Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poimintakuvaus (6.2.2019) nykyisestä tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet poiminta VIRTAsta

Poimintakuvaus

 1. Poimitaan perusjoukkoon  AMK (tyyppi 1), Alempi korkeakoulu (tyyppi 2) ja ylempi korkeakoulututkinnot (tyyppi 4)
  tutkintosuorituksen suoritusvuoden mukaan (tilastovuosi=kalenterivuosi.  Virta opintosuoritus laji 1 (tutkintosuoritus)

 2. Poimitaan tutkintosuoritukseen liitetty opiskeluoikeus, sen alkamispäivämäärä, suoritetun tutkinnon koulutuskoodi (6 numeroinen Tilastokeskuksen koulutuskoodi) ynm tarvittavat tunnistetiedot.

  Tutkinnon suorittaneet perusjoukko

  Tutkinnon suorittaneet perusjoukko
  -- Perusjoukko, tutkinnon suorittaneet  
  CREATE TABLE #Tutkinnon_suorittaneet (  
    opiskelijaid int,
    opiskeluoikeusid int, 
    opintosuoritusid int,  
    tutkintonimikeid int,
    opiskelijaAvain   varchar(100),
    opiskeluoikeusAvain varchar(100),
    opintosuoritusAvain varchar(100),
    tutkintokoodi  varchar(6),
    tutkinnonsuorituspvm date,  
    tavoiteaika_lukukausia smallint,
    tavoiteaika_kuukausia int,
    vaadittu_tutkinnon_laajuus_op int default(0),
    opiskeluoikeustyyppi smallint,
    liittyva_oikeus int null,
  	koulutustyyppi smallint null
  )
  
  -- Opiskeluaika, läsnä, poissaolot
  CREATE TABLE #Opiskeluaika (  
    opiskelijaid int,
    opiskeluoikeusid int, 
    opintosuoritusid int,  
    ooAlkamispvm date,
    tutkinnonsuorituspvm date,    
    lukukaudet int default (0),
    kuukausia int default (0), 
    paivia int default (0),
    vuosia float,
    opiskeluoikeustyyppi smallint,
    lasnaoloLukukaudet int default (0),
    lasnaoloKuukaudet int default (0),
    kaytetty_aika_kk int,  
    poissaoloLukukaudet int default (0),
    poissaoloKuukaudet int default (0),  
    KokonaisAika_kk int,
    opiskeluoikeusAvain varchar(100) 
  )
  
  /* Tavoiteaika, tutkinnon laajuuden mukaan. 60 opintopistettä - tavoitteellinen suorittamisaika 1 vuosi = 12 kuukautta = 2 lukukautta */
  INSERT INTO #Tavoiteaika (vuodet, tavoiteaika_kuukausia, tavoiteaika_lukukausia, vaadittu_op ) VALUES ( 0.5, 6, 1 , 30 )
  INSERT INTO #Tavoiteaika (vuodet, tavoiteaika_kuukausia, tavoiteaika_lukukausia, vaadittu_op ) VALUES ( 1, 12, 2 , 60 ) 
  INSERT INTO #Tavoiteaika (vuodet, tavoiteaika_kuukausia, tavoiteaika_lukukausia, vaadittu_op ) VALUES ( 1.5, 18 , 3 , 90 )
  INSERT INTO #Tavoiteaika (vuodet, tavoiteaika_kuukausia, tavoiteaika_lukukausia, vaadittu_op ) VALUES ( 2 , 24, 4 , 120 )
  INSERT INTO #Tavoiteaika (vuodet, tavoiteaika_kuukausia, tavoiteaika_lukukausia, vaadittu_op ) VALUES ( 2.5, 30, 5 , 150 )
  INSERT INTO #Tavoiteaika (vuodet, tavoiteaika_kuukausia, tavoiteaika_lukukausia, vaadittu_op ) VALUES ( 3 , 36, 6 , 180 )
  INSERT INTO #Tavoiteaika (vuodet, tavoiteaika_kuukausia, tavoiteaika_lukukausia, vaadittu_op ) VALUES ( 3.5, 42, 7 , 210 )
  INSERT INTO #Tavoiteaika (vuodet, tavoiteaika_kuukausia, tavoiteaika_lukukausia, vaadittu_op ) VALUES ( 4 , 48, 8 , 240 )
  INSERT INTO #Tavoiteaika (vuodet, tavoiteaika_kuukausia, tavoiteaika_lukukausia, vaadittu_op ) VALUES ( 4.5, 54, 9 , 270 )
  INSERT INTO #Tavoiteaika (vuodet, tavoiteaika_kuukausia, tavoiteaika_lukukausia, vaadittu_op ) VALUES ( 5 , 60, 10 , 300 )
  INSERT INTO #Tavoiteaika (vuodet, tavoiteaika_kuukausia, tavoiteaika_lukukausia, vaadittu_op ) VALUES ( 5.5, 66, 11 , 330 )
  INSERT INTO #Tavoiteaika (vuodet, tavoiteaika_kuukausia, tavoiteaika_lukukausia, vaadittu_op ) VALUES ( 6 , 72, 12 , 360 ) 
  
  CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Tavoiteaika ON #Tavoiteaika (vaadittu_op) 
   
   
  -- Perusjoukko tutkinnon suorittaneet tilastovuonna, #Tavoiteaika taulusta tutkinnon tavoiteaika
  INSERT INTO #Tutkinnon_suorittaneet( opiskelijaid, opiskeluoikeusid, opintosuoritusid, tutkintonimikeid, opiskelijaAvain, opiskeluoikeusAvain
                    , opintosuoritusAvain, tutkintokoodi, tutkinnonsuorituspvm, tavoiteaika_lukukausia, tavoiteaika_kuukausia, vaadittu_tutkinnon_laajuus_op, opiskeluoikeustyyppi )
  SELECT DISTINCT O.id, OO.id, OS.id, T.id, O.avain, OO.avain, OS.avain, T.Koodi, OS.Suorituspaivamaara, TA.tavoiteaika_lukukausia, TA.tavoiteaika_kuukausia, OO.Laajuus, OTYP.Koodi
  FROM   virta.dbo.Opiskelija O 
       JOIN virta.dbo.Opiskeluoikeus OO ON OO.OpiskelijaID = O.ID   
       JOIN virta.dbo.Opintosuoritus OS ON OS.OpiskeluoikeusID = OO.ID
       JOIN virta.dbo.Opintosuorituksen_laji OL ON OL.id = OS.Opintosuorituksen_lajiID
       JOIN virta.dbo.Tutkintonimike T ON T.id = OS.TutkintonimikeID
       JOIN virta.dbo.Opiskeluoikeuden_tyyppi OTYP ON OTYP.id = OO.Op_oikeuden_tyyppiID
       LEFT JOIN #Tavoiteaika TA ON TA.vaadittu_op = OO.Laajuus
  WHERE   O.db = @mydb
  AND    OO.db = @mydb
  AND    OS.db = @mydb
  AND    OL.Koodi = '1'   -- Tutkinto laji opintosuoritus
  AND    YEAR(OS.Suorituspaivamaara) = @tutkintoSuoritusVuosi
  AND   T.koodi < 800000  -- Ei tohtoreita
  AND OTYP.Koodi NOT IN ('3','5') -- Ei ylempi AMK tutkinto, ei erikoislääkäri
  AND OTYP.Koodi IN ('1','2','4') -- AMK tutkinto, Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto
  
  CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Tutkinnon_suorittaneet_opiskelijaid ON #Tutkinnon_suorittaneet (opiskelijaid) 
      INCLUDE (opiskeluoikeusid,opintosuoritusid); 
  


  Tutkintoon liitetyn Opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä on suoraan korkeakoulun ilmoittama  Opiskeluoikeus.AlkuPvm mukaan.
  Siirto-opiskelijalle alkuperäisen opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä Opiskeluoikeus.Siirtopaivamaara. Katso kohta 8. Siirto-opiskelija

  Opiskeluoikeuden aloituspvm

  Opiskeluoikeuden alkamispäivmäärä
  -- Esim. tässä Opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä, AlkuPvm = 1.8.2013
  
  <Opiskeluoikeus avain="1234"opiskelijaAvain="4567">
   <AlkuPvm>2013-08-01</AlkuPvm>
   <LoppuPvm>2018-05-23</LoppuPvm>
 3. Yliopistot: Tarkistetaan onko kyseiseen opiskeluoikeuteen liittyvyys, opiskeluoikeus tyyppi 4 maisteri (liittyvä tyyppi 2 kandi)

  "Mikäli opiskelijalle on annettu tutkinnon suoritusoikeus samaan aikaan sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon, on tutkinnon tavoiteaika näiden
  opinto-oikeuksien yhteenlaskettu aika ja tutkinnon suorittamisaika lasketaan alemman korkeakoulututkinnon aloittamisajasta."


