Child pages
  • 2014_05_28_tapaaminen_tietomallin_yleiskuva
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Keskustelukokous korkeakoulujen tietomallista (XDW) laaditusta yleiskuvasta

Osallistujat: Suvi Remes (siht.), Miika Alonen, Arja Neuvonen, Silja Räisä, Veli-Matti Suoranta

Kutsuttu lisäksi: Petri Mustajoki, Mikael Seppänen, Inka Paukku, Totti Tuhkanen

Paikka: CSC (Sekvenssi) ja ACP-huoneessa https://connect.funet.fi/tietomalli/

Kokouskutsu: Aalto-yliopistolla tehty XDW-(tietovarasto)mallin kokoava yleiskuva on saanut kiitosta ja sitä halutaan hyödyntää. Kuitenkin keskusteluissa on esitetty myös muutamia korjausehdotuksia. Keskustellaan niistä yhteisen pöydän äärellä.

Muistio

Suvi avasi keskustelun kertomalla, että Aalto-yliopistossa on tuotettu tietovarastotietomallin (XDW) yleiskuva helpottamaan laajan mallin hahmottamista, ja että lähestymistapa on saanut kannatusta. Tuotetussa ehdotuksessa näyttäisi kuitenkin olevan nykyisestä mallista poikkeavia kuvauksia ja olisi hyvä keskustella niistä ja muista mahdollisista tarpeista tämän tyyppiseen kuvaamiseen liittyen.

Veli-Matti kannatti kuvausta todeten, että siitä näkyvät toimialat ja keskeiset käsitteet. Kuvaus tosin voisi olla vieläkin yksinkertaisempikin, sisällysluettelo, josta pääsee malliin. Nykyinen toteutus (tietomalli.csc.fi) on nyt luettelo, josta ei saa kokonaiskuvaa. Tästä yleiskuvasta voisi olla hyvä päästä porautumaan syvemmällekin siten, että elementtien takana olisi uusi kuva, graafinen käyttöliittymä siis.

Silja totesi, että on tehty paljon UMK-kaavioita, ja niistä pitäisi päästä syvemmälle ja niiden takana pitäisi löytyä dokumentaatio.

Miika huomautti, että ehdotuksessa yritetään tehdä uudelleen pakettijärjestelyä, jossa luokat määritelty. Pitäisi kuitenkin varmasti olla kuten mallissa on. Paketteja ei ole dokumentoitu missään nyt.

Todettiin, että UML-tapa tehdä mallinnusta on pakettikaaviot, jotka sitten kyllä pitäisi dokumentoida. Paketeista voisi muodostua ylimmällä tasolla käsitemalli.

Huomiosta oltiin samaa mieltä, että se mikä on mallissa, pitäisi vastata tätä yleiskuvaa.

Veli-Matti arvioi, että toimialat ovat selkeitä korkeakoulujen toimijoille, siksi ei ole lähdetty paketteja dokumentoimaan. Kaaviot itsessään on dokumentoitu.

Käytiin keskustelua jaottelusta, sillä ei välttämättä ole selvää miksi esimerkiksi tilat tai hanke ja projekti ovat yleishallinnon alla. Tämä palautuu aikoinaan tehtyisin mallinnusperiaatteisiin, että kaikki mikä on yhteistä, laitetaan yleishallinnin alle. Jos käsitteellä on "omistaja", laitetaan sen alle. Esimerkiksi peruskoulutus ja tutkinnot vaikea, koska sopii useampaan kategoriaan, täytyy vain päättää minne sijoitetaan. Todettiin, että nykyisessä mallilla kaikki linkittyy taloushallintoon. Keskusteltiin myös termistä "yleishallinto", joka tässä oikeastaan tarkoittaa "yhteistä". Sana "yhteinenkään" ei ole paras mahdollinen tässä yhteydessä.

