Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TIEDONLUOVUTUSLUPA KORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISEN TIETOVARANNON KAUTTA HELSINGIN YLIOPISTOLLE

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto

Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamista koskevan lain (484/2013) mukaisesti Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalveluun (tietovaranto) tallennetaan korkeakoulun opiskelijatietoja sisältävän henkilörekisterin tietoja. Korkeakoulut toimivat tallennetun tiedon rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta ja vastaavat järjestelmään tallentamiensa tietojen sisällöstä, virheettömyydestä ja ajantasaisuudesta. Kyseessä ei ole tietojen luovutus, vaan tiedot säilyvät osana korkeakoulun rekisteriä ja rekisterinpitovastuuta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa tietovarannon kustannuksista ja elinkaaren hallinnasta. Tietovarannon teknisenä ylläpitäjänä OKM vastaa tietovarannon yleisestä toiminnasta sekä teknisestä käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten, tietovarannon käytettävyydestä, eheydestä ja muuttumattomuudesta sekä tietosisällön suojaamisesta ja säilyttämisestä, tietojenkäsittelyn asianmukaisuudesta ja tietoturvallisuudesta. OKM on sopinut CSC — Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) kanssa tietovarannon teknisestä ylläpidosta siten, että CSC toteuttaa palvelun ja ylläpitää sitä.

Tietovarantoon tallennettuja tietoja käytetään lain (484/2013) 6 d §:n nojalla korkeakoulujen yhteishaussa. Muusta tietojen hyödyntämisestä ja luovuttamisesta päättävät korkeakoulut rekisterinpitäjinä.

Tiedonluovutuslupa tietovarannon kautta Helsingin yliopistolle

Korkeakouluille on lähetetty kesäkuussa 2016 pyyntö tiedonluovutuslupaan korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kautta University Admissions Finland (UAF) -konsortioyliopistoille. Luvan tietojen luovutukselle antoi 39 korkeakoulua. Tiedonluovutusluvan katsotaan vanhenevan 30.6.2018, jolloin UAFkonsortio lakkautetaan. Helsingin yliopisto aikoo kuitenkin jatkossakin käyttää UAF-palvelukeskuksen käyttämää tietojärjestelmää hakemusten käsittelemiseen. Koska korkeakoulut ovat alun perin antaneet luvan tietojen luovuttamiselle nimenomaan UAF-konsortion jäsenyliopistoille, päätti Oppijan tietovirtojen ja Virta-opintotietopalvelun ohjausryhmä kokouksessaan 2.5.2018, että alkuperäisen tiedonluovutusluvan perusteella tietoja ei voida jatkossa luovuttaa Virta-opintotietopalvelusta Helsingin yliopistolle.

Käytettävät tiedot ja niiden käyttötarkoitus

Tietovarantoa hyödynnetään kansainvälisten maisteriohjelmien haussa niiden hakijoiden kohdalla, jotka ovat hakulomakkeella ilmoittaneet hakevansa opintoihin pohjakoulutuksenaan suomalainen korkeakoulututkinto.  Hakija saa hakulomakkeella tiedon, että ilmoitetut pohjakoulutustiedot tarkistetaan hakuprosessin aikana suoraan asianomaisilta rekisterinpitäjiltä. Tietovarannosta haetaan teknisellä käyttöyhteydellä käsittelyprosessissa tarvittavat hakijan henkilö-, opiskeluoikeus-, tutkinto- ja opintosuoritustiedot.

Korkeakoulun toimenpiteet

CSC pyytää kaikkia korkeakouluja päättämään tiedonluovutuksesta Helsingin yliopistolle sekä Helsingin yliopiston tietojärjestelmän yhdistämisestä korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon niin, että opintotiedot ovat hyödynnettävissä hakemustenkäsittelyprosesseissa. Korkeakoulun tulee ilmoittaa päätöksestään CSC:lle. Päätöksessä voidaan viitata tähän lupapyyntöön. Lupa voidaan antaa myöntämällä kokonaan uusi lupa tai päivittämällä vanhaa lupaa niin, että alkuperäinen lupa koskee nimenomaisesti Helsingin yliopistoa. Alkuperäisten lupien perusteella tehdyt integraatiot päätetään CSC:n toimesta 30.6.2018. Korkeakoulu päivittää rekisteriselosteeseensa, että rekisteristä luovutetaan tietovarannon kautta teknistä käyttöyhteyttä käyttäen tietoja ko. tarkoitukseen. Teknisen käyttöyhteyden avaaminen mahdollistaa kaikkien henkilöiden tietojen haun henkilötunnuksen tai oppijanumeron perusteella luvan antaneiden organisaatioiden Virtaan toimittamista tiedoista. Helsingin yliopisto vastaa tietojen käyttämisestä asianmukaisella tavalla mm. ohjeistamalla virkailijoitaan henkilötietojen käsittelemisestä. CSC vastaa tietovarannon ylläpidosta, suojaamisesta ja tietoturvallisuudesta.

Päätös toimitetaan 29.6.2018 mennessä allekirjoitettuna osoitteeseen:

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Melanie Lotz

PL 405

02101 Espoo

  • No labels