  Liittyvä oikeus
  Expand source
  -- Alempi-Ylempi Korkeakoulututkinto == Kandi-Maisteri opiskeluoikeuden liittyvyys
  UPDATE T
  SET T.liittyva_oikeus = OL.OpiskeluoikeusID      
  FROM #Tutkinnon_suorittaneet T
      JOIN virta.dbo.Opiskeluoikeuden_liittyvyys OL ON T.opiskeluoikeusid = OL.OpiskeluoikeusID2  
      JOIN virta.dbo.Opiskeluoikeuden_tyyppi OTYP ON OTYP.koodi = T.opiskeluoikeustyyppi
  WHERE T.opiskeluoikeustyyppi = '4'    
  AND OL.db = @mydb 
   
   
  -- Liittyvä opiskeluoikeus kandi-maisteri == alempi-ylempi kk-tutkinto 
  -- Kandi-maisteri jos samanaikaisesti, käsitellään yhdessä 5 vuotta 
  UPDATE T  
  SET T.vaadittu_tutkinnon_laajuus_op = 300 ,
    T.tavoiteaika_lukukausia = 10
  FROM #Tutkinnon_suorittaneet T
      JOIN virta.dbo.Opiskeluoikeus OO ON OO.id = T.opiskeluoikeusid
  WHERE  T.liittyva_oikeus IS NOT NULL 
  AND    T.liittyva_oikeus IN ( SELECT   OS.OpiskeluoikeusID 
                  FROM   virta.dbo.Opintosuoritus OS 
                  WHERE  OS.OpiskeluoikeusID = T.liittyva_oikeus
                  AND    OS.db = @mydb
                  AND   OS.Opintosuorituksen_lajiID = 1
                  AND    OS.Suorituspaivamaara <= T.tutkinnonsuorituspvm
                  )
   


  AMK: Koulutustyyppi 1 = Päivämuotototeutus, 2 = Monimuotototeutus. TK-koodisto ent. 1=Nuorten koulutus, 2=Aikuiskoulutus

  Koulutustyyppi
  -- Koulutustyyppi, AMK 1 = Amk-tutkintoon johtava nuorten koulutus, 2 = Amk-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Tilastokeskuksen koodisto (AMK Opiskelijatiedonkeruu)
  UPDATE T
  SET T.koulutustyyppi = (
              case OTYP.Koodi
              when '1' -- Ammattikorkeakoulututkinto tyyppi
  
  
              then  case
                    when o.Aikuiskoulutus = '1' then '2' -- =Amk-tutkintoon johtava aikuiskoulutus                  
                    else '1'   -- =Amk-tutkintoon johtava nuorten koulutus
                  end  
              
              end
            )
  FROM #Tutkinnon_suorittaneet T
      JOIN virta.dbo.Opiskeluoikeus O on o.ID = T.opiskeluoikeusid  
      JOIN virta.dbo.Opiskeluoikeuden_tyyppi OTYP ON OTYP.koodi = T.opiskeluoikeustyyppi
  WHERE T.opiskeluoikeustyyppi IN (1)
  AND O.db = @mydb  4. Tutkinnon vaadittu laajuus opiskeluoikeuden laajuus tiedosta (vaadittu laajuus opintopisteissä)

  Opiskeluoikeus Laajuus

  Opiskeluoikeuden laajuus
  <Opiskeluoikeus ...>
   <Laajuus>
    <Opintopiste>180</Opintopiste>
   </Laajuus>
  </Opiskeluoikeus>
  Esim opiskeluoikeus
  <Opiskeluoikeus avain="1234" opiskelijaAvain="4567">
   <AlkuPvm>2013-08-01</AlkuPvm>
   <LoppuPvm>2018-05-23</LoppuPvm>
   <Tila>
    <AlkuPvm>2018-05-24</AlkuPvm>
    <Koodi>3</Koodi>
   </Tila>
   <Tila>
    <AlkuPvm>2013-08-01</AlkuPvm>
    <LoppuPvm>2018-05-23</LoppuPvm>
    <Koodi>1</Koodi>
   </Tila>
   <Tyyppi>2</Tyyppi>
   <Myontaja>01901</Myontaja>
   <Jakso koulutusmoduulitunniste="LuK, Matematiikan koulutusohjelma, Matematiikka">
    <AlkuPvm>2013-08-01</AlkuPvm>
    <LoppuPvm>2015-12-31</LoppuPvm>
    <Koulutuskoodi>642101</Koulutuskoodi>
    <Koulutuskunta>091</Koulutuskunta>
   </Jakso>
   <Jakso koulutusmoduulitunniste="LuK, Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma, Tietojenkäsittelytiede">
    <AlkuPvm>2016-01-01</AlkuPvm>
    <LoppuPvm>2018-05-23</LoppuPvm>
    <Koulutuskoodi>642201</Koulutuskoodi>
    <Koulutuskunta>091</Koulutuskunta>
   </Jakso>
   <Ensisijaisuus>
    <AlkuPvm>2013-08-01</AlkuPvm>
    <LoppuPvm>2018-05-23</LoppuPvm>
   </Ensisijaisuus>
   <Koulutusala versio="ohjausala">7</Koulutusala>
   <Liittyvyys liittyvaOpiskeluoikeusAvain="1235" />
   <Laajuus>
    <Opintopiste>180</Opintopiste>
   </Laajuus>
  </Opiskeluoikeus>  Tutkintojen laajuudet poimitaan ensisijaisesti tutkintosuoritukseen liitetyn opiskeluoikeuden vaadittu laajuus tiedoista, jos laajuus tieto opiskeluoikeudesta puuttuu käytetään koulutuskoodin mukaan
  jonkun muun tutkinnon sama koulutuskoodin laajuustietoa.

  Jos vaadittu laajuus tieto edelleen puuttuu tai on 0 op käytössä vakio arvot 180 op, 120 op opiskeluoikeuden tyypin mukaan, ynm. poikkeavat suoraan Tilastokeskuksen koulutuskoodin mukaan.


  Tavoiteaika taulukko tutkinnon vaaditun laajuuden mukaan (1 vuosi = 60 op, 2 lukukautta, 12 kuukautta )

  Tavoite vuodetTavoite_lukukaudetTavoite_kuukaudetVaadittu tutkinnon laajuus (op)
  0,51630
  121260
  1,531890
  2424120
  2,5530150
  3636180
  3,5742210
  4848240
  4,5954270
  51060300
  5,51166330
  61272360  Vaadittu laajuus
  -- Kutsutaan kun kerätään vaadittu laajuus per tutkintokoodi, jos puuttuu eikä aiemmin tiedossa
  --PROCEDURE [dbo].[sp_tutkinto_vaadittu_laajuus] ( @tutkintokoodi varchar(6), @vaadittu_laajuus int )
  --AS
  --IF NOT EXISTS ( SELECT * FROM dbo.tutkinto_vaadittu_laajuus T WHERE T.tutkintokoodi = @tutkintokoodi AND T.vaadittu_laajuus > 0  ) 
  --BEGIN 
   -- IF ( @vaadittu_laajuus > 0)
   -- BEGIN
   --   INSERT INTO dbo.tutkinto_vaadittu_laajuus (tutkintokoodi,vaadittu_laajuus) 
   --   VALUES ( @tutkintokoodi, @vaadittu_laajuus)
   -- END
  --END
   
