Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat: RAKETTI-VIRTA-projekti

Yhteyshenkilöiden kokous 11.11.2013 kello 9:30 -11:00  Etäkokous, https://connect.funet.fi/raketti/

Kokouksen nauhoitus: https://connect.funet.fi/p7wn15m0214/ (1h 8 min) 

Ajankohtaiset asiat

 • VIRTA -lukurajapinta on päivitetty ja uusi versio asennettu myös testiympäristöön. Uusi versio mahdollistaa OPH:n hakujen lisäksi myös korkeakouluille omien tietojen haun. Lukutoimenpiteiden mahdollistamista varten tarvitaan tiedot hakuja tekevän  palvelimen ip-osoitteesta, yhteydenotot asiaan liittyen virta (at) csc.fi.  
 • Korkeakoulujen tiedonkeruut vuoden 2013 tiedoista: Tiedonkeruun käsikirjat. Käytiin läpi asia pääpiirteittäin. Keskusteluissa todettiin:
  • Tietojen keräyksestä ei päätetä ennen kuin korkeakoulut ovat toteuttaneet omat integraatiot 31.3.2013 mennessä.
  • Korkeakoulut toivovat harjoittelukierrosta jossa itse voisivat tehdä laskennat ja verrata niitä VIRRAn kautta tehtäviä ajoja. Tämä joko ensi keväänä tai heti alkusyksystä.
  • Jos VIRRAsta halutaan jotain täysin uusia tiedonkeruita, tiedon kerääjän tulee korkeakouluja informoida hyvissä ajoin etukäteen, jotta korkeakouluilla on mahdollisuus tarkistaa tietosisällöt ennen mahdollisia keruita.
  • Päivityksen vähimmäsvaatimus 1kk, toivotaan kuitenkin päivitystiheydeksi 1 krt/vrk.

Esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset

Kysymyksia ja vastauksia

 • Miten käsitellään puutteelliset henkilötiedot (sekä Hetu ja syntymäaikatiedot puuttuvat)?
  • Kun tietovarannon tietoja käytetään operatiivisesti, hlötiedot yhdistetään VTJ:stä hetun perusteella; näin toimivat TK ja OPH. Muuten jatkossa myös OPH:n kansallisen oppijanumeron (OID) perusteella jos korkeakoulu on ottanut sen käyttöön ja voi toimittaa sen tietovarantoon.
  • Kun tehdään poiminnat viranomaistiedonkerusiin kuten TK:n keruut, ovat henkilötietopohjaisia aineistoja, jos ei ole hetua, ovat henkilön tiedot pakollisia, ja ne ovat opiskelijatiedot -siirtotiedostossa. Nämä tiedot ovat silloin pakollisia, jos henkilöllä ei ole hetua. 
  • Kaikki opintosuoritukset on lain puitteissa tuotava, saattaa historiatiedoista löytyä opiskelijoita joilta puuttu avaintietoja. Näiden tuomiselle tietovarantoon ei ole estettä, mutta näitä ei voi käyttää viranomaistiedonkeruissa.  
  • Keskustelua: Syntyykö tulevina vuosina vieltä tietoja joista puuttuu henkilötietoja? Sivuopiskelijoissa voi tulla (siirtyvät toisesta korkeakoulusta). Todettiin että asiaa pitää vielä selvittää lisää. Jatkossa OKM:n summamuotoisiin opintopistepohjaisiin tiedonkeruisiin tietoja muodostetaan henkilöpohjaisista aineistoista.

 • XML-tiedostojen pilkkominen lähetettäessä tietovarantoon? Tällaista toteutusta ei VIRTA -palvelimella voida ottaa vastaan. Vastaanotetaan vain yksi tiedonsiirto per schma.

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kehitys

1. Korkeakoulujen tiedonsiirtoihin liittyvien toteutusten tilanne

Käydään läpi korkeakoulukohtaiset tilannekatsaukset. Ellet pääse osallistumaan kokoukseen, lähteä kuvaava tilannetieto sähköpostitse.

Arcada/Finnberg:Tuotantodataa on jo lähetetty testimielessä, kaikkia tyyppejä (opiskelijat, opintosuoritukset,opiskeluoikeukset ja lukukausilmoittautumiset). Nyt viilataan vielä parannuksia ja korjauksia järjestelmään ennen kuin uskalletaan mennä tuotantotilaan.Aikataulussa ollaan.

