Page tree

Siirretty -> Funidata Confluence

Tämä sivu on siirrety uuteen osoitteeseen: confluence.funidata.fi

Tämä sivu ei ole enää muokattavissa tässä osoitteessa, ja tämä sisältö on vanhentunutta.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Funidata on julkaissut 30.1.2017 Sisu-järjestelmän version (KUMKVATTI) opetussuunnitelmatyöprosessin testaamisesta ja opiskelijatietojen tarkastelusta palveluhenkilöille, opettajan käyttöliittymästä sekä opiskelijan opintojen suunnittelusta. Versio on tarkoitettu asiakasyliopistoille tutkintokoulutuksien määrittelyn, tutkintorakenteiden rakentamisen ja hyväksymisen sekä niiden pohjalta muodostettavien opintosuunnitelmien luomisen testaamiseen sekä opettajan käyttöliittymän testaamiseen. Lisäksi versio sisältää opetuksen toteutuksien ylläpidot palveluhenkilölle. Alla olevasta linkistä pääsee julkaisutiedotteeseen, johon on kuvattu version ominaisuudet.

Kehitystyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti siten, että syksyllä 2017 on mahdollista aloittaa opiskelijoiden opintojen suunnittelutyökalun tuotantokäyttö. Käyttöönottoprojektit voivat seurata kehitystyötä ja sen edistymistä tarkemmin erillisestä etenemissuunnitelmasta. 

Asiakaskorkeakoulujen testiympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto-test.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki-test.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta-test.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu-test.funidata.fi (ympäristö rakenteilla)

Käyttöoikeudet

KUMKVATTI-version opiskelijan käyttöliittymässä ”Haku”-osiota voi käyttää kirjautumatta kuka tahansa. Kirjautumattoman käyttäjän tietoja ei tallenneta. Muut osiot vaativat toistaiseksi käyttöoikeuden. Ohjeet käyttöoikeuksien lisäämisestä löytyvät käyttöohjeesta, johon linkki julkaisutiedotteessa.

Opiskelijan käyttöliittymä

KUMKVATTI-version käyttäminen edellyttää "Student"-roolin lisäämistä käyttäjälle. Roolin lisäämisen jälkeen kirjautuminen tapahtuu oman yliopiston käyttäjätunnuksilla. Opiskelijan käyttöoikeudella saa käyttöönsä opiskelijan käyttöliittymän kokonaisuudessaan.

Opettajan käyttöliittymä

KUMKVATTI-version käyttäminen edellyttää STAFF –roolin lisäämistä käyttäjälle. Toimintojen käyttäminen opettaja käyttöliittymässä edellyttää, että henkilö on merkittynä yhteen tai useampaan opetuksen toteutukseen vastuurooliin (vastuuopettajaksi, opettajaksi tai hallintohenkilöksi). Kirjautuminen tapahtuu oman yliopiston käyttäjätunnuksilla. Opettajalla on käytössään myös opiskelijan käyttöliittymä.

Palveluhenkilön käyttöliittymä

KUMKVATTI-version käyttäminen edellyttää "STAFF"-roolin lisäämistä sekä käyttöoikeuden hankkimista. Käyttöoikeuden luonnin jälkeen kirjautuminen tapahtuu oman yliopiston käyttäjätunnuksilla. Palveluhenkilön käyttöoikeudella saa käyttöönsä myös opettajan ja opiskelijan käyttöliittymät.

Käyttöoikeusroolit ja niihin liitettyjen teknisten käyttöoikeuksien määrittelyt löytyvät sivulta: Roolit ja käyttöoikeudet KUMKVATTI versiossa

Asiakaskorkeakoulujen testauspalaute

Testauspalaute raportoidaan Jira-palveluun https://jira.csc.fi/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=267&projectKey=SISU&view=detail&selectedIssue=SISU-5. Ohjeet testitapauksien testaamisesta ja raportoinnista löytyvät sivulta: Jiran käyttöohjeet testauksessa (Vain asiakaskorkeakoulujen käytössä).

Käyttäjäpalaute

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa ”Lähetä palautetta” -linkin takaa.

 

Kehitysversion julkaisutiedote 1/2017

KUMKVATTI-kehitysversio (v. 0.9) julkaistu 30.1.2017.

