Page tree

Siirretty -> Funidata Confluence

Tämä sivu on siirrety uuteen osoitteeseen: confluence.funidata.fi

Tämä sivu ei ole enää muokattavissa tässä osoitteessa, ja tämä sisältö on vanhentunutta.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisutiedote 1/2019

Sisu 1.1 on julkaistu 11.3.2019.

Käyttöliittymien toiminnallisuudet 

Tässä on lueteltu käyttöliittymien toiminnot lyhyesti sekä Sisu 1.1 version uudet ominaisuudet. Tarkempi kuvaus toiminnoista löytyy toiminnallisuuksien dokumentoinnista Toiminnallisuuksien dokumentointi.

Opiskelijan käyttöliittymä 

Opiskelijalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Opiskeluoikeuden tarkastelu ja siihen tarkentavien valintojen tekeminen
 • Opintojen rakenteen mukaisen suunnittelu
 • Sivuaineen vahvistaminen opiskeluoikeuteen
 • Poikkeavan kokonaisuuden tekeminen suunnitelmaan ja sen hyväksynnän hakeminen
 • Opintokokonaisuuden koostamisen hakeminen
 • Hyväksilukemisen hakeminen
 • Erikseen hyväksymistä vaativan kokonaisuuden hyväksynnän hakeminen
 • Opintojen ajoittaminen
 • Malliajoituksen käyttöönottaminen
 • Opetuksen suunnittelun opintokalenteriin
 • Opetukseen ilmoittautuminen
 • Opintojen tarkennettu haku
 • Muistilista opinnoille
 • Omien tietojen tarkastelu
 • Opintosuunnitelman ja opintojen tilannetieto graafisesti esitetty etusivulla
 • Lisäajan hakeminen
 • Valmistumispyynnön tekeminen
 • Suostumusten määrittely yhteystietojen luovuttamiselle
 • Yhteystietojen asettaminen salaiseksi


Opiskelijan uudet toiminnallisuudet

Opiskelija näkee, mihin kohde- ja ohjausryhmiin hän kuuluu. Opiskelija voi pyytää ohjausta vain sellaisiin koulutuksiin, joihin hänellä on opiskeluoikeus.

Opettajan käyttöliittymä 

Opettajalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Omien opintojen selailu
 • Omien toteutuksien selailu
 • Ilmoittautuneiden hallinnointi
 • Toteutusten arviointi
 • Ohjausryhmän opiskelijoiden tietojen ja opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi
 • Poikkeavan kokonaisuuden hyväksymisprosessi
 • Erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden hyväksymisprosessi
 • Opetuskalenteri
 • Opiskelijan tekemän opintojaksojen ajoituksen tarkastelu

Opettajan uudet toiminnallisuudet

Opettaja voi tarkastella ohjaamiensa opiskelijoiden tekemiä opintojaksojen ajoituksia.

Palveluhenkilön (hallinto) käyttöliittymä 

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 • Opiskelijoiden haku
 • Opiskelijan henkilö-, opetukseen ilmoittautumis- ja suoritustietojen tarkastelun sekä perustietojen muokkaaminen
 • Opiskeluoikeuksien luominen ja hallinnointi, ml. opiskeluoikeuden peruuttaminen, luopuminen sekä siirto-opiskeluoikeudet
 • Opiskeluoikeuteen koulutuspolkujen määrittely
 • Läsnäolotietojen hallinnointi
 • Opetussuunnitelmatyö: Palveluhenkilö voi ylläpitää koulutuksia, tutkinto- ja opintokokonaisuusrakenteita ja opintojaksoja. Ylläpitotoiminnot sisältävät perustietojen ja rakenteiden käsittelyn sekä versioiden määrittelyn ja hyväksynnän eri opetussuunnitelmakausille. Lisäksi palveluhenkilö voi ylläpitää opintojaksojen suoritustapoja ja vastaavuuksia.
 • Opetuksen toteutusten ylläpito ja julkaisu
 • Opetuksen toteutukselle ilmoittautumisen hallinnointi
 • Opetuksen toteutusten ilmoittautumisen priorisointisääntöjen hallinnointi
 • Massatoiminnot opinnoille ja toteutuksille
 • Opiskelijoiden opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi
 • Ohjaus- ja kohderyhmien luominen ja muokkaaminen
 • Malliajoituksen luominen ja muokkaaminen
 • Hyväksilukuhakemusten käsittely
 • Opintokokonaisuuksien arviointi
 • Opintojakson suoritusmerkinnät
 • Pätevyyksien kirjaaminen
 • Lisäaikahakemuksen käsittely
 • Tutkintopyynnön käsittely ja tutkinnon kirjaaminen
 • Tutkintotodistuksen ja sen liitteiden tulostaminen
 • Opintokokonaisuuden määrittely sivuaineeksi ja säännön määrittäminen rakenreeseen, joka sallii hakea vain sivuaineeksi määriteltyjä kokonaisuuksia
 • Opiskelutodistuksen tulostaminen


Palveluhenkilön uudet toiminnallisuudet

Palveluhenkilö voi tulostaa opiskelutodistuksen. Sisussa voidaan luoda automaattisesti päivittyviä kohde- ja ohjausryhmiä. Toteutukseen ilmoittautuneiden priorisointisäännöksi voidaan asettaa suoritetut opintopisteet.