  --Otetaan talteen vaadittu laajuus per tutkintokoodi, jos puuttuu joltakin opiskeluoikeudelta
  DECLARE @koodi VARCHAR(max) 
  DECLARE c CURSOR FOR
  SELECT tutkintokoodi
  FROM #Tutkinnon_suorittaneet
  DECLARE @laajuus int
  OPEN c
  FETCH NEXT FROM c INTO @koodi
  WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN   
    IF NOT EXISTS (SELECT * FROM dbo.tutkinto_vaadittu_laajuus WHERE tutkintokoodi = @koodi) 
    BEGIN
      SELECT @laajuus = vaadittu_tutkinnon_laajuus_op
      FROM #Tutkinnon_suorittaneet T
      WHERE T.tutkintokoodi = @koodi      
      AND T.vaadittu_tutkinnon_laajuus_op IS NOT NULL
       
      EXEC sp_tutkinto_vaadittu_laajuus @koodi, @laajuus
       
      SET @laajuus = 0
    END
    FETCH NEXT FROM c INTO @koodi
  END
  CLOSE c
  DEALLOCATE c
   
   
  -- Tunnetut ja poikkeavat
  -- Lääketieteen lisensiaatti (360 op)
  UPDATE #Tutkinnon_suorittaneet
  SET vaadittu_tutkinnon_laajuus_op = 360,
    tavoiteaika_lukukausia = 12
  WHERE  tutkintokoodi = '772101'
  -- Hammaslääketieteen lisensiaatti (330 op)
  UPDATE #Tutkinnon_suorittaneet
  SET vaadittu_tutkinnon_laajuus_op = 330,
    tavoiteaika_lukukausia = 11
  WHERE tutkintokoodi = '772201'
  -- Eläinlääketieteen lisensiaatti (360 op)
  UPDATE #Tutkinnon_suorittaneet
  SET vaadittu_tutkinnon_laajuus_op = 360,
    tavoiteaika_lukukausia = 12
  WHERE  tutkintokoodi = '772301'
  -- Psykologian maisteri 733501 (330 op)
  UPDATE #Tutkinnon_suorittaneet
  SET vaadittu_tutkinnon_laajuus_op = 330,
    tavoiteaika_lukukausia = 11
  WHERE tutkintokoodi = '733501'
  -- Musiikin maisteri 723111 (330 op) 
  UPDATE #Tutkinnon_suorittaneet
  SET vaadittu_tutkinnon_laajuus_op = 330,
    tavoiteaika_lukukausia = 11
  WHERE  tutkintokoodi = '723111'
  -- Kuvataiteen maisteri 724101 (330 op)
  UPDATE #Tutkinnon_suorittaneet
  SET vaadittu_tutkinnon_laajuus_op = 330,
      tavoiteaika_lukukausia = 11
  WHERE  tutkintokoodi = '723111'
   
  UPDATE T
  SET T.vaadittu_tutkinnon_laajuus_op = L.vaadittu_laajuus 
  FROM #Tutkinnon_suorittaneet T
      JOIN dbo.tutkinto_vaadittu_laajuus L ON L.tutkintokoodi = T.tutkintokoodi 
  WHERE T.vaadittu_tutkinnon_laajuus_op IS NULL
  AND L.vaadittu_laajuus > 0
   
  UPDATE T
  SET T.tavoiteaika_lukukausia = TA.tavoiteaika_lukukausia    
  FROM #Tutkinnon_suorittaneet T
      JOIN #Tavoiteaika TA ON TA.vaadittu_op = T.vaadittu_tutkinnon_laajuus_op 
  WHERE T.tavoiteaika_lukukausia IS NULL
   
  -- Maisterit
  UPDATE #Tutkinnon_suorittaneet
  SET vaadittu_tutkinnon_laajuus_op = 120,
    tavoiteaika_lukukausia = 4
  WHERE vaadittu_tutkinnon_laajuus_op IS NULL
  AND tutkintokoodi LIKE '7%'
  AND tutkintokoodi NOT IN ('772101','772201','772301','733501','723111','724101')
  AND @kk_tyyppi = '42'
   
  -- Maisterit, muu tai joku muu tuntematon
  UPDATE #Tutkinnon_suorittaneet
  SET vaadittu_tutkinnon_laajuus_op = 120,
    tavoiteaika_lukukausia = 4
  WHERE vaadittu_tutkinnon_laajuus_op = 0
  AND tutkintokoodi LIKE '7%'
  AND tutkintokoodi NOT IN ('772101','772201','772301','733501','723111','724101')
  AND @kk_tyyppi = '42'
   
  -- Kandit samma sak
  UPDATE #Tutkinnon_suorittaneet
  SET vaadittu_tutkinnon_laajuus_op = 180,
      tavoiteaika_lukukausia = 6
  WHERE   vaadittu_tutkinnon_laajuus_op = 0
  AND   tutkintokoodi LIKE '6%'
  AND @kk_tyyppi = '42'
  UPDATE #Tutkinnon_suorittaneet
  SET vaadittu_tutkinnon_laajuus_op = 180,
      tavoiteaika_lukukausia = 6
  WHERE   vaadittu_tutkinnon_laajuus_op IS NULL
  AND   tutkintokoodi LIKE '6%'
  AND @kk_tyyppi = '42'
   
   
  UPDATE T
  SET T.tavoiteaika_lukukausia = TA.tavoiteaika_lukukausia    
  FROM #Tutkinnon_suorittaneet T
      JOIN #Tavoiteaika TA ON TA.vaadittu_op = T.vaadittu_tutkinnon_laajuus_op 
  WHERE T.tavoiteaika_lukukausia IS NULL
  5.Tausta lisätietoja raportille opiskelijasta tutkinnon suorittaneen lisätietoja: ikä suoritushetkellä, sukupuoli. Onko aiempia tutkintoja missä tahansa Suomen korkeakouluissa, tietoa käytetään aiemman samantasoisen tutkinnon tarkistuksessa


  Ikä
  -- Opiskelijan perustiedot
  INSERT
   INTO #HenkiloTiedot ( henkiloid, opiskelijaid, henkilotunnus, 
  sukupuoli, tutkinnonsuorituspvm, tutkintokoodi, opiskelijaAvain, db, 
  tutkinnontaso )
  SELECT
   DISTINCT H.id, O.id, H.henkilotunnus, S.koodi, T.tutkinnonsuorituspvm, 
  T.tutkintokoodi, O.avain, O.db, T.opiskeluoikeustyyppi
  FROM virta.dbo.henkilo H
      JOIN virta.dbo.opiskelija O ON O.henkiloid = H.id
      JOIN virta.dbo.Sukupuoli S ON S.id = H.SukupuoliID
      JOIN #Tutkinnon_suorittaneet T ON T.opiskelijaid = O.id
  WHERE   O.db = @mydb
  AND   H.db = @mydb
   
  CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_HenkiloTiedot_opiskelijaid ON #HenkiloTiedot (id)
    INCLUDE (opiskelijaid,tutkinnonsuorituspvm);
   
  -- ikä tutkinnon suoritushetkellä hetun, syntymäajan avulla
  DECLARE @henkilotunnus varchar(12)
  DECLARE @oAvain varchar(200)
  DECLARE @ika tinyint 
  DECLARE @a_pvm date
  DECLARE @b_pvm date
  DECLARE @counter int
  DECLARE @maxi int
  DECLARE @tutkintotaso smallint
  SELECT @counter = min(id) FROM #HenkiloTiedot
  SELECT @maxi  = max(id) FROM #HenkiloTiedot
  WHILE @counter <= @maxi
  BEGIN
    SELECT @henkilotunnus = henkilotunnus FROM #HenkiloTiedot WHERE id = @counter  
    SELECT @b_pvm = tutkinnonsuorituspvm FROM #HenkiloTiedot WHERE id = @counter
       
    SELECT @a_pvm = CONVERT( date, 
                case when substring(@henkilotunnus, 7,1) = 'A' THEN substring(@henkilotunnus,1,2)+'.'+substring(@henkilotunnus,3,2)+'.20'+substring(@henkilotunnus, 5,2) 
                  when substring(@henkilotunnus, 7,1) = '-' THEN substring(@henkilotunnus,1,2)+'.'+substring(@henkilotunnus,3,2)+'.19'+substring(@henkilotunnus, 5,2) 
                end , 104) 
    SELECT @ika = dbo.Laske_ika ( @a_pvm, @b_pvm )
    -- Ikä tutkinnon suoritushetkellä 
    UPDATE #HenkiloTiedot
    SET ika = @ika
    WHERE id = @counter
     
