Page tree

Siirretty -> Funidata Confluence

Tämä sivu on siirrety uuteen osoitteeseen: confluence.funidata.fi

Tämä sivu ei ole enää muokattavissa tässä osoitteessa, ja tämä sisältö on vanhentunutta.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisutiedote 2/2018

Hamsteri-versio on (v. 0.12) julkaistu 23.4.2018.

Käyttöliittymien toiminnallisuudet 

Tässä on lueteltu käyttöliittymien toiminnot lyhyesti sekä Hamsterin uudet ominaisuudet. Tarkempi kuvaus toiminnoista löytyy toiminnallisuuksien dokumentoinnista https://confluence.csc.fi/display/OTM/Toiminnallisuuksien+dokumentointi

Opiskelijan käyttöliittymä 

Opiskelijalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Opiskeluoikeuden tarkastelu ja siihen tarkentavien valintojen tekeminen
 • Opintojen rakenteen mukaisen suunnittelu
 • Poikkeavan kokonaisuuden tekeminen suunnitelmaan ja sen hyväksynnän hakeminen
 • Erikseen hyväksymistä vaativan kokonaisuuden hyväksynnän hakeminen
 • Opintojen ajoittaminen
 • Opetuksen suunnittelun opintokalenteriin
 • Opetukseen ilmoittautuminen
 • Opintojen tarkennetun haku
 • Muistilistan opinnoille
 • Omien tietojen tarkastelu
 • Opintosuunnitelman ja opintojen tilannetieto graafisesti esitetty etusivulla

Opiskelijan uudet toiminnallisuudet

Opiskelija näkee omissa tiedoissa opiskeluoikeutensa ja sen mahdolliset kouluttautumispolut. Opintojen rakenteessa opiskelija voi tehdä opiskeluoikeuteensa tarkentavan valinnan (esim. pääainevalinnan), jos se on mahdollista kyseisen koulutuksen rakenteessa. Opiskelija voi joko vahvistaa itse tarkentavan valintansa tai oikeus siihen pitää hakea erikseen riippuen siitä, miten se on määritelty koulutuksen ylläpidossa. Erikseen haettavan tarkentavan valinnan prosessia ei ole vielä toteutettu Sisuun, joten se tehdään toistaiseksi korkeakoulun määrittelemällä prosessilla.

Opintojen rakenteessa opiskelija voi lähettää hyväksyttäväksi kokonaisuuden, joka on määritelty sellaiseksi, että se aina vaatii hyväksynnän.

Opiskelija voi suunnitella opintonsa kalenteriin ennen kuin ilmoittautuu (näytä kalenterissa -toiminto on eriytetty ilmoittautumisesta). Opiskelija voi ilmoittautumisessa merkitä, mihin opetusryhmään hän ensisijaisesti haluaa mennä, jos valittavana on useita ryhmiä. Ilmoittautumisen perumisaikana opiskelija voi perua ilmoittautumisensa.

Opettajan käyttöliittymä 

Opettajalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Omien opintojen selailu
 • Omien toteutuksien selailu
 • Ilmoittautuneiden hallinnointi
 • Toteutusten arviointi
 • Ohjausryhmän opiskelijoiden tietojen ja opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi
 • Poikkeavan kokonaisuuden hyväksymisprosessi
 • Erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden hyväksymisprosessi
 • Opetuskalenteri

Opettajan uudet toiminnallisuudet

Opetukseen ilmoittautumiseen voidaan asettaa perusvaatimuksia ja priorisoivia sääntöjä ilmoittautuneiden valintaan. Ilmoittautuneita voidaan priorisoida kohderyhmillä sekä sillä, että opintojakso löytyy opiskelijan ensisijaisesta suunnitelmasta. Opettaja voi lisäksi valita ilmoittautuneita opetukseen näiden priorisointisääntöjen ohi sekä siirtää opiskelijan ei-valituksi. Opettaja ei voi valita opiskelijoita toteutukseen, jos opiskelijat eivät täytä perusvaatimuksia (opiskelijalla on oltava opiskeluoikeus ja hänen on oltava läsnäolevana).

Vastuuohjaaja voi tarkastella opiskelijan koulutuspolkua. Vastuuohjaaja voi tehdä päätöksen erikseen hyväksyttävästä kokonaisuudesta.

Opintojen ohjaukseen on luotu ohjaajan käyttöoikeusrooli, jolla on rajoitetummat oikeudet kuin vastuuohjaajalla.

