Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Taustaa:

Korkeakoulu

Jos tuotte tällä hetkellä VIRTAan täydennyskoulutuksen tietoja, niin minkä tyyppisista koulutuksista on kyse? Ovatko opintosuoritukset

 ECTS -kriteerit täyttäviä?

Mikäli ette ole vielä tuonut VIRTAan täydennyskoulutuksen tietoja tai tuotte vain osan tiedoista, niin

milloin ja miten kattavasti ECTS-mitoitettujen opintojen tuominen olisi mahdollista? (arvio)

Jos ette aio tuoda täydennyskoulutuksen tietoja VIRTAan, niin miksi ei?

Muu täydennyskoulutus: Mitkä ovat valmiutenne  tuoda VIRTAan muita kuin ECTS-mitoitetun täydennyskoulutuksen tietoja?

Onko korkeakouluissa muita ei tutkintoon johtavia

koulutuksia, joita ei vielä tuoda VIRTAan, mutta jotka olisi tarpeen näyttää KOSKI-palvelussa Oman opintopolun kautta.

Lisätietoja/kysymyksiä
Aalto yliopisto

(alustava vastaus) Esimerkkinä vuoden 2019 opintosuoritukset (77 suoritusta eli vähän): kyseessä on yliopiston ECTS-kriteerit täyttäviä kurssisuorituksia, joita ovat tehneet (a) muutama kauppakorkeakoulun alumni tutkinnon jälkeisenä täydennyskoulutuksena ja (b) Aalto Ventures Programme -ohjelman maksullisen kesäkurssin osallistujat

Paljon merkittävämpi määrä ja rooli olisi AaltoEE:n toiminnalla. AaltoEE:llä on erityyppisiä koulutuksia, osa tutkintoon johtavaa yhteistyössä BIZin kanssa, osa ECTS-mitoitettua täydennyskoulutusta ja osa Aaltoon kuulumatonta opetusta (esim. yrityksille räätälöity, ETCS-mitoittamaton koulutus). AaltoEE:n opiskelijoista ainoastaan EMBA ja MBA -tutkinto-opiskelijoille luodaan opinto-oikeus Oodiin. Tällä hetkellä mitään opintoja ei kuitenkaan viedä Oodiin. AaltoEE nähdään omana rekisterinpitäjänään eikä osana Aallon opiskelijarekisteriä. (Lisäksi on erillishankkeita, mm. FITech ICT, jossa ilmaisia ICT-kursseja, mutta taitaa olla tämän skoopin ulkopuolella. Nämähän kyllä tulevat VIRTAan suorituksina "suoritettu avoimessa korkeakoulussa".)

(alustava vastaus) Suuremmat muutokset haluttaneen sitoa SISUn käyttöönottoon. Keskustelussa voisi varmaan olla AaltoEE:n tutkintoon johtava koulutus ja ECTS-mitoitettu täydennyskoulutus, jotka vietäisiin SISUun.(alustava vastaus) AaltoEE:n järjestämän ECTS-pisteytetyn täydennyskoulutuksen näkyminen Virrassa lienee eniten kiinni tuosta rekisterien erillisyydestä. (Keskustelua mm. VIRTA-219111 tiketti ja CSC:n tiedustelu Aallon tietosuojavastaavalle 23.8.2019.)(alustava vastaus)(alustava vastaus) Ei liene muuta edellä mainittujen lisäksi.
Arcada

CentriaTietoja ei ole tuotu kattavasti. Lähinnä on tuotu erikoistumiskoulutukset ja osa opintopisteytettyjjä täydennyskoulutuksia.Ei ole suunnitelmaa, milloin tietoja olisi mahdollista tuoda. Mahdollisesti vuoden 2020 tietojen tuonti onnistuisi, mutta tätä vanhempien ei.On ollut epäselvyyttä siitä, mitä koulutusmuotoja lasketaan täydennyskoulutukseen (onko esim. työvoimakoulutus tähän sijoittuvaa). Lisäksi täydennyskoulutuksen tiedot ovat omassa rekisterissään, joten tietojen tuominen Virtaan vaatisi käytänteiden muuttamista.KÄytössä oleva opiskelijarekisteri ei taivu tähän tällä hetkellä. Muutenkaan tämän asian suhteen ei ole suuria intressejä, koska edellyttäisi aika ison työmäärän.