Yleistä

 • Testauskelpoinen versio opiskelijoille opintojen suunnittelusta

Julkaistu versio on osa laajempaa opintojen suunnittelun kokonaisuutta, joka tässä vaiheessa sisältää:

 • palvelun koontisivun (Etusivu-näkymä),
 • opintojen rakenteen mukaisen suunnittelun (Opintojen rakenne -näkymä),
 • opintojen ajoittamisen (Ajoitus-näkymä),
 • opetuksen suunnittelun opintokalenteriin (Opintokalenteri-näkymä),
 • opintojen tarkennetun haun (Haku-näkymä),
 • muistilistan opinnoille (Muistilista-näkymä) sekä
 • omien tietojen tarkastelun (Omat tiedot -näkymä)

 

 • Testauskelpoinen työkalu opettajille

Julkaistussa versiossa opettajalle on käytössä palvelun koontisivu, Opetuskalenteri sekä Opetukseni-näkymä, josta siirtymä opetuksen toteutusten arviointityökaluun. Palvelun koontisivulla opettajalle näkyy hänen oma nimensä, käynnissä olevat opetuksen toteutukset sekä Opetuskalenterista päivät ”Tänään” ja ”Huomenna”. Muut osat ja tiedot ovat vielä työn alla. Kalenterissa opettajalla näkyvät hänen omat opetuksen toteutuksensa jaettuna tuleviin, nykyisiin ja menneisiin toteutuksiin. Toteutusten jako edellä mainittuihin kategorioihin tulee Opetukseni-näkymästä, jossa opettaja pääsee siirtämään toteutuksia haluamiinsa kategorioihin. Opetukseni-näkymässä näkyvät opettajan omat opetuksen toteutukset, opintojaksot, opintokokonaisuudet sekä tutkinto-ohjelmat. Opetuksen toteutuksista opettaja voi edetä toteutuskohtaiseen arviointityökaluun.

 

 • Palveluhenkilön toiminnallisuudet

Julkaistu versio sisältää opiskelijoiden haun sekä yksittäisen opiskelijan henkilö-, opetukseen ilmoittautumis- ja suoritustietojen tarkastelun. Palveluhenkilö voi ylläpitää tutkinto tyyppisiä koulutuksia, tutkinto- ja opintokokonaisuusrakenteita,  opintojaksoja sekä opetuksen toteutuksia. Ylläpitotoiminnot sisältävät perustietojen ja rakenteiden käsittelyn sekä versioiden määrittelyn ja hyväksynnän eri opetussuunnitelmakausille. Lisäksi opintojaksojen ylläpito sisältää suoritustapojen ja vastaavuuksien ylläpidon. Palveluhenkilön on mahdollista julkaista opetuksen toteutuksia ajastetusti opiskelijoille näkyviin. Sisu tukee opetussuunnitelmaprosessia mahdollistaen luonnosten tekemisen sekä niiden hyväksymisen.

Uusina toiminnallisuuksina versioon on tullut tutkinto-ohjelmien, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen opetussuunnitelmaprosessin mukaisten statuksien muuttamisen kerralla usealle opinnolle (luonnos, valmis hyväksyttäväksi, hyväksytty). Vastaavasti opetuksen toteutuksia voi julkaista ajastetusti kerralla näkyviin useita.

Julkaistu versio sisältää pääkäyttäjätoimintoina koodistojen tarkastelun sekä käyttöoikeuksien hallinnan. Versioon on lisätty käyttöoikeuksia opetussuunnitelmatietojen ylläpitoon sekä opiskeljiatietojen tarkasteluun.

 

 • Testiympäristöjen asennukset ja tietosisältö

Yliopistokohtaiset asennukset Tiedon kapasiteettipalvelun testiympäristöihin on tehty Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle ja Tampereen yliopistolle. Yliopistot vastaavat itse tietosisällön päivittämisestä ympäristöihin sekä niiden oikeellisuudesta. Versiokohtainen ohje tietosisältöjen tuomisesta löytyy asiakkaiden käytössä olevasta extranetistä: KUMKVATTI: tietojen vienti

 

 • Käyttömahdollisuudet yliopistoissa

Julkaistu versio on tarkoitettu asiakaskorkeakoulujen integraatiotyön edistämiseen, järjestelmässä määritellyn opetussuunnitelmatyöprosessin mukaisten tietojen tallentamiseen sekä niiden pohjalta tehtyjen opintosuunnitelmien tekemisen ja tarkastelun testaamiseen. Opettajan käyttöliittymä on tarkoitettu arviointityökalun testaamiseen. Soveltuvin osin korkeakoulu voi käyttää järjestelmää tuotantokäytön kaltaisesti.

Asiakaskorkeakoululla on mahdollisuus ottaa versio testauskäyttöön huomioiden toteutettujen ominaisuuksien laajuus sekä organisaation omien tietosisältöjen laatu. Korkeakoulut päättävät itse miten käyttöönotto heidän osaltaan etenee.