Lapin AMK/RAMK/KTAMK; Tahvonen: Ensimmäinen täyden aineiston testisiirto VIRTAan on tehty 5.11., virheellisiä rivejä oli 58. Aineistoissa oli mukana lähes kaikkien tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoiden tiedot. Numeroina 28.768 opiskelijaa, 32.726 opiskeluoikeutta, 198.550 lukukausi-ilmoittautumista, 1.062.060 opintosuoritusta ja 95.724 hyväksilukua.Tutkintoon johtamaton koulutus on vielä lähes kokonaan siirron ulkopuolella. Isoimmat kokonaisuudet, jotka ovat vielä tekemättä:

  • Joidenkin satojen valmistuneiden ja arkistoitujen opiskelijoiden virheellisten läsnäolokoodien korjaus opiskelijarekisteriin läsnä olevasta valmistuneeksi.  
  • n. 800 KTAMKin tutkinnon tiedot, joita ei ole sähköisessä muodossa saatavilla, siirretään paperiarkistosta opiskelijarekisteriin. Työ on käynnissä.
  • Tietojen tarkistaminen: lähinnä lukumäärien tarkistus lähdejärjestelmää vastaan.
  • Tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijoiden tietoihin tarvittavat korjaukset.

Nämä ovat arviolta marraskuun loppuun mennessä tehtynä tutkintoon johtamatonta koulutusta lukuun ottamatta, mutta siinäkin työssä päästään alkuun. Suunnitelman mukaan siis mennään edelleen.

TTY/Lignell:  työstämme siirtotiedostoja toimittajamme kanssa. Lähiaikoina saamme varmaankin opiskelijat tiedoston teille asti testaukseen.

Savonia/Linja: Tuotantodata lähetetty, lähdejärjestelmänä SavoniaDW  (Raketti -mallin mukainen) , johon data siirretään Savonian itse toteuttamasta ja ylläpitämästä SYMSI –tietojärjestelmästä. SYMSI :ä ollaan korvaamassa StarSoft :n  Primus –tietojärjestelmällä siten, että keväällä 2014 on tarkoitus siirtyä käyttämään Primusta. Tiedonsiirtoketju ”Primus - SavoniaDW  - VIRTA” on tällä hetkellä kehitettävänä ja todennäköisesti loppuvuoden 2013 aikana saadaan VIRTA  integraatiota testattua. Savonialla on valmiudet  ajastetun tuotantodatan siirtämiseksi SYMSI :stä,  ei kuitenkaan toistaiseksi toteutettu.

Centria/Ovaskainen: WinhaPro:sta tuotantodata lähetetty (opiskelijat ja lukukausi-ilmoittautumiset). Opiskeluoikeuksien ja opintosuoritusten tiedostot muodostettu, lähettäminen tehdään marraskuun aikana.
Tässä vaiheessa tarkistetaan sisältöjä ja tehdään korjauksia.

Karelia/Hiltunen: Tiedonsiirto testattu. CGI on toimittanut LogiDW laajennuksen, tällä hetkellä korjaamme puutteita ja virheitä lähdejärjestelmästä. Ei järjestelmässä –olevat ”vanhat” tutkinnot on vielä tallentamatta järjestelmään, tavoite saada tallennettua tämän vuoden loppuun mennessä.

SAMK/Rahiala: testi korkeakoulun päässä on saatu läpi

JY/Heinonen: avoimen tietoja tuotu VIRTAan jo ennen kesää. ROTI:n kehitys etenee, suoritustiedot kohta valmistumassa; näitä voitaisiin ehkä testata VIRTAan tämän vuoden puolella, muut jäävät ensi vuoden puolelle. Tietorakenteet muuttuvat merkittävästi, paljon työtä. Maaliskuun loppuun pystytään tekemään VIRTA integraatio.

Oodi yo:t/ Kohtanen: testauksissa edetty, vielä virheiden korjausta, poiminnassa enää vähän ongelmia. Voidaan keskittyä omien kantojen korjauksiin. Kohtanen tehnyt 2005 saakka korjauksia. VIRTA testejä ei vielä tehty.

Metropolia/Troberg: Datat päivittyvät jo VIRTAn, sisältötarkistuksia tehdään vielä syksyn mittaan

Mikael: LogiDW tuo nyt takapakkia, osittain joudutaan tekemään uusiksi.

Diak: kv-liikkuvuustietojen tarkistelua, opintosuoritukssa joitan määrittelyjä tekemättä. Tavoitteena aloittaa VIRTA testit pian.

SeAMK: LogiDW:n päivityksiä ja opintosuorituksien toteutuksia odotellaan, koska data vielä puutteellista, ei ole aloitettu VIRTA testejä.

Haaga-Helia: opiskelijatietojen siirto on onnistunut teknisesti. Suoritusten osalta tilanne on sama kuin kaikilla Winhaajilla eli odotamme CGI:n ratkaisua.