Palveluhenkilön (hallinto) käyttöliittymä 

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 • Opiskelijoiden haku
 • Opiskelijan henkilö-, opetukseen ilmoittautumis- ja suoritustietojen tarkastelun sekä perustietojen muokkaaminen
 • Opiskeluoikeuksien luominen ja hallinnointi, ml. lisäaika ja opiskeluoikeuden peruuttaminen
 • Opiskeluoikeuteen koulutuspolkujen määrittely
 • Läsnäolotietojen hallinnointi
 • Opetussuunnitelmatyön: Palveluhenkilö voi ylläpitää koulutuksia, tutkinto- ja opintokokonaisuusrakenteita ja opintojaksoja. Ylläpitotoiminnot sisältävät perustietojen ja rakenteiden käsittelyn sekä versioiden määrittelyn ja hyväksynnän eri opetussuunnitelmakausille. Lisäksi palveluhenkilö voi ylläpitää opintojaksojen suoritustapoja ja vastaavuuksia.
 • Opetuksen toteutusten ylläpito ja julkaisu
 • Opetuksen toteutukselle ilmoittautumisen hallinnointi
 • Opetuksen toteutusten ilmoittautumisen priorisointisääntöjen hallinnointi
 • Massatoiminnot opinnoille ja toteutuksille
 • Opiskelijoiden opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi
 • Ohjaus- ja kohderyhmien luominen ja muokkaaminen
 • Malliajoituksen luominen ja muokkaaminen

Palveluhenkilön uudet toiminnallisuudet

Palveluhenkilö voi luoda yksittäiselle opiskelijalle opiskeluoikeuden. Palveluhenkilö voi hallinnoida opiskeluoikeuden tietoja ja myöntää opiskelijalle lisäaikaa ja perua opiskeluoikeuden. Palveluhenkilö voi lisätä ja muokata läsnäolotietoja.

Palveluhenkilö voi määritellä koulutukseen ja kouluttautumismahdollisuuteen opiskeluoikeutta tarkentavat valinnat: hän voi määritellä mistä alemmasta tutkinto-ohjelmasta/pääaineesta/suuntautumisesta tms. voi jatkaa mihinkin ylempään tutkinto-ohjelmaan/pääaineeseen/suuntautumiseen tms. Palveluhenkilö voi määritellä, mitkä näistä ovat sellaisia valintoja, jotka opiskelija voi tehdä itse opintojen rakenteessa ja mitkä vaativat hakumenettelyn.

Palveluhenkilö voi asettaa opintokokonaisuuksia ja tutkinto-ohjelmia erillistä hyväksyntää vaativiksi.

Palveluhenkilö voi luoda ja muokata ohjaus- ja kohderyhmiä. Ohjausryhmiä voidaan käyttää opintojen ohjaukseen ja kohderyhmiä ilmoittautumisten priorisointiin. Palveluhenkilö voi asettaa toteutuksien ilmoittautumiselle kaksi priorisointisäätöä: 1. opintojakso löytyy opiskelijan opiskeluoikeuteen liittyvästä ensisijaisesta opintosuunnitelmasta 2. opiskelija kuuluu kohderyhmään. Toteutuksen ilmoittautumiseen voidaan määritellä manuaalinen tai automaattinen valintamenettely.  Palveluhenkilö voi määritellä toteutuksien ilmoittautumiselle perumis- ja jälki-ilmoittautumisajan.

Palveluhenkilö voi luoda ja muokata tutkintorakenteelle malliajoituksia.

Pääkäyttäjän käyttöliittymä

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 • Käytettävän vakiokoodiston määrittely
 • Luokittelutekijöiden luominen
 • Käyttöoikeusroolien myöntäminen
 • Käyttöoikeusroolien luominen

Käyttöohjeet

Pääkäyttäjien ohjeet: Sisun käyttöohjeet (vain asiakasyliopistojen käytössä).

Käyttöoikeudet

Sisussa käyttöoikeuksia säädellään rooleilla, joihin liitetään teknisiä käyttöoikeuksia, näistä tarkemmin toiminnallisuuksien dokumentoinnissa sekä Roolit ja käyttöoikeudet -taulukossa (vain asiakasyliopistojen käytössä). Version asennuksen mukana tulevat oletusroolit, joten omien käyttöoikeusroolien luominen ei ole välttämätöntä.

Testiympäristöjen asennukset ja tietosisältö 

Yliopistokohtaiset asennukset Tiedon kapasiteettipalvelun testiympäristöihin on tehty Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle, Tampereen yliopistolle, Jyväskylän yliopistolle sekä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Yliopistot vastaavat itse tietosisällön päivittämisestä ympäristöihin sekä niiden oikeellisuudesta.  

