Skip to end of metadata
Go to start of metadata


 

Yleinen kuvaus


Organisaatiotasojen hierarkkisuus

Oppijan verkkopalveluiden organisaatiotiedot jakaantuvat yleensä kahdesta kolmeen organisaatiotasoon.

Ylin taso eli koulutustoimija on valtio, kunta, kuntayhtymä, yliopisto, yksityinen yhteisö tai säätiö ja jonka koulutustehtävä määritellään laissa tai opetushallinto/vastaava tekee päätöksen koulutustehtävästä koulutuksen järjestämis- tai ylläpitämisluvassa. Koulutustoimija vastaa mm. opetuksen ja koulutuksen suunnittelusta, organisoinnista ja rahoituksesta. Yliopisto voi olla itsenäinen laitos tai rekisteröity säätiö, joten yliopisto on siten myös koulutustoimija.

Koulutustoimijan yritysmuoto voi olla mm. valtio, valtion liikelaitos, kunta, kuntayhtymä, osakeyhtiö, rekisteröity säätiö, yhdistys, yksityinen yritys. Kunnan tai kuntayhtymän, yksityisen yhteisön tai säätiön koulutustoimijatunnuksena käytetään yritys- ja yhteisötunnusta. Yritystunnuksia ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus yhteistyössä Verohallinnon kanssa. Valtion ylläpitämien oppilaitosten koulutustoimijan tunnuksena käytetään Valtionkonttorin ylläpitämää virastotunnusta. Valtion ylläpitämien oppilaitosten koulutustoimijoilla  voi olla kummatkin tunnukset. Valtion ylläpitämien oppilaitosten koulutustoimijan tunnuksena järjestelmässä käytetään ensisijaisesti yritys- ja yhteisötunnusta ja toissijaisesti virastotunnusta. Vain osalla oppilaitoksista on yritys- ja yhteisö tai virastotunnus.

Koulutustoimijalla on operatiivisia yksikköjä eli kouluja, ammattikorkeakouluja, yliopistoja, opistoja, oppilaitoksia, opinto- tai koulutuskeskuksia ja neuvontajärjestöjä, joissa varsinainen opetus ja koulutus tapahtuu. Oppilaitoksen tunnisteena (myös yliopistot) käytetään Tilastokeskuksen viisinumeroista oppilaitostunnusta.

Kouluilla ja oppilaitoksilla jne. voi olla myös erillisiä koulutuspaikkoja kuten opetuspisteitä, toimipisteitä, yksiköitä tai kampuksia. Toimipisteen tunnuksena käytetään oppilaitoksen tunnusta ja järjestelmän antamaa juoksevaa järjestysnumeroa.

Koulutustarjontaan liittyvät tiedot voivat olla kiinnitettyinä kaikille organisaatiotasoille, oppilaitostasolle tai tarkennettuna myös toimipistetasolle.

Organisaatiotasot:

  • Koulutustoimija = Kunta tai kuntayhtymä, yliopisto, yksityinen yritys, säätiö tai yhteisö joka järjestää opetusta tai koulutusta ja jolla on yritys- tai yhteisötunnus tai valtion virastotunnus. Koulutustoimijalla voi myös olla oppilaitoskoodi, jos se on samalla oppilaitos.
  • Oppilaitos= Hallinnollinen yksikkö, kuten koulu, ammattikorkeakoulu, yliopisto, opisto, oppilaitos, opinto- tai koulutuskeskus, neuvontajärjestö, toimipiste, tutkimusyksikkö tai avoin yliopisto.
  • Toimipiste = Toimipiste, opetuspiste, kampus, yksikkö, laitos tai osasto.
  • Varhaiskasvatuksen järjestäjä = kunta tai yksityinen toimija
  • Varhaiskasvatuksen toimipaikka = päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito

Esimerkkejä organisaatiotasoista: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=8687820


