Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Virran tarkistustiedostot

Edistymisen seurannan tarkistustiedostot ajetaan joka yö VIRTASFTP\KORKEAKOULU\kela hakemistoon:
(12345=oppilaitosnro)

S12345_tyhja_pyyntotiedosto.txt

 - Tyhjä Kelan tietuemallin mukainen jota voi käyttää vertailuun entiseen tapaan omista järjestelmistä

S12345.txt   

 - Virrasta tiedoilla täydennetty pyyntötiedosto, eli pisteet, alarajapäivämäärä

loki_kela_edistseuranta_KORKEAKOULU.txt   

 - Sisältää korkeakoulukohtaisen tiedon minkä tiedonsiirtoajankohdan mukaan op laskettu

KELA_edistymisen_tarkistustiedosto_S12345.csv

- Sama sisältö kuin S12345.txt  csv-muodossa + Opiskeilijan Virta- "opiskelijaAvain" "opiskeluoikeusAvain" lisätiedot

KELA_edistymisen_kadonneet_tarkistustiedosto_12345.csv

- Tämä tiedosto puuttuu mikäli "kadonneita" ei ole,  eli tarkoittaa että opiskelijaa ei löydy Virrasta pyyntötiedoston mukaisesti kyseisestä korkeakoulun tiedoista
Tavallinen syy näille tapauksille on että opiskelijalla korkeakoulun Virta tiedoissa ei ole suomalaista hetua mutta Kelan tiedoissa (pyyntötiedostossa) tämä on ollut.

Tärkeitä tarkistettavia tietoja ovat:

- "000" "000" pisteet ja alhaiset pisteet/tukikuukaudet (pisteet koko opiskeluaikana ja seurantalukuvuosi)

- Alarajapäivä (opiskelujen aloituspäivämäärä)

 Jos useampi opiskeluoikeus, pitäisi olla viimeisin ennen 31.7.(kuluva vuosi) aloitettu. Päivittymättömät tiedot (alkuperäinen poimintapäivämäärä sekä pistetiedot tyhjät ja opintojen aloituspäivämäärää puuttuu)

Läsnäolotietojen merkitys opintojen edistymisen seurannassa

 • Opintojen aloituspäivä (Alarajapäivä) ilmoitetaan sen lukukauden mukaisesti jolloin opiskelija on ollut 1. kerran läsnäoleva.
 • Jos opiskelijalla on opiskeluoikeus kahteen tai useampaan tutkintoon, opintojen aloituspäivä ja suoritustiedot ilmoitetaan sen opiskeluoikeuden mukaan missä opinnoissa opiskelija on ollut läsnäoleva seurantalukuvuonna (viimeiseksi aloitetun opiskeluoikeuden mukaan, järjestyksessä perustutkinto, jatkotutkinto, muu opintotukeen oikeuttava opiskeluoikeus).
 • Jos opiskelija on ollut läsnä oleva kahdessa tai useammissa opinnoissa (AMK), opintojen aloituspäivä ja suoritustiedot ilmoitetaan sen opiskeluoikeuden mukaan missä opinnoissa opiskelijalla on enemmän suorituksia (opiskelijan etu).
 • Jos seurantalukuvuonna on läsnäolo opintoihin jotka on aloitettu kevätlukukaudella ilmoitetaan ko. opintojen aloituspäivä ja suoritukset (opiskelijalta ei vaadita vähimmäissuoritusvaatimusta vähintään (20 opintopisteen opintoja) 1. lukuvuodelta)

Tietojen poimintasäännöt

Tuodaan pyyntötiedoston data omaan tauluun:

kela_edistymisen_tiedot
CREATE TABLE [kela_edistymisen_tiedot](
  [rivinro] [int] NOT NULL,
  [siirtotunnus] [varchar](15) NOT NULL,
  [poimintapaiva] [varchar](8) NOT NULL,
  [siirtolaji] [varchar](5) NOT NULL,
  [lahettajatunn] [varchar](2) NOT NULL,
  [oppilaitos] [varchar](5) NOT NULL,
  [koulutusala] [varchar](3) NOT NULL,
  [henkilotunnus] [varchar](11) NOT NULL,
  [sukunimi] [varchar](30) NOT NULL,
  [etunimet] [varchar](30) NOT NULL,
  [ylarajapaiva] [varchar](8) NOT NULL,
  [kuukaudet] [varchar](3) NOT NULL
) 

Pyyntötiedoston mahdolliset korkeakoulun tiedoista ei löydetyt opiskelijat viedään vastaavaan omaan tauluun.

Alkuperäiset rivinro talteen. Jos ei henkilöä löydy viedä sama rivi muuttumattomana pyyntötiedostoon.

 

Haetaan täydennettävät tiedot (opintopisteet, aloituspäivämäärä) ja tallennetaan tauluun:

kela_opintopisteet
CREATE TABLE [kela_opintopisteet](
  [rivinro] [int] NOT NULL,
  [henkilotunnus] [varchar](11) NOT NULL,
  [alarajapaiva] [varchar](8) NOT NULL,
  [opintopisteet1] [varchar](3) NOT NULL,
  [opintopisteet2] [varchar](3) NOT NULL,
  [db] [varchar](8) NOT NULL,
  [regdatum] [smalldatetime] NULL CONSTRAINT [DF_kela_opintopisteet_regdatum] DEFAULT (getdate()),
  [alarajapaiva_pvm] [date] NULL,
  [opintopisteet1_num] [int] NULL,
  [opintopisteet2_num] [int] NULL,
  [opiskelijaavain] [varchar](100) NULL,
  [opiskeluoikeusavain] [varchar](100) NULL
) 

Täydennettävät tiedot, opintopisteet ja aloituspäivämäärä:

Opintosuoritukset
 -- Täydennetään tiedot kela_opintopisteet tauluun

DECLARE @db varchar(20) = @korkeakoulu 


CREATE TABLE #orgkoodi ( orgkoodi varchar(8) )

INSERT INTO #orgkoodi (orgkoodi)
EXEC sp_get_organisaatio @db   
    
    
CREATE TABLE #muuttujat (
  db varchar(8),
  maximi int,
  minimi int,
  oppilaitostyyppi int
)