    SET @counter = @counter + 1  
  END
  -- "Ei ikää" - tuntematon = -1
  UPDATE #HenkiloTiedot
  SET ika = -1
  WHERE ika IS NULL
   
   
   
   
  -- Tällä kerätään kaikki ja myöhemmin tarkistetaan tämän avulla onko opiskelija suorittanut aiemmin samantasoisen tutkinnon
  DECLARE @vuosi int
  SET @vuosi = 2000
   
  WHILE @vuosi <= YEAR(getdate())
  BEGIN
   
      INSERT
   INTO virtavie.dbo.Tavoiteajassa_aiemmin_tutkinnon_suorittaneet ( 
  Henkilotunnus, tutkintokoodi, tutkinnonsuorituspvm, opiskelijaAvain, db,
   tutkinnontaso )   
         
      SELECT DISTINCT H.Henkilotunnus, T.Koodi, OS.Suorituspaivamaara, O.avain, O.DB, KL.koulutusastetaso1_koodi
   
      FROM virta.dbo.henkilo H
          JOIN virta.dbo.Opiskelija O ON O.HenkiloID = H.id
          JOIN virta.dbo.Opiskeluoikeus OO ON OO.OpiskelijaID = O.ID   
          JOIN virta.dbo.Opintosuoritus OS ON OS.OpiskeluoikeusID = OO.ID
          JOIN virta.dbo.Opintosuorituksen_laji OL ON OL.id = OS.Opintosuorituksen_lajiID
          JOIN virta.dbo.Tutkintonimike T ON T.id = OS.TutkintonimikeID
           
           
          -- 2019-05-03 Tutkinnon koulutusaste koulutusluokittelusta koulutuskoodin avulla
          JOIN dw.d_koulutusluokitus KL ON KL.koulutusluokitus_koodi = T.Koodi
           
          
   
   
      WHERE OL.Koodi = '1'
      AND KL.koulutusastetaso1_koodi > 0  -- Ei tuntemattomia
      AND YEAR(OS.Suorituspaivamaara) = @vuosi
       
   
      SET @vuosi = @vuosi + 1  
  END
   

  6.Tarkistetaan onko aiempi saman tason (tutkinnon koulutusaste Tilastokeskuksen 6-numeroisen koulutuskoodin avulla) Suomessa suoritettu tutkinto ( rajaus vuoden > 2000 jälkeen suoritettu korkeakoulu tutkinto)

  Aiempi tutkinto
  -- Onko opiskelijalla olemassa aiempi saman tason tutkinto jostain korkeakoulusta?
  SELECT @counter = min(id) FROM #HenkiloTiedot
  SELECT @maxi = max(id) FROM #HenkiloTiedot
  DECLARE @tk varchar(6)
  WHILE @counter <= @maxi
  BEGIN
    SELECT @henkilotunnus = henkilotunnus FROM #HenkiloTiedot WHERE id = @counter  
     
    SELECT @oAvain = opiskelijaAvain FROM #HenkiloTiedot WHERE id = @counter
     
    SELECT @b_pvm = tutkinnonsuorituspvm FROM #HenkiloTiedot WHERE id = @counter
     
    SELECT @tk = tutkintokoodi FROM #HenkiloTiedot WHERE id = @counter
     
    SELECT @tutkintotaso = tutkinnontaso FROM #HenkiloTiedot WHERE id = @counter  
      IF EXISTS   (  SELECT * 
            FROM   Tavoiteajassa_aiemmin_tutkinnon_suorittaneet H             
            WHERE   H.henkilotunnus = @henkilotunnus 
            AND   LEN(H.henkilotunnus)> 7  
            AND     H.tutkinnonsuorituspvm < @b_pvm   -- Aiempi
            AND   H.tutkintokoodi <> @tk
            AND    H.tutkinnontaso = @tutkintotaso  -- Onko saman tason aiempi tutkinto?          
          )    
    BEGIN
        UPDATE #HenkiloTiedot
        SET on_aiempi_tutkinto = 1
        WHERE id = @counter      
    END
     
    -- Jos ei ole hetua, samasta korkeakoulusta opiskelijaavaimen avulla
    IF EXISTS   (  SELECT * 
            FROM   Tavoiteajassa_aiemmin_tutkinnon_suorittaneet H             
            WHERE   H.henkilotunnus = @henkilotunnus 
            AND   LEN(H.henkilotunnus)<= 7  
            AND   H.opiskelijaAvain = @oAvain
            AND   H.db = @mydb          
            AND     H.tutkinnonsuorituspvm < @b_pvm   -- Aiempi
            AND   H.tutkintokoodi <> @tk    
            AND    H.tutkinnontaso = @tutkintotaso  -- Onko saman tason aiempi tutkinto?        
          )      
    BEGIN
        UPDATE #HenkiloTiedot
        SET on_aiempi_tutkinto = 1    -- Kyllä on (1)!
        WHERE id = @counter      
    END
     
    SET @counter = @counter + 1  
  END


  7.Lasketaan tutkintoon käytetty aika, läsnäolon mukaan.

  Opiskeluaika = Opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä ja tutkinnon suorituspäivämäärä, lukukausissa ja kuukausissa, pois laskettu mahdollinen poissaolo käytetystä ajasta.

  Käytetty aika kuukaudet = Opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä - tutkinnon suorituspäivämäärä  kuukausissa
  (jos opiskeluoikeudessa ei poissaoloja, käytetty aika on tämä)

  Käytetty aika kuukaudet = käytetty aika kuukaudet -  poissaolo kuukaudet
  (jos opiskeluoikeudessa  poissaoloja poistetaan poissaolot)

  Käytetyt lukukaudet =  läsnaolo lukukaudet   (ilmoittautumisten läsnälukukausia yhteensä  opiskeluoikeuden alkamispäivämäärän ja tutkinnon suorituspäivämäärän välillä)

  Läsnäolo
  IF ( @kk_tyyppi = 41 OR @onOOLukukausi = 1 ) 
  BEGIN  
   
    -- Nopeampi näin kuin suoraan Virta tauluun joini  
    INSERT INTO #LasnaolotAMK ( opiskelijaid, opiskeluoikeusid, Alkamispaivamaara, Paattymispaivamaara, db, opiskelijaAvain, opiskeluoikeusAvain, Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID  ) 
    SELECT DISTINCT L.OpiskelijaID, L.opiskeluoikeusid, L.Alkamispaivamaara, L.Paattymispaivamaara, L.db, O.avain AS OpiskelijaAvain , OO.avain AS opiskeluoikeusAvain, L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
    FROM   virta.dbo.Lukukausi_ilmoittautuminen L
        JOIN virta.dbo.Opiskelija O ON O.id = L.OpiskelijaID
        JOIN virta.dbo.Opiskeluoikeus OO ON OO.id = L.opiskeluoikeusid  
        -- Ei tutkinnon jälkeisiä
        JOIN #Tutkinnon_suorittaneet T ON   T.opiskeluoikeusid = L.opiskeluoikeusid
        -- Ei opiskeluoikeuden edeltäviä
        JOIN #Opiskeluaika OA ON OA.opiskeluoikeusid = L.opiskeluoikeusid
    WHERE L.db = @mydb
    AND O.db = @mydb
    AND OO.db = @mydb
    --  Ei tutkinnon jälkeisiä ilmoittautumisia
    AND L.Alkamispaivamaara < T.tutkinnonsuorituspvm
    -- 
    AND L.Paattymispaivamaara > OA.ooAlkamispvm
    AND OO.id IN (SELECT T.opiskeluoikeusid FROM #Tutkinnon_suorittaneet T WHERE T.opiskeluoikeusid = L.opiskeluoikeusid)         
       
   
    CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_LasnaolotAMK_opiskelijaid ON #LasnaolotAMK (opiskeluoikeusid) INCLUDE (opiskelijaid);
   
