Page tree

Siirretty -> Funidata Confluence

Tämä sivu on siirrety uuteen osoitteeseen: confluence.funidata.fi

Tämä sivu ei ole enää muokattavissa tässä osoitteessa, ja tämä sisältö on vanhentunutta.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funidata on julkaissut 5.6.2017 Sisu-järjestelmän SITRUUNA-version opetussuunnitelmatyön ylläpidosta, opiskelijatietojen tarkastelusta palveluhenkilöille, opettajan käyttöliittymästä sekä opiskelijan opintojen suunnittelusta. Versio on tarkoitettu asiakasyliopistoille tutkintokoulutuksien määrittelyyn, tutkintorakenteiden rakentamiseen ja hyväksymiseen sekä niiden pohjalta muodostettavien opintosuunnitelmien luomiseen sekä opettajan arviointityöhön. Lisäksi versio sisältää opetuksen toteutuksien ylläpitämisen palveluhenkilölle. Versio on asennettu yliopistojen testiympäristöihin. Asennukset tuotantoympäristöihin tehdään, kun yliopistot ovat testanneet ja hyväksyneet version. Tavoitteena on, että Sisu on käytössä asiakasyliopistoilla toukokuun alussa.

Alla olevassa julkaisutiedotteessa on kuvattu version ominaisuudet.

Kehitystyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti siten, että syksyllä 2017 on mahdollista aloittaa opiskelijoiden opintojen suunnittelutyökalun tuotantokäyttö. Käyttöönottoprojektit voivat seurata kehitystyötä ja sen edistymistä tarkemmin erillisestä etenemissuunnitelmasta, ks. https://confluence.csc.fi/display/FUNIDATASIS/Eteneminen

Asiakasyliopistojen testiympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto-test.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki-test.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta-test.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu-test.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut-test.funidata.fi/

Asiakasyliopistojen tuotantoympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: ympäristö rakenteilla

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: ympäristö rakenteilla

Käyttöoikeudet

SITRUUNA-version opiskelijan käyttöliittymässä ”Haku”-osiota voi käyttää kirjautumatta kuka tahansa. Kirjautumattoman käyttäjän tietoja ei tallenneta. Muut osiot vaativat toistaiseksi käyttöoikeuden. Ohjeet käyttöoikeuksien lisäämisestä löytyvät käyttöohjeesta, johon linkki julkaisutiedotteessa.

Opiskelijan käyttöliittymä

SITRUUNA-version käyttäminen edellyttää Opiskelija-roolin lisäämistä käyttäjälle. Roolin lisäämisen jälkeen kirjautuminen tapahtuu oman yliopiston käyttäjätunnuksilla. Opiskelijan käyttöoikeudella saa käyttöönsä opiskelijan käyttöliittymän kokonaisuudessaan.

Opettajan käyttöliittymä

SITRUUNA-version käyttäminen edellyttää Hallintohenkilö–roolin lisäämistä käyttäjälle (Sisun käyttöoikeuksissa ”Henkilökunta”). Toimintojen käyttäminen opettajan käyttöliittymässä edellyttää, että henkilö on merkittynä yhteen tai useampaan opetuksen toteutukseen vastuurooliin (vastuuopettajaksi, opettajaksi tai hallintohenkilöksi). Kirjautuminen tapahtuu oman yliopiston käyttäjätunnuksilla. Opettajalla on käytössään myös opiskelijan käyttöliittymä.

Palveluhenkilön käyttöliittymä

SITRUUNA-version käyttäminen edellyttää Hallintohenkilö–roolin lisäämistä käyttäjälle (Sisun käyttöoikeuksissa ”Henkilökunta”) sekä erillisten käyttöoikeusoikeusroolien myöntämistä. Käyttöoikeuden luomisen jälkeen kirjautuminen tapahtuu oman yliopiston käyttäjätunnuksilla. Palveluhenkilön käyttöoikeudella saa käyttöönsä myös opettajan ja opiskelijan käyttöliittymät.

Käyttöoikeudet ja roolit on määritelty täällä: Roolit ja käyttöoikeudet (vain asiakasyliopistojen käytössä).