Käyttöohjeet

Käyttöohjeet ovat sivulla Käyttöohje - Julkaisu Kumkvatti


Muuta

Julkaistuun versioon on tehty käyttöliittymätyylien yhtenäistämistä, suuri määrä tietosisältöjen oikeellisuustarkastuksia sekä parannettu teknistä valvontaa. Lisäksi versioon on tehty tietojen vientitoimintoja (export) seuraaville tiedoille: koulutukset, tutkinto-ohjelmat, opintokokonaisuudet, opintojaksot, opintojakson osat, organisaatiot, rakennukset, opetuspaikat.

Ympäristöjen kuvaukset

Sisu-ympäristöistä on kuvattu yleisellä tasolla pääsy järjestelmään sekä käytössä oleva asennusprosessi.  Kuvaukset löytyvät sivulta: Ympäristöt (Vain asiakaskorkeakoulujen käytössä).

Rajapintadokumentaatio

Rajapintadokumentaatiot löytyvät sivulta: Rajapinnat (Vain asiakaskorkeakoulujen käytössä).

 

Suorituskyky

Järjestelmästä on kuvattu suorituskykyyn vaikuttavat komponentit sekä asiat, joilla on varmistettu järjestelmän riittävä suorituskyky sekä skaalautuvuus. Dokumentti löytyy sivulta: Suorituskyky ja skaalautuvuus (Vain asiakaskorkeakoulujen käytössä)

Tietoturva

Järjestelmään on tehty tietoturva-auditointeja kehitystyön aikana. Tietoturvaan liittyvistä asioista saa lisätietoa sivulta: Tietoturvadokumentaatio (Vain asiakaskorkeakoulujen käytössä)

Audit-lokitus

Järjestelmä huolehtii audit-lokien tallentamisesta. Kaikista järjestelmästä tehtävistä muutoksista, sensitiivisen tiedon lukuoperaatioista, lisäyksistä ja poistoista tallennetaan audit-lokitieto. Sisun valvonnasta ja lokituksesta on lisätietoa sivulla: Valvonta ja lokitus eri asennusympäristöissä (Vain asiakaskorkeakoulujen käytössä). Tarkempia tietoja lokituksesta saa Funidatan asiantuntijoilta.


Yhteiset ominaisuudet

Uudet ominaisuudet

[OTM-8776] - INFRA: IP-osoite rajoitus integraatiorajapintojen käyttämiseen (demo-/testi-/tuotantoympäristö) 

[OTM-11183] - INFRA: Datamigraatio käyttöön version päivittämiseen 

[OTM-11349] – Virheilmoituksien tekstien parantaminen 

[OTM-12603, OTM-12604, OTM-12605, OTM-12606, OTM-13230] - KORI: Export -toiminnot (koulutukset, tutkinto-ohjelmat, opintokokonaisuudet, opintojaksot, opintojakson osat)


Korjatut virheet

 

Opiskelijan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

[OTM-10353, OTM-12237] - STUDENT: Opetuksen toteutuksen nimen näyttämisen muutokset 

[OTM-11590] - STUDENT: Kalenterinäkymän toteutuslaatikosta pitää pystyä avaamaan opintojaksoesite toteutuksen kohdalta 

[OTM-11614] - STUDENT: Opiskelijan ”Suoritukset” -sivun suorituksien oletusjärjestys 

[OTM-11615] - STUDENT: Opiskelijan opintosuoritusten järjestäminen ”Suoritukset” -sivulla 

[OTM-12303] - STUDENT: Arvioinninkohteen nameSpecifier käyttäminen 

[OTM-12388] - STUDENT: Suoritustapamatriisiin opetuksen toteutukseen linkki siirtymisestä esitteen toteutuksen tietoihin 

[OTM-12587] - STUDENT: Poistettuja opetuksen toteutuksen tapahtumia ei näytetä kalenterissa 

[OTM-12825] - STUDENT: Rakenne –näkymässä näytetään oletuksena viimeisimpänä käsitelty opintosuunnitelma 

Korjatut virheet

[OTM-10320] - STUDENT: Valinta-avustimessa näytetään korvatut ja korvaavat opintojaksot väärin

[OTM-10343] - STUDENT: Väliotsikon id:tä ei pidä näyttää rakenteessa

[OTM-10635] - STUDENT: Opintojakson versioiden vaihtaminen ei näytä vastaavuustietoja version mukaan

[OTM-11378] – STUDENT: Opiskelijan kalenterissa näytetään myös poistetut tapahtumat

[OTM-12574] - STUDENT: Opiskelijan suoritusten järjestäminen ei toimi oikein

[OTM-12658] - STUDENT: Omien ilmoittautumisten tarkastelu tuottaa virheen "Exactly one 'ids' or 'assessmentItemId' request parameter expected"

