Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Virta-opintotietopalvelun tietosisältö

VIRTA-opintotietopalvelu sisältää tiedot opintosuorituksista (ml. tutkinnot) ja niiden arvosanoista, tiedot opiskelijoista sekä näiden opiskeluoikeuksista, lukukausi-ilmoittautumisista ja kansainvälistä liikkuvuusjaksoista. Opintosuoritustiedot ovat saatavissa tietovarannosta sekä tutkintoon johtavasta että tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Muu tietosisältö ei ole tutkintoon johtamattomien opiskeluoikeuksien osalta täysin kattava. Allaolevissa taulukoissa tietosisältö on esitelty yksityiskohtaisesti.

Opintosuoritus, Studieprestation (tutkinto on yksi opintosuorituksen laji)

Tietovarantoon tuodaan kaikki opintosuoritukset sekä tutkintoon johtavasta koulutuksesta että muusta koulutuksesta ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, kun opintosuoritukset täyttävät ECTS-kehyksen vaatimukset.

TietoTiedonsiirtoskeeman tietoKoodistoPakollisuus historiatietoihin liittyenKuvaus ja kommentteja
Opintosuoritukseen liittyvä OpiskelijaOpintosuoritus.opiskelijaAvain xViittaus opintosuorituksen tehneeseen opiskelijaan (henkilöön).
Suorituksen yksilöivä id
Tutkinnon yksilöivä id 
Opintosuoritus.avain xYksilöivätunniste eli tunniste, jollaista toista ei ole korkeakoulun omassa rekisterissä. Tyypillisesti rekisteritietojärjestelmän antama yksilöivä tunniste, synonyymi esimerkiksi "surrogaatti" tai "avain".
Suorituksen nimi
Tutkinnon nimi
Opintosuoritus.Nimi  Opintosuorituksen nimi. Opintosuorituksen nimi on yleensä sama kuin sen koulutuksen nimi, josta opintosuoritus on; suorituksen nimeen vertautuva tunniste poistettiin tietoarkkitehtuurista: Korkeakoulu voi tarvitessaan tällaista tietoa tulostaa sen suorituksen nimeen.

Suoritukseen liittyvän koulutuksen id
Tutkintoon liittyvän koulutuksen id 

Id för utbildning; nationellt id för utbildning

Opintosuoritus.koulutusmoduulitunniste x

Koulutus (tai koulutusen toteutus) tarkoittaa koulutusohjelmaa, opintojaksoa, kurssia, moduulia, tutkintovaatimusta tai opetuksen toteutusta jne. josta opintosuoritus on saatu (viite), esimerkiksi tutkintolajisen opintosuorituksen koulutus voi olla sama asia kuin "hakukohde". Korkeakoulun oma viitetieto on pakollinen ja tiedon perusteella tulisi olla mahdollista löytää juuri sen koulutuksen kuvaus, jonka läpäisemisestä kyseinen opintosuoritus on. Tulevaisuudessa on korkeakoulukohtaisen koulutustiedon rinnalla myös valtakunnallinen koulutustieto, joka toimii viitteenä Opetushallituksen toteuttamaan valtakunnalliseen koulutustarjonnan tietovarantoon.
Riittää, että korkeakoulun sisällä opiskelijarekisterissä viitesuhde on kunnossa (esimerkiksi opintosuorituksen tuottanut "opintojakso"), vaikka korkeakoulu ei tarjoaisikaan verkkopalvelua, josta viitteen perusteella voidaan hakea koulutuksen kuvaus. Yhteinen käsite Oppijan tietomallin kanssa (OPH). Esimerkki käyttötarkoituksesta http://www.orama.fi/virta

Referens för en enskild utbildning vars omfattning kan mätas i studiepoäng; kurs, modul, studiehelhet, examen el. dyl. Gäller utbud, pågående utbildning eller avklarad utbildning.

Suorituksen sisältyminen toiseen suoritukseen (jonka id)
Tutkinnon sisältyminen toiseen suoritukseen (jonka id)

I studieprestationen ingående

Opintosuoritus.Sisaltyvyys.sisaltyvaOpintosuoritusAvain
Opintosuoritus.Sisaltyvyys.Opintopiste
  

Opintosuoritukseen sisältyvät toiset opintosuoritukset muodostavat oppijan opintosuoritusten kokonaisuuden. On mahdollista ilmoittaa, millä osuudella (op-määrä) suoritus on sisällytetty toiseen suoritukseen. Sisältyvyys ilmoitetaan vanhemmasta lapseen -suuntaan eli suoritukseen sisältyvät suoritukset eli "has part".

Avlagda prestationer som ingår i en hierarkiskt högre studieprestation,

Suorituksen opintopistelaajuusOpintosuoritus.Laajuus.Opintopiste xOpintosuorituksen pakollisena tietona on sen laajuus opintopisteinä, joten opintosuorituksen tietovarantoon tuonnin edellytys on opintopistetieto tarvittaessa muuntokerrointa käyttäen. Opintopistelaajuus voi olla nolla. Opintopiste on ECTS-kehyksen mukainen opintopiste.

Suorituksen opintoviikkolaajuus

Omfattning i studieveckor

Opintosuoritus.Laajuus.Opintoviikko  Opintoviikkolaajuus on lisätiedon omainen erillinen tieto, joka voi olla suorituksella opintopistelaajuuden lisäksi. Mikäli opintosuoritukselle on kirjattu opintoviikkolaajuus, voidaan sitä näyttää joissain palveluissa opiskelijalle opintosuorituksen virallisena laajuutena.
Suorituspäivämäärä
Tutkinnon suoritusajankohta eli tutkintopäivämäärä
Opintosuoritus.SuoritusPvm x

Suorituspäivämäärä on aina opintosuorituksen alkuperäinen suorituspäivämäärä, esimerkiksi arviointipäivämäärä. Vrt. hyväksilukemisen päivämäärä, joka on eri tieto. Suorituspäivämäärätieto on keskeinen rajaava tieto useissa viranomaistiedonkeruissa

Suorituksen hyväksilukemisen päivämäärä

Tillgodoräknande av studieprestationen

Opintosuoritus.HyvaksilukuPvm  

Suorituksen hyväksilukemisen päivämäärä on tieto siitä, milloin opintosuoritus on hyväksytty tai kirjattu ym. kyseisen korkeakoulun rekisteriin. Suorituspäivämääräksi (ID8) merkitään opintosuorituksen alkuperäinen suorituspäivämäärä. Hyväksilukemisen päivämäärä on hyväksiluvun tekevän korkeakoulun hallinnollisen päätöksen päivämäärä eli hyväksiluvun tuloksena uuden suorituksen rekisteriinsä myöntävän korkeakoulun toimenpide. Hyväksiluetut opintosuoritukset tunnistetaan koulutuksessa tehdyistä normaaleista opintosuorituksista suorituksen hyväksilukemisen päivämäärän (ID9) tai lähde-roolissa olevan organisaation (ID12) perusteella.

