Page tree

Siirretty -> Funidata Confluence

Tämä sivu on siirrety uuteen osoitteeseen: confluence.funidata.fi

Tämä sivu ei ole enää muokattavissa tässä osoitteessa, ja tämä sisältö on vanhentunutta.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisutiedote 2/2019

Sisu 1.2 julkaistu 25.4.2019.


Sisällys

Käyttöliittymien toiminnallisuudet 

Tässä on lueteltu käyttöliittymien toiminnot lyhyesti sekä Sisu 1.2 version uudet ominaisuudet. Tarkempi kuvaus toiminnoista löytyy toiminnallisuuksien dokumentoinnista https://confluence.csc.fi/display/OTM/Toiminnallisuuksien+dokumentointi

Opiskelijan käyttöliittymä 

Opiskelijalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Opiskeluoikeuden tarkastelu ja siihen tarkentavien valintojen tekeminen
 • Opintojen rakenteen mukaisen suunnittelu
 • Sivuaineen vahvistaminen opiskeluoikeuteen
 • Poikkeavan kokonaisuuden tekeminen suunnitelmaan ja sen hyväksynnän hakeminen
 • Opintokokonaisuuden koostamisen hakeminen
 • Hyväksilukemisen hakeminen
 • Erikseen hyväksymistä vaativan kokonaisuuden hyväksynnän hakeminen
 • Opintojen ajoittaminen
 • Malliajoituksen käyttöönottaminen
 • Opetuksen suunnittelun opintokalenteriin
 • Opetukseen ilmoittautuminen
 • Opintojen tarkennettu haku
 • Muistilista opinnoille
 • Omien tietojen tarkastelu
 • Opintosuunnitelman ja opintojen tilannetieto graafisesti esitetty etusivulla
 • Lisäajan hakeminen
 • Valmistumispyynnön tekeminen
 • Suostumusten määrittely yhteystietojen luovuttamiselle
 • Yhteystietojen asettaminen salaiseksi
 • Tieto siitä, mihin kohde- ja ohjausryhmiin hän kuuluu
 • Ohjauksen pyytäminen koulutuksiin, joihin hänellä on opiskeluoikeusOpiskelijan uudet toiminnallisuudet

Opiskelija voi lisätä suunnitelmaansa opintoluonnoksen esim. tulevista vaihto-opinnoista. Opintosuunnitelmaan valitaan tutkinto-ohjelman (tai muun kokonaisuuden) rakenteeseen automaattisesti kaikki opinnot. Opiskelija voi tehdä jälki-ilmoittautumisen ja näkee heti, pääseekö hän opetukseen. Opiskelija voi ilmoittautua toteutukselle, jossa on käytössä ilmoittautumisten suora vahvistus (jatkuva ilmoittautuminen). Opiskelija valitsee opiskeluoikeuden ilmoittautuessaan, mikäli hänellä on useampi opiskeluoikeus.

Opettajan käyttöliittymä 

Opettajalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

 • Omien opintojen selailu
 • Omien toteutuksien selailu
 • Ilmoittautuneiden hallinnointi
 • Toteutusten arviointi
 • Ohjausryhmän opiskelijoiden tietojen ja opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi
 • Poikkeavan kokonaisuuden hyväksymisprosessi
 • Erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden hyväksymisprosessi
 • Opetuskalenteri
 • Opiskelijan tekemän opintojaksojen ajoituksen tarkastelu


Opettajan uudet toiminnallisuudet

Ohjaaja näkee opiskelijan opintoluonnoksen suunnitelmassa. Opintojakson suorituksen voi koostaa automaattisesti. Toteutuksien aikasarjan yksittäiselle tapahtumalle voidaan antaa poikkeavat aika- tai paikkatiedot sekä lisätiedot. Ilmoittautumiselle voidaan asettaa jatkuva- ja jälki-ilmoittautuminen. Opettaja voi keskeyttää opiskelijan suorituksen. Ilmoittautuneille voidaan tehdä uusi laskenta, jos opetusryhmät jäivät vajaiksi.