Sallitut organisaatiosuhteet:

child/parentei parentiaOPHMuu organisaatio TyöelämäjärjestöKoulutustoimijaOppilaitosToimipisteOppisopimustoimipisteVarhaiskasvatuksen järjestäjäVarhaiskasvatuksen toimipaikka
Muu organisaatioxxx ------ 
Koulutustoimijaxx- -X---- 
Oppilaitos--- -x---- 
Toimipiste--x X-xx-- 
Oppisopimustoimipiste--- -x--X- 
TyöelämäjärjestöXX- X----- 
Varhaiskasvatuksen järjestäjäXX------X 
Varhaiskasvatuksen toimipaikka--------xX


Organisaatio- ja yhteystietojen ylläpito

Oppijan verkkopalveluiden organisaatiotiedot muodostavat asiakasrekisterin. Organisaatiotietoja hyödynnetään hakeutumisessa, haku- ja valintapalveluissa, tilasto- ja raportointipalveluissa sekä käyttäjähallinnossa. Lisäksi oppijan verkkopalveluissa ylläpidettyjä organisaatiotietoja hyödynnetään opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä opetushallituksen muissa järjestelmissä.

Koulutustoimija/Varhaiskasvatuksen järjestäjä

Koulutustoimijoiden eli opetuksen- ja koulutuksen järjestäjien ja yliopistojen perustiedot saadaan Patentti- ja Rekisterihallituksen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) liittymän avulla. Perustietoja ovat mm. nimi, yritysmuoto, y-tunnus, osoite- ja yhteystiedot. Tietojen päivitys tehdään aina YTJ -järjestelmästä Oppijan verkkopalveluihin. Koulutustoimija voi YTJstä tuotujen osoitteiden lisäksi ylläpitää vaihtoehtoisia osoitetietoja. Valtion ylläpitämien oppilaitosten virastotunnuksia ei saada YTJ -järjestelmästä vaan ne ylläpidetään käsin Opetushallituksessa.

Tilastokeskus ylläpitää yliopistojen, oppilaitosten, tiedekuntien ja laitosten tunnistekoodistoa. Tunnistekoodi on perusta uuden yliopiston, oppilaitoksen, tiedekunnan tai laitoksen perustamiseksi Oppijan verkkopalveluun. Opetushallitus saa Tilastokeskukselta oppilaitosten tunnuskoodit ja ylläpitää niitä järjestelmässä. Koulutustoimija voi olla myös varhaiskasvatuksen järjestäjä.

 

Varhaiskasvatuksen toimipaikka

Varhaiskasvatuksen järjestäjän toimipaikka jossa on päiväkoti, perhepäivähoito tai Ryhmäperhepäivähoitoa.

Oppilaitos

Mikäli oppilaitoksia perustetaan ja yhdistetään, neuvottelee Opetushallitus Tilastokeskuksen kanssa, mahdollisen uuden koodin perustamisesta ja koulutustoimijan kanssa koulutustoimijan ylläpitämien koulutustarjontatietojen siirtämisestä uuden organisaation alaisuuteen. Opetushallitus tekee tarvittavat muutokset Oppijan verkkopalveluihin. Opetushallituksen tekemässä siirrossa siirtyy myös koulutustarjonta joka on päivitetty lakkaavaan oppilaitokseen ja sen toimipisteisiin. Opetushallitus ylläpitää tietoja koulutustoimijan ja oppilaitoksen nimenmuutoksesta tai koulutustoimijan ja oppilaitoksen yhdistämisestä toiseen koulutustoimijaan tai koulutustoimijan ja oppilaitoksen lakkauttamisesta järjestelmässä. Koulutustoimijan lakkautus järjestelmässä on mahdollista, mikäli kaikki kyseisen järjestäjän oppilaitokset ja toimipisteet ja muut yksiköt on ensin lakkautettu tai siirretty toiselle koulutustoimijalle.