Asiakasyliopistojen testauspalaute

Testauspalaute raportoidaan Jira-palveluun Sisu testauksen eteneminen. Ohjeet testitapauksien testaamisesta ja raportoinnista löytyvät sivulta: Jiran käyttöohjeet testauksessa (vain asiakasyliopistojen käytössä).

Käyttäjäpalaute

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa ”Lähetä palautetta” -linkin takaa.

Julkaisutiedote 4/2017

SITRUUNA-versio (v. 0.10) julkaistu 5.6.2017.

 

Käyttöliittymien toiminnallisuudet 

Opiskelijan käyttöliittymä 

Opiskelijan käyttöliittymä sisältää opiskelijoille opintojen suunnittelun sekä opintojen ajoittamisen sekä kalenteritoiminnot. 

Julkaistu versio on osa laajempaa opintojen suunnittelun kokonaisuutta, joka tässä vaiheessa sisältää: 

 

  • palvelun koontisivun (Etusivu-näkymä) 
  • opintojen rakenteen mukaisen suunnittelun (Opintojen rakenne -näkymä) 
  • opintojen ajoittamisen (Ajoitus-näkymä) 
  • opetuksen suunnittelun opintokalenteriin (Opintokalenteri-näkymä) 
  • opintojen tarkennetun haun (Haku-näkymä) 
  • muistilistan opinnoille (Muistilista-näkymä)  
  • omien tietojen tarkastelun (Omat tiedot -näkymä) 

Versiossa on uusina toiminnallisuuksina: Opiskelijan etusivulla näytetään hänen suunnitelmansa ja opintojensa tilanne graafisina kuvina. Opiskelija voi määritellä yhden suunnitelmistaan ensisijaiseksi. Opiskelija voi kommentoida opintosuunnitelmaansa.

Opettajan käyttöliittymä 

Julkaistussa versiossa opettajalle on käytössä palvelun koontisivu, Opetuskalenteri sekä Opetukseni-näkymä, josta siirtymä opetuksen toteutusten arviointityökaluun. Palvelun koontisivulla opettajalle näkyy hänen oma nimensä, käynnissä olevat opetuksen toteutukset sekä Opetuskalenterista päivät ”Tänään” ja ”Huomenna”. Muut osat ja tiedot ovat vielä työn alla. Kalenterissa opettajalla näkyvät hänen omat opetuksen toteutuksensa jaettuna tuleviin, nykyisiin ja menneisiin toteutuksiin. Toteutusten jako edellä mainittuihin kategorioihin tulee Opetukseni-näkymästä, jossa opettaja pääsee siirtämään toteutuksia haluamiinsa kategorioihin. Opetukseni-näkymässä näkyvät opettajan omat opetuksen toteutukset, opintojaksot, opintokokonaisuudet sekä tutkinto-ohjelmat. Opetuksen toteutuksista opettaja voi edetä toteutuskohtaiseen arviointityökaluun. 

Palveluhenkilön (hallinto) käyttöliittymä 

Julkaistu versio sisältää opiskelijoiden haun sekä yksittäisen opiskelijan henkilö-, opetukseen ilmoittautumis- ja suoritustietojen tarkastelun. Palveluhenkilö voi ylläpitää koulutuksia, tutkintotyyppisiä koulutuksia, tutkinto- ja opintokokonaisuusrakenteita, opintojaksoja sekä opetuksen toteutuksia. Ylläpitotoiminnot sisältävät perustietojen ja rakenteiden käsittelyn sekä versioiden määrittelyn ja hyväksynnän eri opetussuunnitelmakausille. Lisäksi opintojaksojen ylläpito sisältää suoritustapojen ja vastaavuuksien ylläpidon. Palveluhenkilö voi julkaista opetuksen toteutuksia myös ajastetusti. Sisu tukee opetussuunnitelmaprosessia mahdollistamalla luonnosten tekemisen sekä niiden hyväksymisen. Opintoja on mahdollista myös käsitellä massatoiminnoilla (hyväksyä, palauttaa luonnoksi, kopioida valitulle opetussuunnitelmakaudelle). Ohjaaja näkee opiskelijan opintosuunnitelman ja voi antaa siihen yleisiä ja kohdistettuja kommentteja. 