Palveluhenkilön (hallinto) käyttöliittymä 

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 • Opiskelijoiden haku
 • Opiskelijan henkilö-, opetukseen ilmoittautumis- ja suoritustietojen tarkastelun sekä perustietojen muokkaaminen
 • Opiskeluoikeuksien luominen ja hallinnointi, ml. opiskeluoikeuden peruuttaminen, luopuminen sekä siirto-opiskeluoikeudet
 • Opiskeluoikeuteen koulutuspolkujen määrittely
 • Läsnäolotietojen hallinnointi
 • Opetussuunnitelmatyö: Palveluhenkilö voi ylläpitää koulutuksia, tutkinto- ja opintokokonaisuusrakenteita ja opintojaksoja. Ylläpitotoiminnot sisältävät perustietojen ja rakenteiden käsittelyn sekä versioiden määrittelyn ja hyväksynnän eri opetussuunnitelmakausille. Lisäksi palveluhenkilö voi ylläpitää opintojaksojen suoritustapoja ja vastaavuuksia.
 • Opetuksen toteutusten ylläpito ja julkaisu
 • Opetuksen toteutukselle ilmoittautumisen hallinnointi
 • Opetuksen toteutusten ilmoittautumisen priorisointisääntöjen hallinnointi
 • Massatoiminnot opinnoille ja toteutuksille
 • Opiskelijoiden opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi
 • Ohjaus- ja kohderyhmien luominen ja muokkaaminen
 • Malliajoituksen luominen ja muokkaaminen
 • Hyväksilukuhakemusten käsittely
 • Opintokokonaisuuksien arviointi
 • Opintojakson suoritusmerkinnät
 • Pätevyyksien kirjaaminen
 • Lisäaikahakemuksen käsittely
 • Tutkintopyynnön käsittely ja tutkinnon kirjaaminen
 • Tutkintotodistuksen ja sen liitteiden tulostaminen
 • Opintokokonaisuuden määrittely sivuaineeksi ja säännön määrittäminen rakenreeseen, joka sallii hakea vain sivuaineeksi määriteltyjä kokonaisuuksia
 • Opiskelutodistuksen tulostaminen


Palveluhenkilön uudet toiminnallisuudet

Vanhentunut suoritus voidaan merkitä toissijaiseksi. Opetustarjonnasta voidaan tehdä tuloste. Toteutuksen valintakriteereitä ja ilmoittautumisaikoja voidaan päivittää massana.

Pääkäyttäjän käyttöliittymä

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

 •   Käytettävän vakiokoodiston määrittely
 •   Luokittelutekijöiden luominen
 •   Käyttöoikeusroolien myöntäminen
 •   Käyttöoikeusroolien luominen
 •  Pätevyyksien ylläpito
 •   Lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuuden ja ylioppilaskunnan jäsenmaksutiedon asettaminen koulutustyypeille
 •  Lukuvuosi-ilmoittautumisaikojen ylläpito
 •   Luovutusehtojen ylläpito
 •  Korkeakoulu- ja organisaatiokohtaisten valmistumisohjeiden ja almunitoiminnan tietojen ylläpito

Käyttöohjeet

Pääkäyttäjien ohjeet: Sisun käyttöohjeet (vain asiakasyliopistojen käytössä) 

Käyttöoikeudet

Sisussa käyttöoikeuksia säädellään rooleilla, joihin liitetään teknisiä käyttöoikeuksia, näistä tarkemmin toiminnallisuuksien dokumentoinnissa sekä Roolit ja käyttöoikeudet -taulukossa (vain asiakasyliopistojen käytössä). Version asennuksen mukana tulevat oletusroolit, joten omien käyttöoikeusroolien luominen ei ole välttämätöntä.

Testiympäristöjen asennukset ja tietosisältö 

Yliopistokohtaiset asennukset Tiedon kapasiteettipalvelun testiympäristöihin on tehty Aalto-yliopistolle, Helsingin yliopistolle, Tampereen yliopistolle, Jyväskylän yliopistolle sekä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Yliopistot vastaavat itse tietosisällön päivittämisestä ympäristöihin sekä niiden oikeellisuudesta.  

Käyttömahdollisuudet yliopistoissa 

Julkaistu versio on tarkoitettu asiakasyliopistojen integraatiotyön edistämiseen, järjestelmässä määritellyn opetussuunnitelmatyöprosessin mukaisten tietojen tallentamiseen sekä niiden pohjalta tehtyjen opintosuunnitelmien tekemiseen ja tarkasteluun. Opettajan käyttöliittymä on tarkoitettu opetuksen toteutuksiin ilmoittautuneiden arviointiin. Soveltuvin osin yliopisto voi käyttää järjestelmää tuotantokäytössä. 

