-schema.html

Uusi laki tuo muutoksia opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tehtäviin

Opetushallituksen 15.6.2017 opetuksen ja koulutuksen järjestäjille lähettämä tiedote.

OKM:n tiedote aiheesta

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-valtakunnallinen-palvelu-kokoaa-opinto-ja-tutkintotiedot-yhteen-paikkaan


Oppilashallintojärjestelmä- ja tiedonsiirtokyselyn vastausprosentti oli 74 %

Oppilashallintojärjestelmä- ja tiedonsiirtokyselyn perusteella koulutuksen järjestäjistä 89 % aikoo siirtää tiedot KOSKI-palveluun rajapintojen avulla. Tarkemmat tiedot löytyvät: Oppilashallintojärjestelmä- ja tiedonsiirtokysely 17.5.2017

Oppilashallintojärjestelmä- ja tiedonsiirtokysely lähetetty 572 koulutuksen järjestäjälle

KOSKI-palvelun käyttöönottoon liittyen olemme lähettäneet kyselyn kaikille perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Kyselyssä selvitetään käytössä olevat suoritustietojen tallennusjärjestelmät sekä ne koulutuksen järjestäjät, joilta tiedot saadaan suoraan tiedonsiirroilla oppilashallintojärjestelmistä KOSKI-palveluun. Lisäksi selvitämme, tehdäänkö tulevat tiedonsiirrot koulutustoimijalta, oppilaitoksesta vai muualta organisaatiosta.

Kyselyn vastausaika päättyy 17.5.2017.

KOSKI-Pulssi

KOSKI-palvelun extra-ympäristöön on tehty analytiikkasivu, joka päivittyy reaaliaikaisesti: https://extra.koski.opintopolku.fi/koski/pulssi

Tuolta voi siis seurata esim. koulutuksenjärjestäjien testisiirtojen määrää. Myöhemmässä vaiheessa Pulssi siirretään tuotantoon ja tehdään mahdollisesti laajennuksia näytettäviin tietosisältöihin.

KOSKI-palvelun uusi sähköpostiosoite

KOSKI-palvelun uusi sähköpostiosoite on koski(a)opintopolku.fi

KOSKI-palvelun lainsäädäntö on valmisteilla

Testaus

Miten osallistua KOSKI-palvelun testaukseen, ks. askelmerkit testaukseen: KOSKI-palvelun tiedonsiirtojen testaus

 

Esitysmateriaalit eri tilaisuuksissa

KOSKI-palvelun esitysmateriaalit eri tilaisuuksissa

Kooste perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tietosisältöön liittyvästä palautteesta

Kooste webinaarioista ja palvelun tietosisällön reflektoinnista (webropol-kyselyt). Palveluun liittyvät usein kysytyt kysymykset.


Webinaariot katsottavissa jälkikäteen

Koulutusmuotokohtaiset webinaariot ovat katsottavissa jälkikäteen täältä

Oppilashallintojärjestelmäkyselyn (28.10.2016) tulokset julki

KOSKI-palvelun kehittämiseen liittyen kartoitimme esi- ja perusopetuksen-, lukiokoulutuksen- ja ammatillisen koulutuksenjärjestäjien käytössä olevat opintosuoritustietojen tallennusjärjestelmät. Organisaatioiden vastausprosentiksi saatiin huikea 88,0 %. (tulokset täältä)

KOSKI-webinaariot koulutuksen järjestäjille tulossa

Kutsumme teidät webinaarioon kuulemaan ja keskustelemaan Opetushallituksen uudesta tulevasta KOSKI-palvelusta. Webinaariossa esittelemme KOSKI-palveluun kerättävät tiedot koulutusmuotokohtaisesti. Lisäksi kerromme palvelun kehittämiseen osallistumisesta, tietojen kommentoinnista ja testauksesta. Tilaisuuksien tarkoitus on tuoda osallistujille yleiskuva KOSKI-palvelusta ja saada palautetta palvelun tiedoista. Lisätietoa, kutsu webinaarioihin ja materiaalia

ajankohtakohderyhmä

14.11.2016

klo. 13-16

Lukiokoulutuksen järjestäjille

 • lukiokoulutus
 • lukiokoulutukseen valmistava koulutus
 • ib-tutkinto

18.11.2016

klo. 12-15

Perusopetuksen järjestäjille

 • esiopetus
 • perusopetukseen valmistava opetus
 • perusopetus nuoret ja aikuiset
 • perusopetuksen lisäopetus

21.11.2016

klo. 12-15

Ammatillisten koulutusten järjestäjille

 • ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus
 • ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto
 • näyttötutkintoon valmistava koulutus
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

 

Oppilashallintojärjestelmäkysely

KOSKI-palvelun kehittämiseen liittyen pyydämme teitä vastaamaan kyselyyn käytössä olevista suoritustietojen tallennusjärjestelmistä. Kartoituksella selvitämme sitä, mitä tietoja oppilashallintojärjestelmistä saadaan suoraan KOSKI-palveluun tiedonsiirroilla ja mitä tietoja pitää kerätä muulla tavoin.

KOSKI-palvelun oppilashallintojärjestelmäkysely on välitetty kaikille koulutuksenjärjestäjille, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön lupa järjestää koulutusta. Pyyntö on välitetty koulutuksenjärjestjien vastuukäyttäjille. Vastaukset pyydetään toimittamaan perjantaihin 28.10.2016 mennessä. Linkki kyselyyn

 

KOSKI-palvelu infotilaisuuksien materiaalit

KOSKI-palvelun infotilaisuudet ja ajankohtaiset esitysmateriaalit

Opetustoimen rekistereitä ja valtakunnallisia tietojärjestelmiä koskevan lainsäädännön uudistaminen lausuntokierroksella 1.7.-19.8.2016

KOSKI-palveluun liittyvä ehdotus laiksi opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta:

 

"Osallistu keskusteluun. Vaikuta valmisteluun." KOSKI-palvelu otakantaa.fi:

 

KOSKI-palvelu esillä Opintopolun uutiskirjeessä 2/2016
Tiedote koulutustoimijoille 3.6.2016 
Ajankohtainen esitys KOSKI-palvelusta

  

 

 

 

 • No labels