INSERT INTO #muuttujat(db,maximi,minimi,Oppilaitostyyppi )
SELECT YI.DB   
   , max(ET.rivinro) AS maximi
   , min(ET.rivinro) AS minimi
   , YO.Oppilaitostyyppi_koodi
FROM [Yhteiset].[Asetukset].[Instanssit] YI
    JOIN [Yhteiset].[Koodistot].[Organisaatio_Oppilaitostyyppi] YO ON YI.OrganisaatioKoodi = YO.Organisaatio_koodi
    JOIN kela_edistymisen_tiedot ET ON ET.siirtotunnus = 'S'+YI.[OrganisaatioKoodi]

WHERE      
    YO.Oppilaitostyyppi_koodi IN (41,42) --amk 41 yo 42
GROUP BY YI.DB,YO.Oppilaitostyyppi_koodi

DECLARE @max_rivinro int
DECLARE @min_rivinro int
DECLARE @kk_tyyppi int

SELECT @max_rivinro = maximi FROM #muuttujat WHERE db=@db
SELECT @min_rivinro = minimi FROM #muuttujat WHERE db=@db
SELECT @kk_tyyppi = Oppilaitostyyppi FROM #muuttujat WHERE db=@db


CREATE TABLE #pisteet (
  opiskelija_id int not null,
  opiskeluoikeus_id int,
  opintosuoritus_id int not null,
  laajuus float not null,
  suoritus_pvm date not null,
  db varchar(20)
)

-- Pyyntötiedostosta löydettyjen hetujen mukaan, alkuperäisen rivien mukaan

CREATE TABLE #tkopisk (
  rivinro int,
  kk varchar(12),-- korkeakoulu
  ht varchar(11),--Henkilötunnus
  kirtu date,--Kirjoihintulopvm 
  sp varchar(1),--Sukupuoli
  snimi nvarchar(255),--Sukunimi
  enimi nvarchar(255),--Etunimet    
  opevuosi float, --yhteensä viime lukuvuonna (1.8.2015 - 31.7.2016)  
  opeyhteensa float,  
  opoik date,--Opiskeluoikeuden alkaminen nykyisessä tutkinnossa  
  koulk varchar(6),--Koulutuskoodi    
  opiskelijaavain varchar(100),
  opiskeluoikeusavain varchar(100),  
  opiskelija_id int,
  opiskeluoikeus_id int,  
  aloituspvm varchar(10), -- KELA alarajapäivä string
  aloituspvm_datum date
)


-- Milloin aloittanut, nk. alarajapvm KELAlle
CREATE TABLE #Aloittanut (
  oid int,
  minAlkamispaivamaara date,
  LAlkamispaivamaara date,
  OAlkamispaivamaara date,
  opiskelija_id int not null
)


-- Milloin aloittanut, nk. alarajapvm KELAlle
CREATE TABLE #Aloittanut_bak (
  oid int,
  minAlkamispaivamaara date,
  LAlkamispaivamaara date,
  OAlkamispaivamaara date,
  opiskelija_id int not null
)


CREATE TABLE #Min_aloituspvm_bak (
  oid int,
  alk_pvm date
)  
-- Uutta _bak temppitaulutCREATE TABLE #Min_aloituspvm (
  oid int,
  alk_pvm date
)  

CREATE TABLE #Min_aloituspvm_siirto (
  oid int,
  alk_pvm date
)

-- YO Yliopistot
IF ( @kk_tyyppi = 42 ) 
BEGIN

      INSERT into #tkopisk (rivinro, kk, ht, sp, snimi, enimi, kirtu, opiskelijaavain, opiskelija_id)
      SELECT    ke.rivinro AS rivinro,
             kk = @db
            ,ht = h.Henkilotunnus
            ,sp = (select top 1 k.Koodi FROM Sukupuoli k WHERE k.ID=h.SukupuoliID)
            ,snimi = h.Sukunimi
            ,enimi = h.Etunimet
            ,kirtu = p.Kirjoihintulopaivamaara
            ,opiskelijaavain = p.Avain
            ,opiskelija_id = p.ID
      FROM    Henkilo h
          JOIN dbo.Opiskelija p on p.HenkiloID = h.ID
          JOIN kela_edistymisen_tiedot Ke ON h.henkilotunnus = Ke.henkilotunnus
      WHERE  1=1
      AND    h.db = @db
      AND    p.db = @db
      AND    ke.rivinro >= @min_rivinro -- Pienin rivinro
      AND    Ke.rivinro <= @max_rivinro -- Pitää hakea organisaatio mukaisen suurin rivinro      

      -- tutkinto-oikeus
      AND    p.ID IN (
              select o.OpiskelijaID
              FROM Opiskeluoikeus o
                inner join Opiskeluoikeuden_tyyppi ot on ot.ID=o.Op_oikeuden_tyyppiID
                 
              WHERE 1=1
              AND o.db = @db        
              -- tutkinto-tyyppinen YO
              AND ot.Koodi in ('2','4','5','6','7','11','14','18')          
      )
      
      
      TRUNCATE TABLE #Aloittanut
      

      INSERT INTO #Aloittanut (oid, minAlkamispaivamaara, LAlkamispaivamaara, OAlkamispaivamaara,opiskelija_id ) 
      SELECT  oo.ID,
          CASE  WHEN MIN(L.Alkamispaivamaara) >= OO.Alkamispaivamaara THEN MIN(L.Alkamispaivamaara)
              ELSE  OO.Alkamispaivamaara
          END      AS minAlkamispaivamaara

          ,l.Alkamispaivamaara AS LAlkamispaivamaara
          ,oo.Alkamispaivamaara  AS OAlkamispaivamaara
          ,o.id
          
          
      
      FROM   dbo.Henkilo H 
          JOIN dbo.Opiskelija O ON O.HenkiloID = H.ID
          JOIN dbo.Opiskeluoikeus OO ON OO.OpiskelijaID = O.ID
          JOIN Opiskeluoikeuden_tyyppi ot on ot.ID=oo.Op_oikeuden_tyyppiID
          LEFT JOIN Lukukausi_ilmoittautuminen L ON L.OpiskelijaID = O.ID
          JOIN dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.ID = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID 
          INNER JOIN Op_oikeuteen_liittyva_tila olt ON olt.OpiskeluoikeusID=oo.ID
          INNER JOIN Opiskeluoikeuden_tila kt ON kt.ID=olt.Op_oikeuden_tilaID
                
      WHERE   LT.Koodi = 1 /* Läsnä */
      AND   ot.Koodi IN ('2','4','5','6','7','11','14','18')
      AND    H.Henkilotunnus IN (SELECT ht FROM #tkopisk)  
      AND    oo.db   = @db
      AND    o.db  = @db
      AND    h.db  = @db
      AND    kt.Koodi = '1' --aktiivinen
      AND   ('2015-08-01') between olt.Alkamispaivamaara and coalesce(olt.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')