Pääkäyttäjän käyttöliittymä

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 •        Käytettävän vakiokoodiston määrittely
 •        Luokittelutekijöiden luominen
 •        Käyttöoikeusroolien myöntäminen
 •        Käyttöoikeusroolien luominen
 •        Pätevyyksien ylläpito
 •        Lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuuden ja ylioppilaskunnan jäsenmaksutiedon asettaminen koulutustyypeille
 •        Lukuvuosi-ilmoittautumisaikojen ylläpito
 •        Luovutusehtojen ylläpito


Pääkäyttäjän uudet toiminnallisuudet

Pääkäyttäjä voi hallinnoida korkeakoulukohtaisia luokittelutekijöitä. Pääkäyttäjä voi lisätä ja muokata korkeakoulu – ja organisaatiokohtaisia valmistumisohjeita ja alumnitoiminnan tietoja.

Käyttöohjeet

Pääkäyttäjien ohjeet: Sisun käyttöohjeet (vain asiakasyliopistojen käytössä) 

Käyttöoikeudet

Sisussa käyttöoikeuksia säädellään rooleilla, joihin liitetään teknisiä käyttöoikeuksia, näistä tarkemmin toiminnallisuuksien dokumentoinnissa sekä Roolit ja käyttöoikeudet -taulukossa (vain asiakasyliopistojen käytössä). Version asennuksen mukana tulevat oletusroolit, joten omien käyttöoikeusroolien luominen ei ole välttämätöntä.

Testiympäristöjen asennukset ja tietosisältö 

Yliopistokohtaiset asennukset Tiedon kapasiteettipalvelun testiympäristöihin on tehty Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle, Tampereen yliopistolle, Jyväskylän yliopistolle sekä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Yliopistot vastaavat itse tietosisällön päivittämisestä ympäristöihin sekä niiden oikeellisuudesta.  

Käyttömahdollisuudet yliopistoissa 

Julkaistu versio on tarkoitettu asiakasyliopistojen integraatiotyön edistämiseen, järjestelmässä määritellyn opetussuunnitelmatyöprosessin mukaisten tietojen tallentamiseen sekä niiden pohjalta tehtyjen opintosuunnitelmien tekemiseen ja tarkasteluun. Opettajan käyttöliittymä on tarkoitettu opetuksen toteutuksiin ilmoittautuneiden arviointiin. Soveltuvin osin yliopisto voi käyttää järjestelmää tuotantokäytössä. 

Asiakasyliopistolla on mahdollisuus ottaa versio käyttöön huomioiden toteutettujen ominaisuuksien laajuus sekä organisaation omien tietosisältöjen laatu. Yliopistot päättävät itse, miten käyttöönotto heidän osaltaan etenee. 

Teknistä tietoa järjestelmästä

Teknistä tietoa järjestelmästä löytyy täältä https://confluence.csc.fi/display/OTM/Teknisen+toteutuksen+dokumentaatiota

Rajapintadokumentaatio 

Rajapintadokumentaatiot löytyvät sivulta: https://confluence.csc.fi/display/FUNIDATASIS/Sisun+rajapintojen+muutosloki (vain asiakasyliopistojen käytössä)

Palaute

Asiakasyliopistojen testauspalaute

Testauspalaute raportoidaan Jira-palveluun Sisu testauksen eteneminen. Ohjeet testitapauksien testaamisesta ja raportoinnista löytyvät sivulta: Jiran käyttöohjeet testauksessa (vain asiakasyliopistojen käytössä).

Käyttäjäpalaute

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa ”Lähetä palautetta” -linkin takaa.

Ympäristöt

Asiakasyliopistojen testiympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto-test.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki-test.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta-test.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu-test.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut-test.funidata.fi/

Tampereen teknillinen yliopisto: https://sis-tut-test.funidata.fi

Asiakasyliopistojen tuotantoympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut.funidata.fi

 

Sisu 1.1 -version kehityksen raportointi

Tässä alla on lueteltu Sisu 1.1 -version uudet ominaisuudet tiketteinä, jotka on kirjattu kehityksen Jiraan. Lisäksi tässä raportoidaan edellisissä versioissa havaitut bugit kahdella tasolla: Korjatut virheet -luettelossa on korkeakoulujen ja Funidatan havaitsemat virheet, jotka on korjattu Sisu 1.1 -versioon. Tunnetut virheet luettelossa on havaittuja virheitä, joita ei ole priorisoitu työjonossa.