Toimipiste

Koulutustoimija voi perustaa ja lakkauttaa oppilaitoksen toimipisteitä sekä ylläpitää niiden nimiä. Koulutustoimijan lakkauttaessa toimipisteen se voi siirtää ylläpitämänsä koulutustarjontatiedon uuteen toimipisteeseen. Oppilaitoksella voi olla useita toimipisteitä tai yksikköjä ja laitoksia. Toimipisteen tunniste muodostuu oppilaitoksen Tilastokeskuksen tunnistekoodista ja järjestelmän antamasta juoksevasta tunnisteesta.

 

 

Yhteystiedot

Eri organisaatiotasot, (toimijat, oppilaitokset ja toimipisteet) ylläpitävät omia yhteystietoja suoraan Oppijan verkkopalveluiden virkailijatoiminnoilla. Organisaatiotasot voivat myös päivittää omia yhteystietojaan omissa järjestelmissään ja siirtää tiedot automaattisesti organisaatiotietojen päivityspalvelulla Oppijan verkkopalveluihin. Tällöin organisaatioiden omiin järjestelmiin täytyy toteuttaa vastaava tiedonsiirtopalvelu.

Eri organisaatiotasojen tietoihin kuuluvat yhteystiedot sisältävät tiedot ko. laitosten yhteyshenkilöistä (arvo, nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero). Yhteystiedot sisältävät myös sähköpostiosoitteita koulutusneuvontaa, kriisitiedotusta ja viranomaistiedotusta varten.

Järjestelmässä on tietoja myös muista organisaatioista kuin koulutusorganisaatioista. Virkailijoiden yhteystiedoissa on myös yksittäisten henkilöiden yhteystietoja, jotka virkailijat toimivat jossain muussa kuin koulutusorganisaatiossa.


Ryhmät

Ryhmä on oma organisaatiotyyppinsä. Ryhmä on organisaatio, joka ei voi sisältää aliorganisaatioita. Oletusarvoisesti ryhmä-tyyppisiä organisaatioita ei myöskään näytetä organisaatiolistauksissa (ts. ryhmät eivät oletuksena palaudu rajapinnasta). Ryhmän OID:n solmuluokka on 28 (http://liitu.hard.ware.fi/confluence/display/PROG/OID-palvelu).

Ryhmä-käsitettä tarvitaan esimerkiksi yhteisvalintaryhmien mallintamiseen. Korkeakoulujen yhteishaussa on mahdollista, että jotkin korkeakoulut muodostavat keskenään yhteisvalintaryhmän, jolloin esim. kuka tahansa ryhmään kuuluva virkailija pääsee käsittelemään minkä tahansa ryhmään kuuluvan koulun valintatuloksia.


Arkkitehtuuri

Organisaatiopalvelu koostuu käyttöliittymästä ja palvelukerroksesta. Lisäksi Solr hakumoottoriin ollaan liitoksissa oman clientin kautta. Kaikki sekä ulkopuoliset että sisäiset rajapinnat ovat palvelukerroksessa. Palvelukerros tarjoaa sekä SOAP- että REST-rajapintoja (JSON)


 

 

 

Sisäiset integraatiot

Organisaatio UI:n käyttämät rajapinnat
PalveluKäyttö (Url esimerkki REST GET kutsuista)Tyyppi
Organisaatiopalvelu


Organisaation haku / päivitys / poisto

https://virkailija.opintopolku.fi/organisaatio-service/rest/organisaatio/1.2.246.562.10.23198065932

GET, POST, DELETE
Organisaation luontiPUT

Aliorganisaatioiden haku

https://virkailija.opintopolku.fi/organisaatio-service/rest/organisaatio/hae?oidRestrictionList=1.2.246.562.10.59347432821

GET

Organisaatioiden haku puunäkymää varten

https://virkailija.opintopolku.fi/organisaatio-service/rest/organisaatio/hae?searchstr=lukio&lakkautetut=true