      -- 
      AND oo.ID in (        
              SELECT oe.OpiskeluoikeusID 
              FROM Op_oikeuden_ensisijaisuus oe        
              WHERE ('2015-08-01') between oe.Alkamispaivamaara and coalesce(oe.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')
              AND oe.db = @db
      )          
      -- Ei vanhoja mukaan 
      -- 
      AND oo.ID NOT IN (  SELECT  DISTINCT OO.ID
                  FROM   Henkilo H 
                  LEFT JOIN Opiskelija O ON O.HenkiloID = H.ID
                  LEFT JOIN Opiskeluoikeus OO ON OO.OpiskelijaID = O.ID                  
                  WHERE   OO.Paattymispaivamaara < '2015-08-01'  
                  AND H.db = @db                
                  AND O.db = @db                
                  AND OO.db = @db
      )
      
      AND    OO.ID NOT IN (  SELECT DISTINCT OO1.ID    
                                  FROM   Henkilo H1
                                   JOIN Opiskelija O1 ON O1.HenkiloID = H1.ID
                                   JOIN Opiskeluoikeus OO1 ON OO1.OpiskelijaID = O1.ID
                                   JOIN Op_oikeuteen_liittyva_tila OOT1 ON OO1.ID = OOT1.OpiskeluoikeusID
                                   JOIN Opiskeluoikeuden_tila OT1  ON OT1.ID = OOT1.Op_oikeuden_tilaID
                                  WHERE   
                                      h1.db   = @db  
                                  AND    o1.db   = @db    
                                  AND    oo1.db   = @db                          
                                  AND   OT1.Koodi IN ( 3,4, 5) /* Päättynyt jotenkin */        
                                  AND    OOT1.Alkamispaivamaara <= '2015-08-01'                    
                    
                  )

      GROUP BY L.Alkamispaivamaara, oo.Alkamispaivamaara, oo.ID, o.id

      
      TRUNCATE TABLE #Aloittanut_bak          

      INSERT INTO #Aloittanut_bak (oid, minAlkamispaivamaara, LAlkamispaivamaara, OAlkamispaivamaara,opiskelija_id ) 
      SELECT  oo.ID 
            ,CASE  WHEN MIN(L.Alkamispaivamaara) >= OO.Alkamispaivamaara THEN MIN(L.Alkamispaivamaara)
                ELSE  OO.Alkamispaivamaara
            END      AS minAlkamispaivamaara

            ,l.Alkamispaivamaara AS LAlkamispaivamaara
            ,oo.Alkamispaivamaara  AS OAlkamispaivamaara
            ,o.id

      FROM   dbo.Henkilo H 
            JOIN dbo.Opiskelija O ON O.HenkiloID = H.ID
            JOIN dbo.Opiskeluoikeus OO ON OO.OpiskelijaID = O.ID
            JOIN Opiskeluoikeuden_tyyppi ot on ot.ID=oo.Op_oikeuden_tyyppiID
            LEFT JOIN Lukukausi_ilmoittautuminen L ON L.OpiskelijaID = O.ID
            JOIN dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.ID = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID 
            INNER JOIN Op_oikeuteen_liittyva_tila olt ON olt.OpiskeluoikeusID=oo.ID
            INNER JOIN Opiskeluoikeuden_tila kt ON kt.ID=olt.Op_oikeuden_tilaID
    
      WHERE   LT.Koodi = 1 /* Läsnä */
        AND   ot.Koodi IN ('2','4','5','6','7','11','14','18')
        AND    H.Henkilotunnus IN (SELECT ht FROM #tkopisk)  
        AND    oo.db   = @db  
        AND    o.db  = @db  
        AND    h.db  = @db  
        AND    kt.Koodi = '1' --aktiivinen
        AND   ('2015-08-01') between olt.Alkamispaivamaara and coalesce(olt.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')

      AND oo.ID NOT IN (  SELECT  DISTINCT OO.ID
                    FROM   Henkilo H 
                    LEFT JOIN Opiskelija O ON O.HenkiloID = H.ID
                    LEFT JOIN Opiskeluoikeus OO ON OO.OpiskelijaID = O.ID                  
                    WHERE   OO.Paattymispaivamaara < '2015-08-01'  
                    AND H.db = @db                  
                    AND O.db = @db                
                    AND OO.db = @db  
        )

      AND    OO.ID NOT IN (  SELECT DISTINCT OO1.ID    
                                FROM   Henkilo H1
                                 JOIN Opiskelija O1 ON O1.HenkiloID = H1.ID
                                 JOIN Opiskeluoikeus OO1 ON OO1.OpiskelijaID = O1.ID
                                 JOIN Op_oikeuteen_liittyva_tila OOT1 ON OO1.ID = OOT1.OpiskeluoikeusID
                                 JOIN Opiskeluoikeuden_tila OT1  ON OT1.ID = OOT1.Op_oikeuden_tilaID
                                WHERE   
                                    h1.db   = @db  
                                AND    o1.db   = @db    
                                AND    oo1.db   = @db                          
                                AND   OT1.Koodi IN ( 3,4, 5) /* Päättynyt jotenkin */        
                                AND    OOT1.Alkamispaivamaara <= '2015-08-01'                    
                  
                  )

      GROUP BY L.Alkamispaivamaara, oo.Alkamispaivamaara, oo.ID, o.id                  INSERT INTO #Min_aloituspvm (oid, alk_pvm)
      SELECT oid, MIN(minAlkamispaivamaara) As alk_pvm
      FROM  #Aloittanut 
      GROUP BY oid
      
              
      INSERT INTO #Min_aloituspvm_bak (oid, alk_pvm)
      SELECT oid, MIN(minAlkamispaivamaara) As alk_pvm
      FROM  #Aloittanut_bak 
      GROUP BY oid
    
      
      UPDATE T
      SET aloituspvm = convert(varchar(12),M.alk_pvm,104),
        aloituspvm_datum =   M.alk_pvm      
      
      FROM #tkopisk T
          INNER JOIN Opiskeluoikeus o on o.OpiskelijaID=T.opiskelija_id
          INNER JOIN Opiskeluoikeuden_tyyppi ot on ot.ID=o.Op_oikeuden_tyyppiID
          INNER JOIN Op_oikeuteen_liittyva_tila lt on lt.OpiskeluoikeusID=o.ID
          INNER JOIN Opiskeluoikeuden_tila kt on kt.ID=lt.Op_oikeuden_tilaID
          INNER JOIN #Min_aloituspvm M ON o.ID=M.oid
      WHERE 1=1
      