Sisu-alkuiset tiketit viittaavat korkeakoulujen Sisu-Jirassa raportoimiin bugeihin. OTM-alkuiset bugit ovat joko Sisu-bugien klooneja kehityksen Jirassa tai kehityksen samasta asiasta kirjaamia virheitä.

Yhteiset ominaisuudet

Uudet ominaisuudet

GraphQL:

OTM-19894 GraphQL: Lisätään opintokokonaisuudet tietomalliin

OTM-19900 GraphQL: Lisätään hakutoiminnallisuus opintokokonaisuuksille

OTM-19902 GraphQL: Lisätään hakutoiminnallisuus tutkinto-ohjelmille

OTM-19903 GraphQL: Lisätään hakutoiminnallisuus opintojaksoille

OTM-19904 GraphQL: Lisätään hakutoiminnallisuus koulutuksille

OTM-19950 GraphQL: Kouluttautumismahdollisuuden lisääminen tietomalliin

OTM-19952 GraphQL: Koulutukselle Rule-kenttä ja query id:n perusteella

OTM-19957 GraphQL: Haetaan koulutusvaihtoehdolle siihen liittyvät modulet

OTM-19958 GraphQL: Arviointikohteelle linkki toteutuksiin ja toteutushaku arviointikohteella

OTM-20030 GRAPHQL: Täydennetään moduulien tietojen hakeminen EducationOption:iin

OTM-20033 GRAPHQL: Lisätään moduulin tietojen hakemista

OTM-20093 GraphQL: String-tyyppiset kentät tarjolle myös MarkupString-muodossa

OTM-20108 ORI/GraphQL: Rajapinta opiskelijan kirjoilletulopäivälle

OTM-20137 GraphQL: Nimetään urn- ja id-kentät oikein ja resolvataan


Muut:

OTM-20182 STYLE: Modaalien korkeusrajoituksen poisto

OTM-20217 STYLE: Poistetaan numeroinnit wizardeista

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-6846 & OTM-18480 Välimuistiongelma vaikeuttaa testaamista

Opiskelijan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Omat tiedot:

OTM-18798 STUDENT/TUTOR: Opiskelijan osoitetietojen muokkaustilan parannukset

OTM-18935 TUTOR/STUDENT: Opiskeluajan kulumisen laskurin tulisi ottaa huomioon siirto-opiskelijan aiemmat opinnot

OTM-19826 STUDENT: opiskelija näkee mihin kohde- ja ohjausryhmiin hän kuuluu

OTM-19972 ORI: haku opiskelijan omien kohde- ja ohjausryhmien tiedoille

OTM-19977 STYLE: STUDENT & TUTOR: Opiskeluajan kulumisen laskurin käytettävissä olevien lukukausien responsiivisuus

OTM-20012 STYLE: tyylit opiskelijan omien ryhmien välilehdelle

 

Opintojen suunnittelu ja opintosuunnitelma:

OTM-18997 STUDENT: Opiskelija saa pyytää ohjausta vain sellaisiin koulutuksiin, joihin hänellä on opiskeluoikeus

OTM-19182 STUDENT: jaetut toteutukset voi sijoittaa vain yhteen opintojaksoon sijoita suunnitelmaan toiminnosta

OTM-19431 STYLE: STUDENT: Valinta-avustimessa kokonaisuuksien tilojen tyylin vaihto

OTM-19480 STUDENT: Kokonaisuuden sisällön ja erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden hakemuksille oma näkymä hakemukset ja pyynnöt sivulle

OTM-19482 STUDENT: Muutokset kokonaisuuden sisällön ja erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden hakemusten luonti-näkymään rakenne-näkymässä

OTM-19547 TUTOR, STUDENT: Opintosuunnitelman kommenttien muokkauksen ja poistamisen estäminen lähettämisen jälkeen

OTM-19747 STUDENT: Henkilökohtaisen suoritukseen näkyvyys sijoittamispaikkaan rakenteessa

OTM-19797 STUDENT: Muutetaan rakenteen vale-alert kontekstuaaliseksi notifikaatioksi

OTM-19842 OSUVA: Poistetaan viestien muokkaus ja poistomahdollisuus backendistä

OTM-20010 ORI/STUDENT: Korjauksia kokonaisuuden sisällön ja erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden hakemusten viestien teksteihin

OTM-20074 STYLE: opiskelijan opintokalenterissa sivuvalikon Kalenterissa opintojakson nimen hooverointi

OTM-20125 STUDENT/STAFF: Toteutuksen luokittelutekijät opintojaksoesitteeseen


Sivuaine:

OTM-19657 STUDENT: sivuaineoikeudet koulutuspolkuikkunaan

 

Lisäajan hakeminen:

OTM-18936 ORI: suunnitelmaan perustuvan lisäajan hakemuksen viestit

OTM-19637 STUDENT: Lisäaikahakemuksen tietojen näyttäminen opiskelijalle samanlaisena kuin hallinnolle

OTM-19681 STAFF/STUDENT: Näytä päätöksen hyväksyjän titteli lisäaikahakemuksen tiedoissa

OTM-19973 STYLE: STUDENT & TUTOR: Lisäaikapäätöksen modaalin tyylittely

OTM-20188 STYLE: STUDENT: Lisäaikahakemus, opintojen etenemisen tyylittely

 

Muut:

OTM-19122 STUDENT/STAFF: Lisätään notifikaatio ja uusi painike hakulomakkeilta ennenaikaiseen poistumiseen

OTM-19316 STYLE: STUDENT: Responsiivisuus opintokalenteri

OTM-19317 STYLE: STUDENT: Responsiivisuus hakusivu

OTM-19318 STYLE: STUDENT: Responsiivisuus viestit-näkymä

OTM-19685 STYLE: STUDENT & TUTOR: opiskeluoikeuksien opiskeluajan kulumisen otsikoille enemmän tilaa

OTM-19798 STYLE: STUDENT & TEACHER: Kalenterin tyylien tarkistus

OTM-19855 STUDENT: koulutuspolkuikkunan sivuaineoikeuksien tyylittely

OTM-20021 STUDENT, TEACHER: hakujen periodivalitsimen esitystavan yhtenäistäminen


Korjatut virheet

SISU-11456 & OTM-20120 OJ-esitteen sisältökenttien kieli on FI, vaikka käyttöliittymän kieleksi on valittu EN

SISU-11314 & OTM-1982STUDENT: Ajoituksessa malliajoitus-painike sivun alalaidassa

SISU-11001 & OTM-19868 STUDENT: Oman merkinnän laajentaminen ajoituksessa

SISU-5438 & OTM-18019 Opintojakson valintaa osoittava kehys ajoitusnäkymässä

SISU-11457 Opintoesitteen Arvosteluasteikko-kentän Yleinen asteikko 0 - 5 ei kieleisty englanniksi

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

 

SISU-11367 & OTM-18917  Hyväksilukutieto näkyy opiskelijalla virhemerkinnän jälkeen

SISU-3152 & SISU-7546 & OTM-17889 Opintokalenteri: Kun viedään hiiri toteutuksen päälle opintokalenterissa, niin avautuvalle näytölle ei tule näkyviin toteutuksen nimeä eikä tyyppiä.

SISU-3201 Yläkokonaisuuden alla olevan opintokokonaisuuden vaihtaminen, pillerit toimivat valinta-avustimessa oudosti

SISU-3233 & OTM-17494 Opintosuunnitelma: Opiskelija voi laittaa väliotsikon alla näkyvän väliotsikon roskakoriin

SISU-4276 Iso määrä suoritettuja opintoja rikkoo vapaan suunnittelun käyttöliittymän

SISU-5830 Opintosuunnitelmassa Valittu-laskuri ei näytä kokonaisuuden op-määrää oikein.

SISU-5866 & OTM-18306 Vapsuhakemus ei näytä ehdotettujen suoritettujen opintojen laajuutta, vaan ehdotetun suoritetun opintojakson idean alkuperäisen laajuuden + koosteeseen yhteispistemäärä

SISU-7543 & OTM-18660 Järjestelmävirhe loppukäyttäjän opintojen rakenne -sivua tarkasteltaessa

SISU-9196 & OTM-19201 Järjestelmävirheitä valmistumisen jälkeen

SISU-9225 Järjestelmävirhe opiskelijan Suoritukset välilehdelle, korruptoituu kokonaan tämän jälkeen

Opettajan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

OTM-19743 TEACHER: Julkaistun toteutuksen tietojen muokkaus

OTM-19778 STYLE: Opintojakson arvioinnin vastaavien arvioijien hakukentän tyylittelyä

OTM-19867 KORI: Julkaistun toteutuksen perustietojen ja kuvausten muokkaus

OTM-19897 TEACHER: Toteutuksen luokittelutekijät

OTM-20063 STYLE: TEACHER: Toteutuksen sivupalkin näyttäminen/piilotus

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

 

SISU-12043 Ohjattavien opintosuunnitelmien avaaminen uusille välilehdille ei lataa opintosuunnitelmaa ennen sivun päivitystä

SISU-11339 Opettajan käyttöliittymän viestit-osio identtinen hallinnon viestit-osion kanssa

