Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kirje 02.04.2014, OKM/16/592/2014

Jakelu: ammattikorkeakoulut, yliopistot

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon käyttöönotto

Tasavallan presidentti vahvisti 28.6.2013 lait yliopistolain 36 ja 38 §:n muuttamisesta (482/2013), lain ammattikorkeakoululain (483/2013) muuttamisesta ja lain laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä muuttamisesta (484/2013).

Lakien mukaisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan syksyllä 2014 järjestettävästä hausta lähtien korkeakoulujen yhteishaussa yhteisellä sähköisellä haku- ja valintajärjestelmällä (opintopolku.fi). Yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin on lisätty säännös, jonka mukaan osa haettavista opiskelupaikoista voidaan varata henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa.

Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettuun lakiin on myös lisätty uuden yhteishaku- ja valintajärjestelmän edellyttämät korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa koskevat säännökset. Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 6 b §:n mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tietovarannon teknisenä ylläpitäjänä tietovarannon yleisestä toiminnasta sekä teknisestä käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten.Tietovarannon tekninen ylläpitäjä vastaa tietovarannon käytettävyydestä, eheydestä ja muuttumattomuudesta sekä suojaamisesta ja säilyttämisestä. Teknisellä ylläpitäjällä ei ole oikeutta määrätä tietovarannossa säilytettävistä tiedoista eikä luovuttaa niitä, ellei laissa toisin säädetä. Korkeakoulut toimivat tallennetun tiedon rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta ja vastaavat järjestelmään tallentamiensa tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä.

RAKETTI-hankkeen päätyttyä opetus- ja kulttuuriministeriö tulee asettamaan tietovarannon ja tiedonkeruiden ohjausryhmän, joka ohjaa, seuraa ja valvoo korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarannon teknistä ylläpitoa ja tietovarannon käyttöä jatkossa. Ryhmässä on tarkoitus käsitellä myös laajemmin opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruutoimintaa ja toisaalta tietovarannon ja sen tietojen käyttöä korkeakoulujen omassa toiminnassa.

Opetus ja kulttuuriministeriö on sopinut CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa tietovarannon teknisestä ylläpidosta siten, että CSC toteuttaa tietovarantopalvelun ja ylläpitää sitä. Tietovarannon toteutus on tapahtunut osana RAKETTI -hanketta. Lain 6 c §:ssä on kuvattu tietovarantoon tallennettava tietosisältö. Tietovarannon tietosisällön määrityksiä on tarkennettu tietovarannon kehittämisprojektissa yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Tietosisältöä on tarkennettu siten, että myös viranomaisten tiedonkeruita voidaan järjestää tietovarannon kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriön, korkeakoulujen ja CSC:n vastuut tietovarannon ylläpidossa on kuvattu liitteessä 1.

Lain 6 d §:n mukaan korkeakoulu luovuttaa tietovarannon kautta opetushallituksen ylläpitämään opiskelijavalintarekisteriin tallennettavia hakijoiden tietoja. Korkeakoulu päättää rekisterinpitäjänä muusta tietojen luovuttamisesta tietovarannon kautta ja vastaa luovutuksen lainmukaisuudesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi tuottaa tietovarannosta koulutuksen ja tutkimuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin sekä muun seurannan ja ohjauksen edellyttämiä tietoaineistoja.

Tietovarannon tietosisällön pitäminen ajan tasalla

Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 6c.2 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö määrää, miten kukin korkeakoulu pitää tietovarannon tietosisällön ajan tasalla. Tämän mukaisesti tietovarannon tuotantokäyttö aloitetaan 21.4.2014, jonka jälkeen korkeakoulujen tulee pitää tietovarannon tietosisältö ajan tasalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelee tietosisällön päivittämistä kerran vuorokaudessa. Tietovarannon tietosisältö on kuitenkin päivitettävä vähintään

 • kuukausittain joka kuun ensimmäisten viiden arkipäivän kuluessa 
 • seuraavan arkivuorokauden sisällä opetus ja kulttuuriministeriön vahvistaman korkeakoulujen yhteisen yhteishaun hakuajan päättymispäivästä. Otettaessa korkeakoulujen yhteishaku ensimmäistä kertaa käyttöön vuoden 2014 syksyllä järjestettävässä yhteishaussa, hakuaika päättyy 22.9.2014 kello 15:00 (OKM:n kirje OKM/29/592/2013, 24.09.2013)
 • seuraavassa luvussa kuvattuja tiedonkeruita varten tiedonkeruupäivään mennessä

Vuoden 2015 osalta vastaava päätös on tarkoitus tehdä osana perinteisesti syksyllä lähettäviä tiedonkeruukirjeitä.

Tietovarannosta tuotettavat tietoaineistot

Tiedonkeruiden järjestämisestä tietovarannosta on alustavasti kuvattu OKM:n kirjeen OKM/64/592/2013 yliopistoille ja kirjeen OKM/65/592/2013 ammattikorkeakoululle liitteessä "Tiedonkeruiden muuttuminen otettaessa käyttöön korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto 2014" (linkki).

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää tietovarannosta tuotettavista koulutuksen ja tutkimuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin sekä muun seurannan ja ohjauksen edellyttämistä tietoaineistoista (6d.3 §).