[OTM-12742] - Opintosuunnitelman alaosa peittyy tietoa/palautetta-palkin alle

[OTM-13036] - Arvioinnin oletus suorituspäiväksi tulee kuluva päivä eikä toteutuksen päättymispäivä

[OTM-13479] - STUDENT: etusivulla/rakenteessa/kalenterissa järjestelmävirhe

[OTM-13760] - STUDENT: Opiskelijan puolella näkyvät luonnos-tilaiset toteutukset

[OTM-13836] - STUDENT: Opiskelija ei pääse ”Ilmoittautumiset” -sivulle

[OTM-13837] - STUDENT: Opiskelija ei pääse Suoritukset” –sivulle

[OTM-13907] - STUDENT: Suoritukset-välilehdellä näkyy arvosanan sanallinen selite eikä arvoa


Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

OTM-14018    STUDENT: kalenteriin ei voi lisätä toteutuksia, tulee virhe

OTM-13636    STUDENT: Rakenteen valinta-avustimen sininen otsikkorivi karkaa

OTM-13626    STUDENT: Kalenterissa ei näy oikean puolen välilehtiä

OTM-13145    STUDENT: Rakenteen opintokokonaisuuksien haku näyttää myös väliotsikoita ja tutkinto-ohjelmia

OTM-13074    STUDENT: Valinta-avustimen otsikko (ja sulkunappi) skrollaa pois näkyvistä

OTM-13069    STUDENT: Rakenteessa epälooginen "Valitse vielä -2 - 98 op"

OTM-12613   STUDENT: Suoritusten näyttäminen opiskelijan käyttöliittymässä rikki jos primary attainmenttia ei löydy

OTM-10636    STUDENT: Opintojaksoesite ei huomioi vastaavuuksissa DRAFT-tilassa olevia opintojaksoja

OTM-10187    STUDENT: Suoritustapamatriisin toteutukset ja arvioinnin kohteet eivät ole järjestyksessä

OTM-10183    STUDENT: Suoritustapamatriisin suoritustavat vaihtelee järjestystä

OTM-7555    STUDENT: Opintojakson korvaavuus tietyllä opintopistemäärällä

OTM-7415    STYLE: Rakennenäytöllä valinta-avustimessa ja sijoita suunnitelmaan tabilla ylimääräisiä scrolleja

OTM-7210    STYLE : Opintosuunnitelman rakenteen osan nimi ei mahdu näytölle eikä rivity

OTM-6497    STYLE: Tyhjän valinta-avustimen scrollbarin sijoittelu pielessä

OTM-6257    STYLE: Ajoitusnäytön kesäperioidit ruotsiksi ja englanniksi

OTM-5886   STUDENT: Opintojen ja kokonaisuuksien inlinehakutuloksissa ei tunnisteista boldata osuvia hakuehtoja

Opettajan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

[OTM-8716] - TEACHER: Opetuskalenteri: opetuksen toteutuksen laatikon ”kalenteri”-kuvakkeesta siirtymä toteutuksen ensimmäiseen tapahtumaan kalenterissa 

[OTM-10349] - TEACHER: Opetuksen toteutuksen nimen näyttäminen määritetyllä tavalla käyttöliittymässä 

[OTM-11475] - TEACHER: Opetuskalenteri: Näytetään vain aktiiviset ja peruutetut tapahtumat, ei näytetä poistettuja tapahtumia 

[OTM-12304] - TEACHER : Opintojakson osan nimen tarkenteen käyttämisen muutokset

Korjatut virheet

[OTM-12137] - TEACHER: Arvioinnin vahvistaminen ei mene läpi

[OTM-12149] - TEACHER: Opetuskalenterissa opetusryhmien ajat eivät näy toteutuslaatikossa, kun se aukaisee

[OTM-13558] - TEACHER: Opetukseni sivulla ei näy toteutukset IE-selaimella

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

OTM-13243    TEACHER: IE-selain, opettajan toteutus ei näy Opetukseni -sivulla

OTM-13055    TEACHER: Arvioinnin suorituksen päivämäärä puuttuu vahvistuksen yhteenvedosta

OTM-12832    TEACHER: Opettajan etusivulla Opetukseni nyt -valikossa opetusryhmän valinta vilkuttaa toteutuslaatikkoa

OTM-7073     TEACHER: Loppuarvioinnin tiedot > Arvosana jakauma puuttuu

OTM-7071     TEACHER: Massa-arvioinnissa, jos on aikaisempia arvosanoja, ei voi syöttää arvosanaa