     
    -- Lasnaolo Kuukaudet, ei siirto-opiskelija, ei poissaoloja
    UPDATE O
    SET O.lasnaoloKuukaudet =  
                  (  SELECT sum(DATEDIFF(mm, L2.Alkamispaivamaara, L2.Paattymispaivamaara) +1)
                    FROM #LasnaolotAMK L2 
                    INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                    WHERE LT2.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä -- 
                    AND L2.db = @mydb
                    AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid AND O.opiskeluoikeusid = L2.OpiskeluoikeusID
                  )
                   
    FROM #Opiskeluaika O       
        INNER JOIN #LasnaolotAMK L ON L.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
        INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
    WHERE   LT.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä -- 2019-05-05
    AND    L.db = @mydb
    AND   O.opiskeluoikeusid NOT IN (SELECT PS.opiskeluoikeusid FROM #PoissaEiSiirto PS)  -- Ei poissaoloja
    AND   O.opiskeluoikeusid NOT IN (SELECT S.opiskeluoikeusid FROM #SiirtoOpiskelija S) -- Ei siirto-opiskelija
   
    -- Läsnäolo Lukukaudet, ei siirto-opiskelija, ei poissaoloja
    UPDATE O
    SET O.lasnaoloLukukaudet = 
                  (  SELECT count(*) 
                    FROM #LasnaolotAMK L2 
                    INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                    WHERE LT2.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä -- 
                    AND L2.db = @mydb
                    AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid AND O.opiskeluoikeusid = L2.OpiskeluoikeusID
                  )
                     
    FROM #Opiskeluaika O      
        INNER JOIN #LasnaolotAMK L ON L.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
        INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
    WHERE LT.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä --  
    AND L.db = @mydb
    AND O.opiskeluoikeusid NOT IN (SELECT PS.opiskeluoikeusid FROM #PoissaEiSiirto PS)  -- Ei poissaoloja
    AND O.opiskeluoikeusid NOT IN (SELECT S.opiskeluoikeusid FROM #SiirtoOpiskelija S) -- Ei siirto-opiskelija
     
    -- Poissaolo Kuukaudet, ei siirto-opiskelija, on poissaoloja
    UPDATE O
    SET O.poissaoloKuukaudet =  
                  (  SELECT sum(DATEDIFF(mm, L2.Alkamispaivamaara, L2.Paattymispaivamaara) +1)
                    FROM #LasnaolotAMK L2 
                    INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                    WHERE LT2.Koodi IN ('2', '3') -- Poissa
                    AND L2.db = @mydb
                    AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid AND O.opiskeluoikeusid = L2.OpiskeluoikeusID
                  )
                   
                   
    FROM #Opiskeluaika O
        INNER JOIN #PoissaEiSiirto P ON P.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND P.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid 
        INNER JOIN #LasnaolotAMK L ON L.opiskeluoikeusid = P.opiskeluoikeusid
        INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
    WHERE LT.Koodi IN ('2', '3') -- Poissa
    AND L.db = @mydb
     
       
    -- Poissaolo Lukukaudet, ei siirto-opiskelija, On poissaoloja
    UPDATE O
    SET O.poissaoloLukukaudet =  
                  (  SELECT count(*) 
                    FROM #LasnaolotAMK L2 
                    INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                    WHERE LT2.Koodi IN ('2', '3') -- Poissa
                    AND L2.db = @mydb
                    AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid AND O.opiskeluoikeusid = L2.OpiskeluoikeusID
                  )   
                     
    FROM #Opiskeluaika O
        INNER JOIN #PoissaEiSiirto P ON P.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND P.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid 
        INNER JOIN #LasnaolotAMK L ON L.opiskeluoikeusid = P.opiskeluoikeusid
        INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
    WHERE LT.Koodi IN ('2', '3') -- Poissa
    AND L.db = @mydb
   
    -- Lasnaolo Kuukaudet, ei siirto-opiskelija, On poissaoloja
    UPDATE O
    SET O.lasnaoloKuukaudet =  
                  (  SELECT sum(DATEDIFF(mm, L2.Alkamispaivamaara, L2.Paattymispaivamaara) +1)
                    FROM #LasnaolotAMK L2 
                    INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                    WHERE LT2.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä --  
                    AND L2.db = @mydb
                    AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid AND O.opiskeluoikeusid = L2.OpiskeluoikeusID                
                  )   
                   
    FROM #Opiskeluaika O       
        INNER JOIN #LasnaolotAMK L ON L.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
        INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
        INNER JOIN #PoissaEiSiirto P ON P.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND P.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid 
    WHERE LT.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä --    
    AND O.opiskeluoikeusid NOT IN (SELECT S.opiskeluoikeusid FROM #SiirtoOpiskelija S) -- Ei siirto-opiskelija
    AND L.db = @mydb
     
     
    -- Läsnäolo Lukukaudet, On poissaoloja, ei siirto-opiskelija, On poissaoloja
    UPDATE O
    SET O.lasnaoloLukukaudet =  
                  (  SELECT count(*) 
                    FROM #LasnaolotAMK L2 
                    INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                    WHERE LT2.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä -- 
                    AND L2.db = @mydb
                    AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid AND O.opiskeluoikeusid = L2.OpiskeluoikeusID
                  )   
                   
    FROM #Opiskeluaika O      
        INNER JOIN #LasnaolotAMK L ON L.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
        INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
        INNER JOIN #PoissaEiSiirto P ON P.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND P.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
    WHERE LT.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä --    
    AND O.opiskeluoikeusid NOT IN (SELECT S.opiskeluoikeusid FROM #SiirtoOpiskelija S) -- Ei siirto-opiskelija
    AND L.db = @mydb
     
     
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    --- #SiirtoOpiskelijan Läsnäolot 
     
    INSERT INTO #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot (opiskelijaid, opiskeluoikeusid, opintosuoritusid ) 
    SELECT  S.opiskelijaid, S.opiskeluoikeusid, S.opintosuoritusid
    FROM   #SiirtoOpiskelija S
    WHERE   S.opiskeluoikeusid IN (  SELECT OPL.OpiskeluoikeusID 
                      FROM virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OPL 
                      JOIN #LasnaolotAMK L ON L.OpiskeluoikeusID = S.opiskeluoikeusid
                      JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.ID = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID    
                      WHERE OPL.OpiskeluoikeusID = S.opiskeluoikeusid
                      AND   L.db = @mydb
                      AND   OPL.db = @mydb 
                      AND    LT.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä --  -- Läsnäoloja entisessä  
                  )
   
    CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_SiirtoopiskelijaLasna_opiskelijaid ON #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot (opiskeluoikeusid)     
     
   
    -- #SiirtoOpiskelijan läsnäolot  ENNEN SIIRTOA
    UPDATE MY
    SET MY.lasnaolo_lukukaudet = COALESCE(  
                          (  SELECT OL.Maara 
                            FROM virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OL                               
                                JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = OL.Lukukausi_ilm_tilaID 
                            WHERE OL.OpiskeluoikeusID = MY.opiskeluoikeusid
                            AND   OL.db = @mydb
                            AND   LT.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä --  
                          ) 
                      , 0 ) 
           
    FROM #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot MY
    WHERE   MY.opiskeluoikeusid IN (SELECT OPL.OpiskeluoikeusID FROM virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OPL WHERE    OPL.db = @mydb AND OPL.OpiskeluoikeusID = MY.opiskeluoikeusid)      
       
     
    -- #SiirtoOpiskelijan Läsnäolo Lukukaudet SIIRRON JÄLKEEN
    UPDATE O
    SET O.lasnaoloLukukaudet = COALESCE(
                    (  SELECT count(*) 
                    FROM #LasnaolotAMK L2 
                    INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                    WHERE LT2.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä -- 
                    AND L2.db = @mydb
                    AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid AND O.opiskeluoikeusid = L2.OpiskeluoikeusID
                      )   
                  , 0 )     
    FROM #Opiskeluaika O      
        INNER JOIN #LasnaolotAMK L ON L.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
        INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
    WHERE  O.opiskeluoikeusid IN (SELECT S.opiskeluoikeusid FROM #SiirtoOpiskelija S) 
    AND LT.Koodi IN ('1') -- Läsnä
    AND L.db = @mydb  
     