Korkeakoulut tallentavat ja pitävät yllä opiskelijatietoja sisältävän rekisterinsä tietoja valtakunnallisessa tietovarannossa korkeakoulujen opiskelijavalintoja varten säädetyssä laajuudessa:

 1. henkilön henkilötunnus tai muu vastaava yksilöivä tunnistetieto;
 2. tiedot henkilön suorittamista ammattikorkeakoulututkinnoista, ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista sekä alemmista ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista sekä tiedot opintosuorituksista ja niiden arvosanoista;
 3. tiedot henkilön opiskeluoikeuksista ammattikorkeakoulututkintoon, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon, sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon ja pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sekä tiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta näihin tutkintoihin johtavaan koulutukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisissä tulossopimuksissa 2013 - 2016 on sovittu korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kehittämisestä korkeakoulujen ja viranomaisten tarpeisiin. Tämän mukaisesti korkeakoulujen ja viranomaisten tietovirtojen kokonaisuuden rationalisoimiseksi yllä 3. kohdassa luetellun lisäksi korkeakoulut tuovat tietovarantoon tiedot henkilön opiskeluoikeuksista ammattikorkeakoulujen ammatilliseen opettajankoulutukseen ja erikoistumisopintoihin sekä yliopiston jatkotutkintoihin ja erillisiin opettajan opintoihin sekä tiedot läsnä- tai poissaoloilmoittautumisista näihin opintoihin, jotta näitä varten ei tarvitse järjestää erillisiä tiedonkeruita. Edellä säädöksen 2. kohdan opintosuoritukset ja niiden arvosanat käsittävät kaikki korkeakoulun myöntämät opintosuoritukset arvosanatietoineen eli myös edellisessä virkkeessä mainittujen opiskelijoiden osalta.

Tilastokeskuksen niin erikseen päättäessä, Tilastokeskus voi suorittaa tietovarannosta seuraavat tiedonkeruut:

 • Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu ammattikorkeakouluista 20.9.2014 tilanteen mukaisista tiedoista korkeakoulun viimeistään 1.10.2014 tietovarantoon tallentamien tietojen pohjalta
 • Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu yliopistoista 20.9.2014 tilanteen mukaisista tiedoista korkeakoulun viimeistään 17.10.2014 tietovarantoon tallentamien tietojen pohjalta
 • Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruu ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa vuonna 2014 suoritetuista tutkinnoista korkeakoulun viimeistään 21.1.2015 tietovarantoon tallentamien tietojen pohjalta
 • Tilastokeskuksen tiedonkeruu yliopistoissa opettajan pedagogiset opinnot vuonna 2014 suorittaneista korkeakoulun viimeistään 31.3.2015 tietovarantoon tallentamien tietojen pohjalta

Uutena OKM:n tiedonkeruuna toteutetaan syksyllä tilastokeskuksen yllämainittujen opiskelijatiedonkeruiden aikataulussa OKM:n tiedonkeruu opiskeluoikeuksista: tietovarannon tietosisällöstä lasketaan, montako opiskeluoikeutta tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijalla keskimäärin on.

Vuoden 2015 osalta opetus- ja kulttuuriministeriön opintopistetiedonkeruu ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa vuonna 2014 suoritetuista opintopisteistä poimitaan tietovarannosta syksyllä OKM:n tiedonkeruukirjeessä ilmoitettavien määrittelyjen mukaisesti ja kirjeessä ilmoitetussa aikataulussa korkeakoulun tietovarantoon tallentamien tietojen pohjalta (AMK-2A, -2B ja -9 sekä YO-2).

OKM sitoutuu ilmoittamaan mahdollisista muista tietovarannosta tekemistään tiedonkeruista hyvissä ajoin etukäteen.

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Tilastokeskusta varten muodostamat korkeakoulukohtaiset tiedonkeruuaineistot ovat korkeakoulun saatavilla aineistojen muodostamisen jälkeen. Ennen aineistojen muodostamista korkeakoulu voi pyytää tiedonkeruuaineistojen ennakkoversiot tarkasteltavakseen.

Yhteyshenkilö

Korkeakoulun OKM:n pyynnöstä (OKM:n kirje korkeakouluille 10.5.2011, OKM/67/040/2011) nimeämä RAKETTI-VIRTA-projektin yhteyshenkilö on korkeakoulun yhteyshenkilö tietovarantoon liittyvissä asioissa. Mikäli yhteyshenkilö vaihtuu jatkossa, korkeakoulua pyydetään ilmoittamaan asiasta palveluosoitteeseen virta ät csc fi.


Johtaja Hannu Siren

Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen

 

Liitteet

 • LIITE 1: Muistio korkeakoulun rekisterissään ylläpitämien tietojen teknisestä tietojenkäsittelypalvelusta (linkki)
 • LIITE 1.1: CSC:n ja sen yhteistyökumppanin välinen turvallisuusmuistio (linkki)

  File Modified
PDF File Korkeakoulujen_valtakunnallisen_tietovarannon_kayt.pdf Kirje 2.4.2014, OKM/16/592/2014 06.4. 2014 by Antti Mäki
PDF File LIITE_1_Muistio_korkeakoulun_rekisterissaan_yllap.pdf Liite 1 kirjeeseen 2.4.2014, OKM/16/592/2014 06.4. 2014 by Antti Mäki
PDF File LIITE_1_1__CSC_n_ja_sen_yhteistyokumppanin_valinen.pdf Liite 1.1 kirjeeseen 2.4.2014, OKM/16/592/2014 06.4. 2014 by Antti Mäki

 • No labels