Skip to end of metadata
Go to start of metadata

FAQ

Kehitetäänkö KARTTURI-kokonaisarkkitehtuurimallia edelleen?

 • KOKOA-koordinaatioryhmä ylläpitää ja kehittää Kartturia pienryhmällä, korkeakoulujen tukemana ja konsultteja tarvittaessa käyttäen (3.9.2012)

Mistä löytyvät Tietohallinnon ohjausryhmän ja KOKOA-koordinaatioryhmän kokouspöytäkirjat?

Mitä korkeakoululta odotetaan arkkitehtuurityön suhteen?

Mistä saamme tietoa muiden korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuuri-työstä?

 • ottamalla yhteyttä: jussi.auvinen@csc.fi ja tiedottamalla samalla omasta ka-tilanteestanne. Kannattaa seurata myös Kokonaisarkkitehtuurityön tuki-sivustoa. Arkkitehdit-SIG on myös hyvä tiedonvälityskanava ka-työn suhteen: toni.bekker@aalto.fi

Olen ymmärtänyt, että korkeakoulut ovat lain soveltamisen ulkopuolella. Miksi meidän korkeakoulumme sitten pitäisi tehdä asian suhteen jotakin?

 • Tietohallintolaki koskee kaikkia viranomaisia, vaikka korkeakoulut ovat pääsääntöisesti tietohallintolain ulkopuolella
 • Vaikka tietohallintolaki ei koske yliopistoja, eduskunta on kuitenkin edellyttänyt  ”että hallintovaliokunnalle annetaan perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettu kirjallinen selvitys saavutetuista tuloksista mukaan lukien vapaaehtoisen yhteistyön eteneminen seuraavan vaalikauden aikana” tarkoittaen myös yliopistojen toimintaa yhteentoimivuuden saavuttamiseksi. (Eduskunnan vastaus 331/2010 vp)

 • Korkeakoulut ovat kytköksissä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisiin virastoihin, joita tietohallintolaki koskee, ja esimerkiksi Opetushallitukseen keskitettyjen koulutustiedotuksen ja opiskelijahaun palveluiden arkkitehtuuri muodostaa korkeakouluja velvoittavan sidosarkkitehtuurin

 • Tietohallintolain 4.3 §:n mukaan ”Kunkin ministeriön tehtävänä on ohjata toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden kehittämistä ottaen huomioon tässä laissa säädetyt tarkoitukset ja velvoitteet.”

 • Tietohallintolain 8 §:n mukaan ”Ministeriön on huolehdittava, että sen toimialalle laaditaan ja ylläpidetään sen toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset. Ministeriön asetuksella voidaan säätää toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvausten ja määritysten sisällöstä. Jos edellä tarkoitetut yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset koskevat julkista valtaa käyttävän yhteisön tai säätiön julkisen hallintotehtävän hoitamisessa käyttämää tietojärjestelmää, voidaan ministeriön asetuksella säätää tällaisen tietojärjestelmän yhteentoimivuuden edellyttämistä riippuvuuksista ja suhteista julkisen hallinnon viranomaisten tietojärjestelmiin.”

Mihin arkkitehtuurinäkökulmaan korkeakoulun kannattaisi ensiksi tarttua?

 • Tietohallintolain nojalla arkkitehtuurityössä on keskityttävä yhteentoimivuuden kuvauksiin ja määrityksiin ja siten tietoarkkitehtuuriin

 • Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisessä RAKETTI-hankkeessa on luotu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisen käsitteistön pohja. Sisällöllisen yhteismitallisuuden edellytyksiä on rakennettu koulutuksen ja tutkimuksen alueilla sekä niiden tukipalveluissa kuten talous- ja henkilöstöhallinnossa.

Mikä on kaikkein tärkeintä työn aloittamisessa?

 •  Eri yhteyksissä on tullut esille, että työllä on ehdottomasti oltava korkeakoulussa tilaajataho, joka katsoo voivansa hyötyä arkkitehtuurityön tuloksista

 • No labels