Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mikä on Varda?

Varda-tietovaranto kokoaa varhaiskasvatuksen kansallisessa suunnittelu- ja ohjaustyössä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Vardaan tallennetaan tietoja varhaiskasvatustoimijasta, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan sekä henkilöstöstä. 

Tietovarannosta tietoja välitetään viranomaisille (mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, Kela sekä Tilastokeskus), joilla on lakiperustainen oikeus hyödyntää varhaiskasvatuksen tietovarannon tietoja. Tietovarannon tiedoista muodostetaan myös summatasoisia raportteja mm. kuntien käyttöön. Tietovarannon tietojen hyödyntämisen lupakäytännöistä vastaa Opetushallitus.

Tietovarannon ylläpitäjänä toimii Opetushallitus. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa Vardan ohjauksesta. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy vastaa Vardan teknisestä toteutuksesta.

Miksi Varda?

Varda-tietovarannon avulla tuotetaan yhteismitallista, laadukasta ja vertailukelpoista tietoa, jota voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa. Vardan kautta viranomaistahot saavat ajantasaista tietoa esimerkiksi henkilöstön määristä ja koulutustaustasta sekä lasten määristä varhaiskasvatuksessa. Vardan avulla varhaiskasvatuksen ennakointi- ja suunnittelutyö helpottuvat.

Mitä Varda tarkoittaa varhaiskasvatustoimijalle?

Vardaa rakennetaan yhteistyössä varhaiskasvatustoimijoiden (kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatustoimijat), varhaiskasvatuksen tietojärjestelmätoimittajien ja viranomaisten kanssa. Vardaan tiedot tallennetaan usein tiedonsiirroilla varhaiskasvatustoimijoiden omista tietojärjestelmistä ja rekistereistä, jonne tiedot kerätään muutenkin.

Varhaiskasvatustoimijoilla on tärkeä rooli Varda-tiedon laadun tuottamisessa: Vardan tietoluetteloissa määritellyt tiedot tulee tuottaa tietovarantoon yhteisesti sovittujen käytänteiden mukaisesti, jotta tallennettavasta tiedosta muodostuu mahdollisimman laadukasta, yhteismitallista ja ajantasaista, jolloin tiedon hyödyntäminen on mahdollista.

Yksi Vardan tavoitteista on myös vähentää varhaiskasvatustoimijan tekemää manuaalisen tieton kirjaamisen tarvetta. Tavoitteena on, että Vardan myötä varhaiskasvatustoimijan ei tarvitse lähettää tietoja erikseen usealle eri viranomaistaholle vaan viranomaiset hakevat tarvitsemansa tiedot suoraan Vardasta. Keskitettynä ratkaisuna Varda laskee jatkossa tiedontuotannon kustannuksia.

Vardan aikataulu

Varda otetaan käyttöön neljässä eri vaiheessa. Henkilöstö-kokonaisuuden käyttöönotto tulee teknisten syiden vuoksi lykkääntymään, ks. tiedote.

Lisätietoja

  • No labels