GET

Autentikointi (CAS / POST esto), tekee autentikoidun GET kutsun palveluun

https://virkailija.opintopolku.fi/organisaatio-service/rest/organisaatio/auth

GET

YTJ tiedot yhden yrityksen osalta

https://virkailija.opintopolku.fi/organisaatio-service/rest/ytj/2397998-7

GET

YTJ tietojen haku nimen perusteella

https://virkailija.opintopolku.fi/organisaatio-service/rest/ytj/hae?nimi=ripanen

GET

Muokattavien yhteystietojen haku, päivitys ja luonti

https://virkailija.opintopolku.fi/organisaatio-service/rest/yhteystietojentyyppi

GET, POST, PUT
Yhteystietotyypin poisto organisaatiopalvelultaDELETE

Ryhmien haku organisaatioplavelulta

https://virkailija.opintopolku.fi/organisaatio-service/rest/organisaatio/1.2.246.562.10.00000000001/ryhmat

GET

Koodistopalvelu

Kuntien haku koodistopalvelulta

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/json/kunta/koodi

GET

Kunnan (yksittäisen) haku koodistopalvelulta

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/json/kunta/koodi/kunta_905

GET

Organisaatiotyyppien haku koodistopalvelulta

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/json/organisaatiotyyppi/koodi

GET

Oppilaitostyyppien haku koodistopalvelulta

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/json/oppilaitostyyppi/koodi

GET

Usean koodin haku koodistopalvelulta

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/json/searchKoodis?koodiUris=posti_52200&koodiUris=maatjavaltiot1_fin

GET

Maiden haku koodistopalvelulta

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/json/maatjavaltiot1/koodi

GET

ISO-kielilistan haku koodistopalvelulta

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/json/kieli/koodi

GET

Opetuskielten haku koodistopalvelulta

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/json/oppilaitoksenopetuskieli/koodi

GET

Postinumeroiden haku koodistopalvelulta

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/json/posti/koodi

GET

Vuosiluokkien haku koodistopalvelulta

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/json/vuosiluokat/koodi

GET

Authentication

Käyttäjän oikeuksien haku

https://virkailija.opintopolku.fi/cas/myroles

GET

Virkailijoiden haku organisaatiolle käyttäjähallinnasta

https://virkailija.opintopolku.fi/authentication-service/resources/henkilo?count=200&ht=VIRKAILIJA&index=0&org=1.2.246.562.10.67019405611
GET

Henkilön haku käyttäjähallinnasta

https://virkailija.opintopolku.fi/authentication-service/resources/henkilo/1.2.246.562.24.91121139885

GET

Käyttöoikeuden haku henkilölle organisaatiossa

https://virkailija.opintopolku.fi/authentication-service/resources/kayttooikeusryhma/henkilo/1.2.246.562.24.91121139885?ooid=1.2.246.562.10.82388989657

GET
Lokalisointi

Lokalisoitavien tekstien haku

https://virkailija.opintopolku.fi/lokalisointi/cxf/rest/v1/localisation?category=organisaatio

GET
Tarjonta

Organisaation tarjoamien koulutusten alkupvm (tieto tarvitaan organisaatiota poistettaessa tai organisaatiorakennetta muutettaessa)

 KÄYTÖSSÄ

GET
   
Organisaatiopalvelun käyttämät rajapinnat
PalveluKäyttöTyyppi

Koodistopalvelu

Organisaation nimen ja voimassaolon alku- ja loppupäivämäärän päivitys koodistoon organisaatiopalvelusta

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/json/codeelement

GET, POST, PUT
Tarjonta

Organisaation tarjoamien koulutusten alkupvm (tieto tarvitaan organisaatiota poistettaessa)

https://virkailija.opintopolku.fi/tarjonta-service/rest/v1/koulutus/search?organisationOid=1.2.246.562.10.76468794359

GET
Rajapinnat / YTJ

YTJ tietojen haku y-tunnuksella tai nimihakuna

Rajapinnan dokumentaatio: https://github.com/Opetushallitus/rajapinnat/tree/master/ytj/ytj-api/src/main/java/fi/vm/sade/rajapinnat/ytj/api

https://confluence.oph.ware.fi/confluence/display/PROG/YTJ-Rajapinta

 
Rajapinnat / Kela

Kelan siirtotiedostojen luonti

 
Generic

Yleiset määrittelyt + CachingRestClient

 
Oid

OID aiheiset määrittelyt. Huomattavaa on, että organisaatio-service ei käytä OID palvelua oidien luontiin.