Käyttömahdollisuudet yliopistoissa 

Julkaistu versio on tarkoitettu asiakasyliopistojen integraatiotyön edistämiseen, järjestelmässä määritellyn opetussuunnitelmatyöprosessin mukaisten tietojen tallentamiseen sekä niiden pohjalta tehtyjen opintosuunnitelmien tekemiseen ja tarkasteluun. Opettajan käyttöliittymä on tarkoitettu opetuksen toteutuksiin ilmoittautuneiden arviointiin. Soveltuvin osin yliopisto voi käyttää järjestelmää tuotantokäytössä. 

Asiakasyliopistolla on mahdollisuus ottaa versio käyttöön huomioiden toteutettujen ominaisuuksien laajuus sekä organisaation omien tietosisältöjen laatu. Yliopistot päättävät itse, miten käyttöönotto heidän osaltaan etenee. 

Teknistä tietoa järjestelmästä

Teknistä tietoa järjestelmästä löytyy täältä https://confluence.csc.fi/display/OTM/Teknisen+toteutuksen+dokumentaatiota

Rajapintadokumentaatio 

Rajapintadokumentaatiot löytyvät sivulta: https://confluence.csc.fi/display/FUNIDATASIS/Sisun+rajapintojen+muutosloki (vain asiakasyliopistojen käytössä)

Palaute

Asiakasyliopistojen testauspalaute

Testauspalaute raportoidaan Jira-palveluun Sisu testauksen eteneminen. Ohjeet testitapauksien testaamisesta ja raportoinnista löytyvät sivulta: Jiran käyttöohjeet testauksessa (vain asiakasyliopistojen käytössä).

Käyttäjäpalaute

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa ”Lähetä palautetta” -linkin takaa.

Ympäristöt

Asiakasyliopistojen testiympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto-test.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki-test.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta-test.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu-test.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut-test.funidata.fi/

Tampereen teknillinen yliopisto: https://sis-tut-test.funidata.fi

Asiakasyliopistojen tuotantoympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut.funidata.fi

Hamsteriversion kehityksen raportointi

Tässä alla on lueteltu Hamsteri-version uudet ominaisuudet tiketteinä, jotka on kirjattu kehityksen Jiraan. Lisäksi tässä raportoidaan edellisissä versioissa havaitut bugit kahdella tasolla: Korjatut virheet -luettelossa on korkeakoulujen ja Funidatan havaitsemat virheet, jotka on korjattu Hamsterin. Tunnetut virheet luettelossa on havaittuja virheitä, joita ei ole priorisoitu työjonossa.

SISU-alkuiset tiketit viittaavat korkeakoulujen Sisu-Jirassa raportoimiin bugeihin. OTM-alkuiset bugit on joko SISU-bugien klooneja kehityksen Jirassa tai kehityksen samasta asiasta kirjaamia virheitä.

Yhteiset ominaisuudet

Uudet ominaisuudet

OTM-17536 STYLE: Ylänavigaation tyylittely

Opiskelijan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Kalenteritoiminnot:

OTM-17491 STUDENT: Kalenterissa näkyy sen opintojakson tiedot, jonka opiskelija on sinne sijoittanut, kun kyseessä lainattu toteutus

Toteutukset

OTM-17719 STUDENT, STYLE: Toteutuslaatikon päivitys käyttöliittymäsuunnitelmien mukaiseksi

Ilmoittautuminen:

OTM-17670 ILMO/STUDENT: Opetusryhmien valitseminen kalenteriin ja ilmoittautuminen opetusryhmiin

OTM-17464 ILMO/STUDENT: Ilmoittautumiseen liittyvien opetusryhmien tietomallimuutokset

OTM-17756 STUDENT: Valintoja puuttuu -info koskemaan opetusryhmien valintaa

OTM-17755 STUDENT: Opetusryhmän valintaan ohjaavat tekstit

OTM-17611 STUDENT: Opetusryhmien vaihtaminen ilmoittautumisen aikana

OTM-17483 STUDENT: Opetusryhmien priorisointia ei voi vaihtaa ilmoittautumisajan päätyttyä

OTM-17736 STUDENT: Pakollisten opetusryhmien ilmoittautumisvalintaa ei tarvitse tehdä erikseen

OTM-17607 STUDENT: Peruutettuun opetusryhmään ei voi ilmoittautua

OTM-17463 & OTM-17055 ILMO/STUDENT: Opiskelija voi perua ilmoittautumisen, kun ilmoittautumisen perumisen lisäaika on käynnissä

OTM-17703 ILMO/STUDENT: Opetusryhmien näyttäminen kalenterissa

OTM-17751 STUDENT: Ilmoittautumisen vahvistamisen näyttäminen opiskelijalle

OTM-17694 STUDENT: Ilmoittautumisten hoitaminen SISUn ulkopuolella

Opintosuunnitelma:

OTM-17634 STUDENT: Ohjaajan lisäysehdotuksesta rakenteeseen lähtevään viestiin tarkemmat tiedot