SISU-11263 & OTM-19884 Arviointi: vastaavan arvioijan lisäys, palauttteen lisääminen

SISU-11362 & OTM-19916 Opiskelija pystyy valitsemaan valinnaisia arviointikohteita niin, että niiden yhteenlaskettu opintopistemäärä ylittää opintojakson laajuuden

SISU-11311& OTM-19291 TEACHER: Ohjattavani-lehden suorituksen kirjaamisviesteissä toimimaton painike

SISU-9225 Järjestelmävirhe opiskelijan Suoritukset välilehdelle, korruptoituu kokonaan tämän jälkeen

SISU-9445 & OTM-19235 TEACHER: Toteutuksen arviointi yhteispistein aiheuttaa ilmoituksen, että jos syötetyt arvosanat poistetaan, vaikka arvosanoja ei ole syötetty

Palveluhenkilön käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Opiskeluoikeudet:

OTM-19571 STUDENT/STAFF: Korjauksia opiskelijan lisäaikahakemuksen opintojen koostenäkymään

OTM-19623 STUDENT/STAFF: Suunnittelu: Lisäaikahakemuksen tietomallin viilaus

OTM-20087 TUTOR / STUDENT: poistetaan muilta kuin tutkintoon johtavasta opiskeluoikeudesta sivuainetoiminnallisuus


Toteutukset:

OTM-19742 Suunnittelutiketti Toteutusten tietomallin muutokselle: Eventtikohtaiset tiedot

OTM-19745 Suunnittelutiketti Toteutusten massapäivitys

OTM-19907 KORI: Toteutuksen luokittelutekijät -backend

OTM-20072 KORI, ILMO: Event-kohtaisten tietojen tietomalli: backendtoteutus

OTM-20189 STYLE: STAFF: Toteutuksen tietojen muokkauksen varmistusmodaaliin otsikko


Opintojen suunnittelu:

OTM-20113 ORI/KORI: Merkkijonokenttien merkkimäärärajoitusten nostaminen

OTM-20136 STYLE: Malliajoituksen periodien hahmottaminen kun otsikko jää ylös

OTM-20181 KORI/STAFF: Väliotsikkoja ei tulisi sallia koulutuksen tarkentaviksi valinnoiksi

OTM-20187 KORI: Migraatio koulutuksen tarkentavien valintojen väliotsikot -> ei-arvosteltavat


Opiskelijahaku:

OTM-19859 ORI: opiskelijoiden hakuun rajaustekijöitä: poissaolokaudet

OTM-20092  TUTOR: opiskeluoikeuden tila hakutuloksiin

OTM-20205 STYLE: kokonaisuuden koodit


Poikkeavan rakenteen hyväksyntä: 

OTM-19479 STAFF: Kokonaisuuden sisällön ja erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden sisällön hakemuksille oma näkymä asiointisivulle

OTM-19483 STAFF: Muutokset kokonaisuuden sisällön ja erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden sisällön hakemuksen käsittelyyn

OTM-19484 STAFF: Rakenne näkymän avaus kokonaisuuden sisällön ja erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden sisällön hakemuksesta

OTM-19485 STAFF: Näytä aikaisemmat hakemukset näkymä

OTM-19486 STAFF/STUDENT: Kokonaisuuden sisällön hakemuksen ja erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden hakemuksen viestien nappulat

OTM-19761 STYLE: Kokonaisuuden sisällän hakemuksen ja erillistä hyväksyntää vaativan kokonaisuuden sisällön hakemusten tyylittely

OTM-19954 STYLE: STAFF rakenteesta avattavan kokonaisuuden sisällön hakemuksen ja erillistä hyväksyntää vaativan kokonaisuuden hakemuksen näkymän tyylittely

OTM-19960 STYLE: STAFF: kokonaisuuden sisällön ja erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden sisällön hakemuksen aikaisemmat hakemukset näkymän tyylittely


Opintojen ohjaus

OTM-19572 TUTOR: Opiskelijan opintosuunnitelman ajoitustiedot 1

OTM-20016 TUTOR: Lisätään opiskelijan ohjaustiedot osiolle kaksi alatäbiä

OTM-20017 TUTOR: Opiskelijan opintosuunnitelman ajoitustiedot 2 : Ajoitetut opinnot ja suoritukset -osio

OTM-20078 TUTOR: Opiskelijan ohjaustietojen ajoitusnäkymän lukukausien tilabadget

OTM-20229 STYLE: TUTORin ajoitusnäkymän tyylittely

 

Opiskelijan tiedot:

OTM-19827 TUTOR: ohjaaja näkee mihin kohde- ja ohjausryhmiin opiskelija kuuluu

OTM-19861 TUTOR: Opiskelijan opintosuorituksen tarkemmat tiedot

OTM-19863 ORI: Mahdollistetaan opiskelijan kaksoiskansalaisuus Sisuun

OTM-19865 TUTOR/STUDENT: Kaksoiskansalaisuuden näyttäminen käyttöliittymässä

OTM-19974 STYLE: TUTOR: Opiskeluoikeutta laajentavan valinnan tyylit

OTM-20222 STYLE: Opiskelijan kansalaisuuksien muokkaus tutorissa


Sivuaine:

OTM-19648 TUTOR: sivuaineoikeuksien lisäys (ja muokkausnäkymä)

OTM-19651 ORI: sivuaineen koostaminen päättää sivuaineoikeuden

OTM-19658 TUTOR: sivuaineoikeuksien poistaminen

OTM-20157 TUTOR: Lisättäessä opiskelijalle opiskeluoikeuteen laajentavaa valintaa tulee valintalistassa näyttää myös kokonaisuuden koodi

 

Suoritusmerkinnät:

OTM-19487 STAFF/STUDENT: Arvioijalle on mahdollista määrittää ja näyttää titteli

  

Ilmoittautuminen:

OTM-16958 KORI: Validoinnit toteutuksen ilmoittautumisjaksoille normi-ilmoittautumisessa

OTM-16985 ILMO: REST-endpointit suorituksen keskeyttämiseen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen

OTM-17429  ILMO: Ajastettujen ajojen konfigurointi

OTM-17711 ILMO/SUUNNITTELU: Jälki-ilmoittautumisen ja jatkuvan ilmoittautumisen backendprosessi

OTM-19799 TUTOR: Opiskelijan ilmoittautumisiin lisää tietoja

OTM-20053 ILMO: Suunnittele lisätietokysymysten tietorakenne

OTM-20061 STYLE: TUTOR: Ilmoittautumiset-sivun siistiminen

OTM-20142 STUDENT/STAFF/ILMO: Ilmoittautumislaskennan jälkeen opiskelijalle näytetään ilmoittautumisen tila  (hyväksyttäisiin tai ei hyväksyttäisiin)

OTM-19803 STAFF/TEACHER: Ilmoittautumisen priorisointisääntö opintopisteet tutkintotason mukaan, min/max (luonti&muokkaus)  

OTM-20057 STAFF/TEACHER: Ilmoittautumisen priorisointisääntö opintopisteet tutkintotason mukaan, min/max (laskennan tulokset) 

OTM-20107 STYLE: TEACHER: Ilmoittautumisen uusien priorisointisääntöjen valintojen asettelu 


Lisäaika:

OTM-18940 TUTOR/STUDENT: Myönnettyjen lisäaikojen tarkempien tietojen näyttäminen opiskeluoikeuden tiedoissa

OTM-19636 ORI: Lisäaikahakemuksen tietomallin laajentaminen

OTM-19781 STAFF/STUDENT: Lisäaikahakemuksen tietojen lukeminen suoraan hakemuksesta


Valmistuminen:

OTM-19115 STAFF: Tutkintotodistuksen allekirjoittajien nimikkeet korkeakoulun virallisten kielten mukaisesti

OTM-19754 STYLE: Valmistumisen näkyminen opiskeluoikeudessa


Tulostus:

OTM-19434 ORI: Opetussuunnitelmatulosteen tulostuspyyntö

OTM-19458 PAINO: Opetussuunnitelmatuloste

OTM-19886 STAFF/ORI: Opiskelutodistuksen tulostaminen

OTM-20001 PAINO/GraphQL: Opiskelutodistus

OTM-20014 PAINO: Parannetaan GraphQL-serveriltä tulevan virheen käsittelyä

OTM-20051 STYLE: Opetussuunnitelmatulosteen tyylit

OTM-20173 PAINO: Säädetään opintosuoritusotteen sarakkeiden leveyksiä

OTM-20208 STYLE: STAFF: Opetussuunnitelmatulosteen tyylifiksejä

 

Ryhmien hallinta:

OTM-17083 ORI: Automaattiryhmien toteuttaminen backend (tietomalli)

OTM-17087 TUTOR: Automaattiryhmän hakuehtojen muokkaus hakunäkymän kautta

OTM-19829 TUTOR: Opiskelijan haku ryhmästä

OTM-19856 TUTOR: automaattisesti päivittyvän ryhmän luominen

OTM-19858 TUTOR: Automaattisten ryhmien manuaalinen päivitys

OTM-19876 ORI: Automaattiryhmien toteuttaminen backend (jäsenien manuaalinen päivitys REST kutsulla)

OTM-19911 STYLE: TUTOR: Ryhmän sivun ulkoasun käytettävyysparannukset

OTM-19925 TUTOR: opiskelijoiden hakuun rajaustekijöitä frontend

OTM-19931 ORI: opiskelijoiden hakuun rajaustekijöitä: pääaine/suuntautuminen ja sivuaine (opiskeluoikeus)