      AND o.db = @db
      AND lt.db = @db
      
      -- tutkinto-tyyppinen YO
      AND ot.Koodi in ('2','4','5','6','7','11','14','18')
      -- voimassa pvm
      AND ('2015-08-01') between o.Alkamispaivamaara and coalesce(o.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')
      -- tila
      -- NB Katsotaan nyt vain aktiivinen (ei päättynyt). Riski on juuri 1.8. tutkinnon suorittaneet -- ehkä?
      AND kt.Koodi = '1' --aktiivinen
      AND ('2015-08-01') between lt.Alkamispaivamaara and coalesce(lt.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')
    
      -- ensisijainen pvm    
      -- 
      and o.ID in (
            select oe.OpiskeluoikeusID 
            FROM Op_oikeuden_ensisijaisuus oe              
            WHERE ('2015-08-01') between oe.Alkamispaivamaara and coalesce(oe.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')
            AND oe.db = @db
      )

      -- Ei vanhoja mukaan 
      -- 
      AND o.ID NOT IN (  SELECT  DISTINCT OO.ID
                  FROM   Henkilo H 
                  LEFT JOIN Opiskelija O ON O.HenkiloID = H.ID
                  LEFT JOIN Opiskeluoikeus OO ON OO.OpiskelijaID = O.ID                  
                  WHERE   OO.Paattymispaivamaara < '2015-08-01'  
                  AND H.db = @db                
                  AND O.db = @db                
                  AND OO.db = @db                
      )        
          

      -- valitaan yksi per opiskelija
      UPDATE T
      SET opiskeluoikeus_id=o.ID, opiskeluoikeusavain=o.avain
       , opoik= o.Alkamispaivamaara 
      FROM #tkopisk T
        inner join Opiskeluoikeus o on o.OpiskelijaID=T.opiskelija_id
        inner join Opiskeluoikeuden_tyyppi ot on ot.ID=o.Op_oikeuden_tyyppiID
        inner join Op_oikeuteen_liittyva_tila lt on lt.OpiskeluoikeusID=o.ID
        inner join Opiskeluoikeuden_tila kt on kt.ID=lt.Op_oikeuden_tilaID
      WHERE 1=1
      AND o.db = @db
      AND lt.db = @db
      -- tutkinto-tyyppinen
      and ot.Koodi in ('2','4','5','6','7','11','14','18')
      -- voimassa pvm
      and ('2015-08-01') between o.Alkamispaivamaara and coalesce(o.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')
      -- tila      
      and kt.Koodi = '1' --aktiivinen
      and ('2015-08-01') between lt.Alkamispaivamaara and coalesce(lt.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')
      -- ensisijainen pvm
      -- 
      and o.ID in (
            select oe.OpiskeluoikeusID 
            FROM Op_oikeuden_ensisijaisuus oe            
            WHERE ('2015-08-01') between oe.Alkamispaivamaara and coalesce(oe.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')
            AND oe.db = @db
      )
      
      

  

      

      IF EXISTS (SELECT * FROM #tkopisk T WHERE T.aloituspvm IS NULL)
      BEGIN
            UPDATE T
            SET aloituspvm = convert(varchar(12),M.alk_pvm,104),
              aloituspvm_datum =   M.alk_pvm    
      
            FROM #tkopisk T
                INNER JOIN Opiskeluoikeus o on o.OpiskelijaID=T.opiskelija_id
                INNER JOIN Opiskeluoikeuden_tyyppi ot on ot.ID=o.Op_oikeuden_tyyppiID
                INNER JOIN Op_oikeuteen_liittyva_tila lt on lt.OpiskeluoikeusID=o.ID
                INNER JOIN Opiskeluoikeuden_tila kt on kt.ID=lt.Op_oikeuden_tilaID
                INNER JOIN #Min_aloituspvm_bak M ON o.ID=M.oid
            WHERE  1=1  
            AND    T.aloituspvm IS NULL         
            AND    o.db = @db
            AND    lt.db = @db
      
            -- tutkinto-tyyppinen YO
            AND ot.Koodi in ('2','4','5','6','7','11','14','18')
            -- voimassa pvm
            AND ('2015-08-01') between o.Alkamispaivamaara and coalesce(o.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')
            -- tila
            -- NB Katsotaan nyt vain aktiivinen (ei päättynyt). Riski on juuri 1.8. tutkinnon suorittaneet -- ehkä?
            AND kt.Koodi = '1' --aktiivinen
            AND ('2015-08-01') between lt.Alkamispaivamaara and coalesce(lt.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')

            -- Ei vanhoja mukaan 
            -- 
            AND o.ID NOT IN (    SELECT  DISTINCT OO.ID
                        FROM   Henkilo H 
                        LEFT JOIN Opiskelija O ON O.HenkiloID = H.ID
                        LEFT JOIN Opiskeluoikeus OO ON OO.OpiskelijaID = O.ID                  
                        WHERE   OO.Paattymispaivamaara < '2015-08-01'  
                        AND H.db = @db                
                        AND O.db = @db                
                        AND OO.db = @db                
            )        END


                
      UPDATE T
      SET T.opoik=kirtu      
      FROM #tkopisk T
      WHERE T.opiskeluoikeus_id is null    
      
      
      UPDATE T
      set T.aloituspvm = convert(varchar(12),kirtu,104) ,
        T.aloituspvm_datum =   kirtu
        
      FROM #tkopisk T
      WHERE T.aloituspvm IS NULL
      
      
      UPDATE T
      SET   T.aloituspvm =   convert(varchar(12), T.opoik ,104)
          ,T.aloituspvm_datum = T.opoik     
      FROM #tkopisk T
      WHERE   T.opoik > T.aloituspvm_datum

      
      INSERT INTO #pisteet (opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,opintosuoritus_id,laajuus,suoritus_pvm                        
            ,db)
        SELECT
         opiskelija_id = s.OpiskelijaID
        ,opiskeluoikeus_id = s.OpiskeluoikeusID
        ,opintosuoritus_id = s.ID
        ,laajuus = s.Laajuus
        ,suoritus_pvm = s.Suorituspaivamaara                
         , @db AS db
   