Beslut att inkludera annanstans avlagd studieprestation inom examensstudierna vid hemuniversitet

Suorituksen myöntänyt organisaatio
Tutkinnon myöntänyt organisaatio
Opintosuoritus.MyontajaOrganisaatioxOpintosuoritukseen liittyvä pakollinen organisaatiotieto roolissa myöntävä. Opintosuorituksella, opiskeluoikeudella ja lukukausi-ilmoittautumisella on pakko olla organisaatiotieto roolilla myöntävä. Eurooppalaisen standardin “issuer”. Se korkeakoulu, jonka nimissä tieto on eli käytännössä aina se korkeakoulu, jonka rekisteriin kyseinen tieto kuuluu eli korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon tietoja lähettävä korkeakoulu. Organisaatiokoodistona kaikille rooleille on Tilastokeskuksen ylläpitämä oppilaitosrekisteri, joka käsittää kotimaiset oppilaitokset. Suorituksen myöntää aina korkeakoulu oppilaitoksena eikä sen mahdollisia organisaatioyksiköitä voi ilmoittaa myöntäjinä, myös tapauksessa, missä kyseessä on esimerkiksi korkeakouluun kuuluva "avoin yliopisto". Esimerkiksi tieto mahdollisesta "avoimen suorituksesta" erillisenä opintosuorituksen luokittelukoodiston arvona.
Suorituksen järjestävä organisaatioOpintosuoritus.Organisaatio

.Rooli
.Koodi
.Osuus

Organisaatio
Organisaation rooli
 Mahdollinen opintosuoritukseen liittyvä organisaatiotieto roolissa järjestävä. Opiskeluoikeuteen liittyvän opetuksen tai opintosuorituksen alihankkija, kun opiskeluoikeus tai opintosuoritus annetaan myöntävän organisaation nimissä, mutta sen toteuttaa esimerkiksi työväenopisto. Eurooppalaisen standardin ”provider”, mutta ei tarvitse ilmoittaa, jos on sama kuin myöntävä eli ”issuer”. Käytetään, kun kyse ei ole esimerkiksi hyväksiluetusta opintosuorituksesta eli opintosuorituksesta, joka on tallennettu myös toisen korkeakoulun rekisteriin, jolloin käytetään organisaatiotietoa roolissa lähde. Käytetään myös korkeakoulurakenteen uudistuksien myötä edeltäjäkorkeakoulujen merkitsemiseen, jolloin myöntäjän roolissa on aina nykyinen korkeakoulu. Organisaatiokoodistona kaikille rooleille on Tilastokeskuksen ylläpitämä oppilaitosrekisteri, joka käsittää kotimaiset oppilaitokset eli järjestäjänä on aina muu oppilaitos tai korkeakoulu oppilaitoksena eikä korkeakoulun mahdollisia organisaatioyksiköitä voi ilmoittaa missään roolissa.
Suorituksen hyväksilukemisen lähde

Opintosuoritus.Organisaatio
.Rooli
.Koodi

Organisaatio
Organisaation rooli
 Mahdollinen opintosuoritukseen liittyvä organisaatiotieto roolissa lähde. Ei koske alihankintaa järjestävässä roolissa. Hyväksiluetut opintosuoritukset tunnistetaan koulutuksessa tehdyistä normaaleista opintosuorituksista suorituksen hyväksilukemisen päivämäärän (ID9) tai lähde-roolissa olevan organisaation (ID12) perusteella

Suoritusten arviointiasteikko ja -vaihtoehdot

Vitsordsskala

Opintosuoritus.Arvosana."asteikko" (vaihtoehtoja)
tai
Opintosuoritus.Arvosana.Muu.Asteikko

Arvosana-asteikotx

Arvosana-asteikkoja on joitakin yhteisiä (viisiportainen, hyväksytty, toinen kotimainen, näytetyö, tutkielma). Mikäli suorituksen arvosana ja sen asteikko ei ole yhteensopiva minkään em. määriteltyjen asteikkojen kanssa, voi tiedonsiirrossa tuoda tiedot myös muusta asteikosta.

Bedömningsskala

Suorituksen arvosana

Vitsord

Opintosuoritus.Arvosana."asteikko"
tai
Opintosuoritus.Arvosana.Muu.Koodi
Arvosana-asteikotxArvosana-asteikkoja, joista arvosana voidaan antaa, on joitakin yhteisiä (viisiportainen, hyväksytty, toinen kotimainen, näytetyö, tutkielma). Mikäli suorituksen arvosana ja sen asteikko ei ole yhteensopiva minkään em. määriteltyjen asteikkojen kanssa, voi tiedonsiirrossa tuoda tiedon myös muusta asteikosta.

Suorituksen mahdolliset lisätiedot

Tilläggsuppgifter

Opintosuoritus.Lisatieto  Vain julkiset lisätiedot, jotka voidaan esimerkiksi tulostaa esitettäessä opintosuorituksia kuten opintosuoritusotetta.

Suorituksen koulutusalatieto
Tutkinnon koulutusalatieto

Utbildningsområde för studieprestationen

Opintosuoritus
.Koulutusala2002.Koodi
.Koulutusala2002.Osuus
.Opintoala1995.Koodi
.Opintoala1995.Osuus
.OKMOhjausala.Koodi
.OKMOhjausala.Osuus 

=> Koulutusluokitus
 
tai
=> Koulutusala 2002 tai Opintoala 1995 tai OKM:n ohjauksen ala

 Koulutusluokitus tai koulutusala 2002 tai opintoala 2002 tai OKM:n ohjauksen ala. Koulutusluokitus on tutkintoon johtavan koulutuksen yhteismitallisuuden tärkein luokitteleva tekijä korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon käyttöönoton myötä. Tilastokeskus ylläpitää koulutusluokitusta ja korkeakoulujen vastuulla on, Tilastokeskuksen ohjeiden mukaisesti, luokitella koulutusluokituksen koodiarvoilla tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudet ja tutkintolajiset opintosuoritukset. Lähtökohtaisesti tulisi käyttää aina Koulutusluokitus-tietoa, eli koulutuskoodia (tutkintokoodi), eli "se kuusinumeroinen", jonka kautta mm. koulutus-/opinto-/ohjauksen ala-tieto voidaan päätellä. Mikäli kyseessä ei ole tutkinto, täytyy koulutus-/opinto-/ohjauksen ala-tieto ilmoittaa erikseen. Koulutus-/opinto-/ohjauksen ala-tietoja voi olla useita ja suorituksen jakautuminen useaan alaan voidaan ilmoittaa osuus-tiedon avulla.
AMK: Koulutusala 2002
YO: Opintoala 1995
Kaikki: OKM:n ohjauksen ala 

Suoritus opinnäytetyönä

Lärdomsprov

Opintosuoritus.OpinnaytetyoKyllä/Ei 

Opintosuoritus on suoritettu opinnäytetyönä.

En studieprestation som i allmänhet avläggs i slutet av en examensutbildning som en obligatorisk komponent, så som t.ex. kandidatavhandling/ kandidatuppsats eller doktorsavhandling.

Opinnäytetyö on hankkeistettu

Projekterat

Opintosuoritus.HankkeistettuKyllä/Ei 

Opintosuoritus on suoritettu hankkeistettuna.

Externt beställd och finansierat lärdomsprov inom yrkeshögskolor

Suorituksen tuottamat pätevyydet
Tutkinnon tuottamat pätevyydet

behörighet

Opintosuoritus.PatevyysPätevyydet 

Pätevyystiedolla tarkoitetaan sellaista muodollista pätevyyttä, jota korkeakoulun ulkopuolinen viranomainen valvoo tai rekisteröi. Tietovarantoon tuotavasta tiedosta kerätään ensisijaisesti vain Tilastokeskuksen keräämää tietoa opettajan pätevyydestä, joista pätevyyskoodiston avulla kerätään muut kuin korkeakoulututkinnon tuottamat pätevyydet.

Opettajan tutkinnot, kuten luokanopettaja, lastentarhanopettaja, erityisopettaja jne. kerätään opiskeluoikeuden kohteena tai tutkintolajisen opintosuorituksen tuottamana tietona koulutusluokituksen perusteella.

Aineenopettajien opetettavia aineita ei kerätä toistaiseksi.

