Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ks. http://stat.fi/keruu/ylit/

"Tiedonkeruu koskee kaikkia yliopistoissa vuonna [vuosi] suoritettuja tutkintoja."

Tietojen toimitus

CSC toimittaa vuosittain yliopistojen tutkintotiedonkeruun tiedot Tilastokeskukselle sovitun aikataulun mukaisesti.
Tiedot toimitetaan siirtotiedostona: Tietuekuvaus.Poiminta

Alustus

Dokumentaation tueksi on tuotu SQL-kielisiä kyselyitä, joissa taustalla on temp-tietokantataulu #tktutk johon tiedot kerätään, joka vastaa tietuekuvaukseltaan hyvin lähelle sitä mikä Tilastokeskuksen tiedonkeruissa halutaan, sekä yksirivinen temp-tietokantataulu #param, jossa on tieto nyt käsittelyssä olevasta korkeakoulusta sekä tiedonkeruun kannalta oleellisia muita tietoja kuten tilastointivuosi (VUOSI).

SQL  Expand source

 

Perusjoukon valinta

Haetaan tietovarannosta kaikki tutkinto-lajiset opintosuoritukset, jotka on suoritettu tilastointivuoden aikana.

Liitetään suoritukseen opiskelija (henkilö), josta saadaan perustietoja:

 • Korkeakoulu (kk)
 • Henkilötunnus (ht)
 • Sukupuoli (sp)
 • Sukunimi (snimi)
 • Etunimet (enimi)
 • Kansalaisuus (kansaly) :: nb! vain suomalaiset
 • Äidinkieli (aikieliy)
 • Kirjoilletulo (kirtu) :: tässä päätellään lukukausi kuukauden perusteella: suurempi tai yhtäsuuri kuin elokuu => syyslukukausi, muuten kevätlukukausi
SQL  Expand source

Heti perään lisätään perusjoukkoon erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit siten, että katsotaan muu opintosuoritus -lajisista suorituksista sellaiset joihin liittyy varta vasten oleva pätevyys-koodiston arvo 'ela' tai 'eha', ja suorituspäivä on tilastointivuoden aikana. Yllä mainitun tietojoukon lisäksi päätellään pätevyyskoodin perusteella koulutuskoodi siten, että pätevyys 'ela' => '775101' ja 'eha' => '775201'.

SQL  Expand source

Lisätään joukkoon rivit niistä tapauksista, joissa

 • erikoistumiskoulutus (19) -tyyppinen opiskeluoikeus on 
 • päättynyt tilastointivuoden aikana (opiskeluoikeuden tila päättynyt (3) on alkanut tilastovuonna TAI 1.1. seuraavana vuonna ja opiskeluoikeuden päättymispäivä on tilastointivuonna).
SQL  Expand source

 

Yritetään hakea opiskeluoikeus-tieto vielä erikseen, jos puuttuu:

SQL  Expand source

Tietueet

Yliopisto (kk)

Yliopiston tunnuskoodi on parametri-aputaulun luomisen yhteydessä päätelty arvo (kovakoodattu). Parametri-taulusta tieto saatiin kullekin riville jo ensimmäisissä poiminnoissa.

Henkilötunnus (ht)

Poimitaan suoraan tietovarantoon tuotu opiskelijan henkilötunnus-tieto.

Kirjoihintulo yliopistoon (kirtu)

Poimitaan suoraan tietovarantoon tuotu opiskelijan kirjoilletulopäivämäärä-tieto muodossa VVVVL, jossa VVVV on vuosi ja L on lukukausi (2=syksy jos kuukausi on 8-12, 1=kevät muutoin).

Opiskeluoikeuden alkaminen nykyisessä tutkinnossa (opoik)

Suoritettuun tutkintoon liitetyn opiskeluoikeuden alkamispäivämäärästä muodostettu tieto VVVVL, jossa VVVV on vuosi ja L on lukukausi (2=syksy jos kuukausi on 8-12, 1=kevät muutoin).

SQL  Expand source
Aineenopettajan pedagogiset opinnot (sv)

Päättely aineenopettajan pedagogisista opinnoista tehdään sen perusteella liittyykö valittuun opintosuoritukseen henkilön pätevyys -tieto, joka on joku seuraavista:

 • "il" ja "ik" = Opettaja
 • "im" = Erilliset opettajan pedagogiset opinnot

Jos liittyy asetetaan '001', muuten tyhjä.