 
LogTapahtumien, organisaatoihin tehtyjen muutosten, loggaus. 

 

 Opintopolun palveluiden riippuvuudet

Ulkoiset integraatiot

Järjestelmällä ei ole integraatioita ulkoisiin järjestelmiin. "Rajapinnat"-repository tarjoavaa tarvittavat kytkökset ulkoisiin järjestelmiin (YTJ, Kela).

YTJ-rajapinta on ainoa ulkoinen rajapinta, josta tuodaan tietoa. Ylimmän tason organisaatioiden perustiedot tuodaan ajastetusti kerran vuorokaudessa. Lisäksi on mahdollisuus tuoda ne käyttöliittymän kautta manuaalisesti. YTJ-tuonnin tekninen dokumentaatio on täällä: https://confluence.oph.ware.fi/confluence/display/TEK/YTJ

Varhaiskasvatuksen toimipaikkatiedot tuodaan Opintopolkuun VARDA palvelusta jota ylläpitää CSC. Tuotanto aloitettu 1.2.2019

Ajastukset

Organisaatio käyttää ajastuksiin Springiä. Ajastetusti tarkastetaan organisaation nimenmuutostarve, lakkautus sekä siirtyvät organisaatiot.

 


Teknologiat

Organisaatiopalvelussa käytettävät tärkeimmät kirjastot ja sovelluskehykset:

NimiKuvausKäyttö palvelussaLinkki
AngularJSJavaScript-ohjelmistokehys Web-sovellusten toteuttamiseen.Organisaatio UIhttps://angularjs.org/
UI BootstapKäyttöliittymäkomponentteja sisältävä kirjasto. Tarjoaa komponentteja (esim. päivämäärän valintaan ), joita ei löydy HTML:stä ja AngularJS:stä.Organisaatio UIhttp://angular-ui.github.io/bootstrap/
jQueryYleiskäyttöinen JavaScript kirjastoOrganisaatio UIhttp://jquery.com/
JAX-RSJava API REST-palveluille. Tarjoaa annotaatiot REST rajapintojen määrittelyyn.Organisaatio API

https://jsr311.java.net/

http://docs.oracle.com/javaee/6/api/javax/ws/rs/package-summary.html

Swagger

Työkalu REST API dokumentaatioon

(Swagger dokumentaatio --> https://virkailija.opintopolku.fi/organisaatio-service/swagger/index.html#!/organisaatio/)

Organisaatio API,

Organisaatio Service

https://helloreverb.com/developers/swagger
Apache CXF

Sovelluskehys rajapintapalveluiden luomiseen. Apache CXF:llä luodaan JAX-WS ja JAX-RS tyyppisiä palveluita.

Organisaatio Servicehttp://cxf.apache.org/
JerseyKirjasto RESTful Web Services palveluiden tekemiseen (JAX-RS). Tarjoaa swagger dokumentaatiota REST palveluista.Organisaatio Servicehttp://jersey.java.net/
JacksonKirjasto JSON-muotoisen informaation käsittelyyn.Organisaatio Servicehttps://github.com/FasterXML/jackson/
HibernateORM (object-relational mapping) -kirjasto. Tukee JPA 2.0:aa.Organisaatio Servicehttp://www.hibernate.org/
SpringYleinen sovelluskehys Java-ohjelmien tekemiseen.

Organisaatio Service

Organisaatio Solr Client

http://www.springsource.org/
JPASpesifikaatio relationaalisen data hallintaan Java-sovelluksissa.Organisaatio Servicehttp://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/tech/persistence-jsp-140049.html
QuerydslKehys, joka tarjoaa Javalle tehtäviä SQL hakuja JPA:hanOrganisaatio Servicehttp://www.querydsl.com/
FlywayKirjasto tietokantamigraatioiden hoitamiseenOrganisaatio Servicehttp://flywaydb.org/
CommonsTarjoaa monikäyttöisiä javakomponentteja (listat, mapit, setit, ...)