Muiden pätevyyksien tuomiseen on varauduttu ja korkeakoulut, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä pätevyystietoja keräävät viranomaiset voivat jatkossa sopia tietojen keräämisestä tietovarannon kautta. Tämä tarkoittaisi Valviralle raportoitavia pätevyyksiä.
Käytännössä tutkintojen luokittelu Tilastokeskuksen koulutusluokitukseen eli "6-numeroiseen" kertoo esimerkiksi sote-alan ja ammatillisten lisensiaattien tutkintojen pätevyyksistä

Auktoriserad behörighet att fungera i vissa yrken så som t.ex. läkare, klasslärare

Suoritus harjoittelukoulussaOpintosuoritus.OpetusharjoitteluTyyppi

Opetusharjoittelun tyyppi

 Kyseessä on harjoittelukoulukohtainen eikä korkeakoulukohtainen tieto. Toistaiseksi OKM:n suoratiedonkeruu jatkuu, eikä tietovarannon tietosisältöä hyödynnetä siinä. Tietoarkkitehtuurissa on valmistauduttu siihen, että myös tämä tieto voitaisiin jatkossa kerätä tietovarannon kautta eikä erillisenä OKM:n suorana tiedonkeruuna.

Suoritukseen sisältyvän opinnäytetyön tutkimus ja kehittämistoiminnan laajuus (TKI)

Omfattningen av forsknings- och utvecklingsverksamhet inom lärdomsprovet

Opintosuoritus.TKILaajuus
.Opintopiste
[.Opintoviikko]
  

Opintopisteet, jotka sisältyvät opinnäytetyöhön, joka kuuluu TKI-toimintaan, osuus suorituksen laajuudesta (tiedonkeruukäsikirja).

Omfattning i studiepoäng. Gäller endast yrkeshögskola.

Suorituksen sisältyvän tutkimus ja kehittämistoiminnan osana tehdyn harjoittelun laajuus (TKI)

Omfattningen av forsknings- och utvecklingsverksamhet inom praktikperioden

Opintosuoritus.TKILaajuusHarjoittelu
.Opintopiste
[.Opintoviikko]
  

Opintopisteet, jotka sisältyvät harjoitteluun, joka kuuluu TKI-toimintaan, osuus suorituksen laajuudesta (tiedonkeruukäsikirja).

Omfattning i studiepoäng. Gäller endast yrkeshögskola.

Suoritukseen sisältyvien muiden opintojen tutkimus ja kehittämistoiminnan laajuus (TKI)

Omfattningen av övrig forsknings- och utvecklingsverksamhet

Opintosuoritus.TKILaajuusMuu
.Opintopiste
[.Opintoviikko]
  

TKI-hankkeessa suoritetut opintopisteet, jotka eivät kuulu harjoitteluun tai opinnäytetöihin eli kyse on muun tyyppisen koulutuksen opintosuorituksesta (kuten opintojakso, kokonaisuus, moduuli), osuus suorituksen laajuudesta.

Omfattning i studiepoäng inom en utbildning som inte är praktik eller lärdomsprov. Gäller endast yrkeshögskola.

Suorituksen kieli
Tutkinnon suorituskieli
Opintosuoritus.KieliKielet Tieto voidaan merkitä joko kielikoodiston arvona tai kielikoodiston laajennusarvolla "vieraskielinen"
Suoritus on avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritettuOpintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokitttelu Opintosuoritus tulee merkitä avoimesssa korkeakouluopetuksessa suoritetuksi (ID25), jos sellaisesta on kyse riippumatta opiskelijan opiskeluoikeuksista. Tieto vaikuttaa eri tiedonkeruisiin, myös tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoiden osalta.
Suoritus on tulevan kansainvälisen vaihto-opiskelijan suorittamaOpintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokitttelu  
Suoritus on korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevan suorittamaOpintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokitttelu  
Suoritus on erillisillä opiskeluoikeudella opiskelevan suorittamaOpintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokitttelu  
Suoritus on erillisillä opinto-oikeuksilla opettajankoulutuksen opintoja suorittavan opiskelijanOpintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokitttelu  
Suoritus on maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa opiskelevan suorittamaOpintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokitttelu  

Tutkintonimike

Examensbenämning

Opintosuoritus.Koulutuskoodi=> Koulutusluokitus(pakollinen tutkintolajisille opintosuorituksille)tutkinto=Koulutusluokituksen avain, eli koulutuskoodi ("se kuusinumeroinen"); voidaan ilmoittaa historiatiedoissa sillä tarkkuudella, kuin mahdollista eli esimerkiksi vain kolmenumeroisena.

Tutkinnon taso (esim, alempi, ylempi, jatkotutkinto)

Utbildningsnivå

Opintosuoritus.Koulutuskoodi=> Koulutusluokitus 

Tutkinnon taso -tieto päätellään Koulutusluokituksen kautta. Tietoa ei tarvitse tuoda erikseen.

Enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering

Tutkintoon liittyvä opiskeluoikeus tai opiskeluoikeudet (tunniste)Opintosuoritus.opiskeluoikeusAvain  Opintosuoritukseen liittyvä opiskeluoikeus, pakollinen tutkintolajisille opintosuorituksille. Usein yliopistoissa vain tutkintoonsidotuilla opintosuorituksella on tiedossa opiskeluoikeus, mihin se liittyy. Ammattikorkeakoulussa pääsääntöisesti liittyvä opiskeluoikeus tiedetään muillekin opintosuorituksille oppijan koulutusohjelman perusteella.

Opintosuorituksen laji

Studieprestationens art

Opintosuoritus.LajiOpintosuorituksen lajixOpintosuorituksien luokittelu opintosuorituksiin ja erilaisiin väliaikaisiin opintosuorituksen omaisiin tietoihin, joita jatkossa voidaan välittää eri tarkoituksiin tietovarannon kautta siten, että niitä ei erehdytä käsittelemään opintosuorituksina. Lisäksi opintosuoritusten jako tutkintolajisiin opintosuorituksiin ja muihin, minkä perusteella tietovarannossa ristiintarkistetaan, että tutkintolajiselle opintosuoritukselle pakolliset tiedot on tuotu.

Opiskeluoikeus, Studierätt (opinto-oikeus)

Opiskeluoikeuksista tietovarantoon on tuotava tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeustyypit, erillisen opettajan koulutuksen opiskeluoikeustyypit ja ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin johtavat opiskeluoikeudet. Muun tyyppisiä opiskeluoikeuksia voidaan tuoda.

Den rätt som ger en person en studeranderoll inom en läroinrättning.

Huomautuksia Opiskeluoikeus-luokkaan liittyen: Opinto-oikeus-termi on korvattu Opiskeluoikeus-termillä. Kun muutos on julkaistu korkeakoulujen tietomallissa, muuttuu luokan nimi Opiskeluoikeudeksi.

TietoTiedonsiirtoskeeman tietoKoodistoPakollisuus historiatietoihin liittyenKuvaus ja kommentteja
Opiskeluoikeuteen liittyvä OpiskelijaOpiskeluoikeus.opiskelijaAvain x

Viittaus opiskelijaan (henkilöön), jonka tämä opiskeluoikeus on.

Opiskeluoikeuden yksilöivä id

Studierättens id

Opiskeluoikeus.avain xYksilöivätunniste eli tunniste, jollaista toista ei ole korkeakoulun omassa rekisterissä. Tyypillisesti rekisteritietojärjestelmän antama yksilöivä tunniste, synonyymi esimerkiksi "surrogaatti" tai "avain".

Opiskeluoikeuden tila

Studierättens status

Opiskeluoikeus.Tila
.AlkuPvm
.LoppuPvm
.Koodi
Opiskeluoikeuden tilaxOpiskeluoikeuden tila -tieto, jonka synonyyminä on "status", kertoo mm. onko kyseessä koulutuksen opiskelija tai onko tavoite jo saavutettu vai onko opiskelu keskeytynyt muutoin.