Asiakasyliopistolla on mahdollisuus ottaa versio käyttöön huomioiden toteutettujen ominaisuuksien laajuus sekä organisaation omien tietosisältöjen laatu. Yliopistot päättävät itse, miten käyttöönotto heidän osaltaan etenee. 

Teknistä tietoa järjestelmästä

Teknistä tietoa järjestelmästä löytyy täältä https://confluence.csc.fi/display/OTM/Teknisen+toteutuksen+dokumentaatiota

Rajapintadokumentaatio 

Rajapintadokumentaatiot löytyvät sivulta: https://confluence.csc.fi/display/FUNIDATASIS/Sisun+rajapintojen+muutosloki (vain asiakasyliopistojen käytössä)

Palaute

Asiakasyliopistojen testauspalaute

Testauspalaute raportoidaan Jira-palveluun Sisu testauksen eteneminen. Ohjeet testitapauksien testaamisesta ja raportoinnista löytyvät sivulta: Jiran käyttöohjeet testauksessa (vain asiakasyliopistojen käytössä).

Käyttäjäpalaute

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa ”Lähetä palautetta” -linkin takaa.

Ympäristöt

Asiakasyliopistojen testiympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto-test.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki-test.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta-test.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu-test.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut-test.funidata.fi/

Tampereen teknillinen yliopisto: https://sis-tut-test.funidata.fi

Asiakasyliopistojen tuotantoympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto.funidata.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-uta.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu.funidata.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: https://sis-lut.funidata.fi

 

Sisu 1.2 -version kehityksen raportointi

Tässä alla on lueteltu Sisu 1.2 -version uudet ominaisuudet tiketteinä, jotka on kirjattu kehityksen Jiraan. Lisäksi tässä raportoidaan edellisissä versioissa havaitut bugit kahdella tasolla: Korjatut virheet -luettelossa on korkeakoulujen ja Funidatan havaitsemat virheet, jotka on korjattu Sisu 1.2 -versioon. Tunnetut virheet luettelossa on havaittuja virheitä, joita ei ole priorisoitu työjonossa.

Sisu-alkuiset tiketit viittaavat korkeakoulujen Sisu-Jirassa raportoimiin bugeihin. OTM-alkuiset bugit ovat joko Sisu-bugien klooneja kehityksen Jirassa tai kehityksen samasta asiasta kirjaamia virheitä.

Yhteiset ominaisuudet

Uudet ominaisuudet


GraphQL:

 

OTM-20140 GraphQL: Ilmoittautumisen tietojen päivittäminen vastaamaan java-tietomallia

OTM-20218 GraphQL: Lisätään toteutukseen liittyvät ilmoittautumiset

OTM-20304 PAINO/GraphQL: Opetustarjontatuloste

OTM-20499 GraphQL: Lisätään EventOverride

OTM-20500 GraphQL: Lisätään EnrolmentCalculationConfig ja PersonRule-rakenne

OTM-20501 GraphQL: Lisätään mahdollisuus hakea opintojaksot, joiden suoritustapoihin toteutus kuuluu

OTM-20587 GraphQL: Lisätään kaksisuuntaiset linkit toteutuksen ja opintojakson välillä

OTM-20228 GraphQL: Lisätään toteutuksien haku graphql:ssa


 

Muut:

OTM-20159 KORI: Täydennetään tutkinto-ohjelmien, opintokokonaisuuksien, opintojaksojen ja toteutuksien hakuja korkeakoulukohtaisilla luokittelutekijöillä

OTM-20203 STYLE: Luodaan grouping panel/kenttäryhmä

OTM-20281 COMMON: Opintoluonnoksen edellyttämät tietomallimuutokset

OTM-20339 KORI: Muutetaan opintojen hakurajapintojen koodistoarvojen käsittelyä

OTM-20540 STYLE: Form-groupien käytön tarkistus

OTM-20603 STYLE: ADMIN: Parannellaan vakiokoodistojen tyylejä


Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-6846 & OTM-18480 Välimuistiongelma vaikeuttaa testaamista

Opiskelijan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Omat tiedot:

 OTM-19053 STUDENT: Muutoshistoria pois opiskeluoikeuden tiedoista

OTM-19855 STYLE: STUDENT: koulutuspolkuikkunan sivuaineoikeuksien tyylittely


Opintojen suunnittelu ja opintosuunnitelma:

OTM-19906 STUDENT: Sisällytetyn opinnon sijoituspaikka näkyviin opiskelijalle päätökseen ja hakemukseen

OTM-19996 STUDENT: Opiskelijan ajoitusnäytön oman merkinnän modaaliin huomioteksti

OTM-20103 STUDENT: Opiskelijan henkilökohtainen suoritus tulee näkyä aikajanalla

OTM-20106 STUDENT: Pitkien nimien näkyminen valinta-avustimessa

OTM-20282 STUDENT: Opintoluonnoksen lisääminen, poistaminen ja näyttäminen

OTM-20335  STUDENT: Siirtotietobadge siirto-opiskelijalle opiskeluoikeuteen

OTM-20368 STUDENT: vastaavuuksien käsittelyn korjaaminen ajoitusnäkymässä

OTM-20428 STUDENT: Automaattisen valinnan tulee tunnistaa Suorita kaikki -sääntö vaikka yläpuolella on op-sääntö

OTM-20557 STUDENT: ajoitusnäkymän korjaukset

OTM-20577 STYLE: STUDENT: ajoitusnäkymän henkilökohtaisen suorituksen tyylit

OTM-20617 STYLE: STUDENT: Opintoluonnoksen tyylit


Lisäajan hakeminen:

OTM-18854 STUDENT: Siirtyvän opiskelijan lisäaikahaun esto

 

Ilmoittautuminen:

OTM-20260 STUDENT/ILMO: opiskelija valitsee opiskeluoikeuden ilmoittautuessaan jos useampi opiskeluoikeus

OTM-20403 STUDENT/ILMO: Jälki-ilmoittautuminen ei saa olla mahdollista ennen kuin ilmoittautuminen on vahvistettu

OTM-20447 STYLE: STUDENT: Lisätietokysymysten jälkitarkastelu

OTM-20610 STUDENT: Ilmoittautumisen peruminen muutokset opiskelijalle

[OTM-20277] - ILMO: ilmoittautumissääntöjen päivittäminen käyttämään ilmoittautumiseen liittyvää opiskeluoikeutta

Korjatut virheet

SISU-12904 & OTM-20260 Ilmoittautumisen valintakriteereissä ongelmia


Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

 

SISU-11367 & OTM-18917  Hyväksilukutieto näkyy opiskelijalla virhemerkinnän jälkeen

SISU-3152 & SISU-7546 & OTM-17889 Opintokalenteri: Kun viedään hiiri toteutuksen päälle opintokalenterissa, niin avautuvalle näytölle ei tule näkyviin toteutuksen nimeä eikä tyyppiä.

SISU-3201 Yläkokonaisuuden alla olevan opintokokonaisuuden vaihtaminen, pillerit toimivat valinta-avustimessa oudosti

SISU-3233 & OTM-17494 Opintosuunnitelma: Opiskelija voi laittaa väliotsikon alla näkyvän väliotsikon roskakoriin

SISU-4276 Iso määrä suoritettuja opintoja rikkoo vapaan suunnittelun käyttöliittymän

SISU-5830 Opintosuunnitelmassa Valittu-laskuri ei näytä kokonaisuuden op-määrää oikein.

SISU-5866 & OTM-18306 Vapsuhakemus ei näytä ehdotettujen suoritettujen opintojen laajuutta, vaan ehdotetun suoritetun opintojakson idean alkuperäisen laajuuden + koosteeseen yhteispistemäärä

SISU-7543 & OTM-18660 Järjestelmävirhe loppukäyttäjän opintojen rakenne -sivua tarkasteltaessa

SISU-9196 & OTM-19201 Järjestelmävirheitä valmistumisen jälkeen

SISU-9225 Järjestelmävirhe opiskelijan Suoritukset välilehdelle, korruptoituu kokonaan tämän jälkeen

SISU-12828 & OTM-20576 & OTM-20458 & OTM-20459 Opintosuunnitelmassa kahdessa eri paikassa olevan opintojakson pilleripainike ei toimi