OTM-7070     TEACHER: Arvosanajakaumaa ei näytetä Arvioinnin tiedot näytöllä

OTM-6749    TEACHER: Arviointi - Suorituksen arviointi välilehdelle siirryttäessä ei automaattisesti valita opiskelijaa

OTM-5632    ARTO: Henkilönvalintakomponentti hajoaa kun käyttää sitä näppäimistöllä

Palveluhenkilön käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

[OTM-3565] - STAFF: Rakenteessa olevien osien (kokonaisuuksien/opintojaksojen) siirtäminen toiseen järjestykseen 

[OTM-8193, OTM-12076] - STAFF: Opintojaksoesite -kuvake käyttöön opintojen rakenteen Rakenne -näkymään 

[OTM-9841] - STAFF: Opetuksen toteutuksen nimen tarkenteen käyttäytymisen muutokset 

[OTM-10205, OTM-12171, OTM-13665] - KORI: Opintojakson osan tiedot aikavälilliseksi 

[OTM-10281] - STAFF: Opintojen haun rajaustekijöiden logiikka muutokset 

[OTM-10284] - STAFF: Koulutukset -, Opinnot - ja Opetus –näkymiin paluu viimeisimpään hakutulokseen (back space) 

[OTM-10632] - STAFF: Opintojakson osalle oletustiedot opintojaksolta, kun luodaan uusi opintojakson osa 

[OTM-10681] - STAFF: Opetuksen toteutuksen ”Luokittelutiedot” siirretään ”Perustiedot” -välilehdelle 

[OTM-10979] - STAFF: Opetuksen toteutuksen julkaisupäivämäärän määrittely ja toteutus 

[OTM-10987] - STAFF: Opintojakson ylläpitoon ”Opinnon tyyppi” valinta käyttöön 

[OTM-11089] - STAFF: Opetuspaikan hakuun ylipistorajaus käyttäjän yliopiston mukaan 

[OTM-11090] - ORI: Henkilön kutsumanimen puuttuessa käytetään automaattisesti etunimeä 

[OTM-11100, OTM-11653] - STAFF: Suoritustavan opintojakson osien opintopisteiden summan tulee olla sama kuin opintojakson opintopisteet 

[OTM-11110] - STAFF: Opetuksen toteutuksien tapahtumille opetusaikoihin oletustiedot toteutuksen aikavälistä 

[OTM-11112] - STAFF: Opetuksen toteutuksen liittäminen toiseen opintojaksoon ja opintojakson osaan 

[OTM-11142, OTM-12113, OTM-12170, OTM-12463, OTM-12802, OTM-13001] - STAFF: Opetuksen toteutuksen statustilan muuttaminen kerralla usealle opetuksen toteutukselle 

[OTM-11229] - STAFF: Suoritustapaan voi lainata vain toisen opintojakson primäärejä opintojakson osia 

[OTM-11397, OTM-12115] - STAFF: Opintojakson statustilan muuttaminen kerralla usealle opintojaksolle 

[OTM-11416, OTM-12588] - STAFF: Opintokokonaisuuden tai tutkinto-ohjelman statustilan muuttaminen kerralla usealle opintokokonaisuudelle tai tutkinto-ohjelmalle 

[OTM-11431, OTM-13471] - KORI: Opintojakson, opintokokonaisuuden tai tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle mahdollisuus päivittää aikavälillinen tieto 

[OTM-11454] – STAFF: Koulutuksen ”Osaamistavoitteet” –kentälle kieliversiokentät 

[OTM-11466] – STAFF: Opiskelijan tietoihin asiointikieli näkyviin 

[OTM-11591] - KORI: Opetuksen toteutus: Tapahtuman poistaminen tapahtumasarjasta ja sen vaikutukset 

[OTM-11652] - STAFF: Opintojen ”Rakenne” –näkymään lisättyjen osien opintopistesummaus näkyviin 

[OTM-11654] - STAFF: Opintojakson nimen perään opintopisteet näkyviin ylläpito -näkymässä 

[OTM-11885] - STAFF: Uuden tutkinto-ohjelman luonti-ikkunassa tutkinto-ohjelman tyyppi pakolliseksi tiedoksi 

[OTM-12074, OTM-12077, OTM-12078, OTM-12079] - STAFF: Opetuksen toteutuksen ylläpitoon oikeaan laitaan kooste -näkymä 

[OTM-12114] - STAFF: Opetuksen toteutuksien hakutuloslistaan informatiivisempi nimi näkyviin 

[OTM-12172, OTM-12173] - STAFF: Opintojakson vastaavuuksien ylläpito ja näyttäminen niputettuna 

[OTM-12302, OTM-12305, OTM-13448] - STAFF: Opintojakson osan nimen näyttämisen muutokset 