OTM-19932 ORI: opiskelijoiden hakuun rajaustekijöitä: tutkinto-ohjelma

OTM-19967 ORI: Automaattiryhmien toteuttaminen backend (ajastettu päivitys)

OTM-20034 ORI: Ryhmien hakuun hakuparametri ryhmän päivitystyypistä (Automaattinen / Manuaalinen)

OTM-20122 STYLE: Automaattisten ryhmien parantelu

OTM-20184 STYLE: TUTOR: Lisätään ryhmien luontiin lisäotsikko

 

Muut:


OTM-19397 KORI: Koulutuksille uusi koodisto Erikoistumiskoulutuksen luokitus

OTM-19513 KORI/STAFF: Tarkentavien vaihtoehtojen nimeämisestä poistetaan vaihtoehto "Ei asetettu"

OTM-19680 ORI: Lisää päätösten tietomalliin kenttä päätöksen hyväksyjän tittelille

OTM-19708 STAFF: koulutukselle vastuuhenkilö pakolliseksi tiedoksi

OTM-20044 STYLE: STAFF: Hakemusten käsittelyn ulkoasun päivittäminen

OTM-20114 STAFF: Mikäli luotava koulutus on tyyppiä "Erikoistumiskoulutus", tulee koulutukselle antaa tarkentava luokitus

OTM-20115 STAFF: Koulutuksen Perustiedoissa tulee esittää myös mahdollinen koulutustyypin (Erikoistumiskoulutuksen) tarkennus


Korjatut virheet

SISU-12028 & OTM-20227 Opiskelijahaun logiikan korjaus koulutus-rajaustekijän osalta

SISU-11195 & OTM-19874 STAFF: Opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman rakenteen luonnissa satunnaisia kummallisuuksia

SISU-10971 & OTM- 20026 Opintojakson esitietoryhmän/opintojakson lisääminen ei onnistu pienennetyssä ikkunassa

SISU-10835 & OTM-19804 STYLE: IE:lla kirjautumaton käyttäjä ei näe koko tekstiä hakiessa järjestäjää opetukselle

SISU-11450 & OTM-19707 Opiskelijat-näkymän haun rajaustekijöitä ei voi valita IE:ssä

SISU-11448 & OTM-20080 Todistuksen liitteiden tulostusvalinnat ei toimi IE:ssä


Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.


SISU-11396 & OTM-20309 PDF -tulosteessa vain otsikkotiedot

SISU-12032 & OTM-20254 Toteutuksen oikean reunan koontilaatikossa henkilökunta undefined

SISU-11447 Kokonaisuuden arviointi ei toimi IE:ssä

SISU-11446 & OTM-20068 Tutkinto-ohjelman tutkintonimike-kenttä toimii virheellisesti

SISU-11445 Toteutus näkyy opiskelijan käyttöliittymässä, mutta ei hallinnon käyttöliittymässä

SISU-10729 Opintojakson luonnin järjestelmävirhe

SISU-11192 Staff: Toteutuksen ja opintojakson hauku käyttäytyy tietyn jakson/toteutuksen kohdalla väärin

SISU-10062 Kouluttautumismahdollisuuden tai koulutuksen poisto

SISU-2668 Huono virheilmoitus luotaessa koulutuksen uutta versiota luonnostelija-oikeudella

SISU-3213 & OTM-16667 Opintojaksojen tilan massamuutos: "muutos"-sarake näyttää väärää tilaa

SISU-4006 Paikkojen määrä -valinta eroaa IE:n ja Firefoxin välillä

SISU-4271 Opintojakson poistetun version palauttaminen ei synnytä ops-kausijanalle versiota kuvaavaa palkkia (heti)

SISU-4345 Toistuvat virheilmoitukset, mikäli käyttäjä yrittää julkaista rakenteetonta toteutusta

SISU-4416 Opintokokonaisuuden luomisessa järjestelmävirhe, kun suppeissa perustiedoissa vikaa

SISU-4474 & OTM-17890 Pienellä näytöllä toteutuksen tiedoissa tekstien rivittyminen päällekkäin

SISU-7367 & OTM-16077 Staff: Tulevan ops-kauden opintokokonaisuuteen liitettävän opintojakson ops-kausitieto sisältöavustimessa meneillään oleva ops-kausi eikä tuleva

SISU-9121 & OTM-19211 Opintopistemäärä tuplaantuu suunnitelmassa jos rakenteessa kaksi "vapaasti valittavaa" kokonaisuutta peräkkäin valintaryhmissä.SISU-10062 Kouluttautumismahdollisuuden tai koulutuksen poisto