SISU-13000 Henkilö, jolla ei opinto-oikeutta, voi ilmoittautua

SISU-12902 Opintokalenteri on todella hidas

SISU-12995 Opiskelija vastaa ilmoittautumisen lisätietokysymyksiin IE:llä

SISU-12998 & OTM-20530 Opiskelijan omissa tiedoissa näytettävät ilmoittautumiset eivät listaudu aakkosjärjestyksessä opintojakson nimen mukaan

SISU-13011 &OTM-20567 Opintosuunnitelman kohdistetun kommentin rakenneikkuna generoi osassa koulutuksista maisterin ennen kandiaOpettajan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet


Ilmoittautuminen:

OTM-16922  TEACHER: uusi täbi keskeyttäneet

OTM-19913 TEACHER: Toteutusten ilmoittautumisaikojen massapäivitys

OTM-19914 TEACHER/KORI: Toteutusten ilmoittautumisvalintakriteerien massapäivitys

OTM-20202 TEACHER: jälki-ilmoittautumisen ja jatkuva hyväksymisen asettaminen

OTM-20408  STYLE/TEACHER: Ilmoittautumisen valintakriteerien massapäivitys

OTM-20477 TEACHER/STAFF: Poistetaan käliltä ilmoittautumisen tabit "valitut" ja "ei-valitut"

OTM-20478 TEACHER/STAFF: Muutetaan ilmoittautumisen pikkutäbien piilottamisen logiikkaa

OTM-20553 STYLE: TEACHER: ilmoittautumisen konfiguraation järjestäminen

OTM-20578 STYLE/TEACHER: Toteutuksen ilmoittautumisaikojen massapäivityksen tyylittely

OTM-20581 STYLE: STAFF/TEACHER: Toteutukselle hyväksyttyjen opiskelijoiden kielivalinta yhteenvetomodaali


Opintojen ohjaus:

OTM-17975  TUTOR: Järjestelmän tulee muistaa, mitä opiskelijan suunnitelmista tutor viimeksi tarkasteli

OTM-20199  TUTOR: Näytetään ohjaajalle opiskelijan ajoitustiedoissa omat merkinnät

OTM-20430 STYLE: TUTOR: Opiskelijan "ryhmät" -sivun järjestäminen

OTM-20593 TUTOR: opintoluonnoksen näyttäminen ohjaustietojen rakennenäkymässä

OTM-20645 STYLE TUTOR: opintoluonnoksen näkyminen TUTORin rakennenäkymässä


Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi:

OTM-20096 TEACHER: Opettaja voi asettaa toteutuksen aikasarjan yksittäiselle eventille poikkeavat opettaja / sijaintitiedot tai antaa muuta lisätietoa

OTM-20502 STYLE: TEACHER: Opettaja voi asettaa toteutuksen aikasarjan poikkeuksia/lisätietoja

OTM-20503 STYLE: TEACHER: Toteutuksen aikajanaan lisätietoja

OTM-20599 TEACHER: aikasarjan tapahtumien poikkeuksien määrittelyn käyttöliittymämuutos

OTM-20625 TEACHER: Opettaja voi keskeyttää toteutuksen suorittamisen

OTM-20409 STAFF/TEACHER: Suorituksen automaattinen koostaminen, automaattinen arviointi suoritustavalle


Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

 

SISU-12043 Ohjattavien opintosuunnitelmien avaaminen uusille välilehdille ei lataa opintosuunnitelmaa ennen sivun päivitystä

SISU-11339 Opettajan käyttöliittymän viestit-osio identtinen hallinnon viestit-osion kanssa

SISU-11263 & OTM-19884 Arviointi: vastaavan arvioijan lisäys, palauttteen lisääminen

SISU-11362 & OTM-19916 Opiskelija pystyy valitsemaan valinnaisia arviointikohteita niin, että niiden yhteenlaskettu opintopistemäärä ylittää opintojakson laajuuden

SISU-11311& OTM-19291 TEACHER: Ohjattavani-lehden suorituksen kirjaamisviesteissä toimimaton painike

SISU-9225 Järjestelmävirhe opiskelijan Suoritukset välilehdelle, korruptoituu kokonaan tämän jälkeen

SISU-9445 & OTM-19235 TEACHER: Toteutuksen arviointi yhteispistein aiheuttaa ilmoituksen, että jos syötetyt arvosanat poistetaan, vaikka arvosanoja ei ole syötetty