Opettaja pätevyyskoodit

 

NB! 2015-01-15: Pätevyydet pitää katsoa koko hierarkiasta!

SQL  Expand source
Opiskelumuoto (om)

Asetuksen mukainen maisteriohjelma -tieto valitaan suoraan opiskeluoikeuden tiedoista. NB! tieto on poistumassa

Opiskelumuodon muun maisteriohjelma -arvon päättely on per opiskeluoikeus:

 • on ylempään korkeakoulututkintoon johtava (ei asetuksen mukainen)
 • ei ole lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatti tai ylempään kk-tutkintoon johtava lääketieteen alan erikoistuminen
 • ei liity alempaan korkeakoulututkintoon johtavaa opiskeluoikeutta
Erikoistumiskoulutus, ei-tutkintokoulutus 999999

Erikoistumiskoulutuksen koulutuskoodi jos on.

 

SQL  Expand source
Tutkinnon suorituspäivämäärä (suorpvm)

Suoritetun tutkinnon suorituspäivämäärä muodossa VVVVKKPP.

Koulutusyksikön sijaintikunta (kkun)

Tieto sellaisenaan tietovarannosta valituksi tulleesta opiskeluoikeudesta tilastointipäivänä voimassaolleesta opiskeluoikeusjaksosta.

SQL  Expand source
Sukupuoli (sp)

Poimitaan suoraan tietovarantoon tuotu opiskelijan sukupuoli-tieto.

Äidinkieli (aikieliy)

Poimitaan suoraan tietovarantoon tuotu opiskelijan äidinkieli-tieto ja päätellään arvoksi 1=suomi, 2=ruotsi ja 3=muu.

Korjataan puuttuvat arvot kategoriaan 3=muu.

SQL  Expand source


Kansalaisuus (kansaly)

Poimitaan suoraan tietovarantoon tuotu opiskelijan kansalaisuus-tieto. Perusjoukon keräämisen yhteydessä lisättiin suomalaiset. Päivitetään erikseen kansalaisuus vielä niille, joilta kansalaisuus puuttuu, mutta on tietovarannossa jokin muu kuin Suomi. Jos monta kansalaisuutta, valikoituu kansalaisuus "satunnaisesti".

Lopuksi korjataan vielä puuttuvat tuntemattomiksi.

SQL  Expand source


Sukunimi (snimi)

Poimitaan suoraan tietovarantoon tuotu opiskelijan sukunimi-tieto.

Etunimet (enimi)

Poimitaan suoraan tietovarantoon tuotu opiskelijan etunimet-tieto.

Lukuvuosiimaksu ja maksullinen tilauskoulutus (lkmmt)

Tieto sellaisenaan tietovarannosta tutkinnon suorituspäivänä voimassaolleesta opiskeluoikeusjaksosta rahoituslähde-tiedosta.

SQL  Expand source
Koulutuskoodi (koulky)

Haetaan tieto suoraan kullakin rivillä tunnetulle opintosuoritukselle (tutkinnolle).

SQL  Expand source

 

Opintopisteet

TODO: Tässä kohdassa olevat päättelyt kannattaa katsoa kriittisesti läpi!

TODO: Opintosuoritusten järjestävä-roolin OSUUS-tietoja ei ole vielä tarkasteltu!

Oma temp-taulu, joka nopeuttaa oleellisesti kyselyitä. Viedään temp-tauluun kaikki lehtitason 'muu opintosuoritus' -lajiset opintosuoritukset, jotka liittyvät opiskelijoihin jotka poimittiin perusjoukkoon. Lehtitason opintosuoritus on suoritus johon ei sisälly muita opintosuorituksia, pl. opintosuorituksen lajien 3 ja 4 suoritukset. Kunkin opintosuorituksen luokitteluista ja järjestävä- sekä lähde-roolisista organisaatioista päätellään opintosuorituksen kategoria tiedonkeruuseen liittyen.

NB! Kaikki opintopisteet lasketaan kokonaislukuna. Tämä siis siten, että opintopisteet lasketaan yhteen, jonka jälkeen saatu summa pyöristetään kokonaisluvuksi.

NB! YO-sektorilla VALINTA: Mikäli yliopistolla on sisältyvyydet käytössä, jokaisen suorituksen (id) yhteydessä etsitään opintosuoritusten sisältyvyyksien kautta ko. opintosuorituksen vanhempana olevia opintosuorituksia. Tätä "vanhempien ja isovanhempien ja isoiso... (jne) listaa" käytetään hyväksi siinä kuuluuko suoritus perusjoukkoon valittuun tutkinto-opintosuoritukseen. Mikäli yliopistolla EI OLE sisältyvyydet käytössä (taulu Op_suor_sisaltyvyys on tyhjä), katsotaan että kullakin opintosuorituksella on tieto samasta opiskeluoikeudesta kuin tutkinto-opintosuorituksella (=sama malli kuin on AMK-sektorilla käytössä).

NB! YO-sektorilla: Jatkotutkinnoille ei lasketa ja merkitä opintopisteitä. Tämä tarkistetaan siten, että mikäli suoritetun tutkinnon koulutuskoodi alkaa merkillä "8" tai merkeillä "775", tulkitaan tutkinto jatkotutkinnoksi, ja opintopisteitä ei merkitä.

 

Seuraavat opintopistetiedot täytetään tässä "yhdessä nipussa":

Omassa yliopistossa suoritetut opintopisteet (pl. avoin yliopisto-opetus) (opoylio)
 • Mikäli suoritusta ei luokitella muihin kategorioihin, tulee suorituksen opintopisteet tähän kategoriaan. Eli tämä on ns. oletuskategoria.
Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opintopisteet (sekä omat että muu yliopisto) (opaylio)
 • Mikäli opintosuorituksen luokittelu sisältää arvon 1="avoimessa", lasketaan opintopisteet tähän kategoriaan. Riippumatta organisaatio-tiedoista!
Muissa yliopistoissa suoritetut opintopisteet (pl. avoin yliopisto) (opmylio)
 • Mikäli suorituksen järjestävä-roolisista (tai hyväksiluetun opintosuorituksen tapauksessa lähde-roolin) organisaatioista löytyy oppilaitostyypiltään 42='Yliopistot' tai 43='Sotilaskorkeakoulut' oleva organisaatio, joka ei ole sama kuin kenen tietoja nyt käsitellään, lasketaan opintopisteet tähän kategoriaan.
 • Kategoriaan "avoimessa suoritettu" ei saa olla asetettu, eli opintosuorituksella ei saa olla opintosuorituksen luokittelua 1="avoimessa".
Ammattikorkeakouluissa suoritetut opintopisteet (opamk)
 • Mikäli suorituksen järjestävä-roolisista (tai hyväksiluetun opintosuorituksen tapauksessa lähde-roolin) organisaatioista löytyy oppilaitostyypiltään 41='Ammattikorkeakoulut' oleva organisaatio, joka ei ole sama kuin kenen tietoja nyt käsitellään, lasketaan opintopisteet tähän kategoriaan.
 • Kategoriaan "avoimessa suoritettu" ei saa olla asetettu, eli opintosuorituksella ei saa olla opintosuorituksen luokittelua 1="avoimessa".
Ulkomailla suoritetut opintopisteet (opulk)
 • Mikäli suorituksen järjestävä-roolisista (tai hyväksiluetun opintosuorituksen tapauksessa lähde-roolin) organisaatioista löytyy organisaatio UK='Ulkomainen korkeakoulu' tai UM='Ulkomainen muu oppilaitos', joka ei ole sama kuin kenen tietoja nyt käsitellään, lasketaan opintopisteet tähän kategoriaan.
 • Kategoriaan "avoimessa suoritettu" ei saa olla asetettu, eli opintosuorituksella ei saa olla opintosuorituksen luokittelua 1="avoimessa".
Muualla suoritetut opintopisteet (opmuu)
 • Mikäli suorituksen järjestävä-roolisista (tai hyväksiluetun opintosuorituksen tapauksessa lähde-roolin) organisaatioista löytyy
  • organisaatio joka ei ole tyypiltään 41='Ammattikorkeakoulu', 42='Yliopisto' tai 43='Sotilaskorkeakoulut', tai
  • organisaatio itsessään on 63='Kansanopistot', 64='Kansalaisopistot', 66='Kesäyliopistot', 99='Muut oppilaitokset', Muu='Pienet oppilaitokset ja koulutuksenjärjestäjät (alle 5 opiskelijaa)' tai XX='Muodollisen koulutuksen ulkopuolella',
   ja
  • organisaatio ei ole sama kuin minkä tahansa korkeakoulun tiedot tietovarannossa (varmuuden vuoksi tarkistus)
   ja 
  • organisaatio itsessään ei ole 41='Ammattikorkeakoulut', 42='Yliopistot', 43='Sotilaskorkeakoulut', UK='Ulkomainen korkeakoulu' tai UM='Ulkomainen muu oppilaitos',
   ja
  • organisaatio ei ole sama kuin kenen tietoja nyt käsitellään
  lasketaan opintopisteet tähän kategoriaan.
 • Kategoriaan "avoimessa suoritettu" ei saa olla asetettu, eli opintosuorituksella ei saa olla opintosuorituksen luokittelua 1="avoimessa".
Opintopisteet yhteensä (opyht)
 • Opintopisteet yhteensä on kaikkien tutkinto-opintosuoritukseen sisältyvien (aputaulussa olevien; lehtitaso) opintosuoritusten laajuuksien summa.
Tutkinnon opintopisteet ()
 • Tämä tieto on uusi (12.1.2015) ja tullut mukaan korvaamaan "opintopisteet yhteensä" -tietoa.
 • Tieto on suoraan tutkinto-opintosuoritukselle (laji=1; eli tiedonkeruun perusjoukon rivin tieto) tallennettu laajuus-tieto.
 • Tästä tiedosta lasketaan "omassa yliopistossa suoritetut opintopisteet".

 

SQL  Expand source
Kansainvälinen tutkinto (kvtutk)

Poimitaan opintosuorituksen luokittelu 9 tai 10 jos löytyy.

SQL  Expand source

Tulos

SQL  Expand source

Tarkistus

Suoritetaan tarkistuksia poimittuihin tietoihin liittyen. Pohjaksi on otettu Tilastokeskuksen aiemmin tekemän tarkistusohjelman kuvaus.

NB! Tarkistuksia tulee jalostaa vielä. Nyt on kuitenkin jotakin pohjaa. Lisäksi tarkistuksia haluttaneen lisää. Dokumentointia ei vielä ole yritettykään tehdä kattavaksi, sillä niin paljon tarkennusta vaativia kohtia on nyt.

SQL  Expand source

 

Muutoshistoria

10.1.2019 ::Kvtutk sarakkeen (Kansainvälinen tutkinto) lisäys :: wiki-versio 36

 • Lisätty kvtutk (Kansainvälinen tutkinto) sarake, johon  katsotaan onko opintosuorituksen luokittelua 9 tai 10 jos on kyseinen koodi laitetaan sarakkeelle, muuten tyhjää.


5.10.2017 ::Tu1 ja tu2 käsittelyyn muutos tarkistuksessa :: wiki-versio 35

 • tu1 ja tu2 käsittelyyn lisätty korkeakoulu päättely, koska samalla opiskelija-avaimella voi olla useita tuloksia eri korkeakouluista.

2.7.2017 :: Erikoislääkäri kirjoilletulo päivämäärä (kirtu-muuttuja). Aineopettaja pätevyys hierarkiasta (SV-muuttuja)  :: wiki-versio 34
 • Erikoislääkärit ('775101','775201','775999') kirjoilletulopvm opiskeluoikeuden alkamispvm jos tyhjä, kirtu-muuttuja.
  Aineopettaja pätevyys suoritushierarkiasta (SV-muuttuja 001), pätevyydet ik, il, im# (opettaja, erill opet pedag opinn).

28.5.2017 :: Erikoiseläinlääkäri opintopisteet :: wiki-versio 33
 • Erikoiseläinlääkäri (775301) opintopisteet koska on tutkintoon johtava koulutus

20.1.2017 :: Ohjausala ja erikoistumikoulutus koodi :: wiki-versio 32
 • Ohjausala sarake (1-2), 999999 koodeille (Erikoistumiskoulutus). Erikoistumiskoulutuksen koulutuskoodi jos on.
22.1.2016 :: Erikoistumikoulutus :: wiki-versio 31
 • Poimitaan koulutuskoodilla 999999 mukaan myös erikoistumiskoulutukset
12.1.2016 :: Erikois[hammas]lääkärit :: wiki-versio 29
 • Poimitaan ei-tutkinto-opintoina olevat erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin suoritukset mukaan perusjoukkoon pätevyystiedon perusteella.
 • Korjattu lisäksi pätevyyskoodeja liittyen SV-muuttujaan (nk. aineope).
 • Lisätty "varmuuden vuoksi" ehtoja pariin kohtaan (mm. koulky-muuttuja), ettei jyrätä yli jo pääteltyä tietoa-
12.10.2015 :: Päivitetty "Aineenopettajan pedagogiset opinnot (sv)" poimintaa :: wiki-versio 22
 • Uudet opettajan pätevyyskoodit "ik","il","im" (entiset "1" ja "904")
28.1.2015 :: Opintopisteitä ei merkitä jatkotutkinnoille :: wiki-versio 21
 • Laitettu opintopisteiden laskentaan tarkistus jatkotutkinnoista. Jos jatkotutkinto, ei lasketa ja merkitä opintopisteitä
27.1.2015 :: Opintosuoritusten valinta opintopistelaskentaan: hierarkia vs. opiskeluoikeus-kytkös :: wiki-versio 20
 • Poistettu TAI-ehto opintosuoritusten valitsemisesta opintopistekertymiä laskettaessa
 • Tehty VALINTA: Mikäli yliopistolla on sisältyvyydet käytössä, tehdään päättely hierarkian kautta, muutoin opiskeluoikeus-kytköksen kautta.
26.1.2015 :: Opintosuoritusten lehtitason määrityksen korjaus :: wiki-versio 19
 • Muutettu vain opintosuoritusten opintopistelaskennassa nk. lehtitaso-tarkastelu olemaan ottamatta huomioon opintosuorituksen lajien 3 ja 4 opintosuorituksia.
15.1.2015 :: Pätevyydet katsotaan koko opintosuoritusten hierarkiasta
12.1.2015 :: Tutkinto-opintosuorituksen opintopisteet :: wiki-versio 18
 • Lisätty uusi sarake "Tutkinnon opintopisteet", jonka sisällöksi tuodaan juuri tutkinto-opintoon (laji=1) tallennettu laajuustieto.
 • Tutkinnon laajuus -tiedosta päätellään sitten "omassa yliopistossa suoritetut opintopisteet" (tutkinnon opintopisteet miinus kategorisoidut opintopisteet.
18-19.12.2014 :: Opintopistekertymiä kehitetty :: wiki-versio 17
 • Opintosuoritusten hierarkia -kyselyä kehitetty. Nyt toteutuksessa ei enää ole kuin periaatteellinen syvyys-/tasorajoitin (20-tasoinen hierarkia sallitaan).
 • Jaottelua kehitetty seuraavasti:
  • Lisätty yliopistokategoriaan myös oppilaitostyyppi 43='Sotilaskorkeakoulut'.
  • Avoimessa korkeakoulussa suoritetut opintopisteet rankataan nyt kaikista muista luokista pois.
  • Korjattu opintopistekertymien jaottelu "muiden yliopistojen" osalta. Poiminnassa ei aiemmin pärjätty sen tiedon kanssa, että yliopisto itse oli järjestävä-roolisena organisaationa.
 • Lisäksi juuri opintosuoritusten käsittelyä on nopeutettu löytämällä tietomassaan sopivia rajoittimia (ei käsitellä kaikkia koko korkeakoulun opintosuorituksia vaan vain niitä jotka liittyvät perusjoukossa poimittuihin).
 • Opiskelumuoto-muuttujan (OM) arvon 2 päättely kopioitu opiskelijatiedonkeruusta.
15.12.2014 :: Parannettu opintopisteiden jakautumisen poimintaa :: wiki-versio 16
 • Tuotu kattavampi aputaulu eri organisaatioiden (oppilaitosten) oppilaitostyypeistä mukaan
 • Tarkasteltu opintopisteiden jakautumisten kategoriointia paremmaksi
 • Huomioitu syvempi hierarkia opintosuorituksilla
8-9.12.2014 :: Korjauksia ja CSV-muoto :: wiki-versio 13
 • Korjattu
  • Opiskeluoikeuden päättely
  • Opintosuoritusten kertymä tutkinto-opinnon hierarkiasta
 • Tulos CSV-muotoiseksi
17.11.2014 :: Automaatin aika :: wiki-versio 7

 

 • No labels

1 Comment

 1. Unknown User (e100333)

  Tiedonkeruun katselmointi 2.12.2014:

  Yleisesti

  • dokumentaatio paremmaksi
  • "positio"-tieto muuttunut
   • NB! positiot poistuu kokonaan CSV-tiedostomuodon myötä

  Perusjoukon valinta

  • kirtu-tiedossa haasteita

  Opiskelumuoto, muu kuin asetuksen mukainen maisteriohjelma

  • Tietoa ei ole tietovarannossa

  Opintopisteiden jaottelu ja päättely vielä kesken, tarkentuu.