        FROM Opintosuoritus s
        inner join Opintosuorituksen_laji sl on sl.ID=s.Opintosuorituksen_lajiID and sl.Koodi IN ('2','3') --muu opintosuoritus        
        
        WHERE 1=1
        AND   s.db = @db        
        
        -- lehtitaso
        and s.ID not in (select ss.OpintosuoritusID FROM Op_suor_sisaltyvyys ss WHERE ss.db = @db)    
        -- AND s.ID NOT IN (SELECT OH.OpintosuoritusID FROM Opsuorituksen_hyvaksiluku OH WHERE OH.db = @db )


      --
      UPDATE T
      SET opevuosi = (  SELECT sum(laajuus) 
                FROM #pisteet s 
                WHERE     s.opiskelija_id=T.opiskelija_id
                AND s.suoritus_pvm >= '2015-08-01' AND s.suoritus_pvm <= '2016-07-31'
                AND s.suoritus_pvm >= T.aloituspvm_datum
                
                GROUP BY s.opiskelija_id )
      FROM #tkopisk T

      --      
      UPDATE T
      SET opeyhteensa= (  SELECT sum(laajuus) 
                FROM #pisteet s 
                WHERE     s.opiskelija_id=T.opiskelija_id
                AND     s.suoritus_pvm >= T.aloituspvm_datum AND s.suoritus_pvm <= '2016-07-31'           
                
                GROUP BY s.opiskelija_id )                
      FROM #tkopisk T


      UPDATE T
       set opevuosi = 0 
       FROM #tkopisk T
       WHERE opevuosi is null

      UPDATE T
       set opeyhteensa = 0 
       FROM #tkopisk T
       WHERE opeyhteensa is null

      -- LOPPUTULOS

      DELETE FROM kela_opintopisteet WHERE db = @db

      INSERT INTO kela_opintopisteet(rivinro,henkilotunnus,alarajapaiva,opintopisteet1,opintopisteet2,db,alarajapaiva_pvm,opintopisteet1_num,opintopisteet2_num, opiskelijaavain, opiskeluoikeusavain)

      SELECT  rivinro     
          , ISNULL(ht,'')    "henkilotunnus" -- (ht)          
          , ISNULL(replace(aloituspvm,'.',''),'    ')   "alarajapaiva"     -- 8 tyhjää jos ei arvoa         
          , right('000' + ISNULL(cast(ceiling(opeyhteensa) as varchar(3)),''), 3) AS opintopisteet1
          , right('000' + ISNULL(cast(ceiling(opevuosi) as varchar(3)),''), 3) AS opintopisteet2
          , ISNULL(kk,'') as db -- (kk)
          , aloituspvm_datum AS alarajapaiva_pvm
          , ceiling(opeyhteensa) AS opintopisteet1_num
          , ceiling(opevuosi) AS opintopisteet2_num
          , opiskelijaavain, opiskeluoikeusavain

      FROM  #tkopisk T      
      ORDER BY rivinro                  
          
END


-- ================================================================================================================
-- AMK Ammattikorkeakoulu
IF ( @kk_tyyppi = 41 ) 
BEGIN    
      TRUNCATE TABLE #tkopisk

      INSERT into #tkopisk (rivinro, kk, ht, sp, snimi, enimi, kirtu, opiskelijaavain, opiskelija_id)
      SELECT    DISTINCT ke.rivinro AS rivinro,
             kk = @db
            ,ht = h.Henkilotunnus
            ,sp = (select top 1 k.Koodi FROM Sukupuoli k WHERE k.ID=h.SukupuoliID)
            ,snimi = h.Sukunimi
            ,enimi = h.Etunimet
            ,kirtu = p.Kirjoihintulopaivamaara
            ,opiskelijaavain = p.Avain
            ,opiskelija_id = p.ID
      FROM    Henkilo h
          JOIN dbo.Opiskelija p on p.HenkiloID=h.ID
          JOIN kela_edistymisen_tiedot Ke ON h.henkilotunnus = Ke.henkilotunnus
      WHERE  1=1
      AND    h.db = @db
      AND    p.db = @db
      AND    ke.rivinro >= @min_rivinro -- Pienin rivinro
      AND    Ke.rivinro <= @max_rivinro -- Pitää hakea organisaatio mukaisen suurin rivinro    
      
      -- tutkinto-oikeus, erikoistumisopinnot ja ammatillinen opettajakoulutus
      AND    p.ID in (
                select o.OpiskelijaID
                FROM Opiskeluoikeus o
                  inner join Opiskeluoikeuden_tyyppi ot on ot.ID=o.Op_oikeuden_tyyppiID
                  
                WHERE 1=1
                AND o.db = @db                        
                  -- tutkinto-tyyppinen, erikoistumisopinnot ja ammatillinen opettajakoulutus
                
                AND    ot.Koodi IN ('1','3','10','12','15','17','19')  
                    
      )
              
          
      TRUNCATE TABLE #Aloittanut
  

      INSERT INTO #Aloittanut (oid, minAlkamispaivamaara, LAlkamispaivamaara, OAlkamispaivamaara,opiskelija_id ) 
      SELECT  oo.ID,
          CASE  WHEN MIN(L.Alkamispaivamaara) >= OO.Alkamispaivamaara THEN MIN(L.Alkamispaivamaara)
              ELSE  OO.Alkamispaivamaara
          END      AS minAlkamispaivamaara

          ,l.Alkamispaivamaara AS LAlkamispaivamaara
          ,oo.Alkamispaivamaara   AS OAlkamispaivamaara
          , o.id    
      
      FROM   dbo.Henkilo H 
        JOIN   dbo.Opiskelija O ON O.HenkiloID = H.ID
        JOIN   dbo.Opiskeluoikeus OO ON OO.OpiskelijaID = O.ID
        JOIN  dbo.Opiskeluoikeuden_tyyppi ot on ot.ID=oo.Op_oikeuden_tyyppiID
        JOIN   dbo.Lukukausi_ilmoittautuminen L ON L.OpiskeluoikeusID = OO.ID
        JOIN   dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.ID = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
      
      WHERE   LT.Koodi = 1 /* Läsnä */
                    
      AND    ot.Koodi IN ('1','3','10','12','15','17','19')  
        
      AND    h.db   = @db
      AND    o.db   = @db  
      AND    oo.db   = @db  
      AND    L.db   = @db  
      AND    H.Henkilotunnus IN (SELECT ht FROM #tkopisk)    
      AND    oo.Alkamispaivamaara <= '2016-07-31'
      AND    L.Alkamispaivamaara <= '2016-07-31'