Versiossa on uusina toiminnallisuuksina: Palveluhenkilön käyttöliittymässä voi opintokokonaisuuksia ja tutkinto-ohjelmia tarkastella esikatselutilassa, joka toimii kuten opiskelijapuolen suunnitelma, mutta siinä näytetään myös luonnostilaiset opinnot. Opintoihin voi lisätä hakusanoja. Opintokokonaisuuksiin voi tehdä kokonaisuuden, jota ei koosteta tutkintoon.

Testiympäristöjen asennukset ja tietosisältö 

Yliopistokohtaiset asennukset Tiedon kapasiteettipalvelun testiympäristöihin on tehty Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle, Tampereen yliopistolle ja Jyväskylän yliopistolle. Yliopistot vastaavat itse tietosisällön päivittämisestä ympäristöihin sekä niiden oikeellisuudesta.  

Käyttömahdollisuudet yliopistoissa 

Julkaistu versio on tarkoitettu asiakasyliopistojen integraatiotyön edistämiseen, järjestelmässä määritellyn opetussuunnitelmatyöprosessin mukaisten tietojen tallentamiseen sekä niiden pohjalta tehtyjen opintosuunnitelmien tekemiseen ja tarkasteluun. Opettajan käyttöliittymä on tarkoitettu opetuksen toteutuksiin ilmoittautuneiden arviointiin. Soveltuvin osin yliopisto voi käyttää järjestelmää tuotantokäytössä. 

Asiakasyliopistolla on mahdollisuus ottaa versio käyttöön huomioiden toteutettujen ominaisuuksien laajuus sekä organisaation omien tietosisältöjen laatu. Yliopistot päättävät itse, miten käyttöönotto heidän osaltaan etenee. 

Käyttöohjeet 

Yleiset käyttöohjeet ovat sivulla Toiminnallisuuksien dokumentointi  

Pääkäyttäjäohjeet: Sisun käyttöohjeet (vain asiakasyliopistojen käytössä) 

Muuta 

Julkaistuun versioon on tehty käyttöliittymäparannuksia, lisätty tietosisältöjen oikeellisuustarkastuksia sekä parannettu teknistä valvontaa.  

Ympäristöjen kuvaukset 

Sisu-ympäristöistä on kuvattu yleisellä tasolla pääsy järjestelmään sekä käytössä oleva asennusprosessi.  Kuvaukset löytyvät sivulta: Ympäristöt (vain asiakasyliopistojen käytössä). 

Rajapintadokumentaatio 

Rajapintadokumentaatiot löytyvät sivulta: Rajapinnat (vain asiakasyliopistojen käytössä). 

Suorituskyky 

Järjestelmästä on kuvattu suorituskykyyn vaikuttavat komponentit sekä asiat, joilla on varmistettu järjestelmän riittävä suorituskyky sekä skaalautuvuus. Dokumentti löytyy sivulta: Suorituskyky ja skaalautuvuus (vain asiakasyliopistojen käytössä) 

Tietoturva 

Järjestelmään on tehty tietoturva-auditointi maaliskuussa 2017 Nixu Oy toimesta. Tietoturvaan liittyvistä asioista saa lisätietoa sivulta: Tietoturvadokumentaatio (vain asiakasyliopistojen käytössä). 

Audit-lokitus 

Järjestelmä huolehtii audit-lokien tallentamisesta. Kaikista järjestelmään tehtävistä muutoksista, sensitiivisen tiedon lukuoperaatioista, lisäyksistä ja poistoista tallennetaan audit-lokitieto. Sisun valvonnasta ja lokituksesta on lisätietoa sivulla: Valvonta ja lokitus eri asennusympäristöissä (vain asiakasyliopistojen käytössä). Tarkempia tietoja lokituksesta saa Funidatan asiantuntijoilta. 