DIAKPääsääntöiseti ei ole tuotu. Tiedot ovat / ovat olleet eri rekisterissä. Koulutukset ovat olleet pääsääntöiseti työnantajan henkilöstölleen tilaamia koulutuksia.Tarkoituksena/pyrkimyksenä on tuoda virtaan tulevaisuudessa täydennyskoulutukset ja työnantajien tilaamat koulutukset. Arvio vuosi 2021
Voidaan tuoda heti kun se on mahdollista koodistojen suhteen, mutta ei tuoda takautuvia tietoja.Seminaarityyppisiä koulutuksia
Haaga-Helia AMK

HAMK

Pääosin erikoistumiskoulutuksia, jotka vaativuustasoa 6 tai 7 sekä muutama tekniikan alan pitempi täydennyskoulutus.

Täydennyskoulutuksia voidaan opintopisteyttää kattavasti hyvinkin nopeasti lv. 2020-2021 aikana. Teknisten järjestelmien yhteensovittaminen hidastaa tällä hetkellä tietojen saamista Virtaan.Mitään periaatteellista syytä siihen ei ole, ainoastaan tekniset haasteet ja niiden aiheuttama lisätyö.

Vaatii sopimista Hamkin sisällä, mutta suhteellisen nopeasti mahdollista.Hanken Hanken & SSEn EMBA-tutkinto-opiskelijoille luodaan opinto-oikeus Oodiin. Näin jotta henkilölle saadaan luotua Hankenin käöyttäjätunnus. Tällä hetkellä mitään opintoja ei kuitenkaan viedä Oodiin. Opinnot ovat ECTS-mitoitettuja, mutta eivät samoja kuin Hankenin virallisiin tutkintoohjelmiin kuuluvat. Opettajat EMBA ohjelmassamme ovat kuitenkin enimmäkseen Hankenin tutkijoita.Toiminto täytyisi kytkeä Sisuun, joka tullee Hankenilla käyttöön loppukeväästä 2021. Toimintoa ei kuitenkaan vielä ole Sisussa, joten aikataulua ei ole. Ei realistista tuoda takautuvia tietoja.
Ei ECTS-mitoitettua täydennyskoulutustamme hoitaa kaupallinen yhtiö Hanken&SSE. Hankenilla ei ole rekisteriä tästä koulutuksesta.
Olisi syytä kunnolla selvittää että yliopistojen perusrahoituksella tuotettua opiskelijatietojärjestelmää (esim. SISU) varmasti saa käyttää kaupallisen täydennyskoulutuksen tietojen rekisterinä (ja siitä sitten voidaan viedä VIRTAan)
Humak

HY

Tällä hetkellä täydennyskoulutuksena tuodaan vain psykoterapeuttien täydennyskoulutuksen opiskeluoikeustiedot. Psykoterapeuttikoulutuksen opintosuoritustiedot eivät luokitu Virrassa täydennyskoulutukseksi. Psykoterapeuttikoulutus on ECTS-mitoitettu.HY+ (Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyhtiö) järjestämän täydennyskoulutuksen tietoja ei tuoda nyt Virtaan. HY+:lla on erillinen rekisteri HY:n opintorekisteristä. HY+:n koulutukset eivät ole nyt lähtökohtaisesti ECTS-mitoitettuja. ECTS-mitoitusta täydennyskoulutusopinnoissa (ainakin osa) harkitaan. Täydennyskoulutuksen tietojen (ainakin ECTS mitoitetut) tuonti VIRTAan nähdään kytkeytyvän todennäköisimmin SISUn kehitykseen ja mahdolliseen käyttöönottoon ko. koulutusten rekisteröinnissä HY:ssä.Nyt tiedot pitäisi tuoda HY+:n omasta opintorekisteristä. Ei käytännössä tietoa, miten se onnistuisi.Todennäköisemmin voitaisiin tuoda sitten, kun Sisu tukee tätä.

Ei liene nyt muita. Tulossa on teemakokonaisuuksia, jotka ovat jatkuvan oppimisen työelämälähtöisiä lyhytkestoisia väh 15op käsittäviä kokonaisuuksia, jotka voisi olla hyvä jossain vaiheessa saada Virtaan/Koskeen. Ensimmäinen tällainen on siis ”Kestävyys organisaation voimavarana” –teemakokonaisuus.
JAMKTällä hetkellä emme tuo mitään tietoja täydennyskoulutusten suorituksistaVuodesta 2019 lähtien ECTS -mitoitetut ja toteutetut täydennyskoulutukset tuodaan virtaan vuoden 2021  loppuun mennessä.
Ei ole tarkoitus toimittaa muita kuin ECTS mitoitettuja tietoja tällä hetkellä.Ei ole
JYU