      -- Ei vanhoja mukaan 
      -- 
      AND    oo.ID NOT IN (  SELECT  DISTINCT OO2.ID
                  FROM   Henkilo H2 
                  LEFT JOIN Opiskelija O2 ON O2.HenkiloID = H2.ID
                  LEFT JOIN Opiskeluoikeus OO2 ON OO2.OpiskelijaID = O2.ID                  
                  WHERE   OO2.Paattymispaivamaara < '2015-08-01'
                  AND    h2.db   = @db
                  AND    o2.db   = @db  
                  AND    oo2.db   = @db              
      )
      
      AND    OO.ID NOT IN (  SELECT DISTINCT OO1.ID    
                    FROM   Henkilo H1
                     JOIN Opiskelija O1 ON O1.HenkiloID = H1.ID
                     JOIN Opiskeluoikeus OO1 ON OO1.OpiskelijaID = O1.ID
                     JOIN Op_oikeuteen_liittyva_tila OOT1 ON OO1.ID = OOT1.OpiskeluoikeusID
                     JOIN Opiskeluoikeuden_tila OT1  ON OT1.ID = OOT1.Op_oikeuden_tilaID
                    WHERE   
                        h1.db   = @db
                    AND    o1.db   = @db  
                    AND    oo1.db   = @db                          
                    AND   OT1.Koodi IN ( 3, 5) /* Päättynyt jotenkin */        
                    AND    OOT1.Alkamispaivamaara <= '2015-08-01'                    
                    
                  )
                          
      /* Pitää olla läsnäoleva että saadaan oikea opiskeluoikeus ja sen aloituspvm */
      AND oo.ID IN ( SELECT  OpiskeluoikeusID AS id
              FROM  Lukukausi_ilmoittautuminen l
                  INNER JOIN Lukukausi_ilm_tila lt ON lt.ID=l.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
              WHERE  lt.Koodi='1' --läsnäolo tältä ajalta
              AND    l.db = @db  
              --AND    l.alkamispaivamaara    >= '2015-08-01'
              AND    l.Paattymispaivamaara  <= '2016-07-31'                    
      )

      GROUP BY L.Alkamispaivamaara, oo.Alkamispaivamaara, oo.ID, o.id    
      

      TRUNCATE TABLE #Min_aloituspvm
      

      INSERT INTO #Min_aloituspvm (oid, alk_pvm)
      SELECT oid, MIN(minAlkamispaivamaara) As alk_pvm
      FROM  #Aloittanut 
      GROUP BY oid      
      

      INSERT INTO #Min_aloituspvm_siirto (oid, alk_pvm)
      SELECT MA.oid,
        CASE  WHEN MA.alk_pvm >= OO.Siirtopaivamaara THEN OO.Siirtopaivamaara                
          ELSE  MA.alk_pvm
          END      
          AS alk_pvm  

      FROM #Min_aloituspvm MA
          JOIN VIRTA.dbo.Opiskeluoikeus OO ON MA.oid = OO.id
      WHERE OO.Alkamispaivamaara <= '2016-07-31'
       
      
      UPDATE #Min_aloituspvm 
      SET alk_pvm = MT.alk_pvm
      FROM #Min_aloituspvm_siirto MT
      WHERE #Min_aloituspvm.oid = MT.oid
      


      UPDATE T
      SET   opiskeluoikeus_id = o.ID
        , opiskeluoikeusavain = o.avain
        , opoik= o.Alkamispaivamaara 
        , aloituspvm = convert(varchar(12), M.alk_pvm,104)
        , aloituspvm_datum =   M.alk_pvm 
      
      FROM #tkopisk T
          join Opiskeluoikeus o on o.OpiskelijaID=T.opiskelija_id
          join #Min_aloituspvm M ON M.oid = o.id 

      WHERE o.db   = @db    
        
      
      UPDATE T
      set T.opoik=kirtu
      FROM #tkopisk T
      WHERE T.opiskeluoikeus_id is null
      

      UPDATE T
      set T.aloituspvm = convert(varchar(12),kirtu,104),
        T.aloituspvm_datum =   kirtu
      FROM #tkopisk T
      WHERE T.aloituspvm IS NULL
      
      
               

              
      
      UPDATE T
      SET   T.aloituspvm =   convert(varchar(12), T.opoik ,104)
          ,T.aloituspvm_datum = T.opoik     
      FROM #tkopisk T
      WHERE   T.opoik > T.aloituspvm_datum      
    

      INSERT INTO #pisteet (opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,opintosuoritus_id,laajuus,suoritus_pvm                        
            ,db)
      SELECT
        opiskelija_id = s.OpiskelijaID
      ,opiskeluoikeus_id = s.OpiskeluoikeusID
      ,opintosuoritus_id = s.ID
      ,laajuus = s.Laajuus
      ,suoritus_pvm = s.Suorituspaivamaara  
        , @db AS db
   
      FROM Opintosuoritus s
      inner join Opintosuorituksen_laji sl on sl.ID=s.Opintosuorituksen_lajiID and sl.Koodi IN ('2','3') --muu opintosuoritus      
              
      WHERE 1=1
      AND s.db = @db        
      AND s.ID not in (select ss.OpintosuoritusID FROM Op_suor_sisaltyvyys ss WHERE ss.db = @db)
      
      
 
      UPDATE T
      SET opevuosi = (  SELECT sum(laajuus) 
                FROM #pisteet s 
                WHERE     s.opiskeluoikeus_id=T.opiskeluoikeus_id
                AND s.suoritus_pvm >= '2015-08-01' AND s.suoritus_pvm <= '2016-07-31'
                AND s.suoritus_pvm >= T.aloituspvm_datum
                
                GROUP BY s.opiskeluoikeus_id )
      FROM #tkopisk T


      UPDATE T
      SET opeyhteensa= (  SELECT sum(laajuus) 
                FROM #pisteet s 
                WHERE     s.opiskeluoikeus_id=T.opiskeluoikeus_id
                AND     s.suoritus_pvm >= T.aloituspvm_datum AND s.suoritus_pvm <= '2016-07-31'     
                
                GROUP BY s.opiskeluoikeus_id )                
      FROM #tkopisk T      
 

      --

      UPDATE T
      SET opevuosi = (  SELECT sum(laajuus) 
                FROM #pisteet s 
                WHERE     s.opiskelija_id=T.opiskelija_id
                AND s.suoritus_pvm >= '2015-08-01' AND s.suoritus_pvm <= '2016-07-31'
                AND s.suoritus_pvm >= T.aloituspvm_datum
                