Opiskeluoikeuden tyyppi

Studierättens typ

Opiskeluoikeus.TyyppiOpiskeluoikeuden tyyppixOpiskeluoikeuden tyyppi -tiedolla kategorisoidaan opiskeluoikeudet. Opiskeluoikeuksista tuodaan tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeustyypit, erillisen opettajan koulutuksen opiskeluoikeustyypit ja ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin johtavat opiskeluoikeudet.
Opiskeluoikeus on kansainvälistä vaihtoa

Opiskeluoikeus.Tyyppi
ja/tai
Opiskeluoikeus.Jakso.Luokittelu

Opiskeluoikeuden tyyppi

Opiskeluoikeuden luokittelu

 Opiskeluoikeuden tyyppi -koodistossa on tieto mm. kansainvälisestä liikkuvuudesta, mutta tämän tiedon tarkenteena koodistolla Opiskeluoikeuden luokittelu voidaan ilmoittaa onko kyse tulevasta vai lähtevästä opiskelijasta. Tuleva/lähtevä -tiedon voi yhdistää tietysti myös muihin opiskeluoikeuden tyyppeihin tarpeen mukaan.
Opiskeluoikeuden kohteena oleva tutkintoOpiskeluoikeus.Jakso.Koulutuskoodi=> Koulutusluokitus tutkinto=Koulutusluokituksen avain, eli koulutuskoodi ("se kuusinumeroinen")

Opiskeluoikeuden kohteena olevan koulutuksen id

Id för utbildning

Opiskeluoikeus.Jakso.koulutusmoduulitunniste  

Koulutus (tai koulutusen toteutus) tarkoittaa koulutusohjelmaa, opintojaksoa, kurssia, moduulia, tutkintovaatimusta tai opetuksen toteutusta jne. jonka opiskeluoikeudesta on kyse: "tämän koulutuksen opiskelija / opiskeluoikeus" (viite), esimerkiksi tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden kohteena oleva koulutus voi olla sama asia kuin "hakukohde". Korkeakoulun oma viitetieto on pakollinen ja tiedon perusteella tulisi olla mahdollista löytää juuri sen koulutuksen kuvaus, jota opiskeluoikeuden puitteissa opiskellaan. Tulevaisuudessa on korkeakoulukohtaisen koulutustiedon rinnalla myös valtakunnallinen koulutustieto, joka toimii viitteenä Opetushallituksen toteuttamaan valtakunnalliseen koulutustarjonnan tietovarantoon.
Riittää, että korkeakoulun sisällä opiskelijarekisterissä viitesuhde on kunnossa (esimerkiksi opiskeluoikeuden kohteena oleva "opintojakso"), vaikka korkeakoulu ei tarjoaisikaan verkkopalvelua, josta viitteen perusteella voidaan hakea koulutuksen kuvaus. Yhteinen käsite Oppijan tietomallin kanssa (OPH). Esimerkki käyttötarkoituksesta http://www.orama.fi/virta

Referens för en enskild utbildning vars omfattning kan mätas i studiepoäng; kurs, modul, studiehelhet, examen el. dyl. Gäller utbud, pågående utbildning eller avklarad utbildning.

Opiskeluoikeuden koulutusalatieto

Utbildningsområde

Opiskeluoikeus.Jakso.Koulutuskoodi
tai

Opiskeluoikeus
.Koulutusala2002
.Opintoala1995
.OKMOhjausala

=> Koulutusluokitus
 
tai
=> Koulutusala 2002 tai Opintoala 1995 tai OKM:n ohjauksen ala

 

Koulutusluokitus tai koulutusala 2002 tai opintoala 2002 tai OKM:n ohjauksen ala. Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeuksissa käytetään aina Koulutusluokitus-tietoa, eli koulutuskoodia (tutkintokoodi), eli "se kuusinumeroinen", jonka kautta mm. koulutus-/opinto-/ohjauksen ala-tieto voidaan päätellä. Mikäli kyseessä ei ole tutkintoon johtava opiskeluoikeus (vrt. opiskeluoikeuden tyyppi -tieto), täytyy koulutus-/opinto-/ohjauksen ala-tieto ilmoittaa erikseen.

AMK: Koulutusala 2002
YO: Opintoala 1995
Kaikki: OKM:n ohjauksen ala

Koulutusluokitus on tutkintoon johtavan koulutuksen yhteismitallisuuden tärkein luokitteleva tekijä korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon käyttöönoton myötä. Tilastokeskus ylläpitää koulutusluokitusta ja korkeakoulujen vastuulla on, Tilastokeskuksen ohjeiden mukaisesti, luokitella koulutusluokituksen koodiarvoilla tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudet ja tutkintolajiset opintosuoritukset.

Enligt Koulutusala 2002- och Koulutusala 1995 -klassificeringarna eller Statistikcentralens utbildningsklassificering.

Koulutuksen opetuskieliOpiskeluoikeus.Jakso.KoulutuskieliKielet  
Opiskeluoikeuden alkamisajankohtaOpiskeluoikeus.AlkuPvm x

Päivämäärä siitä milloin opiskeluoikeus on alkanut.

Tässä on aina kyseisen opiskeluoikeuden alkamisajankohta kyseisessä korkeakoulussa. Eli esimerkiksi siirto-opiskelijan kohdalla vastaanottava korkeakoulu merkitsee tähän sen ajankohdan, jolloin opiskeluoikeus vastaanottavassa korkeakoulussa alkaa (= siirtopäivä).

Tarkennuksesi aiempaan käytäntöön ainakin AMK-sektorilla: Sisältää aina opiskeluoikeuden varsinaisen alkamispäivämäärän kyseisessä korkeakoulussa (vrt. siirto-opiskelijan siirtopäivämäärä ID 82).

Opiskeluoikeuden päättymisajankohtaOpiskeluoikeus.LoppuPvm  Päivämäärä siitä milloin opiskeluoikeus päättyy tai on päättynyt. Tieto voi myös puuttua, jos opiskeluoikeus ei ole vielä päättynyt.
Opiskeluoikeuden organisaatioOpiskeluoikeus.MyontajaOrganisaatioxOpiskeluoikeuteen liittyvä pakollinen organisaatiotieto roolissa myöntävä. Opintosuorituksella, opiskeluoikeudella ja lukukausi-ilmoittautumisella on pakko olla organisaatiotieto roolilla myöntävä. Eurooppalaisen standardin “issuer”. Se korkeakoulu, jonka nimissä tieto on eli käytännössä aina se korkeakoulu, jonka rekisteriin kyseinen tieto kuuluu eli korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon tietoja lähettävä korkeakoulu. Organisaatiokoodistona kaikille rooleille on Tilastokeskuksen ylläpitämä oppilaitosrekisteri, joka käsittää kotimaiset oppilaitokset. Opiskeluoikeuden myöntää aina korkeakoulu oppilaitoksena eikä sen mahdollisia organisaatioyksiköitä voi ilmoittaa myöntäjinä.

Opiskeluoikeus on ensisijainen?

Primär studierätt

Opiskeluoikeus.Ensisijaisuus
.AlkuPvm
.LoppuPvm
  

Yksi opiskeluoikeus per henkilö per korkeakoulu voi kerrallaan olla merkitty ensisijaiseksi, tällöin muut opiskeluoikeudet eivät ole ensisijaisia, mutta toissijaista tai muuta vastaava tilaa ei ole. Vrt. koodisto: Opiskeluoikeuden tila. Ensisijaisuuden voimassaoloajan (alkaa-päättyy) perusteella voidaan kulloisellekin ajanhetkelle päätellä ensisijainen opiskeluoikeus. Ensisijaisuustietoa käytetään tiettyihin tilastointitarkoituksiin, siten, että esimerkiksi opintosuoritukset, jotka voisivat liittyä yhtäaikaa useisiin saman opiskelijan opiskeluoikeuksiin samassa korkeakoulussa, tulkitaan kaikki ensisijaiseen opiskeluoikeuteen liittyviksi.