OTM-16794 STUDENT: Opintojaksoesitteen väritys vastaamaan sen kohtaa suunnitelmassa

OTM-17545 STUDENT: Valinta-avustimessa voi poistaa säännön vastaisia henkilökohtaisia suorituksia

OTM-17546 STUDENT: Suunnitelmaan sijoitetut henkilökohtaiset suoritukset lasketaan mukaan opintosuoritusten summaan

OTM-17221 STUDENT: Vastaavaksi valitun opintojakson version vaihto

OTM-17442 STUDENT, STYLE: Rakennenäkymän yläosan pysyy mukana sivua skrollatessa

OTM-17629 STUDENT, STYLE: Rakenteen alasvetovalikon avaamisen siistiminen

Henkilökohtainen kokonaisuus:

OTM-17794 STUDENT: Poikkeavat ja pakolliset hyväksyntäpyynnöt eri tyyppisiksi

OTM-17796 STUDENT: Poikkeavan ja erikseen hyväksyttävän sisällön pyyntöpainikkeiden säännöt

OTM-17204 STUDENT: Erikseen hyväksyttävälle kokonaisuudelle Pyydä hyväksyntää -painike, kun se on sille asetettujen sääntöjen puolesta kunnossa

OTM-17821 STUDENT/TUTOR: Kokonaisuuden sisällön anomuksen tekstit erikseen hyväksyttävälle kokonaisuudelle

OTM-17858 STUDENT/TUTOR: Vapaan suunnittelun tilassa tehdyn hakemuksen ja erillisen hyväksynnän vaativan kokonaisuuden päätökseen tarkentavia tietoja päätöksestä

OTM-17248 COMMON: Lisätään suunnitelman validaation tuki erillistä hyväksyntää vaativille kokonaisuuksille

OTM-17446 OSUVA: Käyttäjä ei saa voida tallentaa hyväksyntää/puoltoa omalle hakemukselleen

Sijoita suunnitelmaan:

OTM-15961 STUDENT: Henkilökohtaisen suorituksen lisääminen suunnitelmaan Sijoita suunnitelmaan-paneelista

Opintojaksoesite:

OTM-17732 STUDENT: Opintokokonaisuusesitteen väritys vastaamaan kokonaisuuden sisältämien opintojaksojen väriä

OTM-17531 STUDENT: Opintojaksoesitteeseen tieto siitä, että toteutuksella ollaan suorittamassa toista opintojaksoa/arviointikohdetta

OTM-17568 STUDENT: Opintojaksoesitteen versionvalintalogiikan korjaus (pl. vastaavat opintojaksot)

OTM-17626 STUDENT, STYLE: Suoritetulle opintojaksolle oma tyyli opintojaksoesitteeseen

OTM-17655 STUDENT, STYLE: Suoritustapamatriisiin pieniä parannuksia

Opiskeluoikeus:

OTM-17808 STUDENT: Näytetään opiskelijalle omissa tiedoissa ainoastaan kouluttautumismahdollisuuden rakenne

OTM-17772 STUDENT: Opiskeluoikeuden tiedot opiskeluoikeus-modaalissa

OTM-16183 STUDENT/TUTOR: Opiskeluoikeuden esikatselu graafina

OTM-16184 STUDENT: Opiskeluoikeutta tarkentavien valintojen näyttäminen rakenteessa

OTM-17589 STUDENT: Opiskeluoikeutta tarkentavien valintojen näyttäminen valinta-avustimessa

OTM-16185 STUDENT: Opiskeluoikeuden näyttäminen suhteessa suunnitelman valintoihin

OTM-16187 STUDENT: Opiskeluoikeuden tarkentavan valinnan vahvistaminen

OTM-17477 TUTOR/STUDENT, STYLE: Koulutus-hämähäkin jatkokehitys opiskeluoikeuden esittämisen tarpeisiin

Muut:

OTM-17617 STUDENT/STAFF, STYLE: Uudet ikonit (tienviitta opiskeluoikeuksiin ja taikasauva vapaan muokkauksen tilaan)

OTM-17622 STUDENT, STYLE: Etusivun kalenterit dropdownin alle

OTM-15659 STUDENT/TEACHER, STYLE: Kalenterin minimikorkeuden säätäminen

OTM-17715 STUDENT, STYLE: Opintojakson ja toteutuksen laatikoiden värityksen muuttaminen

Korjatut virheet

Kalenteri

SISU-2403 Grafiikkabugi Opintokalenterissa

SISU-3574 & SISU-3577 & OTM-17892 Googlen kalenteri näyttää Sisun opetustapahtumat 2 h myöhässä