Yhteiset ominaisuudet 

Uudet ominaisuudet 

OTM-14511      CODES: yliopistokohtaisten koodistoarvojen ylläpito (BACKEND)                                            

OTM-14512      CODES: yliopistokohtaisten koodistoarvojen ylläpito (FRONTEND)              

Opiskelijan käyttöliittymä 

Uudet ominaisuudet 

OTM-15325 & OTM-15117 & OTM-15407 & OTM-15418     STUDENT: Opintojen tilannetieto etusivulle

OTM-15098      STUDENT: Opiskelijan etusivun ohjaaminen toiseen urliin (toimintojen piilottaminen)

OTM-15354 & OTM-15355 & OTM-15383 & STUDENT: Kokonaisuus-/tutkinto-ohjelmaesite                          

Kalenteritoiminnot

OTM-14915      STUDENT: Kalenterissa ja omissa suorituksissa skrollautumisen parannus

OTM-15169      STUDENT: Opiskelijan ilmoittautumisiin liittyvät toteutukset näkymään kalenteriin automaattisesti    

OTM-15270      STUDENT: Opiskelijakalenterin avautumisajankohdan määrittely                

Aikajana

OTM-15261      STUDENT: Ajoituksen aikajanaa näytetään kaksi vuotta opiskeluoikeuden päättymistä pidemmälle

Ajoitus

OTM-14302      STUDENT: Ajoitusnäkymän oman merkinnän venyttäminen

Opintosuunnitelma

OTM-15423      STUDENT: Suunnitelman kommentointi

OTM-1657 & OTM-15074 & 15271 STUDENT: Opintosuunnitelman ensisijaisuuden hallinta                          

OTM-14825      STUDENT: Pakollisten opintojen poistaminen opintosuunnitelmasta

OTM-15132      STUDENT: Luonnostilaisen opinnon näyttäminen suunnitelmassa

OTM-15277      STUDENT: Opiskelija ei saa poistaa opiskeluoikeuden koulutuksen ensisijaista suunnitelmaa

OTM-15337      STUDENT: Uudet opintojakso- ja kokonaisuuslaatikot käyttöön rakennenäkymässä                   

OTM-15373      STUDENT: Uutta suunnitelmaa luotaessa valittavissa olevat opetussuunnitelmakaudet      

OTM-15459      STUDENT: Suunnitelmassa näytetään suoritukset tietyllä logiikalla

Suoritukset 

OTM-15380      STUDENT: Vanhentuneiden suoritusten ei tule näkyä opiskelijan suunnitelmassa suoritettuina opintoina           

Korjatut virheet 

Kalenteri 

OTM-15293      STUDENT: Kalenterinäkymän sivupaneelin valitsin ei aina vaikuta näytettäviin opintojaksoihin

OTM-15416      STUDENT: Kalenterinäytön opetus valitsematta -välilehti toimii virheellisesti                          

Ajoitus ja aikajana 

OTM-15312      Student: Ajoituksen aikajana näytetään väärin suhteessa opiskeluoikeuden päättymispäivään

OTM-15313      STUDENT: Ajoituksessa opintojakso ei poistu ilman sivun päivitystä           

OTM-15440      STUDENT: Virhe liikuttaessa Ajoitus -> Rakenne -> Ajoitus – näkymissä

OTM-15371      STUDENT: Opiskelijan ajoitusnäkymässä ei oletuksena näytetä aikajanaa 

OTM-6257    STYLE: Ajoitusnäytön kesäperioidit ruotsiksi ja englanniksi  mahtumaan näytölle

Opinnot

OTM-5886        STUDENT: Opintojen ja kokonaisuuksien hakutuloksissa ei tunnisteista lihavoida osuvia hakuehtoja

OTM-15212      STUDENT: Vastaavuuksissa ei löydy opintojaksoa ollenkaan (virheilmoitus), jos opiskelija ei valitse sitä vastaavuuskombinaatiota, jossa hänellä on suoritus vastaavan opintojakson versiosta

OTM-15219      STUDENT: Suoritetun vastaavan opinnon kohdalla ei näytetä suoritus-lehvää

OTM-15093      STUDENT: Suoritustavan toistuvuus tieto ei näy oikein kaikissa suoritustavoissa.