[OTM-12401] - STAFF: Opinnon jakaminen toiseen korkeakouluun 

[OTM-12404] - STAFF: Koulutuksen tyyppitietoa ei saa pystyä muokkaamaan 

[OTM-12595, OTM-13305] - KORI: Koulutuksen hakuun sama logiikka käyttöön kuin opintojen haussa 

[OTM-12829] - KORI: Opintojakson osalle statustila (hyväksytty ja luonnos) 

[OTM-12835] - STAFF: Lainatun opetuksen toteutuksen irrotus opintojakson osasta 

[OTM-12837] - STAFF: Opetuksen toteutuksen statustilan näyttäminen suoritustapamatriisissa 

[OTM-13196] - KORI: Opintojakson, opintokokonaisuuden tai tutkinto-ohjelman vastuuorganisaatiolle mahdollisuus päivittää aikavälillinen tieto 

[OTM-13300, OTM-13568] - STAFF: Koulutuksen luonti-ikkunaan pakolliseksi vastuuorganisaation määrittäminen 

[OTM-13331] - STAFF: Opiskeluoikeuksien näyttäminen opiskelijan tiedoissa 


Korjatut virheet

[OTM-8308] - STAFF: Tutkinto-ohjelmat: Jos tutkinto-ohjelman nimen kieliversion tyhjentää ja tallentaa, tulee virheilmoitus

[OTM-9018] - STAFF: Opinnon tilan muuttaminen DELETED tilaan ei poista opintoa näkymästä nakkijonolla

[OTM-10240] - STAFF: Hyväksytty - tilaisen toteutuksen rakennetta ei pidä pystyä muokkaamaan

[OTM-10244] - STAFF: Toteutus - opetusryhmän opettaja duplikaattina tuottaa virheilmoituksen

[OTM-10368 & OTM-10971] - STAFF: koulutusten haun tulee toimia ilman Enter-painiketta kuten opintojen haku

[OTM-10401] - STYLE: Headerit ja Footerit staattisia ja peittää sisältöä

[OTM-10774] - STYLE: Toteutuksen rakenteen tyylitys - värit, kohdistukset

[OTM-10911] - STYLE: Korkeakouluille tarkoitettu ylänavigaatio iFrame ei avaudu

[OTM-11432] - STAFF: Opintojakson korvaavuuden muokkauksessa tulee estää saman opintojakson käytön useaan kertaan samassa korvaavuudessa

[OTM-11456] - STAFF: Opetusten haun rajausehtojen syötteissä Enterin painaminen avaa organisaatiovalintamodaalin

[OTM-11467] - STAFF: Suoritustavan poistaminen antaa virheilmoituksen

[OTM-11479] - STAFF: Opinnon rakenteen säännöstön tallentamatta jättäminen tuottaa virhetilanteen

[OTM-11646] - STAFF: Tutkintorakenteen juuressa säännön muuttaminen ei toimi ensimmäisellä kerralla, jos sivun uudelleen lataa

[OTM-11789] - Opintojakson voimassaolon pitää alkaa opetussuunnitelmakaudella

[OTM-11790] - STAFF: Opinnon OPS-kautta ei voi asettaa sellaiseen arvoon, josta löytyy DELETED - tilainen versio samasta opinnosta

[OTM-11800] - STAFF: Opintojaksolle voi asettaa vastaavuudeksi itsensä

[OTM-11807] - STAFF: Opinnon vastaavuuden haussa OPS-kausien vuosilukuja ei näytetä oikein

[OTM-11811] - Location-haku on rajaton

[OTM-11813, OTM-11835, OTM-11843, OTM-11870, OTM-11911, OTM-12095] – Opintojen validoinnin ja pakollisuuksien korjauksia

[OTM-11849, OTM-11858, OTM-11859] – Organisaatioiden ja määriteltyjen ajanjaksojen validoinnin korjauksia

[OTM-11857, OTM-11856] – Rajapintadokumentaatioon korjauksia

[OTM-11897] - STAFF: DELETED - tilaisen opinnon palauttaminen siten että alkuperäisessä OPS-kaudessa on uusi versio jättää nakkijonon näyttämään väärää OPS-kautta

[OTM-11943] - Koulutuksen luonnissa tyyppi-valikko aukeaa väärään kohtaan

[OTM-11944] - Virheikkunan Piilota/Näytä tarkemmat tiedot tekstit väärin päin

[OTM-12067] - Lokalisaatio palauttamaan kieliversiot tietyssä järjestyksessä, jos haluttua kieliversiota ei löydy