                GROUP BY s.opiskelija_id )
      FROM #tkopisk T
      --WHERE T.opiskeluoikeus_id IS NULL
      WHERE (T.opevuosi = 0 OR T.opevuosi is null)
 

      UPDATE T
      SET opeyhteensa= (  SELECT sum(laajuus) 
                FROM #pisteet s 
                WHERE     s.opiskelija_id=T.opiskelija_id
                AND     s.suoritus_pvm >= T.aloituspvm_datum AND s.suoritus_pvm <= '2016-07-31'     
                
                GROUP BY s.opiskelija_id )                
      FROM #tkopisk T      
      --WHERE T.opiskeluoikeus_id IS NULL
      WHERE (T.opeyhteensa = 0 OR T.opeyhteensa is null)

      --
  
       UPDATE T
       set opevuosi = 0 
       FROM #tkopisk T
       WHERE opevuosi is null

       UPDATE T
       set opeyhteensa = 0 
       FROM #tkopisk T
       WHERE opeyhteensa is null


      -- 


      -- Mitä tulikaan tehtyä? Lokitetaanpas vähän  
      INSERT INTO kela_loki( hetu,opiskelijaid,opiskeluoikeusid,viesti,rivi,db,reg_datum)          
      SELECT ht, opiskelija_id, opiskeluoikeus_id, 'opiskeluavain NULL poistettu' AS viesti, rivinro, kk, getdate() As reg_datum
      FROM #tkopisk WHERE opiskeluoikeusavain IS NULL

    
      -- Poistetaanko kaikki ilman opiskelusoikeusavainta? Miksi ei ole avainta?
      DELETE FROM #tkopisk WHERE opiskeluoikeusavain IS NULL        

      -- On useampi opiskeluoikeus
      CREATE TABLE #kela_tuplat (
                    ht varchar(15),
                    opiskeluoikeus_id int,
                    opevuosi float,
                    opeyhteensa float,
                    aloituspvm_datum date              
                    )
      
      -- Haetaan tuplat
      INSERT INTO #kela_tuplat (ht, opiskeluoikeus_id, opevuosi, opeyhteensa, aloituspvm_datum)
      SELECT ht, opiskeluoikeus_id, opevuosi, opeyhteensa, aloituspvm_datum FROM #tkopisk
      WHERE ht IN (SELECT ht FROM #tkopisk GROUP BY ht HAVING count(*) > 1 )

      -- Viimeisin alkanut opiskeluoikeus
      CREATE TABLE #kela_viimeisin_alkpvm (            
                          henkilotunnus varchar(11) NOT NULL,            
                          db varchar(8) NOT NULL,
                          viimeisin_alkpvm date 
                        )
      -- Vain tuplat having count(*) > 1
      INSERT INTO #kela_viimeisin_alkpvm (henkilotunnus, db, viimeisin_alkpvm)
      SELECT ht AS henkilotunnus, kk AS db, max(aloituspvm_datum) AS viimeisin_alkpvm
      FROM #tkopisk
      WHERE aloituspvm_datum IS NOT NULL
      GROUP BY ht, kk
      HAVING count(*) > 1

      -- Poistettavat opiskeluoikeudet
      CREATE TABLE #kela_poistettavat ( opiskeluoikeus_id int )

      INSERT INTO #kela_poistettavat (opiskeluoikeus_id)
      SELECT opiskeluoikeus_id FROM #kela_tuplat KT
            JOIN #kela_viimeisin_alkpvm KA ON KA.henkilotunnus = KT.ht
      WHERE  KT.aloituspvm_datum < KA.viimeisin_alkpvm
      ORDER BY KT.ht

      -- Mitkä poistetaan lokitetaan
      INSERT INTO kela_loki( hetu,opiskelijaid,opiskeluoikeusid,viesti,rivi,db,reg_datum)          
      SELECT ht, opiskelija_id, opiskeluoikeus_id, 'tuplat vanhempi oikeusid poistettu ' + cast( aloituspvm_datum as varchar(20) ) AS viesti, rivinro, kk, getdate() As reg_datum
      FROM #tkopisk WHERE opiskeluoikeus_id IN (SELECT opiskeluoikeus_id FROM #kela_poistettavat)

      -- Poistetaan
      DELETE FROM #tkopisk WHERE opiskeluoikeus_id IN (SELECT opiskeluoikeus_id FROM #kela_poistettavat)  

      -- Vielä onko tuplia joilla sama alkupvm, poistetaan vanhat ja haetaan uudestaan
      TRUNCATE TABLE #kela_tuplat
      TRUNCATE TABLE #kela_poistettavat 
      
      -- Vain tuplat having count(*) > 1                  
      INSERT INTO #kela_tuplat (ht, opiskeluoikeus_id, opevuosi, opeyhteensa, aloituspvm_datum)
      SELECT ht, opiskeluoikeus_id, opevuosi, opeyhteensa, aloituspvm_datum FROM #tkopisk
      WHERE ht IN (SELECT ht FROM #tkopisk GROUP BY ht HAVING count(*) > 1 )

      CREATE TABLE #kela_enemman_opevuosi (            
                          henkilotunnus varchar(11) NOT NULL,            
                          db varchar(8) NOT NULL,
                          more_opevuosi float
                        )

      -- Enemmän pisteitä  Vain tuplat having count(*) > 1
      INSERT INTO #kela_enemman_opevuosi (henkilotunnus, db, more_opevuosi)
      SELECT ht AS henkilotunnus, kk AS db, max(opevuosi) AS more_opevuosi
      FROM #tkopisk
      WHERE aloituspvm_datum IS NOT NULL
      GROUP BY ht, kk
      HAVING count(*) > 1


      INSERT INTO #kela_poistettavat (opiskeluoikeus_id)
      SELECT opiskeluoikeus_id FROM #kela_tuplat KT
            JOIN #kela_enemman_opevuosi KA ON KA.henkilotunnus = KT.ht
      WHERE  KT.opevuosi < KA.more_opevuosi
      ORDER BY KT.ht


      -- Lokitetaan mitkä poistettiin
      INSERT INTO kela_loki( hetu,opiskelijaid,opiskeluoikeusid,viesti,rivi,db,reg_datum)          
      SELECT ht, opiskelija_id, opiskeluoikeus_id, 'tuplat vähemmän pisteitä oikeusid poistettu ' + cast( opevuosi as varchar(10) ) AS viesti, rivinro, kk, getdate() As reg_datum
      FROM #tkopisk WHERE opiskeluoikeus_id IN (SELECT opiskeluoikeus_id FROM #kela_poistettavat)