KAMKEi tuoda täydennyskoulutuksia. Erikoistumiskoulutukset tuodaan. Kaikki tuotu ECTS mitoitettua.Lähtökohtaisesti kaikki opiskelijarekisteriin kirjattu tieto tuodaan jo Virtaan.Ei tiedossa että olisi järjestetty, eikä ole kirjattu rekisteriin.Ei ole suunnitelmissa tuoda muuta kuin ECTS mitoitettua.Ei tiedossa.
Karelia

LAB

Tällä hetkellä Virtaan siirtyy erikoistumiskoulutukset sekä ECTS-mitoitetut täydennyskoulutukset, joissa opintopisteiden määrä 5 tai yli.

Tällaisia koulutuksia ovat esim. hoitotyön ja fysioterapian pitkäkestoiset (1-1,5 vuotta) koulutukset. Näiden opiskelijat ovat Pepissä.

Tarkoitus olisi jatkossa myös alle 5 op lyhyempikestoiset täydennyskoulutukset siirtää Virtaan. Aikataulusta ja kattavuudesta ei vielä tietoa.Osa täydennyskoulutuksista on esim. 1-2 päivän luento- tai hands on -tyyppisiä koulutuksia, joista ei kerry opintopisteitä. Lisäksi työnantajan tilaamat koulutukset, joihin työnantaja ilmoittaa osallistujat tai luennot ovat koulutuksia, joissa ei kerätä osallistujasta tarvittavia tietoja siirtoa varten. Nämä opiskelijat eivät ole Pepissä.
Kohdassa 3 mainitut 1-2 päivän luento- tai hands on -tyyppiset koulutukset, joista ei kerry opintopisteitä.
LaureaTuomme kaiken täydennyskoulutuksena tarjottavan ECTS-mitoitetun koulutuksen VIRTAan

Voidaan tuoda heti, kun Peppi tukee tätä.Ei, paitsi joissakin hankkeissa syntyvät opintopisteet, joissa osallistujina korkeakoulun ulkopuoliset (esim, työelämä) osallistujat.
Lapin AMK

LUTTällä hetkellä emme vie Oodista täydennyskoulutusopiskelijoiden opintosuorituksia (raporttien mukaan), ainoastaan täydennyskoulutusopiskelijat, joilla on siis Oodisssa ollut täydennyskoulutusopiskelijan oikeudet.Jatkossa Sisun käyttöönoton jälkeen on tarkoitus viedä Virtaan kaikki opintopisteytetyt täydennyskoulutussuoritukset sekä opiskelijamäärät, mahdollisesti jatkossa myös ei-opintopistemitoitettujen volyymit esim. päivinä ja opiskelijoina kuitenkin huomioden, että yrityssalaisuuden alaisista koulutuksista ei voida viedä mitään tietoa, millä se on tunnistettavissa tiettyyn yritykseen tai osallistujiin.LaYOpintosuorituksen luokittelu: Virtaan on tuotu ECTS mitoitetut täydennyskoulutuksen opinnot, mutta eri koodiarvoilla kuin mitä 2020 on määritelty.Korjataan syksyllä 2020
Ei ole tarkoitus toimittaa muita kuin ECTS mitoitettuja tietoja tällä hetkellä. Tulevaisuuden osalta vielä auki, koska perusrekisteri on muuttumassa vuonna 2021.Ei tiedetä.
MetropoliaPääsääntöisesti tuomme kaikkien opintopisteytettyjen koulutusten suoritukset VIRTAan. Meillä on yamk- ja amk-tasoisia täydennys/yrityskoulutuksia, joista tulee ects-suorituksia.


Tuomme VIRTAan myös sellaisia täydennyskoulutuksen opiskelijoita, jotka eivät suorita opintopisteitä. Virtaan pitäisi pystyä siirtämään eri laajusyksiköillä olevia suorituksia.
NoviaTuomme täydennyskoulutusta Virtaan. Ovat ECTS mitoitettuja.

