Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen tietomalli

Korkeakoulujen tietomalli on käsitteistä, niiden tekstimuotoisista määritelmistä, käsitteisiin liittyvistä attribuuteista, koodistoista ja edellisten välisistä suhteista koostuva kokonaisuus. Tavoitteena on tietojen yhteismitallisuuden varmistaminen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden mahdollistaminen. Käsite- ja tietomallia kehitetään korkeakoulujen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden viranomaisten yhteistyöllä.

Tietojen yhteismitallisuudella viitataan vertailukelpoisuuteen, joka syntyy yhtenäisin kriteerein eli samalla tavalla lasketusta ja samoihin käsitteisiin pohjautuvasta tiedosta. Tavoitteena on määritellä yhteiset käsitteet korkeakoulujen toiminnan tasolle sellaisella tarkkuudella, että toiminnasta vastuussa olevat voivat käyttää käsitteitä samalla tavalla. Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden näkökulma korostaa järjestemien välisten tiedonsiirtomääritysten yhdenmukaisuutta.

Korkeakoulujen tietomalli on rakenteellinen kuvaus korkeakouluja koskevasta tiedosta. Malli kattaa seuraavat osa-alueet ja tällä hetkellä yhteensä noin 600 käsitettä:
  • opiskelun ja opetuksen tukipalvelut ja hallinto
  • tutkimus- ja kehittämistoiminta
  • taiteellinen toiminta
  • henkilöstöhallinto
  • taloushallinto
  • tilahallinto

 

Virallinen korkeakoulujen tietomalli löytyy osoitteesta http://tietomalli.csc.fi.

Korkeakoulujen tietomalli kuvataan UML-notaation mukaisena kaaviona, sen tulkintaan saa apua esimerkiksi Käsitekaavion lukuohjeesta.
Määritelmät ja selitteet ovat saatavilla suomenkielisinä ja käännöstyön edistyessä myös ruotsiksi ja englanniksi.

Tutustu
korkeakoulujen tietomallityöhön RAKETTI-OPI -hankkeessa.
korkeakoulujen tietomallityöhön RAKETTI-TUTKI -hankkeessa.

 

Lisätietoja: kasitemalli(at)csc.fi

 

Taustatietoa

Korkeakoulujen tietomallin kehitystyö alkoi vuonna 2007, kun Yliopistojen tietovarastohankkeessa (YDW) aloitettiin käsitteiden määrittely. Vuonna 2008 alkoi RAKETTI-XDW-hanke, ja samassa yhteydessä tietomallin piiriin otettiin myös ammattikorkeakoulujen käsitteet. Tietomallin ensimmäinen käyttökohde oli korkeakoulujen keskitetty tietovarastopalvelu XDW, jonka pilotointi aloiteltiin vuoden 2009 lopulla, sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja. Tästä hankkeesta on perua korkeakoulujen tietomallista vieläkin usein käytetty nimitys "XDW-malli". Samaan aikaan myös ensimmäinen korkeakoulu aloitti yhteiseen tietomalliin perustuvan tietovaraston kehittämisen ja käytön. Versio 1.0 tietomallista julkaistiin helmikuussa 2010. Tietomallin kehittämisessä on hyödynnetty Helsingin yliopiston tietovarastokehityksessä tehtyjä määrityksiä, OhaTV (Opintohallinnon tietovarasto) -hankkeen tuloksia sekä M-tiedonsiirtomäärityksiä (opintohallinnon tiedonsiirtomääritykset). Tietomallissa on otettu huomioon myös kansainvälisiä linjauksia. 

 

  • No labels