Miika esitteli vaihtoehtoisen tavan luoda yleiskuva. Ideana ovat paketit, joista pääsee eteenpäin tarkastelemaan aina kyseisen kuvan takana olevaa yksityiskohtaisempaa kaaviota.     

Arja kertoi tarvitsevansa ensisijaisesti kuvan, jolla kommunikoida esimerkiksi johdon kanssa, ja sellaiseen Aallossa tehty kuvaus on hyvä. Siitä käy ilmi asioiden välillä oleva yhteys.

Todettiin, että erityisen hyvin käy ilmi se, miten tieto liittyy taloushallintoon.

Keskusteltiin sisällöstä ja esimerkiksi opetuksen pilkkomisesta eri teemoihin.

Suvi totesi, että käsitettä tai otsikkoa "opetustarjonta" ei ole nykyisessä mallissa. Käsitteistä on korkeakoulujen asia, ja voi olla arvosidonnaista. Siksi käytetyt käsitteet tärkeitä. Tässä ehdotuksessa saattaa näiltä osin olla jotain Aallon sisäistä arkkitehtuuria kuvattuna. Arveltiin tämän olevan hyvinkin mahdollista. Veli-Matti esitteli, että henkilö perustuu lähteeseen ja se näkyy tässä. Joissakin paikoissa voi olla eri tavoin järjestetty; pääosin yliopistoissa henkilöt ovat henkilöstöhallinnon alla, toisaalta opiskelijatkin ovat henkilöitä, mutta eivät ole henkilöstöhallinnon alla. Todettiin, että pakettien nimiä voidaan muuttaa rikkomatta mitään, tai tehdä uusia paketteja, jos niin halutaan.

 

Arja kysyi tietomallin hallintamallin koontikuvan taustoista, ja totesi, että siinähän on myös yhdenlainen yleiskuva olemassa.

Suvi kertoi, että se kuva on tosiaan koottu suoraan tietomallin nykyisestä rakenteesta.

Keskusteltiin, että tällä hetkellä nopein tapa tuottaa yleiskuva on laatia luokkakaavio. Suvi kertoi, että suunnitteilla on palvelusivustouudistus, minkä vuoksi massiivisia koodausoperaatioita ei välttämättä tässä vaiheessa haluttaisi nykyistä sivustoa varten tehdä. 

Veli-Matti ehdotti, että tehtäisiin vain ylätaso. Miika tarkensi, että sitten ei enää kuvattaisi luokkien välisiä suhteita. Silja tiedusteli pystyisikö käytettävissä olevilla välineillä lisäämään ja näyttämään pakettien välisiä suhteita? Jos tehdään luokkakaaviona, niin "laatikot" ovat pakettikaavioiden suhteita.

Arja esitteli Haaga-Heliassa kokonaisarkkitehtuurityön tuloksena tehtyä vastaanvanlaista kuvaa. Käsitteitä on verrattua XDW-malliin ja löydetty eroavaisuuksia ja käsitteitä, jotka puuttuvat. Keskusteltiin käsitteiden nimien merkityksestä ja OKSA-työstä. Arja totesi, että nykyisessä XDW-mallissa otsikot ovat eritasoisia. Asiasta oltiin samaa mieltä, ja todettiin, että otsikoinnin logiikkaa olisi hyvä tarkastaa. Yleiskuvan laatiminen auttaa näkemään tämäntyyppisiä haastekohtia mallissa.

Sovittiin tehtäväksi:

  • CSC valmistelee kesän aikana nykyisen tietomallin mukaisen yleiskuvan luokkakaaviona.
  • Otetaan asia esiin Synergian etäkokouksessa 4.6.
  • Mikäli nykyisen mallitoteutuksen mukaisia kaavioryhmittelyjä ja/tai otsikointia halutaan muuttaa, kootaan siihen ryhmä valmistelemaan.
  • Suvi toimittaa Siljalle linkin OKSA-sanastoon.

 

Materiaali

korkeakoulujen_tietomallin_yleiskuva.pdf

 

  • No labels