    -- Vanhat + uudet läsnäolot Lukukaudet
    UPDATE O
    SET O.lasnaoloLukukaudet = O.lasnaoloLukukaudet + SP.lasnaolo_lukukaudet
      , O.lukukaudet = O.lasnaoloLukukaudet + SP.lasnaolo_lukukaudet
    FROM #Opiskeluaika O
        JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot SP ON SP.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
     
    UPDATE O
    SET O.lasnaoloKuukaudet = COALESCE(
                  ( CASE WHEN O.lasnaoloLukukaudet%2 = 0 THEN O.lasnaoloLukukaudet*6 --Kokonainen lukuvuosi
                     WHEN O.lasnaoloLukukaudet = 1 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) >= 8 THEN 5  -- Syyskausi
                     WHEN O.lasnaoloLukukaudet = 1 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) <= 7 THEN 7 -- Kevätkausi
                      
                     WHEN O.lasnaoloLukukaudet%3 = 0 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) >= 8 THEN (O.lasnaoloLukukaudet*6 + 5) -- Syyskausi
                     WHEN O.lasnaoloLukukaudet%3 = 0 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) <= 7 THEN (O.lasnaoloLukukaudet*6 + 7) -- Kevätkausi  
   
                   END
                  )
                  , 0 ) 
    FROM #Opiskeluaika O
        JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot SP ON SP.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
     
   
    -- #SiirtoOpiskelijan  POISSAOLOT 
    INSERT INTO #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot (opiskelijaid, opiskeluoikeusid, opintosuoritusid ) 
    SELECT  S.opiskelijaid, S.opiskeluoikeusid, S.opintosuoritusid
    FROM   #SiirtoOpiskelija S
    WHERE   S.opiskeluoikeusid IN (SELECT OPL.OpiskeluoikeusID 
                  FROM virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OPL 
                      JOIN #LasnaolotAMK L ON L.OpiskeluoikeusID = S.opiskeluoikeusid
                      JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.ID = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID    
                  WHERE OPL.OpiskeluoikeusID = S.opiskeluoikeusid 
                  AND   L.db = @mydb
                  AND    LT.Koodi IN ('2','3')                 
                  )
   
    CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_SiirtoopiskelijaPoissa_opiskelijaid ON #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot (opiskeluoikeusid)   
     
   
    -- #SiirtoOpiskelijan AIEMMAT POISSAOLOT 
    UPDATE MY
    SET MY.poissa_lukukaudet = COALESCE(  
                      (  SELECT SUM(OL.Maara) 
                        FROM virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OL                               
                            JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = OL.Lukukausi_ilm_tilaID 
                        WHERE OL.OpiskeluoikeusID = MY.opiskeluoikeusid
                        AND   OL.db = @mydb
                        AND   LT.Koodi IN ('2','3') -- Poissa, muu syy Poissa, ei kuluta opintoaikaa
                      ) 
                  , 0 ) 
                       
    FROM  #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot MY
    WHERE   MY.opiskeluoikeusid IN (SELECT OPL.OpiskeluoikeusID FROM virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OPL WHERE OPL.OpiskeluoikeusID = MY.opiskeluoikeusid)
     
     
    -- #SiirtoOpiskelijan Poissaolot SIIRRON JÄLKEEN Lukukaudet
    UPDATE O
    SET O.poissaoloLukukaudet = COALESCE(  
                  (  SELECT count(*) 
                    FROM #LasnaolotAMK L2 
                    INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                    WHERE LT2.Koodi IN ('2','3') -- Poissa
                    AND L2.db = @mydb
                    AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid AND O.opiskeluoikeusid = L2.OpiskeluoikeusID
                      )  
                  , 0 )         
    FROM #Opiskeluaika O      
        INNER JOIN #LasnaolotAMK L ON L.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
        INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
    WHERE  O.opiskeluoikeusid IN (SELECT S.opiskeluoikeusid FROM #SiirtoOpiskelija S) 
    AND LT.Koodi IN ('2','3') -- Poissa
    AND L.db = @mydb  
   
    -- Vanhat ja uudet poissaolot Lukukaudet
    UPDATE O
    SET O.poissaoloLukukaudet = O.poissaoloLukukaudet + SP.poissa_lukukaudet
    FROM #Opiskeluaika O
        JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot SP ON SP.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
   
    -- Poissa olo KUUKAUSISSA, syksyllä, keväällä, koko lukuvuosi    
    UPDATE O
    SET O.poissaoloKuukaudet = ( CASE WHEN O.poissaoloLukukaudet%2 = 0 THEN O.poissaoloLukukaudet*6 --Kokonainen lukuvuosi
                     WHEN O.poissaoloLukukaudet = 1 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) >= 8 THEN 5  -- Syyskausi
                     WHEN O.poissaoloLukukaudet = 1 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) <= 7 THEN 7 -- Kevätkausi
                      
                     WHEN O.poissaoloLukukaudet%3 = 0 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) >= 8 THEN (O.poissaoloLukukaudet*6 + 5) -- Syyskausi
                     WHEN O.poissaoloLukukaudet%3 = 0 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) <= 7 THEN (O.poissaoloLukukaudet*6 + 7) -- Kevätkausi  
   
                   END
                  )
    FROM #Opiskeluaika O
        JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot SP ON SP.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
         
     
    -- 0 käytetty aika = 0
    UPDATE O
    SET O.kaytetty_aika_kk = O.kuukausia
      ,  O.KokonaisAika_kk = O.kuukausia  
    FROM #Opiskeluaika O
      JOIN #SiirtoOpiskelija S ON S.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND S.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid 
   
    -- siirto-opiskelija
    UPDATE O
    SET  O.KokonaisAika_kk = O.lasnaoloKuukaudet + O.poissaoloKuukaudet     
          
    FROM #Opiskeluaika O
      JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot S ON S.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND S.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
   
   
    -- SIIRTO-opiskelija, opintojen käytetty aika läsnä - poissaolo
    UPDATE O
    SET O.kaytetty_aika_kk = O.KokonaisAika_kk - O.poissaoloKuukaudet
      , O.lukukaudet = O.lasnaoloLukukaudet  
    FROM #Opiskeluaika O
      JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot S ON S.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND S.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
   
   
    -- Loppu siirto-opiskelijat
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
     
    -- POISSA olleet
     
    -- Kuukausissa käytetty aika 
    UPDATE O
    SET O.kaytetty_aika_kk = O.kuukausia
      , O.KokonaisAika_kk = O.kuukausia
    FROM #Opiskeluaika O
      JOIN #PoissaEiSiirto P ON P.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND P.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid 
   
    -- Kuukausissa käytetty aika - poissaolot pois laskettu
    UPDATE O
    SET O.kaytetty_aika_kk = (O.kaytetty_aika_kk - O.poissaoloKuukaudet)
      , O.lukukaudet = O.lasnaoloLukukaudet    
    FROM #Opiskeluaika O
      JOIN #PoissaEiSiirto P ON P.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND P.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid 
   
       
    -- MUUT , EI POISSA oloja EI SIIRTO-opiskelija, laskettu heti alussa -- Läsnäolo Lukukaudet, ei siirto-opiskelija, ei poissaoloja
    UPDATE O
    SET O.KokonaisAika_kk = O.kuukausia
      , O.lukukaudet = O.lasnaoloLukukaudet
    FROM #Opiskeluaika O
    WHERE O.opiskeluoikeusid NOT IN (SELECT P.opiskeluoikeusid FROM #PoissaEiSiirto P) 
    AND  O.opiskeluoikeusid NOT IN (SELECT S.opiskeluoikeusid FROM #SiirtoOpiskelija S)
     
     
    -- SELECT 'lukukaudet 0', * FROM #Opiskeluaika O WHERE O.lukukaudet = 0 OR O.lukukaudet IS NULL
     
  END
   
   
   
