Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Varhaiskasvatuksen tietovarantoa (Varda) testataan monin eri tavoin projektin eri vaiheissa.

Testauksella halutaan varmistaa palvelun toimivuuteen, tietoturvaan, tietosuojaan, saavutettavuuteen sekä hyvään käyttökokemukseen liittyviä asioita. Kunkin testauksen tulokset dokumentoidaan, käsitellään ja saatujen tulosten pohjalta Vardaa kehitetään.

Tietoturva-auditoinnit

Tietoturva-auditoinneilla selvitetään tietoturvaan liittyviä puutteita ja kehitystarpeita. Opetushallitus toteuttaa Vardaan säännöllisesti tietoturva-auditointeja erityisesti ennen kunkin kokonaisuuden käyttöönottoa.

Vardaan on toteutettu myös Bug Bounty -ohjelma ennen 1.1.2019 käyttöönottoa. Bug Bountyssa tietoturva-asiantuntijat raportoivat tietoturvahaavoittuvuuksista, joita löytävät palvelua testatessaan.

Saavutettavuusauditoinnit
Saavutettavuustestauksessa arvioidaan saavutettavuusvaatimusten toteutumista Vardassa. Vardan virkailija-käyttöliittymään toteutettiin saavutettavuusauditointi ennen 1.1.2019 käyttöönottoa.


Käytettävyystestaus
Käytettävyystestauksessa arvioidaan loppukäyttäjien kanssa palvelun helppokäyttöisyyttä. Vardan käyttöliittymää on käytettävyystestattu ennen 1.1.2019 ja 1.9.2019 käyttöönottoja. Käytettävyystestauksessa testattiin tietojen tallentamista palveluun sekä tietojen katselua palvelussa.


Integraatiotestaus
Vardaan voi tallentaa tietoja automaattisella tiedonsiirrolla (integraatiot). Vardan ja Vardaan integraation kautta tietoja tallentavat järjestelmätoimittajat testaavat integraatiotestauksella tiedonsiirron rajapintoja ja integraation toimivuutta. Järjestelmätoimittajille integraatiotestauksesta kerrotaan osoitteessa: https://wiki.eduuni.fi/display/CscVarda/Integraatiotestaus.


Hyväksyntätestaus
Hyväksyntätestauksessa Opetushallitus testaa Vardan kunkin käyttöönoton kokonaisuuden vaatimustenmukaisen toimivuuden.


Tiedon laadun testaus
Sen jälkeen kun varhaiskasvatustoimija on tallentanut tietoja ensimmäistä kertaa kunkin käyttöönoton yhteydessä Vardaan, tulee varhaiskasvatustoimijan tehdä Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti tallennetuille tiedoille tiedon laadun testaus. Tiedon laadun testauksen materiaalit


Automaatiotestaus, suorituskykytestaus

Kuormatestauksen tavoitteena on löytää VARDAn kapasiteettipullonkaulat. Kapasiteetin mittareina käytetään palveltujen pyyntöjen määrää sekunnissa ja keskimääräistä vasteaikaa.


  • No labels