Organisaatio Service,

Organisaatio Solr Client

http://commons.apache.org/
GuavaTarjoaa monikäyttöisiä javakomponentteja (listat, mapit, setit, ...)

Organisaatio Service,

Organisaatio Solr Client

https://code.google.com/p/guava-libraries/
DozerMapper, jolla Java Bean muutetaan toiseksi Java Bean:si. Kopioi rekursiivisesti dataa objektista toiseen. Käytetään tyypillisesti kompleksisten tyyppien muuttaamiseen toiseksi tyypiksi.Organisaatio Servicehttp://dozer.sourceforge.net/
ModelmapperKuten Dozer. Samansisältöisten, mutta rakenteeltaan erilaisten olioiden kopiointiin.Organisaatio Servicehttp://modelmapper.org/

Solrj

Java client solria vartenOrganisaatio Solr Clienthttp://wiki.apache.org/solr/Solrj
PostgreSQLPostgres-tietokanta organisaatioiden ja yhteystietotyyppien tallennukseenOrganisaatio DBhttp://www.postgresql.org/
SolrHakumoottori, johon tallennetaan organisaatoiden perustiedot. Tarjoaa nopeita hakutuloksia organisaation perustietoihin valikoiduista organisaatioin tiedoista.Solrhttp://lucene.apache.org/solr/

 


Rajapinnat

SOAP

Organisaatiopalvelun SOAP-rajapinnat
(pelkkiä hakuoperaatioita)

REST

Organisaatiopalvelun REST-rajapinnat (V1)

Organisaatiopalvelun REST-rajapinnat v2 (V2)

Organisaatiopalvelun REST-rajapintojen kuvaukset (swagger)


Teknistä kuvausta (sisäinen rakenne)

SOAP-rajapinnan kautta ei voi enää tehdä muokkauksia. Ne tehdään ainoastaan REST-rajapinnan kautta, jota myös käyttöliittymämoduuli käyttää.

REST-rajapinnan operaatiot menevät Business-kerroksen kautta. Luonti- ja muokkausoperaatiot tapahtuvat OrganisaatioBusinessServicen kautta, jossa on tarvittava validointilogiikka. OrganisaatioDeleteBusinessService hoitaa poistot ja OrganisaatioFindBusinessService haut.

Hakuoperaatiot voi tehdä joko SOAP- tai REST-rajapinnalla (REST V1 ja V2).

  • SOAP-rajapinta (OrganisaatioService) tekee haut suoraan DAO-luokkien kautta.
  • REST-rajapinnat (OrganisaatioResourceImpl / OrganisaatioResourceImplV2) tekevät haut pääasiassa SOLR-clientin kautta (OrganisaatioSearchService)
    • epäselvä jako milloin käytetään Solr-indeksiä, milloin mennään Business-kerroksen kautta ja milloin suoraan DAO-luokkiin

Rajapinnat ottavat vastaan syötteen ja palauttavat hakutulokset DTO-olioina. Tässä muodossa data välittyy myös ui-kerrokseen.

 


Tietomalli

 

 

Tietotyypit on kuvattu ylläolevassa kuvassa.

Organisaatio

 