SISU-3690 & OTM-17491 Kalenteri-välilehdellä näytetään väärän opintojakson esite

SISU-3960 & OTM-17554 Muistilistakuvake ei näy yläreunan navigaatiopalkissa tai yläoikean valikossa (Pomelofix)

SISU-4047 & OTM-17229 Suunnitelmassa ei näy opintopisteet (Pomelofix)

SISU-4054 & OTM-17566 Järjestelmävirhe poistettaessa toteutusta kalenterista (Pomelofix)

SISU-4149 Toteutuksen valinta suoritustapamatriisista ei toimi oikein

SISU-4182 & OTM-17891 Tapahtumat eivät näy ulkoisessa kalenterissa

SISU-4471 & OTM-17603 Opintokalenterissa opetus valitsematta -välilehdellä ei näy opintojaksojen opintopistetietoa (Pomelofix)

Opinnot

SISU-2517 Opintojakson esitteen suoritustavan osan teksti

SISU-4167 Opetusryhmää ei pysty valitsemaan, jos "Valintoja puuttuu" -ilmoitus näkyy

Opintosuunnitelma

SISU-3242 Virheilmoitus kun siirtyy kohdasta ajoitus takaisin kohtaan opintojen rakenne

SISU-3258 Suoritettu opinto ei näy Sijoita suunnitelmaan -sivupalkissa ja hae-mikä-tahansa-opintojakso -hakupalkissa

OTM-17490 STUDENT: Vapaan muokkauksen tila - lisää jo suoritettu opintojakso ja dropdownin sisältö muuttuu

SISU-4024 & OTM-17229 Opiskelijan suunnitelmassa pistelaskuri ei näytä tehtyjä valintoja (Pomelofix)

SISU-4028 & OTM-17559 Hae poikkeukselle hyväksyntää aiheuttaa virheilmoituksen (Pomelofix)

SISU-4055 Jo suoritetun opintojakson version vaihto aiheuttaa ongelmia (Pomelofix)

SISU-4091 & OTM-17560 Virheilmoitus vapaan suunnittelun anomusta peruessa (Pomelofix)

SISU-4200 & OTM-17571 Opintosuunnitelman tuloste ei näytä arvosanoja suoritetuista opintojaksoista (Pomelofix)

SISU-4276 Iso määrä suoritettuja opintoja rikkoo vapaan suunnittelun kälin

SISU-4439 & OTM-17503 Hyväksynnän hakeminen poikkeavalle rakenteelle / Näytä -valintaa klikkaamalla tulee herja (Pomelofix)

SISU-4457 & OTM-17560 Virheilmoitus hyväksynnän luopumista tehtäessä / Access denied (Pomelofix)

Muut

SISU-2405 Virheilmoitus kohdassa Ajoitus

SISU-4479 & OTM-17771 Järjestelmävirhe katsoessa opinto-oikeuksia omissa tiedossa

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-1384 Kesäperioidi jää näkyville sille sijoitetun jakson poistamisen jälkeen

SISU-2983 Sisu antaa virheilmoituksen, kun avaan opintojaksoesitteen kalenterissa

SISU-2925 Eri selaimet näyttävät valintalistan eri tavalla kun suunnitelman nimi on pitkä

SISU-3152 & OTM-17889 Opintokalenteri: Kun viedään hiiri toteutuksen päälle opintokalenterissa, niin avautuvalle näytölle ei tule näkyviin toteutuksen nimeä eikä tyyppiä.

SISU-3201 Yläkokonaisuuden alla olevan opintokokonaisuuden  vaihtaminen, pillerit toimivat valinta-avustimessa oudosti

SISU-3208 & OTM-17036 Toteutuksen haku opetusperiodin mukaan

SISU-3233 & OTM-17494 Opintosuunnitelma: Opiskelija voi laittaa väliotsikon alla näkyvän väliotsikon roskakoriin

SISU-3885 & SISU-3968 Haettujen opintojaksojen järjestäminen op:n mukaan

SISU-3916 Tunnisteen perusteella järjestäminen kadottaa tietoa (kirjautumaton opiskelija)

SISU-3929 Nimen perustella järjestäminen ei toimi johdonmukaisesti (kirjautumaton opiskelija)

Opettajan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Ilmoittautuminen

OTM-17753 STAFF/TEACHER: Ilmoittautuneiden ryhmävalintojen näyttäminen ilmoittautuneiden hallinnassa

OTM-17937 STAFF/TEACHER: Ilmoittautumiset välilehdelle tieto priorisoinnista, jonka perusteella valitaan/ei valita

OTM-16982 & OTM-17824 TEACHER: Jonon ohi valittujen opiskelijoiden palauttaminen takaisin käsittelyyn