Ei olla keskusteltu asiasta mutta alustava arvio on että aika nopeasti. Ainakin ne koulutukset jotka ovat alkamassa (2021 ->)

.On joitakin yhdenpäivänmittaisia koulutuksia joita emme tuo. Löytyy myöskin sellaisia koulutuksia missä työnantaja on maksajana ja osallistujat osallistuvat esim viikon verran.
OAMKTuomme täydennyskoulutuksena tarjottavan ECTS-mitoitetun koulutuksen VIRTAan


Suurin osa täydennyskoulutuksistamme on tallennettu Peppiin opiskelijatunnuksia varten. Tiedot voivat olla puutteellisia VIRTAn näkökulmasta, koska kaikista koulutuksista ei kirjata suorituksia Peppiin.

Hankekoulutukset, joissa tuotetaan opintopisteitä sekä muut täydennyskoulutukset, joista suorituksia ei viedä Peppiin, mutta joista saa kokonaisopintopisteet (esim. työvoimapoliittiset koulutukset ja soten pätevyyskoulutukset )


OYVIRTAan on tuotu osa täydennyskoulutuksen opinnoista. Loppuja kooditetaan nyt, ja tarkoitus viedä nekin syksystä alkaen. Kaikki ovat ECTS kriteerit täyttäviä.Syksystä 2020 alkaen tuodaan kaikki
Ei ole tarkoitus toimittaa muita kuin ECTS mitoitettuja tietoja, koska ko. koulutusten tietoja ei ole talletettuna omassa opintorekisterissä.Ei tiedetä
Polamk

SAMKTuomme osan täydennyskoulutuksena tarjottavan ECTS-mitoitetun koulutuksen VIRTAan (pidemmät täydennyskoulutusohjelmat n. 15 op -->).

Lyhytkestoisia koulutuksia tai seminaareja (voivat olla sekä opintopisteytettyjä tai ei opintopisteytettyjä) on työläs kirjata Peppiin. Välttämättä näitä ei haluta jatkossakaan kirjata.

Ei ole tarkoitus toimittaa muita kuin ECTS-mitoitettuja tietoja, koska muiden koulutusten tietoja ei tallenneta Peppiin. Muut koulutukset ovat usein lyhytkestoisia, joten niiden tietoja ei ole tarkoituksenmukaista viedä Peppiin niin kauan, kun tehdään "käsityönä" (automaatio puuttuu).Ei ole.
SavoniaEmme tuo täydennyskoulutuksen tietoja VIRTAan.Vuoden 2020 aikana aloitetut ECTS -mitoitetut täydennyskoulutuksen opinnot toimitettavissa VIRTAan hyvinkin nopeasti tarvittaessa. Vanhempia täydennyskoulutuksen opintoja ei toimitettavissa VIRTAan.

Ei ole tarkoitus toimittaa muita kuin ECTS mitoitettuja tietoja, koska ko. koulutusten tietoja ei ole talletettuna omassa oppilashallintojärjestelmässämme.

Hankekoulutukset. Näistä OKM:n erityisrahoituksella rahoitetut toimitetaan VIRTAan saadun ohjeistuksen mukaisesti  avoimen opintooikeuksina ja avoimen opintopisteinä. Muita hankekoulutuksia ei siirretä tällä hetkellä VIRTAan.


SeAMKPääsääntöisesti ei ole tuotu muita kuin opintopisteinä määritellyt koulutukset, jotka tuottavat jonkin pätevyyden. Esimerkkinä työterveyshuollon koulutus.Jatkossa tuodaan vain ne koulutukset, jotka ovat opintopisteytettyjä. Tässä vaiheessa ei ole antaa tarkempaa arviota aikataulusta.Ei ole tarkoitus toimittaa muita kuin ECTS-mitoitettuja tietoja, koska muiden koulutusten tietoja ei ole talletettuna opiskelijahallintajärjestelmä Peppiin. Muut koulutukset ovat usein lyhytkestoisia, joten tietoja ei ole tarkoituksenmukaista viedä ja käyttää tähän resursseja.Tällä hetkellä ei olla valmistauduttu tuomaan muita kuin ECTS-mitoitetun täydennyskoulutuksen tietoja.Ei muita em. lisäksi.
TaiYTällä hetkellä täydennyskoulutuksen tietoja ei tuoda Oodiin/Virtaan. Huom. täydennyskoulutus Taideyliopistossa on pienimuotoista.Arvio on, että loppuvuonna 2021 tietoja tuotaisiin. Mahdollista Pepin perusreksiteriin siirtymisen jälkeen.
Ei ole tarkoitus toimittaa muita kuin ECTS mitoitettuja tietoja.

TAMKKaikkien opintopisteytettyjen koulutusten suoritukset tuodaan VIRTAan. Ne ovat ECTS -kriteerit täyttäviä.