  -- YO Yliopistot
  IF ( @kk_tyyppi = 42 AND @onOOLukukausi = 0) 
  BEGIN  
   
    -- Nopeampi näin kuin suoraan Virta tauluun joini
    INSERT INTO #LasnaolotYO ( opiskelijaid, Alkamispaivamaara, Paattymispaivamaara, db, opiskelijaAvain, Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID  ) 
    SELECT DISTINCT L.OpiskelijaID, L.Alkamispaivamaara, L.Paattymispaivamaara, L.db, O.avain AS OpiskelijaAvain, L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID 
    FROM   virta.dbo.Lukukausi_ilmoittautuminen L
        JOIN virta.dbo.Opiskelija O ON O.id = L.OpiskelijaID
        -- 
        JOIN #Tutkinnon_suorittaneet T ON T.opiskelijaid = L.OpiskelijaID
        -- 
        JOIN #Opiskeluaika OA ON OA.opiskeluoikeusid = T.opiskeluoikeusid    
    WHERE L.db = @mydb
    AND O.db = @mydb
    -- Ei tutkinnon jälkeisiä
    AND L.Alkamispaivamaara < T.tutkinnonsuorituspvm
    -- Ei opiskeluoikeuden edeltäviä
    AND L.Paattymispaivamaara > OA.ooAlkamispvm
     
    AND O.id IN (SELECT T.opiskelijaid FROM #Tutkinnon_suorittaneet T WHERE T.opiskelijaid = L.OpiskelijaID)   
   
    CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Lasnaolot_opiskelijaid ON #LasnaolotYO (opiskelijaid) 
   
   
    -- Lasnaolo Kuukaudet, ei siirto-opiskelija, ei poissaoloja
    UPDATE O
    SET O.lasnaoloKuukaudet =  
                  (  SELECT sum(DATEDIFF(mm, L2.Alkamispaivamaara, L2.Paattymispaivamaara) +1)
                    FROM #LasnaolotYO L2 
                    INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                    WHERE LT2.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä -- 
                    AND L2.db = @mydb
                    AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid 
                    AND L2.Paattymispaivamaara > O.ooAlkamispvm
                    AND L2.Paattymispaivamaara <= CONVERT(varchar(4), @tutkintoSuoritusVuosi)+'-12-31'  
                  )
                   
    FROM #Opiskeluaika O       
        INNER JOIN #LasnaolotYO L ON L.opiskelijaid = O.opiskelijaid
        INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
    WHERE LT.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä -- 2019-05-05
    AND   L.db = @mydb
    AND   O.opiskelijaid NOT IN (SELECT PS.opiskelijaid FROM #PoissaEiSiirto PS)  -- Ei poissaoloja
    AND   O.opiskeluoikeusid NOT IN (SELECT S.opiskeluoikeusid FROM #SiirtoOpiskelija S) -- Ei siirto-opiskelija
    AND   L.Paattymispaivamaara > O.ooAlkamispvm
    AND   L.Paattymispaivamaara <= CONVERT(varchar(4), @tutkintoSuoritusVuosi)+'-12-31'  
     
    -- Läsnäolo Lukukaudet, ei siirto-opiskelija, ei poissaoloja
    UPDATE O
    SET O.lasnaoloLukukaudet = 
                  (  SELECT count(*) 
                    FROM #LasnaolotYO L2 
                    INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                    WHERE LT2.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä -- 
                    AND L2.db = @mydb
                    AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid 
                    AND L2.Paattymispaivamaara > O.ooAlkamispvm
                    AND L2.Paattymispaivamaara <= CONVERT(varchar(4), @tutkintoSuoritusVuosi)+'-12-31'  
                  )
                     
    FROM #Opiskeluaika O      
        INNER JOIN #LasnaolotYO L ON L.OpiskelijaID = O.OpiskelijaID
        INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
    WHERE LT.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä -- 2019-05-05
    AND    L.db = @mydb
    AND     O.opiskelijaid NOT IN (SELECT PS.opiskelijaid FROM #PoissaEiSiirto PS)  -- Ei poissaoloja
    AND   O.opiskeluoikeusid NOT IN (SELECT S.opiskeluoikeusid FROM #SiirtoOpiskelija S) -- Ei siirto-opiskelija
    AND   L.Paattymispaivamaara > O.ooAlkamispvm
    AND   L.Paattymispaivamaara <= CONVERT(varchar(4), @tutkintoSuoritusVuosi)+'-12-31'  
     
    -- Poissaolo Kuukaudet, ei siirto-opiskelija, on poissaoloja
    UPDATE O
    SET O.poissaoloKuukaudet =  
                  (  SELECT sum(DATEDIFF(mm, L2.Alkamispaivamaara, L2.Paattymispaivamaara) +1)
                    FROM #LasnaolotYO L2 
                    INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                    WHERE LT2.Koodi IN ('2', '3') -- Poissa
                    AND L2.db = @mydb
                    AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid 
                    AND L2.Paattymispaivamaara > O.ooAlkamispvm
                    AND L2.Paattymispaivamaara <= CONVERT(varchar(4), @tutkintoSuoritusVuosi)+'-12-31'  
                  )
                   
                   
    FROM #Opiskeluaika O
        INNER JOIN #PoissaEiSiirto P ON P.opiskelijaid = O.opiskelijaid  
        INNER JOIN #LasnaolotYO L ON L.opiskelijaid = P.opiskelijaid
        INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
    WHERE LT.Koodi IN ('2', '3') -- Poissa
    AND    L.db = @mydb
    AND   L.Paattymispaivamaara > O.ooAlkamispvm
    AND   L.Paattymispaivamaara <= CONVERT(varchar(4), @tutkintoSuoritusVuosi)+'-12-31'  
     
     
    -- Poissaolo Lukukaudet, ei siirto-opiskelija, On poissaoloja
    UPDATE O
    SET O.poissaoloLukukaudet =  
                  (  SELECT count(*) 
                    FROM #LasnaolotYO L2 
                    INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                    WHERE LT2.Koodi IN ('2', '3') -- Poissa
                    AND L2.db = @mydb
                    AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid 
                    AND L2.Paattymispaivamaara > O.ooAlkamispvm
                    AND L2.Paattymispaivamaara <= CONVERT(varchar(4), @tutkintoSuoritusVuosi)+'-12-31'  
                  )   
                     
    FROM #Opiskeluaika O
        INNER JOIN #PoissaEiSiirto P ON P.opiskelijaid = O.opiskelijaid 
        INNER JOIN #LasnaolotYO L ON L.opiskelijaid = P.opiskelijaid
        INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
    WHERE LT.Koodi IN ('2', '3') -- Poissa
    AND    L.db = @mydb
    AND   L.Paattymispaivamaara > O.ooAlkamispvm
    AND   L.Paattymispaivamaara <= CONVERT(varchar(4), @tutkintoSuoritusVuosi)+'-12-31'  
   
    -- Lasnaolo Kuukaudet, ei siirto-opiskelija, On poissaoloja
    UPDATE O
    SET O.lasnaoloKuukaudet =  
                  (  SELECT sum(DATEDIFF(mm, L2.Alkamispaivamaara, L2.Paattymispaivamaara) +1)
                    FROM #LasnaolotYO L2 
                    INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                    WHERE LT2.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä -- 
                    AND L2.db = @mydb
                    AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid 
                    AND L2.Paattymispaivamaara > O.ooAlkamispvm
                    AND L2.Paattymispaivamaara <= CONVERT(varchar(4), @tutkintoSuoritusVuosi)+'-12-31'      
                  )   
                   
    FROM #Opiskeluaika O       
        INNER JOIN #LasnaolotYO L ON L.opiskelijaid = O.opiskelijaid
        INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
        INNER JOIN #PoissaEiSiirto P ON P.opiskelijaid = O.opiskelijaid 
    WHERE LT.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä --    
    AND O.opiskeluoikeusid NOT IN (SELECT S.opiskeluoikeusid FROM #SiirtoOpiskelija S) -- Ei siirto-opiskelija
    AND    L.db = @mydb
    AND   L.Paattymispaivamaara > O.ooAlkamispvm
    AND   L.Paattymispaivamaara <= CONVERT(varchar(4), @tutkintoSuoritusVuosi)+'-12-31'  
     