SISU-13012 Ohjaustiedot näkymä ei näytä kaikkia sääntöjen vastainen tiloja


Palveluhenkilön käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet


Ilmoittautuminen:

OTM-19965 ILMO: jälki-ilmoittautumisen backendprosessi

OTM-19966 ILMO: jatkuvan hyväksymisen backendprosessi

OTM-20075 KORI: Validoinnit toteutuksen tietoihin jatkuvassa ilmoittautumisessa

OTM-20315 ILMO: opetusryhmien paikkatilanteen tarkistaminen

OTM-20316 ILMO: Ilmoittautumisprosessin refaktorointi jälki/jatkuvaa ilmoittautumista varten

OTM-20398 STAFF: CUR admin poistaa opiskelijan ilmoittautumisen

OTM-20418 ILMO: Backend CUR admin poistaa opiskelijan ilmoittautumisen

OTM-20475 TEACHER/STAFF: Muutoksia ilmoittautumisen tila-wizardiin

OTM-20574 STYLE: STAFF/TEACHER: ilmoittautumisen pikkutäbien tyylit

OTM-20450 STAFF/TEACHER: Toteutukselle hyväksyttyjen opiskelijoiden kielivalinta yhteenvetomodaali


Toteutukset:

OTM-18838 STAFF: Toteutuksen aikajanaan lisätietoja


Lisäajan hakeminen:

OTM-19785 ORI: Lisäaikahakemusten validaation laajentaminen

OTM-19819 STAFF/STUDENT: Lisäaikahakemuksen päätöksen hyväksyjän näyttäminen

 

Tulosteet:

OTM-20301 ORI: Opetustarjontatulosteen tulostuspyyntö

OTM-20303 STAFF: Opetustarjontatulosteen tulostuspyyntö

OTM-20613 STYLE: TEACHER: Opetustarjontatulosteen focused nav -tilan tyylit

 

Suoritukset:

OTM-19866 STAFF/ORI: mahdollisuus merkitä vanhentunut suoritus toissijaiseksi

OTM-20495 ORI: tietomalli opintojaksokohtaisille tuloksille automaattikoostamisesta

OTM-20570  STYLE: STAFF: vanhentuneen opintokokonaisuuden suorituslinkkien purkaminen

OTM-20621 STYLE/STAFF: Suorituksen automaattinen koostamisen käynnistäminen

 

Muut:

OTM-19816 ORI: Päätösten tietomalliin pitää lisätä kenttä päätöksen tekijälle

OTM-19818 STAFF/STUDENT: Päätöksen tekijän näyttäminen käyttöliittymässä

OTM-20100 STAFF: Väliotsikon tai valintaryhmän poistamiseen varmistusikkuna

OTM-20432 STYLE: COMPONENTS: Kirjallisuus-editorin tyylittely

OTM-20491 STYLE: STAFF: Koulutuksen perustietojen järjestäminen

OTM-20515 ORI/TUTOR: Kotikunta-tiedolta pakollisuus pois


Korjatut virheet

SISU-13005 & OTM 20540 Tulosta-painike ei toimi tulostettaessa HOPS-hyväksyntähakemusta

SISU-12903 & OTM-20402 Hallintopuolen grafiikkabugeja

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.


SISU-11396 & OTM-20309 PDF -tulosteessa vain otsikkotiedot

SISU-12032 & OTM-20254 Toteutuksen oikean reunan koontilaatikossa henkilökunta undefined

SISU-11447 Kokonaisuuden arviointi ei toimi IE:ssä

SISU-11446 & OTM-20068 Tutkinto-ohjelman tutkintonimike-kenttä toimii virheellisesti

SISU-11445 Toteutus näkyy opiskelijan käyttöliittymässä, mutta ei hallinnon käyttöliittymässä

SISU-10729 & OTM-19823 Opintojakson luonnin järjestelmävirhe

SISU-11192 Staff: Toteutuksen ja opintojakson hauku käyttäytyy tietyn jakson/toteutuksen kohdalla väärin

SISU-10062 Kouluttautumismahdollisuuden tai koulutuksen poisto

SISU-2668 Huono virheilmoitus luotaessa koulutuksen uutta versiota luonnostelija-oikeudella

SISU-3213 & OTM-16667 Opintojaksojen tilan massamuutos: "muutos"-sarake näyttää väärää tilaa