Valmiutumme opiskeluoikeuksien suhteen on kunnossa jo tällä hetkellä, tuomme niitä jo VIRTAan vaikka eivät suorita opintopisteitä. Suoritusten osalta "ei opintopisteytettyjen" tuonnin osalta pitää keskustella ja linjata erikseen tarkemmin, millä laajusyksiköllä esim. puolen päivän koulutus pitää VIRTAan tuoda. Lisäksi vaatii toimenpiteitä järjestelmään, että tietoja pystytään tallentamaan ja siirtämään VIRTAan eri laajuusyksiköillä.Tällä hetkellä ei ole tiedossa laajempia kokonaisuuksia, joita ei tuotaisi
TAU

TuAMKTuomme pidemmät täydennyskoulutuksena tarjottavat koulutukset VIRTAan.
Lyhytkestoisia koulutuksia tai seminaareja ei ole ECTS-mitoitettuTähän asti ei ole tuotu Peppiin, vaativat käsityötä. Kun Peppi mahdollistaa, voidaan harkitaEi ole
TY

Tuomme Virtaan pätevyyden tuottavat täydennyskoulutukset (esim.psykoterapeuttikoulutus) sekä tutkinnon osat täydennyskoulutuksena.

Opinnot ovat ECTS-kriteerit täyttäviä. Suoritukset, jotka on tehty tutkinnon osana täydennyskoulutuksessa, on OKM:n ohjeen mukaisesti luoiteltu avoimen yliopiston opinnoiksi.Ei ole valmiuksiaMeillä on muita ei tutkintoon johtavia koulutuksia, mutta ei valmiuksia tuottaa niistä tietoja.
UEF

Oodi-Virta -tiedonsiirrossa on toteutettu täydennyskoulutuksen opiskeluoikeuksien siirto Virtaan (opiskeluoikeuden luokittelu 10). Täydennyskoulutuksen opintosuoritusten (opintosuorituksen luokittelu 13) luokittelua ei ole Oodi-Virta -tiedonsiirtoon toteutettu. Eli täydennyskoulutuksen suoritukset ei tällä hetkellä luokitu Virrassa täydennyskoulutuksessa suoritetuiksi.

Virtaan siirtyvät täydennyskoulutuksen opiskeluoikeudet (opiskeluoikeuden luokittelu 10) ovat monenkirjavia, osa on ECTS-mitoitettuja (psykoterapeuttikoulutukset ja EMBA) ja osa ei (laajemmat koulutukset tallennetaan Oodiin, kun tarvitaan yliopiston käyttöoikeudet ja kirjataan suoritukset + myös raportointia ja seurantaa varten).

Jos Oodi-Virta -tiedonsiirtoon tehdään muutoksia, se on Oodi-yliopistojen kanssa yhteisesti sovittava, ja tästä ei ole vielä keskusteltu. Jos muutoksia ei tehdä eli mennään nykyisillä määrityksillä, täydennyskoulutuksen opintosuoritusten siirto/luokittelu toteutetaan todennäköisesti Pepissä (käyttöönotto 2022).Lyhytkestoisia/päiväkohtaisia koulutuksia tai seminaareja, joista ei saa opintopisteitä, on työläs kirjata opintorekisteriin, eikä niitä ole siksi kirjattu eikä haluta jatkossakaan (ainakaan opiskelijakohtaisesti).Ns. muuta täydennyskoulutusta (sekä opiskeluoikeuksia että opintosuorituksia) kyllä kirjataan Oodiin ja ovat siirrettävissä/luokiteltavissa, jos Oodi-Virta -tiedonsiirtomäärityksiä muutetaan. Eli valmiuksia kyllä on.

VAMKToistaiseksi emme tuo täydennyskoulutuksen tietoja Virtaan.
VYEmme tuo täydennyskoulutuksen opintosuoritustietoja (eivät ole ECTS mitoitettuja), joitakin opiskeluoikeustietoja tuomme.Riippuu millä aikataululla koulutuksia saadaan ECTS-mitoitettua, aikaisintaan vuonna 2022 tai myöhemmin.
Emme ole pohtineet tätä.Ei ole.
ÅA

XAMKTuomme täydennyskoulutuksena tarjottavan ECTS-mitoitetun koulutuksen VIRTAan

Opiskeluoikeudet täydennyskoulutuksenkin osalta tallennettu Peppiin, mikäli opiskelija tarvitsevat käyttäjätunnuksia.Ei tietoa.
  • No labels