 Turun AMK: Turku tekee lähdejärjestelmän tarkistuksia ja odottelee CGI:ltä päivitysversiota. Tiedonsiirto testattu.

Oamk: Oamkilla menee kaikki tiedot, mutta tietojen sisällön oikeellisuutta vielä tarkitellaan

KAMK: osittainen tuotantodata testissä, menneet ok läpi VIRTAan.

JAMKilla sama tilanne kuin Kajaanilla

 Lamk: Lamkissa valmiudet tuotantodatan lähettämiseen, mutta haluamme korjata tietosisältöjä ensin.

Humak: työ saatiin voiton puolelle ennen kesälomia. Alkusyksy joututtiin keskittymään muihin asioihin. Lokakuussa tärkein avainhenkilömme oli poissa maasta joten VIRTA-työtä jatketaan vielä marraskuun aikana: tuotantodatan siirtojen ajastus kytketään takaisin päälle ja viimeistellään puuttuvat detaljit (lähinnä koskien opintosuorituksia). Ainakin toistaiseksi integraatio toteutetaan omasta järjestelmästä (HumakPro).

ÅA: Neljäs tiedosto., eli suoritukset, työn alla. Tarkoitus on  että kaikki tiedostot ovat valmiit marraskuussa.

VAMK: tutkintotiedot työn alla, opintosuoritukset työn alle seuraavaksi

Aimo: tietosisältöjä korjataan, tiedekuntia ohjeistettu.

Saimaan amk: Odotellaan CGI:n korjauksia ja tietosisältöjen tarkistus meneillään.

HY: Tilanne HY:llä jotakuinkin sama kuin Vaasassa ja OY:llä

 

CGI:n WinhaPro-pohjainen toteutus

 • 2013_11_08_Winhaajat-CGI-CSC-tapaaminen
 • Miten legacy-korkeakoulut, joiden tietoja ei ole tuotu nykyiseen WinhaProhon? Korkeakouluissa on suunniteltu, että LogiDW:n kautta voi saada tiedot Virtaan jos ei ole Winhassa eli legacy-tiedot tuotaisiin tietovarastoon, jossa ne yhdistettäisiin uudempiin tietoihin, jotka tulee käytössä olevasta Winhasta. 8.11.2013 kokouksessa todettiin, että pitää viedä kaikki tiedot Winhaan, ei LogiDW:hen
 • Keskustelua:
  • 8.11.tapaamisessa käynyt ilmi että kaikki tiedosiirrot Winhasta menevät suoraan VIRTAan, eli LogiDW:tä ei hyödynnetä. Keskustelu jatkuu Winhaajien moodlessa. Myös sisältyvyyksistä käyty keskustelua; Winhan kaikki opintosuoritukset eivät mene oikein ja myös lokeissa on haasteita. Vaara olemassa että aikataulut viivästyvät opintosuoritusten osalta, riski pudota "keltaiselle".
  • Opintosuorituksissa ongelma että muodostuu useita xml-tiedostoja, ja näitä voidaan VIRTAan ottaa vastaan vain yksi. CGI:n korjaus tulossa marraskuun loppuun.

 

