Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tiedonkeruun kuvaus

Tilastokeskuksen liikkuvuusjaksotiedonkeruussa kerätään tilastointivuonna valmistuneiden henkilöiden opiskelujensa aikana tekemät vähintään kolmen kuukauden ja alle kolmen kuukauden mittaiset opiskelu- tai harjoittelujaksot ulkomailla. Liikkuvuusjaksolle ei ole määritelty minimipituutta. Tietovarantoon pyritään kokoamaan mahdollisimman kattavasti myös ennen vuotta 2016 tapahtuneet liikkuvuusjaksot. Historiatietojen tallentaminen on erityisen tärkeää vuonna 2016 ja sen jälkeen valmistuneiden opiskelijoiden osalta, koska ilman niitä tutkinnonsuorittavia koskeva tieto on puutteellinen.

Tilastokeskus toimittaa tiedot Euroopan Unionin tilastoviranomaiselle Eurostatille. Tietotarve on määritelty EU:n koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevan tilastoasetuksen (EY) N:o 452/2008 uudistetussa toimeenpanoasetuksessa (EU) N:o 912/2013. Tutkinnon osana olevien vähintään kolme kuukautta kestäneiden opiskelu- ja harjoittelujaksojen raportoiminen Eurostatille on toimeenpanoasetuksen mukaan pakollista, joten niiden tallentaminen kattavasti tietovarantoon on erityisen tärkeää.

VIRTAsta tehtävien tiedonkeruiden aikataulut kootaan sivulle..

Yhteenveto kerättävistä tiedoista


Tilastokeskus raportoi vuodesta 2016 alkaen EuroSTATille tutkintoon liittyvät liikkuvuusjaksot osana VIRTA-opintotietovarannosta poimittavia Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruita (VIRTA-opintotietovarannon Vuosikello). Tiedonkeruu koskee siis määriteltynä tilastovuonna suoritettuja tutkintoja ja niihin liitettyjä liikkuvuusjaksoja. Korkeakouluilta tämä vaatii historiatietojen tarkistusta liikkuuvuustietojen osalta tiedonlaadun takaamiseksi.

 


Kerättävä tietoTieto VIRTA-opintotietopalvelussa
(tietovarannon koodistot)
Tiedonsiirtoskeeman tieto VIRTA:ssaKommentit
'oppilaitos'
yliopiston tunnus TAI ammattikorkeakoulun numero

Organisaatio
-> Oppilaitoskoodisto (5-numeroinen)

 

OrganisaatioKoodiTyyppi 
vuonna x valmistuneetOpiskeluoikeuden alkamisajankohta
Opiskeluoikeuden päättymisajankohta
Suorituspäivämäärä (tutkinnon suoritusajankohta eli tutkintopäivämäärä)

 

 

Opiskeluoikeus.AlkuPvm
Opiskeluoikeus.LoppuPvm
Opintosuoritus.SuoritusPvm
 
opiskelijan henkilö- tai muu tunnusHenkilötunnus, opiskelija-avain ja opiskeluoikeusavain, opintosuoritusavain, liikkuvuusjaksoavain

Henkilo.Henkilotunnus
Opiskelija.avain
Opiskeluoikeus.avain

Opintosuoritus.avain

Liikkuvuusjakso.avain

 

 
opiskelijan etu- ja sukunimiEtunimet, sukunimi

Henkilo.Etunimet
Henkilo.Sukunimi

 
sukupuoli 

Sukupuoli

Henkilo.Sukupuoli
1,2 ja 9
 
koulutusalaKoulutusluokitus (6-numeroinen)
OKM korkeakoulujen ohjauksen alat
- haetaan molemmat tiedot

Opiskeluoikeus.Jakso.Koulutuskoodi

Opiskeluoikeus.OKMOhjausala
 
koulutusaste (ISCED 5-8)

Opiskeluoikeuden tyyppi (YO ja AMK)

Opiskeluoikeus.Tyyppi
1,2,3,4,6,7

Opiskeluoikeuden tyyppi 5 

(lääkärien erikoistumiskoulutus) ei oteta mukaan
tutkintoTutkintonimikeTutkintonimike.tutkintokoodi
Opintosuorituksen.Suorituspäivämäärä
Opintooikeuden alkamispäivämäärä
Opintooikeuden päättymispäivämäärä
 
liikkuvuusohjelma

Liikkuvuusohjelma

LiikkuvuusohjelmaKoodiTyyppi 
kohdemaaMaaMaatunnusKoodiTyyppiMaan nimi ja koodi
lähtömaadefault: SuomiMaatunnusKoodiTyyppiMaan nimi ja koodi
liikkuvuuden kesto > 3 kk

AlkuPvm, LoppuPvm
 - vähintään 87 päivää kestänyt vaihto

Pvmtyyppi 
liikkuvuuden kesto < 3 kk

AlkuPvm, LoppuPvm

- alle 87 päivää kestänyt vaihto

Pvmtyyppi 
liikkuvuuden suuntaSuuntaLiikkuvuusSuuntaKoodiTyyppi
1
Vain lähtevät opiskelijat
liikkuvuuden tyyppi

Tyyppi

LiikkuvuusTyyppiKoodiTyyppi
1,2
Olisi hyvä saada myös
Koska kaikkia liikkuvuusjaksoja ei ole sidottu tiettyyn opiskeluoikeuteen, on poiminnan ehtona lisäksi se, että  liikkuvuujakson alkamispäivämäärä on myöhemmin kuin opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä ja vastaavasti liikkuvusjakson päättymispäivämäärä on pienempi tai yhtäsuuri kuin opiskeluoikeuden päättymispäivämäärä.

Tiedonkeruun poimintakuvaus

Yliopistotietojen haku Virrasta
USE [eurostat]
GO

/****** Object: View [dbo].[v_EuroSTAT_YO]  Script Date: 9.4.2019 14:28:55 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO


CREATE VIEW [dbo].[v_EuroSTAT_YO]
AS
SELECT DISTINCT
     ORG.Organisaatio_koodi AS oppilaitos_koodi,
     LJ.db AS oppilaitos,
     O.avain AS opiskelijaAvain,
     OO.avain AS opiskeluoikeusAvain,
     LJ.Avain AS liikkuvuusjaksoAvain,
     OS.Avain AS opintosuoritusAvain,
     H.henkilotunnus,
     H.etunimet,
     H.sukunimi,
     S.Nimi as sukupuoli,
      CASE 
     WHEN (OO.KoulutusalaID IS NULL) THEN ('')
     ELSE K.nimi
     END AS koulutusala,
     OT.Nimi as opiskeluoikeuden_tyyppi,
     T.koodi as tutkintokoodi,
     OS.Suorituspaivamaara as tutkinnon_suorituspaivamaara,
     T.nimi AS tutkinto_suoritettu,
     OO.Alkamispaivamaara opiskeluoikeuden_alkamispaivamaara,
     OO.Paattymispaivamaara as opiskeluoikeuden_paattymispaivamaara,
     LJ.Alkamispaivamaara as liikkuvuusjakson_alkamispaivamaara,
     LJ.Paattymispaivamaara as liikkuvuusjakson_paattymispaivamaara,
     (CASE
     WHEN DATEDIFF(dd,LJ.Alkamispaivamaara,LJ.Paattymispaivamaara) >=86 then (cast(coalesce(DATEDIFF(day,lj.Alkamispaivamaara,lj.Paattymispaivamaara),9999) as varchar) +1)
     ELSE '' END) AS liikkuvuuden_kesto_yli_3kk,
      (CASE
     WHEN DATEDIFF(dd,LJ.Alkamispaivamaara,LJ.Paattymispaivamaara) < 86 then (cast(coalesce(DATEDIFF(day,lj.Alkamispaivamaara,lj.Paattymispaivamaara),9999) as varchar) +1)
     ELSE '' END) AS liikkuvuuden_kesto_alle_3kk,
     LO.Nimi as liikkuvuusohjelma,
     LT.Nimi as liikkuvuuden_tyyppi,
     LS.Nimi as liikkuvuuden_suunta,
     'Suomi' as lahtomaa,
     '246' as lahtomaa_koodi,
     M.Nimi as kohdemaa,
     M.Koodi as kohdemaa_koodi,
     CURRENT_TIMESTAMP as latauspaiva

FROM   [virta].[dbo].Liikkuvuusjakso LJ   
    JOIN [virta].[dbo].Opiskelija O ON O.id = LJ.OpiskelijaID
    JOIN [virta].[dbo].Opiskeluoikeus OO ON OO.OpiskelijaID= O.id
    LEFT JOIN [virta].[dbo].Koulutusala as K on OO.KoulutusalaID = K.ID
    JOIN [virta].[dbo].Opiskeluoikeuden_tyyppi OT ON OT.id = OO.Op_oikeuden_tyyppiID
    JOIN [virta].[dbo].Op_oikeuteen_liittyva_tila OOT ON OO.ID = OOT.OpiskeluoikeusID
    JOIN [virta].[dbo].Opiskeluoikeuden_tila OTT ON OTT.id = OOT.Op_oikeuden_tilaID  
        JOIN Yhteiset.Asetukset.Instanssit I ON LJ.db = I.DB
    JOIN Yhteiset.Koodistot.Organisaatio_Oppilaitostyyppi ORG ON ORG.Organisaatio_koodi = I.OrganisaatioKoodi  
    JOIN [virta].[dbo].Henkilo as H on O.HenkiloID = H.ID
    JOIN [virta].[dbo].Sukupuoli as S on H.SukupuoliID = S.ID     
    JOIN [virta].[dbo].Opintosuoritus OS ON OS.OpiskeluoikeusID = OO.ID
    JOIN [virta].[dbo].Opintosuorituksen_laji OL ON OL.id = OS.Opintosuorituksen_lajiID
    JOIN [virta].[dbo].Tutkintonimike T   ON T.id = OS.TutkintonimikeID   
    JOIN [virta].[dbo].Liikkuvuusohjelma as LO on LJ.LiikkuvuusohjelmaID = LO.ID
    JOIN [virta].[dbo].Liikkuvuuden_tyyppi as LT on LJ.Liikkuvuuden_tyyppiID = LT.ID
    JOIN [virta].[dbo].Liikkuvuuden_suunta as LS on LJ.Liikkuvuuden_suuntaID = LS.ID
    JOIN [virta].[dbo].Maa as M on LJ.MaaID = m.ID    
WHERE     OL.koodi = '1' -- Tutkinto
  AND   YEAR(OS.suorituspaivamaara) = 2018  -- Tutkinnon suoritusvuosi 2018
  AND   OT.Koodi IN ( '1','2','3','4','6','7')   -- Opiskeluoikeuden tyyppi amk, alempi kk, ylempi amk, ylempi kk, lisensiaatti, tohtori
  AND   OTT.Koodi = '3'    -- Opiskeluoikeuden tila päättynyt (3) päättynyt tutkintoon kun on tutkintosuoritus (OL.koodi = 1)
  AND   YEAR(OOT.Alkamispaivamaara) >= 2017  -- Opiskeluoikeus päättynyt tutkinnon suorittamiseen, mahd. toinen oikeus jatkuu
   AND   LJ.Alkamispaivamaara BETWEEN OO.Alkamispaivamaara AND OS.Suorituspaivamaara -- Liikkuvuusjakso opiskeluoikeuden alkamisen ja tutkintosuoritus päivän välillä = "Tutkinnon suorittamisen aikana"
  AND   LJ.Alkamispaivamaara < '2019-01-01'    -- Ei tulevaisuudessa "2019" alkavia liikkuvuusjaksoja      
  AND   LJ.Paattymispaivamaara < OOT.Alkamispaivamaara -- Liikkuvuus päättynyt ennen opiskeluoikeutta jossa tutkinto suoritettu
  AND   OO.Alkamispaivamaara <= LJ.Alkamispaivamaara
  AND    ORG.Oppilaitostyyppi_koodi = 42 --YO
  AND   LS.Koodi = '1'
 
Ammattikorkeakoulu tietojen haku Virrasta
USE [eurostat]
GO

/****** Object: View [dbo].[v_EuroSTAT_AMK] Script Date: 9.4.2019 14:27:14 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE VIEW [dbo].[v_EuroSTAT_AMK]
AS
SELECT DISTINCT 
 
 ORG.Organisaatio_koodi AS oppilaitos_koodi,
 LJ.db AS oppilaitos,
 O.avain AS opiskelijaAvain,
 OO.avain AS opiskeluoikeusAvain,
 LJ.Avain AS liikkuvuusjaksoAvain,
 OS.Avain AS opintosuoritusAvain,
 H.henkilotunnus,
 H.etunimet,
 H.sukunimi,
 S.Nimi as sukupuoli,
 CASE 
 WHEN (OO.KoulutusalaID IS NULL) THEN ('')
 ELSE K.nimi
 END AS koulutusala,
 OT.Nimi as opiskeluoikeuden_tyyppi,
 T.koodi as tutkintokoodi,
 OS.Suorituspaivamaara as tutkinnon_suorituspaivamaara,
 T.nimi AS tutkinto_suoritettu,
 OO.Alkamispaivamaara opiskeluoikeuden_alkamispaivamaara,
 OO.Paattymispaivamaara as opiskeluoikeuden_paattymispaivamaara,
 LJ.Alkamispaivamaara as liikkuvuusjakson_alkamispaivamaara,
 LJ.Paattymispaivamaara as liikkuvuusjakson_paattymispaivamaara,

 (CASE
 WHEN DATEDIFF(dd,LJ.Alkamispaivamaara,LJ.Paattymispaivamaara) >=86 then (cast(coalesce(DATEDIFF(day,lj.Alkamispaivamaara,lj.Paattymispaivamaara),9999) as varchar) +1)
 ELSE '' END) AS liikkuvuuden_kesto_yli_3kk,
 (CASE
 WHEN DATEDIFF(dd,LJ.Alkamispaivamaara,LJ.Paattymispaivamaara) < 86 then (cast(coalesce(DATEDIFF(day,lj.Alkamispaivamaara,lj.Paattymispaivamaara),9999) as varchar) +1)
 ELSE '' END) AS liikkuvuuden_kesto_alle_3kk,
 LO.Nimi as liikkuvuusohjelma,
 LT.Nimi as liikkuvuuden_tyyppi,
 LS.Nimi as liikkuvuuden_suunta,
 'Suomi' as lahtomaa,
 '246' as lahtomaa_koodi,
 M.Nimi as kohdemaa,
 M.Koodi as kohdemaa_koodi,
 CURRENT_TIMESTAMP as latauspaiva
FROM [virta].[dbo].[Liikkuvuusjakso] LJ
 
 JOIN [virta].[dbo].Opiskeluoikeus OO ON OO.id= LJ.OpiskeluoikeusID
 JOIN [virta].[dbo].Opiskelija O ON O.id = LJ.OpiskelijaID
 JOIN [virta].[dbo].Opintosuoritus OS ON OS.OpiskeluoikeusID = OO.ID
 
 JOIN [virta].[dbo].Opintosuorituksen_laji OL ON OL.id = OS.Opintosuorituksen_lajiID
 JOIN [virta].[dbo].Opiskeluoikeuden_tyyppi OT ON OT.id = OO.Op_oikeuden_tyyppiID
 JOIN [virta].[dbo].Op_oikeuteen_liittyva_tila OOT ON OO.ID = OOT.OpiskeluoikeusID
 JOIN [virta].[dbo].Opiskeluoikeuden_tila OTT ON OTT.id = OOT.Op_oikeuden_tilaID 
 JOIN Yhteiset.Asetukset.Instanssit I ON OS.db = I.DB
 JOIN Yhteiset.Koodistot.Organisaatio_Oppilaitostyyppi ORG ON ORG.Organisaatio_koodi = I.OrganisaatioKoodi
 
 
 LEFT JOIN [virta].[dbo].Koulutusala as K on OO.KoulutusalaID = K.ID
 JOIN [virta].[dbo].Liikkuvuusohjelma as LO on LJ.LiikkuvuusohjelmaID = lO.ID
 JOIN [virta].[dbo].Henkilo as H on O.HenkiloID = H.ID
 JOIN [virta].[dbo].Sukupuoli as S on H.SukupuoliID = S.ID

 JOIN [virta].[dbo].Liikkuvuuden_tyyppi as LT on LJ.Liikkuvuuden_tyyppiID = LT.ID
 JOIN [virta].[dbo].Liikkuvuuden_suunta as LS on LJ.Liikkuvuuden_suuntaID = LS.ID
 JOIN [virta].[dbo].Maa as M on LJ.MaaID = m.ID

 JOIN [virta].[dbo].Opiskeluoikeusjakso OJ ON OJ.opiskeluoikeusID = OO.id 
 JOIN [virta].[dbo].Tutkintonimike T ON T.id = OJ.TutkintonimikeID
 JOIN [virta].[dbo].Tutkintonimike Tt ON Tt.id = OS.TutkintonimikeID

WHERE 
 OL.koodi = '1' -- Tutkinto
 AND YEAR(OS.suorituspaivamaara) = 2018 -- Tutkinnon suoritusvuosi 2018
 AND OT.Koodi IN ( '1','2','3','4','6','7') -- Opiskeluoikeuden tyyppi amk, alempi kk, ylempi amk, ylempi kk, erikoislääkäri, lisensiaatti, tohtori
 AND OTT.Koodi = '3' -- Opiskeluoikeuden tila päättynyt (3) päättynyt tutkintoon kun on tutkintosuoritus (OL.koodi = 1)
 AND YEAR(OOT.Alkamispaivamaara) >= 2017 -- Opiskeluoikeus päättynyt tutkinnon suorittamiseen, mahd. toinen oikeus jatkuu
 AND LJ.Alkamispaivamaara BETWEEN OO.Alkamispaivamaara AND OS.Suorituspaivamaara -- Liikkuvuusjakso opiskeluoikeuden alkamisen ja tutkintosuoritus päivän välillä = "Tutkinnon suorittamisen aikana"
 AND LJ.Alkamispaivamaara < '2019-01-01' -- Ei tulevaisuudessa "2019" alkavia liikkuvuusjaksoja 
 AND LJ.Paattymispaivamaara < OOT.Alkamispaivamaara -- Liikkuvuus päättynyt ennen opiskeluoikeutta jossa tutkinto suoritettu
 AND ORG.Oppilaitostyyppi_koodi = 41 --AMK
 AND OO.Alkamispaivamaara <= LJ.Alkamispaivamaara
 AND LS.Koodi = '1'

GO

 • No labels