[OTM-12165] - STAFF: Arviointiasteikko puuttuu opintojakson ylläpitonäkymästä

[OTM-12235] - StudyEvent.exceptions pitäisi osua event-instansseihin

[OTM-12284, OTM-12290, OTM-12369, OTM-12370] – Koulutuksen tietojen validoinnin korjauksia

[OTM-12426] - STAFF: Opintojakson päättymispäivämäärän käsittely virheellinen

[OTM-12427] - STAFF: Toteutuksen päättymispäivämäärän käsittely virheellinen

[OTM-12434] - STAFF: Opintokokonaisuuden päättymispäivämäärän käsittely virheellinen

[OTM-12438] - STAFF: Tutkinto-ohjelmien päättymispäivämäärän käsittely virheellinen

[OTM-12709] - STAFF: Kalenterikomponentin ollessa auki backspace vie virheelliseen tilaan

[OTM-12766] - STAFF: Käyttöliittymän kielen vaihtaminen ylänavista ei onnistu staffissa

[OTM-12777] - STAFF: Uutta koulutusta luotaessa koulutuksen tyyppi -valintalistan arvoja jää näytön ulkopuolelle

[OTM-13096] - CU:n muokkaamisen tallennus ei toimi, koska ”Liian monta arvoa, vain korkeintaan arvoa on sallittu” koko ajan VASTUUHENKILÖT listassa vaikka olisi vain 1

[OTM-13163] - STAFF: Toteutuksen rakenne sivulla ei virhe ilmoituksen näy tai toimi oikein.

[OTM-13179] - STAFF: Puutteellinen virheilmoitus opintojakson luomisen käyttöoikeuden puuttumisesta

[OTM-13187] - STAFF: Toteutuksen rakenne heittelee järjestelmävirhettä

[OTM-13275] - STAFF: Tutkinto-ohjelman ja opintokokonaisuuden maksimiopintopistemäärä virheellisesti pakollinen

[OTM-13288] - STAFF: Tutkinto-ohjelman rakenteen pistelaskennassa päivitysongelma

[OTM-13291] - STAFF: Sandboxilla toisen yliopiston KORI olion valinta antaa rakenteessa virheen

[OTM-13292] - STAFF: Opintojakso ei skrollaa kaikilla selaimilla aina

[OTM-13327] - STAFF: Opintojakson tiettyjä kenttiä ei voi tyhjentää

[OTM-13369] - STAFF: Opintojakson ja -kokonaisuuden luontidialogissa virheellistä ohjetekstiä - tulee näyttää vain luotaessa rakenteen kautta

[OTM-13391] - STAFF: Koulutuksen julkaisu tekee ylimääräisen tallennuksen hyväksynnän jälkeen

[OTM-13598] - STAFF: Opinnon rakenteen väliotsikon sääntöpisteitä ei lasketa yläpuolisen rakenteen soft op - arvoon

[OTM-13602] - STAFF: Opinnon rakenteeseen lisätyt uudet opintojaksot lisätään opintojaksolistalle vasta sivun päivityksen jälkeen

[OTM-13610] - STAFF: Lisättäessä opinnon rakenteeseen opintokokonaisuuksia siirtyy näkymä sivun yläosaan

[OTM-13705] - STAFF: Opiskelijat –näkymässä yksittäisen opiskelijan ”Ilmoittautumiset” -sivulle ei pääse

[OTM-13863] - STAFF: Tutkinto-ohjelman muokkausnäytölle sisällön kuvauksen kielistysongelma

[OTM-13908] - STAFF: Opiskelijan suoritukset -välilehdellä näkyy arvosanan sanallinen selite eikä arvoa

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

OTM-14235     STAFF: Uuden opintojakson luominen sisältöavustimen kautta ei päivitä vasemman puoleiseen rakennenäyttöön opintojaksoa heti

OTM-11050     STAFF: Opinnon rakenne-editorin opintojakso- ja kokonaisuushaun tulisi palauttaa hakutuloksia vain valitusta yliopistosta

OTM-14209     STAFF: Opintojakson lisääminen valintaryhmään ei näytä heti jaksoa rakenteessa

OTM-13980     STAFF: Tutkinto-ohjelman pitkä nimi ei rivity

OTM-13977     STAFF: Koulutuksen luontimodaalissa tabilla ei voi siirtyä 'Koulutuksen tyyppi' -valintaan

OTM-13516     STAFF: Opetuksen toteutuksen nimen tarkenteessa turha huomautuskolmio

OTM-13240     STAFF: Opetuksen toteutuksen rakenteen luonnissa virhe

OTM-13116     STAFF: Opintokokonaisuus / rakenne / sisältöavustin: opintopistemäärän syötössä focus-ongelma

