Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tätä sivua ei enää päivitetä VIRTA-yhteyshenkilökokouksessa 6.11.2018 sovitun käytännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjän ylläpidettävät asiakirjat: opiskelijatietorekisterin rekisteriseloste

Korkeakoulu toimii Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon tietojen rekisterinpitäjänä siltä osin, kun tiedot kuuluvat korkeakoulun opiskelijatietoja sisältävään rekisteriin, opiskelijatietorekisteriin. Korkeakoululla on rekisterinpitäjänä velvollisuus informoida rekisteröityjä. Tässä merkinnässä on mallilauseet korkeakoulun ao. rekisteriselosteeseen liitettäväksi.

Rekisteriseloste korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon lakisääteisestä käytöstä

Korkeakoulun opiskelijatietorekisterin tiedot ovat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL 621/1999) tarkoittamia julkisia asiakirjoja, joita annetaan nähtäväksi pyydettäessä. Julkisia asiakirjoja luovutetaan pyydettäessä JulkL:n 13 § ja 16 §:n ja henkilötietolain (523/1999) edellytysten mukaisesti.  

Korkeakoulujen opiskelijatietorekistereiden opiskeluoikeus-, ilmoittautumis-, tutkinto- ja opintosuoritustietoja kootaan keskitettyä säilytystä ja käyttöä varten valtakunnalliseen tietovarantoon, jonka kautta tämä sisältö tarjotaan tietoturvallisesti teknisellä käyttöyhteydellä opiskelijavalintarekisterin ja korkeakoulujen yhteisten opiskelijavalintapalveluiden käyttöön (Laki 1058/1998 1 a luku). 

Korkeakoulu luovuttaa opiskelijatietoja teknistä käyttöyhteyttä käyttäen korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kautta opiskelijavalintarekisterin käyttöön (Laki 1058/1998 6 d §).

Opetus- ja kulttuuriministeriö tuottaa korkeakoulun opiskelijatietorekisterin tiedoista koulutuksen ja tutkimuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin sekä muun seurannan ja ohjauksen edellyttämiä tietoaineistoja korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kautta  (Laki 1058/1998 6 d §).

Eri päätöksellä aloitettava lakisääteinen tietojen luovutus rekisteriselosteessa 

Korkeakoulu voi käyttää tietovarantoa myös muussa toiminnassaan ja luovuttaessaan tietoa viranomaisille ja muille korkeakouluille (Laki 1058/1998 1 a luku).

Korkeakoulu luovuttaa opiskelijatietorekisterinsä tietoja Tilastokeskukselle (Tilastolaki 280/2004 15 §) teknisenä tallenteena suoraan ja korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kautta.

Korkeakoulu luovuttaa opiskelijatietorekisterinsä tietoja Kansanelälaitokselle (Opintotukilaki 21.1.1994/65) teknisenä tallenteena suoraan ja korkeakoulujen valtakunallisen tietovarannon kautta.

Korkeakoulun päätöksellä tapahtuva tietojen luovuttaminen korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kautta

Korkeakoulu luovuttaa opiskelijatietorekisterinsä tietoja teknistä käyttöyhteyttä käyttäen korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kautta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran (Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä L559/1994, A 564/1994) käyttöön.  

Korkeakoulu luovuttaa rekisteriinsä kuuluvia tietoja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle sen lakisääteisen tehtävänsä hoitamiseen teknisenä tallenteena korkeakoulujen tietovarannon kautta.

Korkeakoulu luovuttaa opiskelijatietorekisterinsä tietoja teknistä käyttöyhteyttä käyttäen korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kautta University Admissions Finland -konsortiolle korkeakoulujen lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi.

Korkeakoulu luovuttaa rekisteriinsä kuuluvia tietoja korkeakoulujen tietovarannon kautta oppijan seurantakyselyille seuranta-, tilastointi- ja tutkimuskäyttöön (HetiL § 14; § 15).

Korkeakoulu voi luovuttaa rekisteriinsä kuuluvia tietoja tietovarannon kautta tutkimuskäyttöön (HetiL § 14; § 15)

 

 


Taustatietoja

Projektisuunnitelman luku: Tietosuoja

  • No labels