OTM-16983 ILMO: Huomioidaan ehdottomasti estävät säännöt opettajan tekemissä ilmoittautuneiden valinnoissa

OTM-16917 TEACHER: Opettaja voi tarkastella hylättyjä ilmoittautumisia

OTM-17705 ILMO: Opiskelijoiden sijoittaminen opetusryhmiin

OTM-17708 ILMO: Lopullinen laskenta huomioi automaattisen vahvistuksen

OTM-17781 ILMO: Ilmoittautumisen importit huomioi olemassa olevat ilmoittautumiset

OTM-17782 ILMO: Ilmoittautumislaskentaa ei pitäisi suorittaa ulkoisille ilmoittautumisille

Arviointi

OTM-17594 TEACHER/ARTO/ORI: Toteutuksen arvioinnissa syntyvälle suoritukselle viittaus oikeaan opintojaksoon

Opintojen ohjaus

OTM-16650 TUTOR: Opiskelijan opintosuunnitelmien valintalistan tiedot ja järjestys

OTM-17848 TUTOR: Opiskelijan suunnitelma oletuksena kokonaan auki tultaessa ohjausnäkymään

OTM-16186 TUTOR: Opiskeluoikeuden ja oikeutta tarkentavien valintojen näyttäminen opiskelijan suunnitelmassa

OTM-17574 TUTOR: Opiskelijan opiskeluoikeuden tarkentavien valintojen vahvistaminen

OTM-17636 STUDENT/TUTOR: Ohjaajan lisäysehdotuksesta syntyvään laatikkoon junaradalla lisäinfoa

OTM-17381 OSUVA: Poikkeavan suunnitelman hyväksynnälle ehdollisena oma kenttä ehdoille

Muut

OTM-13842 TEACHER, STYLE: Kalenterissa toteutuslaatikon päivitys uuteen tyyliin

OTM-17811 TEACHER, STYLE: Etusivun ulkoasun päivitys

OTM-17847 TUTOR, STYLE: Opiskeluoikeuksien ulkoasun parantelua

OTM-17836 TUTOR: Päivitetään opiskelijan opiskeluoikeudet-näkymä uusien kuvien mukaiseksi

Korjatut virheet

OTM-13055 TEACHER: Arvioinnin suorituksen päivämäärä puuttuu vahvistuksen yhteenvedosta 

SISU-3999 & OTM-17556 Arvioinnin vahvistaminen ei onnistu (Pomelofix)

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-4897 Ohjattavani-sivujen navigointi-tekstit

Palveluhenkilön käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Koulutus ja kouluttautumismahdollisuudet

OTM-17597 STAFF: Koulutuksen rakenteen hallintaan mahdollisuus muokata tarkentavaa valintaa ja alivaihtoehtoja ja niiden hyväksymistyyppiä

OTM-17663 STAFF: Kouluttautumismahdollisuuden ylläpidossa tarkentavien valintojen (educationOptionin) muokkausdialogiin kaikki kentät

OTM-17682 STAFF: Koulutuksen luomisessa kokonaisuuksia sisältävän koulutuksen phase1 nimeksi Kokonaisuus

OTM-17681 KORI: Koulutuksen vaiheiden nimien muodostuminen importissa

OTM-17572 STAFF, STYLE: Koulutukset-sivun nättiyttäminen

 Opiskeluoikeudet

OTM-17489 STAFF/TUTOR: Uuden opiskeluoikeuden luominen

OTM-17744 STAFF/TUTOR: Opiskelijan opiskeluoikeuden läsnäolotietojen ylläpito

OTM-17643 KORI/STAFF: Tutkintosääntötieto ja tutkintoasetuskenttä opiskeluoikeuteen

OTM-17704 ORI: Opiskeluoikeuden hallintarajapinnat

OTM-17641 KORI: Laskentasääntö-koodisto opiskeluoikeuksien voimassaolon laskentaa varten

OTM-17642 ORI: Opiskeluoikeuden voimassaolon laskenta rajauslain perusteella

OTM-17659 ORI: Lakisääteisten poissaolojen kirjaamista varten lukuvuosi-ilmoittautumisen muutokset opiskeluoikeuden laskentaa varten

OTM-17896 STAFF/ORI: Validaatio, joka estää opiskeluoikeuden lisäajan myöntämisen voimassaolevalle opiskeluajalle

OTM-17660 COMMON/ORI: Lisäaika ja sen rajapinnat

OTM-17819 ORI/TUTOR: Lisäajalle erillinen alkamispäivämäärä

OTM-17575 TUTOR: Lisäajan myöntäminen opiskelijalle

OTM-17576 TUTOR: Opiskeluoikeuden peruminen

OTM-17645 ORI: Saapuvan siirto-oikeuden lisätiedot

OTM-17652 COMPONENTS: Opiskeluoikeuden ja koulutuksen graafiin lukko niihin kokonaisuuksiin, jotka vaativat erillistä hakua