Den studierätt som universitetet beslutat att ange som primär eller som i vissa fall studeranden väljer som primär

Koulutuksen sijaintikuntaOpiskeluoikeus.Jakso.KoulutuskuntaKunnat Koulutuksen sijaintikunta -tiedolla vastataan mm. tiedonkerääjien tarpeeseen "opiskelukunta"-tiedosta, joka toimii synonyyminä ko. tiedolle.
Opiskeluoikeus on lukukausimaksukokeilussaOpiskeluoikeus.Jakso.RahoituslahdeRahoituslähde  
Opiskeluoikeus on maksullisessa tilauskoulutuksessaOpiskeluoikeus.Jakso.RahoituslahdeRahoituslähde  

Opiskeluoikeus on asetuksen mukaisessa maisteriohjelmassa

Magisterprogram

Opiskeluoikeus.AsetusMaisteriOhjelma
Opiskeluoikeus.Jakso.Luokittelu
Kyllä/Ei
Opiskeluoikeuden luokittelu
 

Vanhentunut tieto (ainakin osittain). Säilyykö pelkkä maisteriohjelma?

Magisterprogram som bestämts enligt magisterprogramsförordningen.

Opiskeluoikeus on ESR-rahoitteisessa koulutuksessaOpiskeluoikeus.Jakso.RahoituslahdeRahoituslähde  
Opiskeluoikeus on työvoimapoliittista koulutustaOpiskeluoikeus.Jakso.RahoituslahdeRahoituslähde  

Opiskeluoikeus on myönnetty avoimen opintojen perusteella

Öppna leden

Opiskeluoikeus.Jakso.LuokitteluOpiskeluoikeuden luokittelu  
Vaadittu laajuusOpiskeluoikeus.Laajuus
.Opintopiste
[.Opintoviikko]
  Tutkinnon (tai opintojen) vaadittu laajuus opintopisteinä. Tieto tarvitaan laskettaessa esim. "Suoritettavien opintojen laajuus" eli tutkinnon laajuudesta vähennetty aiemmin suoritettujen hyväksilukujen laajuus. Tietoa käytetään ammattikorkeakouluissa.

Opiskeluoikeusjakson alkamispäivämäärä

Studierättens tidskomponents startdatum

Opiskeluoikeus.Jakso.AlkuPvm  

Opiskeluoikeusjakso kertoo muutoksesta samassa opiskeluoikeudessa. Esimerkiksi opiskeluoikeuden aikana, muodollisesti samassa koulutuksessa, opiskelija tekee ensimmäisen vuoden jälkeen linjavalinnan, jolloin opiskeluoikeuden kohde tai koulutusluokitus muuttuu (tarkentuu). Tällöin opiskeluoikeus pysyy samana, mutta opiskeluoikeuteen sisältyy kaksi jaksoa eli ensimmäinen vuosi yleisemmässä koulutuksessa ja loppuaika valitulla linjalla. Opiskeluoikeusjaksoja muodostetaan, jos opiskeluoikeudessa muuttuu tietoja, useimmiten opiskeluoikeudelle on todennäköisesti vain yksi jakso. Mikäli opiskeluoikeudessa muuttuu sellainen tieto, jota ei ole määritetty opiskeluoikeusjaksolle, on kyse kokonaan uuden opiskeluoikeuden luomisesta.

Opiskeluoikeuden jaksot ovat perättäisiä ja niiden on katettava koko opiskeluoikeuden aika. Kaikki tiedot jotka ovat opiskeluoikeusjaksoon liittyviä sisältävät tiedon myös opiskeluoikeusjakson alkamis- ja päättymispäivämäärästä.

Förändring eller tillval inom studierätt (t.ex. byte av ort eller val av linje)

Opiskeluoikeusjakson päättymispäivämäärä

Studierättens tidskomponents slutdatum

Opiskeluoikeus.Jakso.LoppuPvm  Ks. Opiskeluoikeusjakson alkamispäivämäärä.

Siirto-opiskelijan siirtopäivämäärä tai alkuperäisen opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä

Överflyttningsdatum eller startdatum för ursprunglig studierätt

Opiskeluoikeus.SiirtoOpiskelija.SiirtoPvm  

Siirto-opiskelijaan liittyvän siirron päivämäärä.
Alkuperäisen opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä, jos vastaanottava korkeakoulu (kohde), ja siis tämä päivämäärä on aikaisempi kuin opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä.
Siirtopäivämäärä, jos lähettävä korkeakoulu (lähde), ja siis tämä päivämäärä on myöhempi kuin opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä.

Används för överflyttande studerande både av ursprunglig och mottagande högskola.

Aikuiskoulutus

Vuxenutbildning

Opiskeluoikeus.Jakso.LuokitteluOpiskeluoikeuden luokittelu Kännetecknande för vuxenutbildningen är att utbildningen är ordnad och organiserad speciellt med tanke på vuxna. Vuxenutbildning kan skilja sig från den utbildning som ges inom ramen för skolsystemet ifråga om t.ex. tidtabell och undervisningsmetoder.

Opiskeluoikeuden tavoitteena olevat pätevyydet

(Aiemmin; "Aineyhdistelmässä sivuaineena aineenopettajan pedagogiset opinnot")

Opiskeluoikeus.Jakso.PatevyysPätevyys 

Koskee tutkintolajisia opintosuorituksia ja tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeuksia. Viittaus Pätevyys-koodistoon.

Kohdan nimi päivitetty 1.12.2013, kun aineenopettajan pedagogisten opintojen lisäksi viranomaistiedonkeruu ulotetaan sosionomin tutkinnon sisältämään lastentarhanopettajan pätevyyteen. Määritys ei muutu, koska kohta on tähänkin asti mahdollistanut minkä tahansa pätevyyden tai pätevyyksien ilmoittamisen opiskeluoikeusjakson kohteeksi.

Opiskeluoikeuden järjestävä organisaatioOpiskeluoikeus.Organisaatio
.Rooli
.Koodi
.Osuus
Organisaatio
Organisaation rooli
 

Mahdollinen opiskeluoikeuteen liittyvä organisaatiotieto roolissa järjestävä. Opiskeluoikeuteen liittyvän opetuksen tai opintosuorituksen alihankkija, kun opiskeluoikeus tai opintosuoritus annetaan myöntävän organisaation nimissä, mutta sen toteuttaa esimerkiksi työväenopisto. Eurooppalaisen standardin ”provider”, mutta ei tarvitse ilmoittaa, jos on sama kuin myöntävä eli ”issuer”. Käytetään myös korkeakoulurakenteen uudistuksien myötä edeltäjäkorkeakoulujen merkitsemiseen, jolloin myöntäjän roolissa on aina nykyinen korkeakoulu. Mm. yhteistyönä toteutettuun koulutukseen liittyen, kotioppilaitos, jos esimerkiksi työväenopisto. Organisaatiokoodistona kaikille rooleille on Tilastokeskuksen ylläpitämä oppilaitosrekisteri, joka käsittää kotimaiset oppilaitokset eli järjestäjänä on aina muu oppilaitos tai korkeakoulu oppilaitoksena eikä korkeakoulun mahdollisia organisaatioyksiköitä voi ilmoittaa missään roolissa.