Taulu: organisaatio
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
id-Taulun avainKyllä
version-Sisäinen versionumero (hibernate versio)Kyllä
alkupvm-Voimassaolon alkupäiväKyllä
domainnimi--Ei
kotipaikka-Organisaation kotipaikka (Koodisto)Kyllä
lakkautuspvm-Voimassaolon loppupäiväKyllä
maa-Organisaatioyksikön sijaintimaaKyllä
nimihaku-Käytetään organisaatioiden haussaKyllä
oid-Organisaation oidKyllä
oppilaitoskoodi-Organisaation oppilaitoskoodiKyllä
oppilaistostyyppi-Organisaation oppilaitostyyppiKyllä
organisaatiopoistettu-Organisaatio poistettu-tilaKyllä
yritysmuoto-Y-tunnuksen omaavan koulutustoimijan yritysmuotoKyllä
ytjpaivityspvm-Ytj-tietojen päivityspäivämääräKyllä
ytunnus-Organisaation y-tunnusKyllä
kuvaus_mkt-Id monikielisiin teksteihin, joka sisältää organisaation tai ryhmän kuvauksenKyllä
metadata_id-Organisaation metadata (esim kuva)Kyllä
nimi_mkt-Organisaation nimi idKyllä
parentidpath-Organisaation id-polkuKyllä
parentoidpath-Organisaation oid-polkuKyllä
opetuspisteenjarjnro-Opetuspisteen järjestusnumeroKyllä
yhteishaunkoulukoodi-Yhteishaun koulukoodi (koodistosta)Kyllä
organisaatiotyyppitstr-OrganisaationtyyppiKyllä
virastotunnus--Ei
tuontipvm--Ei
toimipistekoodi-ToimipistekoodiKyllä
paivityspvm-Viimeisin organisaation tallennuspäivämääräKyllä
paivittaja-Viimeisimmän organisaatiomuutoksen tallentajaKyllä
Taulu: organisaatio_nimi
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
id-Nimen idKyllä
version-Sisäinen versionumero (hibernate versio)Kyllä
alkupvmDateNimen voimaantulopäivämääräKyllä
organisaatio_id-Organisaation idKyllä
nimi_mkt-Organisaation monikielinen nimiKyllä
paivittaja-Nimen päivittäjäKyllä
Taulu: organisaatio_kielet
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
organisaatio_id-Organisaation idKyllä
kielet-Organisaation käytössä olevat kieletKyllä
Taulu: organisaatio_tyypit
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
organisaatio_id-Organisaation idKyllä
tyypit-Organisaation tyyppiKyllä
Taulu: organisaatio_vuosiluokat
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
organisaatio_id -Taulun avainKyllä
vuosiluokat-Organisaation vuosiluokatKyllä
Taulu: organisaatio_kayttoryhmat
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
organisaatio_id-Organisaation idKyllä
kayttoryhmat-Ryhmän käyttötarkoitusKyllä
Taulu: organisaatio_ryhmatyypit
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
organisaatio_id-Organisaation idKyllä
ryhmatyypit-Ryhmän tyyppiKyllä
Taulu: organisaatiometadata
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
 id-Taulun avainKyllä
version -Sisäinen versionumero (hibernate versio)Kyllä
koodi--Ei
luontipvm-

Metadatan luontipvm

Kyllä
muokkauspvm-Metadatan muokkauspvmKyllä
nimi_id--Ei
hakutoimistoectsemail-Hakutoimisto emailKyllä
hakutoimistoectsnimi-Hakutoimisto nimiKyllä
hakutoimistoectspuhelin-Hakutoimisto puhelinKyllä
hakutoimistoectstehtavanimike-Hakutoimisto tehtävänimikeKyllä
hakutoimistonimi_id-Hakutoimiston nimen idKyllä
kuva_id-Kuvan idKyllä
Taulu: organisaatiosuhde
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
 id-Taulun avainKyllä
version -Sisäinen versionumero (hibernate versio)Kyllä
alkupvm-AlkamispäivämääräKyllä
loppupvm-LopettamispäivämääräKyllä
suhdetyyppi-HISTORIA = vanha liitos, LIITOS = poistettu organisaatioKyllä
child_id-Aliorganisaation idKyllä
parent_id-Yläorganisaation idKyllä
opetuspisteenjarjnro-Opetuspisteen järjestysnumeroKyllä
paivityspvm-PäivityspäivämääräKyllä
paivittaja-PäivittäjäKyllä

 

Yhteystieto

 