OTM-17768 ORI: Tarkentavan valinnan automaattinen hyväksyntä

OTM-17779 ORI: Tarkentavan valinnan automaattisen hyväksynnän validaatiot voimassaolevassa koulutuspolussa

Opintojen muokkaus

OTM-17069 & OTM-17814 STUDENT/STAFF: Opintojaksoon ja sen esitteeseen näkyviin uusi Asiasisältö-kenttä

OTM-17069 &OTM-17815 STUDENT/STAFF: Tutkinto-ohjelmaan ja sen esitteeseen näkyviin uusi Osaamistavoitteet-kenttä

OTM-17052 STAFF: Vaatii erillistä hyväksyntää -täppä kokonaisuudelle/tutkinto-ohjelmalle

OTM-17851 STAFF: Opintojen rakenteen esikatseluun ylänavigaatioon ”poistu esikatselusta” -toiminto ja esikatselulle ”tyhjennä”-toiminto

OTM-17692 STAFF, STYLE: Organisaation lisäämistoiminnon parannus

Malliajoitus

OTM-17577 KORI: Backend malliajoitukselle

OTM-17666 KORI: Malliajoituksen import/export

OTM-17579 STAFF: Malliajoituksen välilehden näyttäminen

OTM-17668 KORI: Malliajoitusten validaatiot

OTM-17730 STAFF: Malliajoituksen muokkaaminen

OTM-17731 STAFF: Malliajoituksen lisääminen ja poistaminen

OTM-17828 STYLE: Malliajoituksen silitys

OTM-17667 KORI: Malliajoitusten käyttöoikeudet

Toteutukset

OTM-17465 KORI/STAFF: Toteutuksen rakenteeseen opetusryhmien maksimikoko

OTM-17466 ILMO: Toteutuksen tietoihin lisäys ilmoittautumisen hoitamisesta SISU:n ulkopuolella

Ilmoittautuminen

OTM-4634 STAFF/TEACHER: Toteutuksen ilmoittautumiseen voidaan määritellä manuaalinen/automaattinen valintamenettely

OTM-17467 ILMO: Pohjatyö ilmoittautumisen järjestäville ja estäville säännöille ja kohderyhmään kuulumisen sääntö.

OTM-17706 & OTM-17707 ILMO/STAFF/TEACHER: Ehdottomasti estävä sääntö: voimassa oleva opiskeluoikeus

OTM-17710 ILMO/STAFF/TEACHER: Ehdottomasti estävä sääntö: Ilmoittautunut läsnäolevaksi

OTM-17709 ILMO/STAFF/TEACHER: Priorisoiva sääntö: "kuuluu primääriin opintosuunnitelmaan"

OTM-17678 STAFF/TEACHER: Lisätään toteutusten ylläpitoon käyttöliittymä ilmoittautumisen järjestävien sääntöjen ylläpitoon

OTM-17462 STAFF/TEACHER: Jälki-ilmoittautumisen ja ilmoittautumisen perumisen lisäaikaa pääsee muokkaamaan hallinnon käyttöliittymästä

OTM-17366 STAFF / ILMO: Toteutuksen ilmoittautumiskonfiguraation kellonaikojen alustus järkeviin arvoihin

Ryhmän hallinta

OTM-17092 TUTOR: Ryhmät-näkymä, ryhmien hakeminen ja listaaminen

OTM-17085 & OTM-17764 TUTOR: Ryhmän perustietojen näyttäminen

OTM-17086 & OTM-17765 TUTOR: Ryhmän lisääminen ja ryhmän perustietojen muokkaus

OTM-17090 TUTOR: Ryhmän opiskelijoiden hallinnointi ja jäsenien poistaminen

OTM-17827 TUTOR: Ryhmän jäsenten aktiivisuusaikavälin muokkauksen järkevöitys

OTM-17859 TUTOR: Ryhmän poisto

OTM-17844 TUTOR, STYLE: Ryhmät-sivun henkilöt-puolen kaunistus

OTM-17761 TUTOR, STYLE: Ryhmien haun vastuuhenkilöihin tooltip ja ryhmänäkymien nättiytys

Korjatut virheet

SISU-2987 Mystinen järjestelmävirhe

SISU-3012 Koulutuksen haussa alaviivaa käytettäessä keskellä ei hakutuloksia

SISU-3241 Koodinäkymä skaalautuu liikaa Firefoxilla hallintopuolella (</> -painike)

SISU-3256 Tekstiä kopioitaessa IE:stä ajoittain "Maksimipituus ylittyy"