SISU-4006 Paikkojen määrä -valinta eroaa IE:n ja Firefoxin välillä

SISU-4271 Opintojakson poistetun version palauttaminen ei synnytä ops-kausijanalle versiota kuvaavaa palkkia (heti)

SISU-4345 Toistuvat virheilmoitukset, mikäli käyttäjä yrittää julkaista rakenteetonta toteutusta

SISU-4416 Opintokokonaisuuden luomisessa järjestelmävirhe, kun suppeissa perustiedoissa vikaa

SISU-7367 & OTM-16077 Staff: Tulevan ops-kauden opintokokonaisuuteen liitettävän opintojakson ops-kausitieto sisältöavustimessa meneillään oleva ops-kausi eikä tuleva

SISU-9121 & OTM-19211 Opintopistemäärä tuplaantuu suunnitelmassa jos rakenteessa kaksi "vapaasti valittavaa" kokonaisuutta peräkkäin valintaryhmissä.

SISU-10062 Kouluttautumismahdollisuuden tai koulutuksen poisto

SISU-9619 & OTM-18707 Deletoidun kokonaisuuden rulet

SISU-11464 & OTM-20175 Suoritusote: jos kokonaisuudella ei ole lehtitasoa sen laajuutta ei lasketa mukaan opintojen kokonaislaajuuteen

SISU-13598 Sisältöavustimesta kadonnut opintojaksojen liikuttelumahdollisuus/poisto

SISU-12673 Hae opiskelija_Opintojen aloituslukukausi

SISU-13612 Toteutuksen ilmoittautumisajan päättyminen

SISU-13631 Omat toteutukset -listalla opintojakson tila väärin

SISU-12634 Organisaatiorajaus ei toimi opetussuunnitelmatulosteessa

SISU-12852 & OTM-20390 Vapsu-hakemuksen käsittelyssä perustelut-kentän varoitustekstit ei poistu

SISU-12565& OTM-20383 Tutkintoon kiinnitetyt SM:t eivät näy tutkintotodistuksella jos GM on palautettu takaisin näkyville

SISU-12877 & OTM-20482 Opintosuunnitelman kautta ei pääse käsittelemään vapsu-hakemusta


Pääkäyttäjätoiminnot:

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

 

SISU-11477 Henkilökunta-käyttöoikeusroolilla näkee opiskelijatiedot

SISU-7559 & OTM-15772 Käyttöoikeudet: tutkintorakenteen muokkaus ei onnistu organisaatiokohtaisella käyttöoikeudella

SISU-12345 & OTM 20363 Korkeakoulun käyttämien vakiokoodiarvojen valitseminen ei toimi

Lisätietoja 

FUNIDATA OY 

Asiakkuuspäällikkö

 Pekka Äikäs, pekka.aikas@funidata.fi  


Kehitystiimi 

Kehitystiimin vetäjä Toni Sallanmaa, toni.sallanmaa@funidata.fi  

Jarno Kilander, jarno.kilander@funidata.fi

Harri Lehtola, harri.lehtola@funidata.fi

Juha Lääperi, juha.laaperi@funidata.fi

Tero Marttila, tero.marttila@funidata.fi

Ville Myrskyneva, ville.myrskyneva@funidata.fi

Siina Pekkanen, siina.pekkanen@funidata.fi

Lauri Rutanen, lauri.rutanen@funidata.fi

Mikko Torri, mikko.torri@funidata.fi

Tiia Valtonen, tiia.valtonen@funidata.fi  

Jonas Westerlund, jonas.westerlund@funidata.fi


Asiantuntijatiimi

Asiantuntijatiimin vetäjä Mari Riihiaho, mari.riihiaho@funidata.fi  

Annukka Alivaara, annukka.alivaara@funidata.fi  

Katja Arstio, katja.arstio@funidata.fi  

Juuli Kenkkilä, juuli.kenkkila@funidata.fi  

Inka Paukku, inka.paukku@funidata.fi  

Eeva Saari, eeva.saari@funidata.fi

Elina Turunen, elina.turunen@funidata.fi

Irina Venho, irina.venho@funidata.fi


HR

HR-suunnittelija Susanna Rotko, susanna.rotko@funidata.fi


Funidata www.funidata.fi  

  


 • No labels