Siirto-opiskelijaan liittyvä lähde tai kohde organisaatio

Opiskeluoikeus.Organisaatio
.Rooli
.Koodi

Organisaatio
Organisaation rooli
 

Organisaatiotietoja tuodaan siirto-opiskelijoihin liittyen lähde- ja kohde-roolilla. Siirron lähettävä korkeakoulu käyttää kohde-roolia (minne opiskelija on siirtynyt) ja siirron vastaanottava korkeakoulu käyttää lähde-roolia (mistä opiskelija on siirtynyt). Molempia ei tarvitse samalta korkeakoululta.

Opiskeluoikeuden liittyvyys

Koppling mellan studierätter

Opiskeluoikeus.Liittyvyys.liittyvaOpiskeluoikeusAvain  

Opiskeluoikeuden liittyvyys, kun kyseessä esimerkiksi on alemman sekä ylemmän korkeakoulututkinnon samaan aikaan saaduista opiskeluoikeuksista. Alempi ja ylempi oikeusparit. Opiskeluoikeus joukot yhdestä yleisemmästä useaan keskenään vaihtoehtoiseen spesifimpään oikeuteen. Ks. opiskeluoikeuden tila optio.

"Kandi-oikeudessa ilmoitetaan maisterioikeudet, joihin kandioikeus "antaa mahdollisuuden"."

Studierätter som bildar en helhet och som beviljats samtidigt åt en och samma person.

Siirto-opiskelijan lähdeopiskeluoikeus (jonka id)Opiskeluoikeus.SiirtoOpiskelija.lahdeOpiskeluoikeusAvain  Siirto-opiskelijoiden opiskeluoikeuksiin liittyen tieto lähdeopiskeluoikeuden yksilöivästä tiedosta.
Siirto-opiskelijan lähdeorganisaatiossa käyttämät läsnä- ja poissaololukukausien määrätOpiskeluoikeus.SiirtoOpiskelija.Lukukausi
.Tila
.Maara
Lukukausi-ilmoittautumisen tila 

Määrät siirto-opiskelijan läsnä- ja poissaololukukausista ennen siirtoa.

Osana kansainvälistä yhteistutkintoaOpiskeluoikeus.Jakso.LuokitteluOpiskeluoikeuden luokittelu   
Osana kansainvälisä kaksoistutkintoaOpiskeluoikeus.Jakso.LuokitteluOpiskeluoikeuden luokittelu   
ErikoistumiskoulutusOpiskeluoikeus.ErikoistumiskoulutusErikoistumiskoulutus 

Erikoistumiskoulutus, tai sen tarkentava tieto, kun opiskeluoikeuden tyyppi on (19=)Erikoitumiskoulutus. Koodiston arvot pitempine selityksineen löytyvät OPH:n palvelukokonaisuudesta: Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo YO

Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo AMK

Ilmoittautuminen, Terminsanmälan (lukukausi-ilmoittautuminen, läsnäoloilmoittautuminen)

Lukukausi-ilmoittautumistiedot tuodaan, mikäli korkeakoulun käytännön mukaan lukukausi-ilmoittautuminen vaaditaan kyseisen opiskeluoikeustyypin opiskelijoilta. 

Studerandes anmälan om sin status under en termin

TietoTiedonsiirtoskeeman tietoKoodistoPakollisuus historiatietoihin liittyenKuvaus ja kommentteja
Ilmoittautumisen kohde
LukukausiIlmoittautuminen.opiskelijaAvain xViittaus lukukausi-ilmoittautumisen tehneeseen opiskelijaan (henkilöön). Koskee kaikkia oppilaitoksia. Pakollinen tieto.
Ilmoittautumisen kohdeLukukausiIlmoittautuminen.opiskeluoikeusAvain  Mahdollinen viittaus lukukausi-ilmoittautumiseen liittyvään opiskeluoikeuteen. Valinnainen tieto. Kaikista lukukausi-ilmoittautumisista on tuotava pakollinen organisaatiotieto roolissa myöntävä.

Ilmoittautumisen tila (Läsnä / poissa / ym. tiedon tila)

Status för terminsanmälan

LukukausiIlmoittautuminen.TilaLukukausiIlmoittautumisen tilax

Lukukausi-ilmoittautumisen tila tarkentaa opiskelijan opiskeluoikeutta. Opiskeluoikeuden on oltava opiskeluoikeuden tilakoodiston koodiarvossa aktiivinen, jotta lukukausi-ilmoittautuminen voi kohdistua siihen. Aktiivisen opiskeluoikeuden koko ajalta tulee löytyä lukukausi-ilmoittautumistieto. Lukukausi-ilmoittautumisen tilaa ei tarvitse ilmoittaa, kun ilmoittautumista ei vielä ole tehty ilmoittautumisaikana.

Den anmälan som gjorts för en viss termin, t.ex. när- eller frånvarande

Ilmoittautumispäivämäärä

Anmälningsdatum


LukukausiIlmoittautuminen.IlmoittautumisPvm x

Päivämäärä jolloin lukukausi-ilmoittautuminen on tehty. Tyypillisesti tällä tiedolla (sekä tila-tiedolla) on ollut vaikutus mm. tilastoihin sekä opiskelijan opiskelun muutoksista tehtyihin ilmoituksiin viranomaisille.

Datum då anmälningen görs

Ilmoittautumisen tuloksen alkamispäivämäärä

LukukausiIlmoittautuminen.AlkuPvm xIlmoittautumisen tuloksen päivämäärä kertoo, mille jaksolle ilmoittautuminen on kohdistunut. Alkamispäivämäärä voi olla 1.8. tai 1.1., mikäli korkeakoulu tallentaa tietoa vain lukukausitasolla. Tietovarntoon voidaan tuoda tieto myös päivän tarkkuudella, jos opiskelijan ilmoittautuminen on muuttunut lukukauden aikana.
Ilmoittautumisen tuloksen päättymispäivämääräLukukausiIlmoittautuminen.LoppuPvm  Ks. Ilmoittautumisen tuloksen alkamispäivämäärä. Päättymispäivämäärä ei ole pakollinen, jos korkeakoulu tallentaa tieto vain lukukausitasolla.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu

Studentkårsmedlem

LukukausiIlmoittautuminen.YlioppilaskuntaJasenKyllä/Ei  

YTHS-maksu

SHVS-avgift (Studenternas hälsovårdsstiftelse)

LukukausiIlmoittautuminen.YTHSMaksuKyllä/Ei YTHS-maksutieto kerätään pakollisena kaikista korkeakouluista, joiden opiskelijoilla YTHS-maksu on käytössä. Maksutieto voidaan päätellä ja tallentaa tietovarantoon ylioppilaskunnan jäsenyyden perusteella, jos korkeakoululla ei ole tietoa varsinaisesta YTHS-maksusta.
Ilmoittautumisen kohdeLukukausiIlmoittautuminen.MyontajaOrganisaatioxPakollinen organisaatiotieto roolissa myöntävä. Kertoo, mihin korkeakouluun lukukausi-ilmoittautuminen kohdistuu, joka on yleisesti tietoja lähettävä korkeakoulu.

Henkilö, Person (opiskelija, studerande)

Henkilö roolissa opiskelija tuodaan aina, jos tietovarantoon tuodaan hänen opintosuorituksensa, opiskeluoikeutensa tai lukukausi-ilmoittautumisensa. Kun henkilöllä on henkilötunnus, ei tarvitse tuoda muita henkilötietoja kuin kirjoihintuloajankohta. 