SISU-3992 Opiskelijan tietojen muokkaus vaatii opiskelijalle työntekijänumeron (Pomelofix)

SISU-4016 & OTM-17606 Rakenteen esikatselu ei enää laske opintopisteitä (Pomelofix)

SISU-4138 & OTM-17590 Hallintoroolista uloskirjautuminen johtaa opettaja-roolin kälinäkymään

SISU-4201 & OTM-17843 Staff: opiskelijalle tarkoitettu selitetekstikenttä ei skaalaudu IE:ssa

SISU-4265 & OTM-17833 Graafinen bugi massahyväksyntään liittyvissä ilmoituksissa

SISU-4351 Toteutuksen luomisen vastuuhenkilö-pudotusvalikko ei toimi Firefoxilla/Chromella + muuta graaf. ongelmaa

SISU-4480 & OTM-17716 Rakennenäyttö katkeaa, jos se on liian pitkä

SISU-4272 & OTM-17832 Opintojakson poistetun version palauttaminen ei synnytä ops-kausijanalle versiota kuvaavaa palkkia (heti)

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-45 / OTM-12733 Virkailijan opintojaksoaikajana sekoilee, kun ikkunan leveyttä muuttaa

SISU-122 Opintojaksoaikajana ei pysy paikallaan

SISU-2668 Huono virheilmoitus luotaessa koulutuksen uutta versiota luonnostelija-oikeudella

SISU-3213 & OTM-16667 Opintojaksojen tilan massamuutos: muutos -sarake näyttää väärää tilaa

SISU-3217 Merkittävää hidastumista tutkintorakenteissa, kun kielen vaihtaa IE:llä

SISU-4006 Paikkojen määrä -valinta eroaa IE:n ja Firefoxin välillä

SISU-4271 Opintojakson poistetun version palauttaminen ei synnytä ops-kausijanalle versiota kuvaavaa palkkia (heti)

SISU-4345 Toistuvat virheilmoitukset, mikäli käyttäjä yrittää julkaista rakenteetonta toteutusta

SISU-4416 Opintokokonaisuuden luomisessa järjestelmävirhe, kun suppeissa perustiedoissa vikaa

SISU-4474 & OTM-17890 Pienellä näytöllä toteutuksen tiedoissa tekstien rivittyminen päällekkäin

Pääkäyttäjätoiminnot

Uudet ominaisuudet

OTM-17091 ORI: Ryhmien hallinnan käyttöoikeudet

OTM-17635 ADMIN: Käyttöoikeuksissa näytetään ”Kaikki organisaatiot”

OTM-17687 ADMIN, STYLE: Editmoden lisäys käyttöoikeudet ja roolit-sivulle

OTM-17644 ADMIN: Käyttöoikeus- Opiskeluoikeuden muokkaus/luontioikeus

OTM-17760 ORI: Käyttöoikeudet opiskelijan lukuvuosi-ilmoittautumistietojen luomiselle ja muokkaamiselle

OTM-17812 ADMIN: käyttöoikeus ilmoittautumistietoihin vastuuhenkilörooleille Yhteystieto

OTM-17401 STYLE: Breadcrumbin tyylitys

OTM-17776 STYLE: Study-module notification row kaksirivisyys

 

Lisätietoja 

FUNIDATA OY 

Palvelutiimi 

Palvelupäällikkö Pekka Äikäs, pekka.aikas@funidata.fi  

Annukka Alivaara, annukka.alivaara@funidata.fi  

Elina Turunen, elina.turunen@funidata.fi

 

Kehitystiimi 

Kehitystiimin vetäjä Toni Sallanmaa, toni.sallanmaa@funidata.fi  

Ville Myrskyneva, ville.myrskyneva@funidata.fi

Siina Pekkanen, siina.pekkanen@funidata.fi

Mikko Torri, mikko.torri@funidata.fi

Tiia Valtonen, tiia.valtonen@funidata.fi  

 

Asiantuntijatiimi

Asiantuntijatiimin vetäjä Mari Riihiaho, mari.riihiaho@funidata.fi  

Katja Arstio, katja.arstio@funidata.fi  

Juuli Kenkkilä, juuli.kenkkila@funidata.fi  

Inka Paukku, inka.paukku@funidata.fi  

Eeva Saari, eeva.saari@funidata.fi

Irina Venho, irina.venho@funidata.fi

 

Viestintä- ja markkinointi, HR

Brändijohtaja Jani Kajander, jani.kajander@funidata.fi

Assistentti Essi Horkka, essi.horkka@funidata.fi

HR-suunnittelija Susanna Rotko, susanna.rotko@funidata.fi

 

Funidata www.funidata.fi  

 

 • No labels