OTM-15436      STUDENT: Opintojakson suoritustavan valinta tuottaa suunnitelmaan joka toisella kerralla virheellisen opintopistemäärän                     

Opintosuunnitelma 

OTM-15259      STUDENT: Opintosuunnitelman automaattinen opintojakson valinta jättää tietyssä tilanteessa valitsematta opintojakson kokonaan

OTM-15361      STUDENT: rakennenäkymän valinta-avustimeen ilmestyy ja sieltä katoaa opintojaksoja  

OTM-15376      STUDENT: Väliotsikon opintopistesääntö ei toimi oikein valinta-avustimessa                          

OTM-15437      STUDENT: Opintosuunnitelmaa ei esivalita eikä valittua suunnitelmaa ei muisteta          

OTM-15243      STUDENT: automaattinen ohjeteksti ei toimi oikein (alempi ja ylempi tutkinto).                          

OTM-15341      STUDENT: Järjestelmävirhe klikattaessa suoritettua tutkintoa rakennenäytöllä

OTM-15368      STUDENT: Opintosuunnitelmaa ei voi luoda pelkällä STUDENT–käyttöoikeudella

OTM-14964      STUDENT: suunnitelmassa väliotsikon tekstit karkaavat ruudusta

OTM-15011      STUDENT: Opinnon hyväksynnän vaikutus jo olemassa olevaan suunnitelmaan

OTM-15343      STUDENT: Jos poistaa suoritettuja jaksoja suunnitelmasta, niiden (tai muiden) suoritusmerkinnät eivät enää näy

OTM-15344      STUDENT: Suunnitelman suoritettujen kokonaisuuksien alla näkyy suorittamattomia opintoja.

OTM-15479 STUDENT: opintosuunnitelmien poistaminen ei onnistu

OTM-6497    STYLE: Tyhjän valinta-avustimen scrollbarin sijoittelu pielessä  rivity  

OTM-7210    STYLE: Opintosuunnitelman rakenteen osan nimi ei mahdu näytölle eikä 

Muut 

OTM-15217      STUDENT: Opinto-oikeus -teksti yhteneväiseen muotoon Opiskeluoikeus opiskelijan omissa tiedoissa                                                        

Tunnetut virheet 

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu. 

OTM-12613   STUDENT: Suoritusten näyttäminen opiskelijan käyttöliittymässä rikki jos primary attainmenttia ei löydy  

OTM-7555    STUDENT: Opintojakson korvaavuus tietyllä opintopistemäärällä  

Opettajan käyttöliittymä 

Uudet ominaisuudet 

Korjatut virheet 

OTM-7073     TEACHER: Loppuarvioinnin tiedot > Arvosana jakauma puuttuu  

OTM-7071     TEACHER: Massa-arvioinnissa, jos on aikaisempia arvosanoja, ei voi syöttää arvosanaa  

OTM-7070     TEACHER: Arvosanajakaumaa ei näytetä Arvioinnin tiedot näytöllä  

OTM-6749    TEACHER: Arviointi - Suorituksen arviointi välilehdelle siirryttäessä ei automaattisesti valita opiskelijaa

Tunnetut virheet 

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu. 

OTM-13243    TEACHER: IE-selain, opettajan toteutus ei näy Opetukseni -sivulla 

OTM-13055    TEACHER: Arvioinnin suorituksen päivämäärä puuttuu vahvistuksen yhteenvedosta  

OTM-5632    ARTO: Henkilönvalintakomponentti hajoaa kun käyttää sitä näppäimistöllä  

 

Palveluhenkilön käyttöliittymä 

Uudet ominaisuudet 

Rakenteiden esikatselu

Näihin alla oleviin esikatselutoimintoihin pääsee palveluhenkilön käyttöliittymästä.