TietoTiedonsiirtoskeeman tietoKoodistoPakollisuus historiatietoihin liittyenKuvaus ja kommentteja
Henkilön yksilöivä idOpiskelija.avain xYksilöivätunniste eli tunniste, jollaista toista ei ole korkeakoulun omassa rekisterissä. Tyypillisesti rekisteritietojärjestelmän antama yksilöivä tunniste, synonyymi esimerkiksi "surrogaatti" tai "avain". Tämä avain yhdistää opintosuoritukset, opiskeluoikeudet ja lukukausi-ilmoittautumiset henkilöön.
HenkilötunnusOpiskelija.Henkilotunnus  Henkilötunnukset ilmoitetaan kokonaisina vain virallisista suomalaisista henkilöistä. Niin sanottuja väliaikaisia hetuja (9-alkuiset) ei ilmoiteta vaan tällaisissa tapauksissa voi ilmoittaa syntymäajan ja välimerkin (esim "010101A"). Henkilötunnus on ainoa tapa saada henkilön tiedot opiskelijavalintojen ja opintohallinnon käyttöön tietovarannosta, jos opiskelijalla ei ole kansallista oppijanumeroa.
SukunimiOpiskelija.Sukunimi   
EtunimetOpiskelija.Etunimet   
SukupuoliOpiskelija.SukupuoliSukupuoli  
ÄidinkieliOpiskelija.AidinkieliKielet  
KansalaisuusOpiskelija.KansalaisuusValtiot ja maat  
Vakituinen asuinkunta SuomessaOpiskelija.AsuinkuntaKunnat Henkilön vakituinen asuinkunta Suomessa.

Kirjoihintuloajankohta

Inskrivningsdatum

Opiskelija.KirjoihintuloPvm  

Opiskelijan kirjoihintulopäivämäärä korkeakouluun. Yliopistoilla tämä on tyypillisesti ollut se ajanhetki, jolloin opiskelija on saanut ja aloittanut ensimmäisen tutkinnonsuoritusoikeuden ko. yliopistossa. Tieto kerätään erikseen, jotta myös todella vanhojen opiskelijoiden, joilla opiskelu on alkanut esim. ennen sähköisten rekisterien aikaa, kirjoihintulopäivämäärä saadaan paikkansa pitävästi tietoon.

Datum då personen för första gången anmäler sig till en examensutbildning

Kansallinen oppijanumero

Nationellt elev- och studerandenummer

Opiskelija.KansallinenOppijanumero  

Kansallinen oppijanumero yksilöi ja yhdistää saman henkilön tiedot kaikkien korkeakoulujen kesken tietovarannossa. Henkilötunnuksen ohella kansallinen oppijanumero on ainoa tapa saada henkilön tiedot opiskelijavalintojen ja opintohallinnon käyttöön tietovarannosta.

Unikt nationellt identifikationsnummer som följer med från dagis till krematoriet


 

Liikkuvuusjaksotiedot

 Liikkuvuusjaksot tuodaan tietovarantoon joko samassa yhteydessä muiden skeematiedostojen kanssa omana tiedostonaan tai kaikki skeemat yhdistävän Virta-skeeman osana.

 

XML-skeema

 

TietoTiedonsiirtoskeeman tietoKoodistoPakollisuus historiatietoihin liittyenPakollisuus tiedonkeruista johtuenTarkistusSelite

Liikkuvuusjakson avain

avain xxXML-validointiKorkeakoulukohtainen yksilöivä tunniste.
Liikkuvuusjaksoon liittyvä opiskelijaopiskelijaAvain xxXML-validointi. Jos ilmoitettu, eikä löydy, estää lataamisen (virhe).Korkeakoulun myöntämä, liikkuvuusjaksoon liittyvän opiskelijan yksilöivä tunniste. Jos korkeakoululla on samalle henkilölle monia opiskelijatunnuksia, avaimeksi valitaan näistä VIRTA-opiskelija-xml-skeeman avaintieto (henkilön yksilöivä ID). Tällä tiedolla liikkuvuusjakso on yhdistettävissä tietovarannon muuhun tietosisältöön (opiskelijan opiskeluoikeudet, opintosuoritukset, ilmoittautumistiedot).
Liikkuvuusjaksoon liittyvä opiskeluoikeusopiskeluoikeusAvain   Jos ilmoitettu, eikä löydy, estää lataamisen (virhe).Liikkuvuusjaksoon liittyvä opiskeluoikeus, jos sellainen on tunnistettavissa.
Liikkuvuusjaksoon liittyvän koulutuksen idkoulutusmoduulitunniste    Yksilöivä tunniste, jonka perusteella korkeakoulu löytää sen koulutuksen, johon liikkuvuusjakso liittyy. Korkeakoulun itse käyttämä tunniste, jonka perusteella korkeakoulu löytää myös kyseisen koulutuksen kuvauksen (tavoitteena tuoda myös koulutuskuvaukset myöhemmin systemaattisesti saataville esim. vaihdossa suoritettujen opintojen ulkomaille hyväksilukua helpottamaan).
Liikkuvuusjaksoon liittyvän koulutuksen valtakunnallinen idvaltakunnallinenKoulutusmoduulitunniste    Valtakunnallinen yksilöivä tunniste (lähteenä OPH:n palvelukokonaisuus), käytössä laajemmin tulevaisuudessa.
Liikkuvuusjakson myöntäjäMyontaja / OrganisaatioRooliOsuusLaajennettu1Tyyppi

Organisaatiokoodisto

xxXML-validointi

Liikkuvuusjakson myöntänyt suomalainen korkeakoulu. Liikkuvuusjakson myöntää aina korkeakoulu oppilaitoksena eikä sen mahdollisia organisaatioyksiköitä voi ilmoittaa myöntäjinä.

Rooli: Vakioarvona 'myöntävä'. Myöntävä-roolia käytetään ilmaisemaan sitä organisaatiota, jonka omistamasta tiedosta on kyse (eli organisaatio, jonka nimissä tieto on, jonka rekisteriin kyseinen tieto kuuluu ja joka tietoja tietovarantoon lähettää).

Koodi: Tilastokeskuksen Oppilaitosrekisteri, ks. linkki.

Osuus: Ei käytetä tässä yhteydessä.

Liikkuuvuusjakson alkamispäivämääräAlkuPvm xxXML-validointiLiikkuuvuusjakson alkamispäivämäärä. Tietovarantoon tuodaan vain liikkuvuusjakson alku- ja loppupäivämäärät, ei jakson pituutta.
Liikkuvuusjakson päättymispäivämääräLoppuPvm xxXML-validointiLiikkuvuusjakson päättymispäivämäärä. Arvioitu päättymisaika, mikäli liikkuvuusjakso on kesken.
Liikkuvuusjakson liikkuvuusohjelmaLiikkuvuusohjelmaLiikkuvuusohjelmakoodisto  Ilmoitus, jos tieto puuttuu 87 pv:n tai pidemmältä jaksolta (puute*). Ei puutetarkistusta ennen vuotta 2016 alkaneissa jaksoissa.Liikkuvuusjakson liikkuvuusohjelma.
Liikkuvuuden suuntaSuuntaLiikkuvuuden suuntakoodistoxxXML-validointiOnko liikkuvuusjakso saapuvaa vai lähtevää liikkuvuutta.
Liikkuvuuden maaMaaISO 3166-standardi: Tilastokeskuksen ylläpitämä valtiot ja maat -koodistoxxXML-validointiLiikkuvuusjakson lähtevän opiskelijan kohdemaa tai saapuvan opiskelijan opiskeluoikeuden lähtömaa.
Liikkuvuusjakson liikkuvuuden tyyppiTyyppi

Liikkuvuuden tyyppi -koodisto

 xXML-validointi. Ei pakollinen ennen vuotta 2016 alkaneissa jaksoissa.Liikkuvuusjakson liikkuvuuden tyyppi
Liikkuvuusjakson saapuvan opiskelijan koulutusaste suomalaisessa korkeakoulussaOpiskeluoikeusTyyppi

