Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuslain (540/2018) vaatimat tiedot lapsen vanhemmista tai muista huoltajista. Vardassa käytetään lapsen vanhemmista tai muista huoltajista termiä huoltajat 

Vardaan tallennetaan vain niiden henkilöiden tiedot, joilla on lapsen voimassaoleva huoltajuus. Lapsen huoltajien tiedot saadaan Väestötietojärjestelmästä (VTJ). Jos huoltajuus ei ole voimassa VTJ:ssä tallennushetkellä, huoltajatiedon tallennus ei onnistu. Muiden kuin lapsen huoltajien henkilö- ja maksutietoja ei tallenneta Vardaan. Alle on koottu esimerkkejä varhaiskasvatuksen asiakasmaksun maksajien henkilö- ja maksutietojen tallentamisesta Vardaan: 

 • Kun varhaiskasvatuksen asiakasmaksun maksajat asuvat lapsen kanssa samassa osoitteessa: 
  • huoltaja ja huoltaja: huoltajien henkilö- ja maksutiedot tallennetaan Vardaan 

  • huoltaja ja aikuinen: huoltajan henkilö- ja maksutiedot tallennetaan Vardaan 

  • yksi huoltaja: huoltajan henkilö- ja maksutiedot tallennetaan Vardaan 

 • Kun varhaiskasvatuksen asiakasmaksun maksaja asuu lapsen kanssa eri osoitteessa samassa tai eri kunnassa: 

  • huoltaja: huoltajan henkilö- ja maksutiedot tallennetaan Vardaan 

 • Kun varhaiskasvatuksen asiakasmaksun maksaja on muu kuin huoltaja: 

  • vanhempi tai aikuinen, joka ei ole huoltaja: henkilö- ja maksutietoja ei tallenneta Vardaan 

  • maksaja viranomainen: maksutietoja ei tallenneta Vardaan 

 • Kun huoltajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta:

  • huoltaja: huoltajan henkilö- ja maksutiedot tallennetaan Vardaan oppijanumerolla
  • huom: huoltajalle muodostuu automaattisesti oppijanumero, jos hänellä on voimassaoleva huoltajuus Vardaan lisättyyn lapseen ja hänen tietonsa löytyvät VTJ:stä. Huoltajan oppijanumeron voi pyytää Vardan asiakaspalvelusta (varda@opintopolku.fi) tietoturvallisesti esimerkiksi turvasähköpostilla, tai jos sellaista ei ole käytössä, jättämällä Vardan asiakaspalveluun yhteydenottopyynnön.
   • jos ilman suomalaista henkilötunnusta olevan huoltajan lapsellakaan ei ole suomalaista henkilötunnusta ja hänen tietonsa on tallennettu Vardaan oppijanumerolla, huoltajan henkilö- ja maksutietoja ei voi tallentaa Vardaan


Kysymyksiä ja vastauksia


Mitä varhaiskasvatustietoja sijaishuollossa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan tallennetaan Vardaan?

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa, Vardaan tallennetaan tietoluetteloissa määritellyt tiedot lapsen varhaiskasvatuksesta sekä lapsen huoltajista, jos huoltajuus on voimassa. Maksutiedot tallennetaan vain, jos varhaiskasvatusmaksu on osoitettu huoltajalle.


Milloin maksutietoa ei tallenneta Vardaan?

Jos varhaiskasvatuksen maksaja on muu kuin huoltaja, esimerkiksi kunta tai SPR, Vardaan ei tallenneta maksutietoa.


Kuka tallentaa tiedot perheen koosta sekä maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärät, jos kunta järjestää varhaiskasvatuksen palvelusetelillä tai ostopalveluna?

Se kunta, jolla on järjestämisvastuu, tallentaa huoltaja- ja maksutiedot, ks. myös Varhaiskasvatustoimijoiden tallennusvastuut (https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Varhaiskasvatustoimijoiden+tallennusvastuut).


Yritin liittää maksutietoihin kaksi huoltajaa, mutta vain yhden huoltajan tiedot tallentuivat. Miksi näin tapahtui?

Varda tarkistaa huoltajuuden voimassaolon Väestötietojärjestelmästä. Vardaan voi tallentaa vain niiden huoltajien tiedot, joiden huoltajuus on voimassa Väestötietojärjestelmässä tallennushetkellä. Mikäli henkilön tallennus ei onnistu, se saattaa johtua siitä, että henkilö ei ole lapsen huoltaja. Epäselvissä tilanteissa voit tarkistaa huoltajuuden voimassaolon Väestötietojärjestelmästä tai paikallisesta maistraatista.  Maksutiedot tallennetaan vain niille huoltajille, joille varhaiskasvatusmaksu on osoitettu.