OTM-15230      STUDENT: URL esikatselutila

OTM-15130      STUDENT: Tutkinto-ohjelman rakenteen voi ladata uudelleen esikatselutilassa

OTM-15229      STUDENT: Opintojen suunnittelun esikatselutilan käyttö määritellyn moduulin esikatseluun

OTM-15496 STUDENT: Tutkinto-ohjelman esikatseluun käyttöön ylänavigaatio (massatoimintojen kaltainen ylänavigaatio)

Koulutus ja kouluttautumismahdollisuudet 

OTM-15284      KORI: Poistetun koulutuksen voi palauttaa takaisin luonnokseksi                

OTM-15239      STYLE: Kouluttautumismahdollisuuksien/opiskeluoikeuksien visualisointi -nuolikaavio     

Massatoiminnot 

OTM-11395      STAFF: Uusien versioiden luominen tutkinto-ohjelmasta/kokonaisuudesta massana          

Opintojen muokkaus 

OTM-15107 & OTM-15138 STAFF: Hakutägit opinnoille

OTM-15059      STAFF: Kokonaisuuden kaltainen ryhmittely, jota ei koosteta (ei-arvosteltava kokonaisuus)

OTM-15414 & OTM-15504     STAFF: Arvosteltava kokonaisuus

OTM-15087      STAFF: Tutkinto-ohjelman esikatselu                                        

OTM-15090      STAFF / STYLE: Luonnos- ja hyväksytty-tilaisten opintojen visuaalinen erottaminen rakennetyökalussa

OTM-14777      STAFF: Vastaavuuksille hakuun yliopistorajaus

OTM-15137      STAFF: yliopistokohtaisten koodistoarvojen valinta opinnon ylläpidossa   

OTM-15388      KORI: Koulutustyyppi -koodiston arvojen järjestäminen valintalistassa – backend                          

OTM-15417      STAFF: Koulutustyyppi-koodiston arvojen järjestäminen valintalistassa – frontend

OTM-15105 & OTM-15106     STAFF: yliopistokohtaisen luokittelun ylläpito opinnoille     

OTM-15266      COMPONENT, STAFF: Organisaatioiden aikavälillinen näyttäminen

OTM-14542      STAFF: Yhteyshenkilölle listataan omat opinnot

OTM-15305      KORI: Kokonaisuuden sääntöjen säännöt (CreditsRule ei saa olla tiukempi kuin sen targetCredits)                                                

Opintojaksojen suoritustavat

OTM-15189      STAFF: Opintojaksoa ei voi hyväksyä, jos suoritustapamatriisissa on kiinnittämättömiä arviointikohteita                

Muut

OTM-15390      STAFF: Opiskelijahaun tulosmäärän kasvattaminen

Ohjaustoiminnot 

OTM-14192      TUTOR: Ohjaaja näkee suoritukset opintosuunnitelman ohjausnäkymän rakenteessa

OTM-14955      TUTOR: Ohjaaja näkee opintosuunnitelman ohjausnäkymän rakenteessa korvaavuudet

OTM-14188      & OTM-15134 TUTOR: Ohjaaja näkee opintosuunnitelman ohjausnäkymän rakenteessa tilat (kesken, tehty, suoritukset jne) ja valintojen määrät

OTM-15091      TUTOR: Opintosuunnitelman tuloste näkyviin hallintopuolelle opiskelijan tietoihin           

OTM-15421      TUTOR: Opiskelijahaun tuloslistaan opiskeluoikeus ja opiskeluoikeuden tila

Korjatut virheet 

Koulutus

OTM-13977      STAFF: Koulutuksen luontimodaalissa tabilla ei voi siirtyä 'Koulutuksen tyyppi' -valintaan

OTM-14019      STAFF: Koulutuksen vastuuorganisaatioiden pakollisuuden validointi ei toimi luontidialogissa

OTM-15050      STAFF: Koulutuksen rakenteen avaaminen tuottaa 'can't convert undefined to object' virheen ei-tutkintoon johtavilla koulutuksilla

OTM-15220 & OTM-15225     STAFF: Koulutuksen voi virheellisesti julkaista ilman rakenteeseen lisättyjä koulutusohjelmia                         