Opiskeluoikeuden tyyppi -koodisto, käytössä tutkintoon johtavan koulutuksen arvot 1-7

  Ilmoitus, jos tieto puuttuu jaksolta, jonka suunta saapuva ja liikkuvuusjakson päättymispäivämäärä on menneisyydessä (puute*). Ei tarkisteta ennen vuotta 2007 alkaneilta jaksoilta.Liikkuvuusjaksolle saapuvan opiskelijan koulutusaste suomalaisessa korkeakoulussa. Lähtevien opiskelijoiden osalta tieto koulutusasteesta saadaan varsinaisesta opiskeluoikeudesta: yliopistoilla ensisijainen opiskeluoikeus liikkuvuusjakson aloitusajankohtana, jos tieto löytyy, muuten yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla viimeisimpänä alkanut, liikkuvuusjakson aloitusajankohtana aktiivinen tutkintoonjohtava opiskeluoikeus.
Liikkuvuuden luokitteluLuokittelu

Liikkuvuuden luokittelu -koodisto

   

Geneerinen luokka tarvittaville lisämääreille.jos tieto puuttuu saapuvalta liikkuvuusjaksolta, se näkyy puutteena latausraportila. Jos historiatietojen osalta ei pystytä erottelemaan kotimaista harjoittelua ulkomaisesta, ei näiden suoritusten tuonnin yhteydesäs käytetä kumpaakaan luokitteluarvoa

 
Selitteitä

Yksilöivä id

Suorituksilla, tutkinnoilla, opiskeluoikeuksilla ja henkilöillä on yksilöivä id, jolla tarkoitetaan koneellisen aukottoman tunnistamisen mahdollisuutta. Tälläaista id-tietoa ei nykyisin ole valtakunnallisella tasolla ja jatkossakin tieto perustunee korkeakoulun antaman yksilöivän tunnisteen ja korkeakoulun tunnisteen yhdistelmään paitsi henkilöiden osalta.

Koulutus (aiemmin koulutusmoduuli)

Koulutus on uusi tietoarkkitehtuurin käsite, joka vastaa eurooppalaisten standardien "learning opportunity" -käsitettä (CEN 2011: MLO-AD, ELM EuroLMAI). Koulutukseen voi sisältyä koulutuksia ja koulutus voi sisältyä koulutuksiin. Koulutuksen tiedot löytyvät korkeakoulujen omista koulutustarjonta- ja opetustarjontatietovarannoista. Koulutus (tai koulutusen toteutus) tarkoittaa koulutusohjelmaa, opintojaksoa, kurssia, moduulia, tutkintovaatimusta tai opetuksen toteutusta jne. jonka opiskeluoikeudesta on kyse "tämän koulutuksen opiskelija / opiskeluoikeus" tai "koulutus, minkä läpäisemisestä opintosuoritus on" (viite), esimerkiksi tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden kohteena oleva koulutus voi olla sama asia kuin "hakukohde". Korkeakoulun oma viitetieto on pakollinen ja tiedon perusteella tulisi olla mahdollista löytää juuri sen koulutuksen kuvaus, jota opiskeluoikeuden puitteissa opiskellaan. Tulevaisuudessa on korkeakoulukohtaisen koulutustiedon rinnalla myös valtakunnallinen koulutustieto, joka toimii viitteenä Opetushallituksen toteuttamaan valtakunnalliseen koulutustarjonnan tietovarantoon. Tässä tietotarkkitehtuurissa koulututuksen tunnisteet ovat varautumista tietojen yhdisteltävyyteen. Kuvaus Oppijan tietomallin osassa koulutuksen rakenne.

Sisältyminen, sisältyy ja sidotut

Tutkintoihin ja suoritusten muodostamiin kokonaisuuksiin sisältyy suorituksia eli toisin päin suoritukset sisältyvät toisiin suorituksiin, mm. tutkintoihin. Tätä kutsutaan hierarkiaksi ja ilmiötä kuvataan suoritusten ominaisuuksilla: opintosuoritukseen sisältyvät opintosuoritukset (opintosuorituksen sisältyvyys). Sisältymistä kuvataan vain yhteen suuntaan, "vanhemman lapsi". Muun muassa Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruussa on kerätty tietoa erilaisista tutkintoon sisältyvistä opintopistemääristä, joiden osalta jatkossa tieto saadaan laskemalla tutkintolajiseen opintosuoritukseen sisältyvien tietyllä tavalla luokiteltujen opintosuoritusten laajuudet yhteen.

Henkilö

Henkilön osalta tiedot saadaan pääasiassa väestötietojärjestelmästä (VTJ) henkilötunnuksen perusteella. Koska korkeakoulutuksessa on paljon myös henkilötunnuksettomia henkilöitä, tarvitaan yksilöivää id -tietoa ja henkilötunnuksettomien osalta viranomaistiedonkeruiden kannalta olennaisia henkilöön liittyviä tietoja korkeakoulun opiskelijarekisteristä. RAKETTI-VIRTA-projektissa huomioidaan valtakunnallinen oppijan yksilöintipalvelu henkilön yksilöivän id:n lähteenä.

Valmisteluhistoriaa

2012

Tietovarannon tietosisältöluonnoksen valmistelu lausuntokierrosta varten keväällä 2012Lausuntokierroksella ollut luonnos tietosisällön rajauksesta ja tietosisällön viimeistely (lausuttavana ja käsitelty 2.10.2012 työpajassa). Lausunnot tietosisällön rajausluonnoksesta. Simulaatio nykyisistä tiedonkeruista tietovarannon tietosisältöluonnoksen mukaisista tiedoista (seitsemän välilehteä.).

2015

Kansainvälinen liikkuvuus VIRTA-opintotietopalveluun.

 

 • No labels

2 Comments

 1. Sähköpostikeskustelua tähän näkyville:

  <KYSYMYS>

  Onko tietoinen valinta käyttää ISO-xxx koodistoja ilmaisemaan henkilön äidinkieltä ja kansalaisuutta, eikä Tilastokeskuksen kieli/ maakoodistoja?

  <PROJEKTIRYHMÄN VASTAUS>

  Kansalaisuus ja ISO-3166:

  http://stat.fi/keruu/ylio/tarkennukset_yoop2011.html

  Äidinkieli ja ISO-639

  http://stat.fi/keruu/amko/tarkennukset_amkop2011.html

  Äidinkieli

  Haluttiin tuon äidinkielen saman tien ISO-koodistoksi, kun kerran ISO-koodistoja jo muutenkin käytetään. Toki mikäli joltakin korkeakoululta puuttuu lähdejärjestelmästään tällainen tieto tai keino tuottaa se VIRTA-tiedonsiirtoon, täytyy asiaan reagoida, mutta jos nyt esim. sattuisi olemaan niin, että kk järjestelmässä äidinkieli on vain 1=suomi/2=ruotsi/9=muu, niin tuon voi helposti muuttaa ISO-koodistoon.

  Äidinkieli kohtaan pitää näköjään joka tapauksessa lisätä arvo ”tuntematon”, mutta tähän koodistot ja niiden arvot --vaiheeseen mennään tarkemmin varmaankin myöhemmin.

  Henkilön yksilöivän id:n ja henkilötunnuksen ohella näitä tietoja haluttaisiin hakea tietovarantoon mieluiten VTJ-järjestelmästä, tässä tiedot on lueteltu siksi, että korkeakouluissa on myös järjestelmään kuulumattomia, henkilötunnuksettomia henkilöitä. 

 2. Tutkinnon yksilöivä id ja tutkintoon liittyvän koulutusmoduulin id erotettu omiksi tiedoikseen kuten suorituksen kohdallakin.