OTM-13035     STAFF: Joissain hakukentissä joutuu tuplaklikkaamaan, jotta kenttä aktivoituu

OTM-12940    STAFF: Suoritustavan opintopistemäärä ei päivity poistettaessa viimeinen opintojakson osa

OTM-12596    STAFF: Koulutuksen luontimodaali ei ole scrollattavissa

OTM-11989    STAFF: Toteutuksen luonnin OPS-kausivalitsin ei toimi oikein, mikäli valitsee jo valitun OPS-kauden

OTM-11971    STAFF: Opintojakson osat - 'Käytössä OPS-kausilla' informaatio väärin

OTM-11716    STAFF: Opintojakson opetussuunnitelmakautta vaihtaessa suoritustapojen toistuvuuksia ei päivitetä

OTM-11698    STAFF: Suoritustapojen lisääminen ja poistaminen samassa tallennuksessa tuottaa tapojen numeroinnin vihreellisesti näyttämisen

OTM-11143    STAFF: Enterillä ei voi valita kirjoitettua dropdownin arvoa

OTM-11139    STAFF: opintojakson nimen muuttamisen jälkeen vaaditaan refresh, että murupolku päivittyy

OTM-11048    KORI: Olion OPSin ja Yliopisto-organisaation suhdetta ei validoida

OTM-10589    STAFF: Opintopistemäärän näyttämisen yhtenäistäminen

OTM-10412    STAFF: Opiskelijan perustietojen muokkaus - OppijaID:tä ei voi tallentaa

OTM-8222      STAFF: Opintokokonaisuuden haku - rajaus suorituskielellä korjaus

OTM-8170     STAFF: Opintokokonaisuuden yhteystieto - roolin vastuuhenkilölle ei listata opintokokonaisuutta Omat opintokokonaisuudet - listalla


Pääkäyttäjätoiminnot

Uudet ominaisuudet

[OTM-9739] – ADMIN: Käyttöoikeustarkastukset korkeakoulukohtaiseksi 

[OTM-10048] - ADMIN: Korkeakoulukohtainen "Globaali" käyttöoikeus 

[OTM-10376] - ADMIN: Käyttöoikeusroolin poistaminen 

[OTM-10459] - KORI: Käyttöoikeus: opintokokonaisuus luonti, ylläpito ja hyväksyminen 

[OTM-11622] - KORI: Käyttöoikeus: tutkinto-ohjelman luonti, ylläpito ja hyväksyminen 

[OTM-12130] - KORI: Käyttöoikeus: opintojakson luonti, ylläpito ja hyväksyminen 

[OTM-12291] – ADMIN: Käyttöoikeuksien haun tulosmäärän kasvattaminen 100 kpl 

[OTM-12608] - KORI: Käyttöoikeus: opetuksen toteutuksien luonti, ylläpito ja julkaisu 

[OTM-12744] - ADMIN: Käyttöoikeus: opintojakson osan luonti ja ylläpito 

[OTM-12748, OTM-11836] - KORI: Käyttöoikeus: koulutuksen hyväksyminen 

[OTM-12749] - ADMIN: Käyttöoikeus: opiskelijan tietojen käsittely 

[OTM-13224] - KORI: Käyttöoikeus: ADMIN-oikeus toimimaan kaikissa operaatioissa 

[OTM-13622] – CODES: Tutkintonimikkeiden päivittäminen koodistoon 

[OTM-11850] - CODES: Koulutusluokitus –koodiston päivittäminen 

[OTM-10630] - CODES: Poistetaan opintokokonaisuudelta opettaja –rooli 

Korjatut virheet

[OTM-12753] - ADMIN: Henkilön haku ei onnistu IE:llä Staff/Pääkäyttäjä näytöllä

[OTM-13525] - ADMIN: Pääkäyttäjä-valikko ei näy, jos käyttäjällä ei ole admin-oikeutta

[OTM-13559] - ADMIN: Käyttöoikeudet ja roolit: Opetusohjelman hyväksyjä roolilla ei voi julkaista toteutuksia

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

STAFF: Käyttöoikeusroolin nimen muokkaaminen ei päivitä käyttöliittymää, kun vasta selaimen uudelleen lataamisen jälkeen


Lisätietoja

FUNIDATA OY

Palvelupäällikkö

Pekka Äikäs, pekka.aikas@funidata.fi

Asiantuntijat

Katja Arstio, katja.arstio@funidata.fi

Juho Kilpikoski, juho.kilpikoski@funidata.fi

Inka Paukku, inka.paukku@funidata.fi

Mari Riihiaho, mari.riihiaho@funidata.fi

Eeva Saari, eeva.saari@funidata.fi

 

Funidata www.funidata.fi

 • No labels