Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)  on tietohallintolain (10.6.2011/20110634), valtiovarainministeriön siitä antamien ohjeiden (VM/1531/00.01.02.03/2012) sekä valtioneuvoston valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksesta kokonaisuudistuksesta 5.9.2013 tekemän periaatepäätöksen nojalla valmistellut korkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten julkaisutiedonkeruun yhtenäistämistä. Myös yliopistolliset sairaanhoitopiirit ovat olleet valmistelun piirissä.

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy tuotti OKM:n toimeksiannosta maaliskuussa 2014 ”Valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisutiedonkeruu” -esiselvityksen, jossa ehdotettiin, että valtion tutkimuslaitokset ja yliopistolliset sairaanhoitopiirit liittymistä korkeakoulujen julkaisutiedonkeruuseen. OKM pyysi esiselvityksestä lausunnot ehdotusta koskevilta organisaatioilta sekä niiden vastuuministeriöiltä. Suurin osa valtion tutkimuslaitoksista ja kaikki sairaanhoitopiirit ilmaisivat halukkuutensa liittymiseen.

Julkaisutiedonkeruun toteuttaminen

Julkaisutiedonkeruun laajentaminen toteutetaan asteittain siten, että kukin tutkimusorganisaatio liittyy siihen omien valmiuksiensa mukaan. Ensimmäisessä vaiheessa mukaan liittyy neljä tutkimuslaitosta (THL, METLA, MTT ja SYKE) sekä kaikki viisi yliopistollista sairaalaa. Näiden organisaatioiden vuoden 2014 julkaisutiedot  kerätään kokeiluluonteisesti keväällä 2015.

Vuoden 2015 julkaisujen tiedonkeruuseen mukaan liittyvät tutkimuslaitokset ja yliopistolliset sairaalat voivat toimittaa vuoden 2015 julkaisutietonsa joko ensimmäisessä tai toisessa tiedonkeruuvaiheessa:

Ensimmäinen vaihe (maaliskuu 2016)

Toinen vaihe (syyskuu 2016)

Ohje tietosisällöstä ja tietojen toimittamisesta.

Yhteistyöryhmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on koordinoida valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaanhoitopiirien sekä muiden tutkimusjulkaisuja tuottavien organisaatioiden liittymistä OKM:n julkaisutiedonkeruuseen. Ks. ryhmän tehtävät, kokoonpano ja kokoukset.

Materiaaleja

 

Nykyisen korkeakoulujen tiedonkeruun ohjeistuksia:

 

Julkaisutiedonkeruun kehittäminen: