Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ePUK utgör en helhet som innehåller PUK-uppgifter som finns i den nationella informationsresursen och de gränssnitt som möjliggör granskning och användande av uppgifterna. PUK och de uppgifter som ingår i den uppgörs i utbildningsanordnarnas egna studieadministrationssystem. De uppgifter som behövs på nationell nivå, dvs. ePUK-uppgifterna, överförs till informationsresursen via gränssnitt. Studerande, utbildningsanordnare, ansvariga arbetsplatshandledare och de som bedömer kunnandet får tillgång till de uppgifter som finns i informationsresursen, förutsatt att de har sådana rättigheter som behövs för att komma åt informationsresursens uppgifter. 

Centrala mål för ePUK är att:

  • erbjuda den studerande ett redskap för att kontrollera uppgifter som behövs för att planera utvecklandet av det egna kunnandet
  • göra inlärningen på arbetsplatsen smidigare
  • göra överflyttningen av studerande från en utbildningsanordnare till en annan smidigare eller underlätta studerandes möjligheter att återuppta avbrutna studier
  • underlätta möjligheterna att använda uppgifter i olika system och informationsresurser vid uppgörandet av PUK.

Ibruktagande och innehåll

De lagändringar som ePUK förutsätter har godkänts i riksdagen den 7 mars 2019 (RP 260/2018). Centrala ändringar utgör de uppgifter som ingår i de studerandes personliga planer för utvecklande av kunnandet i informationsresursen för yrkesutbildning samt de stadganden som gäller överlämnande av uppgifterna. 

Ibruktagandet av ePUK inleds med överföringarna i maj 2019. Samtliga ePUK-uppgifter ska vara införda i informationsresursen senast 1 juli 2019. De användargränssnitt som gör det möjligt att granska uppgifterna tas i bruk stegvis under maj till juni 2019. 

Tjänsten utvecklas i samarbete med utbildningsanordnarna

Som grund för utvecklandet av ePUK har ePUK-projektet utarbetat en funktionsmodell för personlig tillämpning och sammanfattat ett dokument med PUK-innehåll. (Tillsvidare bara på finska: henkilökohtaistamisen toimintamalli och HOKS-tietosisältö.)

I första skedet ska följande centrala åtgärder genomföras:

  • eleven eller den studerande kan se sina egna PUK-uppgifter i informationsresursen och kan ge sitt tillstånd till att uppgifterna kan delas
  • utbildningsanordnarna kan administrera dataöverföringen till informationsresursen och kan se sina egna studerandes ePUK-uppgifter
  • arbetsplatsaktören kan se uppgifter som anknyter till inhämtandet av kunnande på arbetsplatsen.

I förslagen till bestämmelserna och då tjänsten har byggts upp har dataskyddet beaktats. ePUK-tjänsten kommer att utvecklas fortgående utgående från responsen vid ibruktagandet och redan inkomna önskemål om vidareutveckling av tjänsten.

För projektet ansvarar en ePUK-ledningsgrupp (ordförande undervisningsråd Seija Rasku, UKM) och en projektgrupp (ordförande Pekka Matikainen, UBS). 

  • No labels