Tilannearvioinnin tarkentaminen eli 12.11.2013 alkaen riskiluokituksen nosto

 • Kohonnut riski, mikäli ei "tuotannossa"
 • Merkittävästi kohonnut riski, mikäli ei ole "Osittain testaus tehty"
 • RAKETTI-OR 12.11. raportoidaan vielä nykyluokituksella
2. Tietovarannon tietojen käyttöönotto, käyttötarkoitukset, eri käyttötapoja palveleva jatkokehitys
 • Ensimmäisten viranomaistiedonkeruiden toteutus tietovarannosta, toteutuksen testaus
 • Korkeakoulujen kirjauskäytännöt ja Valviran tarvitsemat kelpoisuus/pätevyystiedot korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta. 
 • Viranomaistiedonkeruut-asiantuntijaryhmän toiminnan jatkaminen
  • Tehtävänä 11/2013-05/2014, jatko selviää kevään aikana
   • Tilastokeskuksen ja OKM:n suorien tiedonkeruiden tietovarannosta tehtävän toteutuksen testaamisen valvonta 
   • Muiden viranomaisten tiedonkeruiden tietovarantolähtöisten toteutusten selvittämiseen ja määrittelyyn osallistuminen
   • Valmistelu viranomaistiedonkeruiden ohjausprosessin kehittämisen pohjaksi eli miten muutoksia jatkossa hallitaan
  • Muutostarpeita kokoonpanoon?
  • Viranomaistiedonkeruut
3. Valmistautuminen palvelun tietoturva-auditointiin
 • Ennakkoauditointi varattu tammikuun loppuun. Edellyttää palvelun dokumentointia ja ohjeistamista myös korkeakoulujen tietovarannon rajapintoihin liittyvissä käytännöissä.
 • Ohjausryhmä päättää palvelun tuotantovalmiudesta ja tietoturva-auditoinnin toteuttamisesta 24.3.2014 kokouksessa
 • Varsinainen auditointi  toteutetaan 1-3.4.2014
 • Kokonaisuus käsitellään tarkemmin läpi 16.12.2013 yhteyshenkilökokouksessa, sitä ennen tehtäväksi yhteyshenkilöille:
  • Korkeakoulukortin VIRTA-tietointegraatio-alasivun päivittäminen, erityisesti kohta "1.1.3 Kuka vastaa korkeakoulun tietojärjestelmien tietoturvan valvonnasta", mikä tarkoittaa siis opiskelijatietoja sisältävän rekisterin ja sen VIRTA-tiedonsiirtoon liittyvän kokonaisuuden tai laajemman kokonaisuuden osalta. Ks. esimerkkikortti ESIM-VIRTA-tietointegraatio
  • Korkeakoulun tietoturvakäytäntöjen selvittäminen opiskelijatietoja sisältävän rekisterin ja sen VIRTA-tiedonsiirtojen toteutuksen osalta (ml. mahdollinen tietovarasto ym.)
  • VIRTA-tietointegraatio-kortin kohdassa 1.1.3 mainitun henkilön informointi asian kehittymisestä sekä tarvittaessa kutsu kuulolle 16.12.2013 yhteyshenkilökokoukseen
4. Vuoden 2014 Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto -seminaarit

Todettiin että on tarvetta järjestää ensisijaisesti korkeakoulujen yhteyshenkilöille kohdennettu Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto -seminaari, kuten 6.2.2013

 • Mennyt seminaari: 2013_02_06 yhteyshenkiloiden RAKETTI-seminaari
 • Kevään 2014 seminaari voisi keskittyä nykytilaan ja/tai jatkokehitys linjauksiin tai ehdotuksiin ja tarpeisiin jatkokehityksestä
 • Keskusteluista esiin nousseita aiheita:
  • Poimintasäännöt Virrasta OKM:lle ja TK:lle toimitettaviin tietoihin. Toivotaan myös OKM:n ja TK:n edustajat paikalle
  • Tietovarannon tietojen hyödyntämisen näkökulma

Tietoturvaa ja tietoturva-auditointia käsittelevä seminaari

 • Keväällä 2014 joko auditoinnin pohjaksi (helmi/maaliskuu) tai auditoinnin tulosten pohjalta (huhti/toukokuu)
 • Järjestetään mahdollisesti yhteistyössä korkeakoulujen SEC-ryhmän kanssa
 • Voisiko mukana olla kansallisen palveluväylän tietoturvasta esittelyä/keskustelua?

Korkeakoulujen ICT-johdon kokous toukokuussa 2014: sisältyy OKM:n luonnokseen RAKETTI-hankkeen jälkeisestä ajasta ja CSC:n asiakasohjauksen sekä muiden korkeakoulujen yhteisten palveluiden ohajuksen järjestämisestä jatkossa

Muut asiat

 28.3. 2014 RAKETTI-tulosseminaari Heurekassa

 

Yhteyshenkilöiden seuraavat kokoukset

 

 • ma 2.12. 2013 klo 9:30 -11:00 --> ohjausryhmän kokous 3.12.2013 klo 10-13:00
 • ma 16.12. 2013 klo 9:30 -11:00
 • ma 13.1.2014 klo 9:30 -11:00
 • ma 3.2.2014 klo 9:30 -11:00  --> ohjausryhmän kokous 3.2.2014 klo 12 -15:00
 • ma 24.2.2014 klo 9:30 -11:00
 • ma 17.3.2014  klo 9:30 -11:00 --> ohjausryhmän kokous 24.3.2014 klo 12 -15:00. Agendalla päätös korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon tuontantoonottovalmiudesta sekä tietoturva-auditoinnin toteuttamisesta
 • ma 7.4.2014 klo 9:30 -11:00
 • ma 28.4.2014 klo 9:30 -11:00
 • ma 19.5.2014 klo 9:30 -11:00 --> ohjausryhmän kokous 28.5.2014 klo 12 -15:00. Agendalla VIRTA -projektin päättäminen.
 • ma 9.6.2014 klo 9:30 -11:00

 

 • No labels