      -- Poistetaan tuplat joilla vähemmän pisteitä
      DELETE FROM #tkopisk WHERE opiskeluoikeus_id IN (SELECT opiskeluoikeus_id FROM #kela_poistettavat)  

      -- LOPPUTULOS

      DELETE FROM kela_opintopisteet WHERE db = @db

      INSERT INTO kela_opintopisteet(rivinro,henkilotunnus,alarajapaiva,opintopisteet1,opintopisteet2,db,alarajapaiva_pvm,opintopisteet1_num,opintopisteet2_num, opiskelijaavain, opiskeluoikeusavain)

      SELECT  rivinro     
          , ISNULL(ht,'')    "henkilotunnus" -- (ht)          
          , ISNULL(replace(aloituspvm,'.',''),'    ')   "alarajapaiva"     -- 8 tyhjää jos ei arvoa         
          , right('000' + ISNULL(cast(ceiling(opeyhteensa) as varchar(3)),''), 3) AS opintopisteet1
          , right('000' + ISNULL(cast(ceiling(opevuosi) as varchar(3)),''), 3) AS opintopisteet2
          , ISNULL(kk,'') as db -- (kk)
          , aloituspvm_datum AS alarajapaiva_pvm
          , ceiling(opeyhteensa) AS opintopisteet1_num
          , ceiling(opevuosi) AS opintopisteet2_num
          , opiskelijaavain, opiskeluoikeusavain

      FROM  #tkopisk T      
      ORDER BY rivinro            
          

  DROP TABLE #kela_tuplat
  DROP TABLE #kela_viimeisin_alkpvm
  DROP TABLE #kela_poistettavat
  DROP TABLE #kela_enemman_opevuosi
END

-- Otetaan kadonneet talteen
INSERT INTO [kela_lost_souls] (rivinro,siirtotunnus,poimintapaiva,siirtolaji,lahettajatunn,oppilaitos,koulutusala,henkilotunnus,sukunimi,etunimet,ylarajapaiva,kuukaudet, kk, reg_datum)
SELECT rivinro,siirtotunnus,poimintapaiva,siirtolaji,lahettajatunn,oppilaitos,koulutusala,henkilotunnus,sukunimi,etunimet,ylarajapaiva,kuukaudet, @db, getdate() 
FROM kela_edistymisen_tiedot WHERE oppilaitos = (SELECT orgkoodi FROM #orgkoodi) AND henkilotunnus NOT IN (SELECT ht FROM #tkopisk)  
DROP TABLE #muuttujat  
DROP TABLE #tkopisk  
DROP TABLE #Aloittanut
DROP TABLE #Aloittanut_bak
DROP TABLE #Min_aloituspvm
DROP TABLE #Min_aloituspvm_bak
DROP TABLE #pisteet  
DROP TABLE #Min_aloituspvm_siirto  
DROP TABLE #orgkoodi
Lopputulos Kela tietuemallin mukainen ja csv-tarkistustiedosto jossa OpiskelijaAvain ja OpiskeluOikeusAvain tiedot:

Lopputulos
SELECT  ke.siirtotunnus
    ,'T' AS tietuetyyppi
    , replace(convert(varchar(12),getdate(),104),'.','')  AS poimintapaiva
    ,ke.siirtolaji
    ,ke.lahettajatunn
    ,ke.oppilaitos
    ,ke.koulutusala
    ,ke.henkilotunnus
    ,ke.sukunimi
    ,ke.etunimet
    ,ko.alarajapaiva
    ,ke.ylarajapaiva
    ,ko.opintopisteet1
    ,ko.opintopisteet2
    ,ke.kuukaudet
    ,ko.rivinro
FROM [kela_opintopisteet] ko
    JOIN [kela_edistymisen_tiedot] ke ON ke.rivinro = ko.rivinro
WHERE ko.db = @korkeakoulu
UNION
SELECT
    ks.siirtotunnus
    ,'T' AS tietuetyyppi
    ,ks.poimintapaiva
    ,ks.siirtolaji
    ,ks.lahettajatunn
    ,ks.oppilaitos
    ,ks.koulutusala
    ,ks.henkilotunnus
    ,ks.sukunimi
    ,ks.etunimet
    ,'    ' AS alarajapaiva
    ,ks.ylarajapaiva
    ,'  ' AS opintopisteet1
    ,'  ' AS opintopisteet2
    ,ks.kuukaudet
    ,ks.rivinro
FROM [kela_lost_souls] ks
WHERE ks.kk = @korkeakoulu
ORDER BY rivinro  --CSV-tarkistustiedostoon opiskelijaavain ja opiskeluoikeusavain
SELECT  ke.siirtotunnus
    ,'T' AS tietuetyyppi
    , replace(convert(varchar(12),getdate(),104),'.','')  AS poimintapaiva
    ,ke.siirtolaji
    ,ke.lahettajatunn
    ,ke.oppilaitos
    ,ke.koulutusala
    ,ke.henkilotunnus
    ,ke.sukunimi
    ,ke.etunimet
    ,ko.alarajapaiva
    ,ke.ylarajapaiva
    ,ko.opintopisteet1
    ,ko.opintopisteet2
    ,ke.kuukaudet
    ,ko.rivinro
    ,ko.opiskelijaavain
    ,ko.opiskeluoikeusavain  
FROM [kela_opintopisteet] ko
    JOIN [kela_edistymisen_tiedot] ke ON ke.rivinro = ko.rivinro
WHERE ko.db = @mydb
UNION
SELECT
    ks.siirtotunnus
    ,'T' AS tietuetyyppi
    ,ks.poimintapaiva
    ,ks.siirtolaji
    ,ks.lahettajatunn
    ,ks.oppilaitos
    ,ks.koulutusala
    ,ks.henkilotunnus
    ,ks.sukunimi
    ,ks.etunimet
    ,'    ' AS alarajapaiva
    ,ks.ylarajapaiva
    ,'  ' AS opintopisteet1
    ,'  ' AS opintopisteet2
    ,ks.kuukaudet
    ,ks.rivinro
    ,'' AS opiskelijaavain
    ,'' AS opiskeluoikeusavain
FROM [kela_lost_souls] ks
WHERE ks.kk = @mydb
ORDER BY rivinro  

 • No labels