Taulu: yhteystieto
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
dtype-Kentän tyyppiKyllä
id-Taulun avainKyllä
version-Sisäinen versionumero (hibernate versio)Kyllä
yhteystietooid-Yhtetystieto oidKyllä
coordinatetype--Ei
extrarivi--Ei
lat--Ei
lng--Ei
maa--Ei
osavaltio--Ei
osoite-OsoiteKyllä
osoitetyyppi-OsoitetyyppiKyllä
postinumero-PostinumeroKyllä
postitoimipaikka-PostitoimipaikkaKyllä
ytjpaivityspvm-Ytj-tietojen päivityspäivämääräKyllä
puhelinnumero-PuhelinnumeroKyllä
tyyppi-PuhelinnumerontyyppiKyllä
email-EmailKyllä
wwwosoite-www-osoiteKyllä
organisaatio_id-Organisaation idKyllä
kieli-Yhteystiedon kieliKyllä
Taulu: yhteystietoarvo
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
 id-Taulun avainKyllä
version -Sisäinen versionumero (hibernate versio)Kyllä
arvotxt-ArvoKyllä
yhteystietoarvooid-Yhteystietoarvon oidKyllä
arvoyhteystieto_id-Arvoyhteystieto idKyllä
kentta_idKenttä idKyllä
organisaatio_id-Organisaation idKyllä
kieli-Yhteystietoarvon kieliKyllä
Taulu: yhteystietoelementti
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
 id-Taulun avainKyllä
version -Sisäinen versionumero (hibernate versio)Kyllä
kaytossa-Yhteystietoelementti tilaKyllä
nimi-Yhteystietoelementin nimi (suomi)Kyllä
nimisv-Yhteystietoelementin nimi (ruotsi)Kyllä
oidYhteystietoelementin oidKyllä
pakollinen-Yhteystietoelementin pakollisuusKyllä
tyyppi-Yhteystietoelementin tyyppiKyllä
yhteystietojentyyppi_id-Yhtetystietojentyyppi idKyllä
nimien-Yhteystietoelementin nimi (englanti)Kyllä
Taulu: yhteystietojentyyppi
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
 id-Taulun avainKyllä
version -Sisäinen versionumero (hibernate versio)Kyllä
oid-Yhteystietojentyypin oidKyllä
nimi_mkt-Yhteystietojentyypin nimiKyllä
Taulu: yhteystietojentyyppi_oppilaitostyypit
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
yhteystietojentyyppi_id-Yhteystietojentyyppi idKyllä
oppilaitos_tyyppi-OppilaitostyyppiKyllä
Taulu: yhteystietojentyyppi_organisaatiotyypit
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
yhteystietojentyyppi_id-Yhteystietojentyyppi idKyllä
organisaatio_tyyppi-OrganisaatiotyyppiKyllä

 

Muut

 

Taulu: binarydata
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
 id-Taulun avainKyllä
version -Sisäinen versionumero (hibernate versio)Kyllä
data-Data Postgres OID-kentässäKyllä
filename-Tiedoston nimiKyllä
key--Ei
mimetype-Tiedoston mimeKyllä
name_id-Tiedoston nimen idKyllä
Taulu: history_metadata
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
 id--Ei
version --Ei
aika--Ei
arvo--Ei
avain--Ei
kieli--Ei
organisaatio_id--Ei
Taulu: monikielinenteksti
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
 id-Taulun avainKyllä
version -Sisäinen versionumero (hibernate versio)Kyllä
Taulu: monikielinenteksti_values
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
 id-Taulun avainKyllä
value-Arvo

Kyllä

key-Avain (fi,sv,en)Kyllä
index-Lisäindeksi, erottelemaan tietueitaKyllä
Taulu: namedmonikielinenteksti
SarakeTietotyyppiKuvausKäytössä
 id-Taulun avainKyllä
version -Sisäinen versionumero (hibernate versio)Kyllä
key-AvainKyllä
name_id-Nimen idKyllä
value_id-Arvon idKyllä

 


Muuta

https://virkailija.opintopolku.fi/organisaatio-service/swagger/index.html

  • No labels