Opintojen muokkaus

OTM-15165      STAFF: Arviointikohteiden tiedoista poistettu kenttä "Kohderyhmä: TBD"                           

OTM-15167      STAFF: Opintojakson massaluonnissa uusille versioille väärä voimassaolon alkamispäivämäärä                  

OTM-15258      STAFF: Säännön täydentävän ohjetekstin päivittäminen ei onnistu opinnon rakenteessa    

OTM-15281      STAFF: Virheellistä organisaatiota ei voi korjata käyttöliittymässä               

OTM-15300      STAFF: Toistuvuustieto säilyy, vaikka vaihdetaan opintojakson opetussuunnitelmakausi toisen yliopiston opetussuunnitelmakaudeksi

OTM-15367      STAFF: englanninkielisessä kälissä suorituskielen haku ei onnistu

OTM-15345      STAFF: Koulutuksen perustietonäkymästä häviää vastuuorganisaatiot

OTM-15392      STAFF: Yliopisto pystyy poistamaan myös toisen yliopiston opintojaksojen toistuvuuksia.

OTM-8222      STAFF: Opintokokonaisuuden haku - rajaus suorituskielellä korjaus 

OTM-15232      STAFF: vaikka käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta, voi hän silti muuttaa opinnon tilaa

OTM-11048    KORI: Olion OPSin ja Yliopisto-organisaation suhdetta ei validoida 

OTM-15482 STAFF: Rakenteessa tarjotaan opiskelijalle poistettua versiota opintojaksosta

OTM-14209     STAFF: Opintojakson lisääminen valintaryhmään ei näytä heti jaksoa rakenteessa 

OTM-15500 KORI: hakupalvelu groupId:n perusteella toimii DELETED-tilaisten filtteröinnin osalta väärin

Muut

OTM-11143      STAFF: Enterillä ei voi valita kirjoitettua dropdownin arvoa

OTM-12940    STAFF: Suoritustavan opintopistemäärä ei päivity poistettaessa viimeinen opintojakson osa  

OTM-15301      STAFF: Opintojakson toistuvuustieto häviää vaihdeltaessa välilehtiä, jos yliopistoja perustiedoissa enemmän kuin yksi

OTM-15274      Tutor: Kohdistettu kommentti -viesteissä kellonaika 3 tuntia väärässä                                 

OTM-15512 STAFF: Toteutuksen/koulutuksen haku uudelleen käyttöliittymässä ei hae tietoja uudelleen backendista

OTM-13035     STAFF: Joissain hakukentissä joutuu tuplaklikkaamaan, jotta kenttä aktivoituu  

Tunnetut virheet 

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu. 

OTM-10412    STAFF: Opiskelijan perustietojen muokkaus - OppijaID:tä ei voi tallentaa  

OTM-13516     STAFF: Opetuksen toteutuksen nimen tarkenteessa turha huomautuskolmio  

Pääkäyttäjätoiminnot

Uudet ominaisuudet 

OTM-15155 & OTM-440 & OTM-15420 INFRA/ADMIN: Yliopistokohtainen helpdesk-osoite ja järjestelmäpalautelinkki

OTM-15104      ADMIN: yliopistokohtaisen luokittelun muodostaminen

Korjatut virheet

Tunnetut virheet 

Lisätietoja 

FUNIDATA OY 

 

Palvelutiimi 

Palvelupäällikkö 

Pekka Äikäs, pekka.aikas@funidata.fi  

Asiantuntija 

Annukka Alivaara, annukka.alivaara@funidata.fi  

 

Kehitystiimi 

Kehitystiimin vetäjä 

Mari Riihiaho, mari.riihiaho@funidata.fi  

Asiantuntijat 

Katja Arstio, katja.arstio@funidata.fi  

Juuli Kenkkilä, juuli.kenkkila@funidata.fi  

Juho Kilpikoski, juho.kilpikoski@funidata.fi  

Inka Paukku, inka.paukku@funidata.fi  

Alex Peltonen, alex.peltonen@funidata.fi

Tiia Valtonen, tiia.valtonen@funidata.fi  

  

Funidata www.funidata.fi  

 

 

  • No labels