SISU-9619 & OTM-18707 Deletoidun kokonaisuuden rulet

SISU-11464 & OTM-20175 Suoritusote: jos kokonaisuudella ei ole lehtitasoa sen laajuutta ei lasketa mukaan opintojen kokonaislaajuuteen


Pääkäyttäjätoiminnot:

Uudet ominaisuudet:

OTM-19896 ADMIN: Toteutuksen luokittelutekijät

OTM-19266 ADMIN: Organisaatiokohtaisten valmistumisohjeiden hallinta

OTM-19270 ADMIN: Korkeakoulukohtaisten alumnitoiminnan tietojen hallinta

OTM-19975 STYLE: ADMIN: Hakemukset ja lomakkeet-sivun valmistumispyynnön tyylit


Korjatut virheet

SISU-11444 & OTM-20036 Opintojakson koostamisessa keskiarvon laskenta ei huomioi suoritustavan vaihtumista

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

 

SISU-11477 Henkilökunta-käyttöoikeusroolilla näkee opiskelijatiedot

SISU-7559 & OTM-15772 Käyttöoikeudet: tutkintorakenteen muokkaus ei onnistu organisaatiokohtaisella käyttöoikeudella

Sisu 1.1 korjausversio

Sisu 1.1 korjausversio asennetaan ti 26.3.2019 ja se sisältää seuraavat toiminnallisuudet ja korjaukset:


Uudet toiminnallisuudet

OTM-20054 ILMO: Lisätietokysymysten backend toteutus

OTM-20336 ILMO: Lisätietokysymysten ja vastausten import- ja export-rajapinnat

OTM-20059 STAFF/TEACHER: Ilmoittautumisen lisätietokysymysten luominen ja muokkaus

OTM-20060 STUDENT: Opiskelija vastaa toteutukselle määriteltyihin lisätietokysymyksiin

OTM-20064 STAFF/TEACHER: Toteutuksen lisätietokysymysten vastausten tarkastelu

OTM-20215 TUTOR: Ryhmien hakuun tieto ryhmän tyypistä

OTM-20384 STUDENT, STYLE: Päivitetyn ilmoittautumismodaalin kaunistus

OTM-20388 STAFF, STYLE: Tyylittely ilmoittautumisen lisätietokysymysten määrittelyn näkymälle

OTM-20422 STAFF/TEACHER, STYLE: Toteutuksen lisätietokysymysten vastausten tarkastelu

OTM-20424 STAFF/TEACHER, STYLE: Ilmoittautumisen asetusten näkymän uusi alert


Korjatut

OTM-20348 STAFF / TEACHER: Toteutuksen arvioinnin vahvistaminen rikki, siirtyminen vahvistukseen kutsuu person-infoja id:llä null

SISU-12489 & OTM-20369 STAFF: PDF tulostuksessa virhe opiskelutodistusta tulostaessa

OTM-20405 STUDENT, STYLE: Opintokokonaisuuden esitteessä arviointipyynnön teksti aiheuttaa perustietojen laajenemisen reunojen yli firefoxilla

OTM-20438 PAINO: Opetussuunnitelmatulosteelta puuttuu opintojakson kuvaus-välilehden tietoja

OTM-20444 TEACHER, STYLE: Toteutuksen arvioinnin vahvistaminen rikki, siirtyminen vahvistukseen kutsuu person-infoja id:llä null

Lisätietoja 

FUNIDATA OY 

Asiakkuuspäällikkö

 Pekka Äikäs, pekka.aikas@funidata.fi  


Kehitystiimi 

Kehitystiimin vetäjä Toni Sallanmaa, toni.sallanmaa@funidata.fi  

Jarno Kilander, jarno.kilander@funidata.fi

Harri Lehtola, harri.lehtola@funidata.fi

Tero Marttila, tero.marttila@funidata.fi

Ville Myrskyneva, ville.myrskyneva@funidata.fi

Siina Pekkanen, siina.pekkanen@funidata.fi

Lauri Rutanen, lauri.rutanen@funidata.fi

Mikko Torri, mikko.torri@funidata.fi

Tiia Valtonen, tiia.valtonen@funidata.fi  

Jonas Westerlund, jonas.westerlund@funidata.fi


Asiantuntijatiimi

Asiantuntijatiimin vetäjä Mari Riihiaho, mari.riihiaho@funidata.fi  

Annukka Alivaara, annukka.alivaara@funidata.fi  

Katja Arstio, katja.arstio@funidata.fi  

Juuli Kenkkilä, juuli.kenkkila@funidata.fi  

Inka Paukku, inka.paukku@funidata.fi  

Eeva Saari, eeva.saari@funidata.fi

Elina Turunen, elina.turunen@funidata.fi

Irina Venho, irina.venho@funidata.fi


HR

HR-suunnittelija Susanna Rotko, susanna.rotko@funidata.fi


Funidata www.funidata.fi   • No labels