Miten tuon henkilötunnuksettoman huoltajan Vardaan?

Jos huoltajalla ei ole henkilötunnusta, mutta hänet on merkitty lapsen huoltajaksi Väestötietojärjestelmään, voit lisätä huoltajan oppijanumerolla, jonka saat pyynnöstä Vardan asiakaspalvelusta (varda@opintopolku.fi). 


Entä jos lasta ei löydy Vardasta ja pitäisi lisätä huoltajatiedot?

Vardaan on ensin lisättävä lapsi ja lapsen varhaiskasvatustiedot. Kun lapsi lisätään Vardaan, hänelle haetaan huoltajatiedot automaattisesti. Huoltaja- ja maksutiedot voi lisätä aikaisintaan vuorokauden päästä siitä, kun lapselle on lisätty varhaiskasvatuspäätös.


Yritän lisätä Vardasta löytyvälle lapselle huoltaja- ja maksutiedon, mutta huoltajan tallennus epäonnistuu. Mistä tämä voi johtua?

Tyypilliset virhetilanteet on kuvattu Yleiset tietosisältöä koskevat virhetilanteet ja validoinnit-sivulla (https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=85033149)


Miten perheen koko on määritelty?

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016, 2§2) määritelmän mukaisesti eli perheellä tarkoitetaan "yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia".


Frågor och svar


Vilka uppgifter om barn som vårdas utanför det egna hemmet och om deras vårdnadshavare ska föras in i Varda?

Om barnet deltar i småbarnspedagogik ska man i Varda föra in de uppgifter om småbarnspedagogiken för barnet och om barnets vårdnadshavare som föreskrivs i uppgiftsförteckningarna. Uppgifterna om avgifter förs endast inom avgiften har riktats till vårdnadshavaren.


I vilka fall ska uppgifterna om avgifter inte föras in i Varda?

Om småbarnspedagogiken betalas av någon annan än vårdnadshavaren, till exempel kommunen eller FRK, ska avgiften inte anges i Varda.


Vem för in uppgifter om familjens storlek och avgiftsbeslutets begynnelse- och slutdatum i sådana fall då kommunen ordnar småbarnspedagogik med servicesedel eller som köpt tjänst?

Den kommun som har i ansvar att ordna småbarnspedagogiken svarar för att uppgifterna förs in. Läs mer: https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Varhaiskasvatustoimijoiden+tallennusvastuut.


Jag försökte koppla två vårdnadshavare till uppgifterna om avgiften men lyckades endast spara den ena vårdnadshavarens uppgifter. Varför?

Varda hämtar uppgiften om vårdnadshavare från Befolkningsdatasystemet. I Varda sparas endast uppgifterna om dem som i enlighet med uppgifterna i Befolkningsdatasystemet för närvarande har vårdnaden om barnet. Ifall sparandet av vårdnadshavare inte lyckas kan det bero på att personen inte är barnets vårdnadshavare. I oklara fall kan du kontrollera vem som är barnets vårdnadshavare via Befolkningsdatasystemet eller genom att kontakta det lokala magistratet. Uppgifterna om avgifter kopplas endast till de vårdnadshavare till vilka avgiften för småbarnspedagogiken riktas.


Hur för jag in en vårdnadshavare som saknar personbeteckning i Varda?

Om vårdnadshavaren saknar personbeteckning men har angivits som vårdnadshavare i Befolkningsdatasystemet, kan du införa vårdnadshavaren med ett studentnummer i Varda. Ta i ett sådant fall kontakt med Vardas kundtjänst (varda@opintopolku.fi) som meddelar vårdnadshavarens studentnummer.


Vad gör man då man behöver lägga till vårdnadshavarens uppgifter men inte hittar barnets uppgifter i Varda?

I Varda ska man först lägga till barnet och sedan uppgifterna om småbarnspedagogiken som barnet deltar i. Då barnet läggs till i Varda hämtas uppgifterna om vårdnadshavaren automatiskt (från och med augusti 2019). Uppgifterna om avgifter kan läggas till efter att ett beslut om småbarnspedagogik har kopplats till barnet.


Jag försökte lägga till uppgifter om vårdnadshavare och avgifter för ett barn som finns i Varda, men sparandet av vårdnadshavare misslyckas. Vad kan detta bero på?

Typiska felsituationer har beskrivits här: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=85033149.


Hur definieras familjens storlek?

Enligt definitionen i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016, 2§2) enligt vilken man med familj avser "personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden samt minderåriga barn som bor i samma hushåll och är barn till dessa personer".

Katso myös:

 • No labels