     
    -- Läsnäolo Lukukaudet, On poissaoloja, ei siirto-opiskelija, On poissaoloja
    UPDATE O
    SET O.lasnaoloLukukaudet =  
                  (  SELECT count(*) 
                    FROM #LasnaolotYO L2 
                    INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                    WHERE LT2.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä -- 
                    AND L2.db = @mydb
                    AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid 
                    AND L2.Paattymispaivamaara > O.ooAlkamispvm
                    AND L2.Paattymispaivamaara <= CONVERT(varchar(4), @tutkintoSuoritusVuosi)+'-12-31'        
                  )   
                   
    FROM #Opiskeluaika O      
        INNER JOIN #LasnaolotYO L ON L.opiskelijaid = O.opiskelijaid
        INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
        INNER JOIN #PoissaEiSiirto P ON P.opiskelijaid = O.opiskelijaid 
    WHERE LT.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä -- 2019-05-05   
    AND O.opiskeluoikeusid NOT IN (SELECT S.opiskeluoikeusid FROM #SiirtoOpiskelija S) -- Ei siirto-opiskelija
    AND    L.db = @mydb
    AND   L.Paattymispaivamaara > O.ooAlkamispvm
    AND   L.Paattymispaivamaara <= CONVERT(varchar(4), @tutkintoSuoritusVuosi)+'-12-31'  
     
    -- 
    -- SELECT 'oid', * FROM #Opiskeluaika WHERE opiskeluoikeusid = @oid
   
   
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    --- #SiirtoOpiskelijan Läsnäolot 
     
    INSERT INTO #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot (opiskelijaid, opiskeluoikeusid, opintosuoritusid ) 
    SELECT  S.opiskelijaid, S.opiskeluoikeusid, S.opintosuoritusid
    FROM   #SiirtoOpiskelija S
    WHERE   S.opiskeluoikeusid IN (  SELECT OPL.OpiskeluoikeusID 
                      FROM virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OPL 
                      JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilmoittautuminen L ON L.opiskelijaid = S.opiskelijaid
                      JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.ID = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID    
                      WHERE   OPL.OpiskeluoikeusID = S.opiskeluoikeusid
                      AND   L.db = @mydb
                      AND   OPL.db = @mydb
                      AND    LT.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä --  -- Läsnäoloja entisessä                      
                  )
   
    CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_SiirtoopiskelijaLasna_opiskelijaid ON #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot (opiskeluoikeusid)     
     
   
    -- #SiirtoOpiskelijan läsnäolot  ENNEN SIIRTOA
    UPDATE MY
    SET MY.lasnaolo_lukukaudet = COALESCE(  
                          (  SELECT OL.Maara
                            FROM virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OL                               
                                JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = OL.Lukukausi_ilm_tilaID 
                            WHERE OL.OpiskeluoikeusID = MY.opiskeluoikeusid
                            AND   OL.db = @mydb
                            AND   LT.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä --  
                          ) 
                      , 0 ) 
           
    FROM #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot MY
    WHERE   MY.opiskeluoikeusid IN (SELECT OPL.OpiskeluoikeusID FROM virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OPL WHERE OPL.db = @mydb AND OPL.OpiskeluoikeusID = MY.opiskeluoikeusid)      
       
     
    -- #SiirtoOpiskelijan Läsnäolo Lukukaudet SIIRRON JÄLKEEN
    UPDATE O
    SET O.lasnaoloLukukaudet = COALESCE(
                    (  SELECT count(*) 
                    FROM #LasnaolotYO L2 
                    INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                    WHERE LT2.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä -- 
                    AND L2.db = @mydb
                    AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid 
                      )   
                  , 0 )     
    FROM #Opiskeluaika O      
        INNER JOIN #LasnaolotYO L ON L.opiskelijaid = O.opiskelijaid
        INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
    WHERE  O.opiskeluoikeusid IN (SELECT S.opiskeluoikeusid FROM #SiirtoOpiskelija S) 
    AND   LT.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä -- 2019-05-05
    AND    L.db = @mydb
    AND   L.Paattymispaivamaara > O.ooAlkamispvm
    AND   L.Paattymispaivamaara <= CONVERT(varchar(4), @tutkintoSuoritusVuosi)+'-12-31'    
     
    -- Vanhat + uudet läsnäolot Lukukaudet
    UPDATE O
    SET O.lasnaoloLukukaudet = O.lasnaoloLukukaudet + SP.lasnaolo_lukukaudet
      , O.lukukaudet = O.lasnaoloLukukaudet + SP.lasnaolo_lukukaudet
    FROM #Opiskeluaika O
        JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot SP ON SP.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
     
    UPDATE O
    SET O.lasnaoloKuukaudet = COALESCE(
                  ( CASE WHEN O.lasnaoloLukukaudet%2 = 0 THEN O.lasnaoloLukukaudet*6 --Kokonainen lukuvuosi
                     WHEN O.lasnaoloLukukaudet = 1 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) >= 8 THEN 5  -- Syyskausi
                     WHEN O.lasnaoloLukukaudet = 1 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) <= 7 THEN 7 -- Kevätkausi
                      
                     WHEN O.lasnaoloLukukaudet%3 = 0 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) >= 8 THEN (O.lasnaoloLukukaudet*6 + 5) -- Syyskausi
                     WHEN O.lasnaoloLukukaudet%3 = 0 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) <= 7 THEN (O.lasnaoloLukukaudet*6 + 7) -- Kevätkausi  
   
                   END
                  )
                  , 0 ) 
    FROM #Opiskeluaika O
        JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot SP ON SP.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
     
   
    -- #SiirtoOpiskelijan  POISSAOLOT 
    INSERT INTO #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot (opiskelijaid, opiskeluoikeusid, opintosuoritusid ) 
    SELECT  S.opiskelijaid, S.opiskeluoikeusid, S.opintosuoritusid
    FROM   #SiirtoOpiskelija S
    WHERE   S.opiskeluoikeusid IN (SELECT OPL.OpiskeluoikeusID 
                  FROM virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OPL 
                      JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilmoittautuminen L ON L.opiskelijaid = S.opiskelijaid
                      JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.ID = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID    
                  WHERE OPL.OpiskeluoikeusID = S.opiskeluoikeusid 
                  AND   L.db = @mydb
                  AND    LT.Koodi IN ('2','3')                 
                  )
   
    CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_SiirtoopiskelijaPoissa_opiskelijaid ON #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot (opiskeluoikeusid)   
     
   
    -- #SiirtoOpiskelijan AIEMMAT POISSAOLOT 
    UPDATE MY
    SET MY.poissa_lukukaudet = COALESCE(  
                      (  SELECT SUM(OL.Maara) 
                        FROM virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OL                               
                            JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = OL.Lukukausi_ilm_tilaID 
                        WHERE OL.OpiskeluoikeusID = MY.opiskeluoikeusid
                        AND   OL.db = @mydb
                        AND   LT.Koodi IN ('2','3') -- Poissa, muu syy Poissa, ei kuluta opintoaikaa
                      ) 
                  , 0 ) 
                       
    FROM  #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot MY
    WHERE   MY.opiskeluoikeusid IN (SELECT OPL.OpiskeluoikeusID FROM virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OPL WHERE OPL.OpiskeluoikeusID = MY.opiskeluoikeusid)
     
     
    -- #SiirtoOpiskelijan Poissaolot SIIRRON JÄLKEEN Lukukaudet
    UPDATE O
    SET O.poissaoloLukukaudet = COALESCE(  
                  (  SELECT count(*) 
                    FROM #LasnaolotYO L2 
                    INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                    WHERE LT2.Koodi IN ('2','3') -- Poissa
                    AND L2.db = @mydb
                    AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid 
                      )  
                  , 0 )         
    FROM #Opiskeluaika O      
        INNER JOIN #LasnaolotYO L ON L.opiskelijaid = O.opiskelijaid
        INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
    WHERE  O.opiskeluoikeusid IN (SELECT S.opiskeluoikeusid FROM #SiirtoOpiskelija S) 
    AND   LT.Koodi IN ('2','3') -- Poissa
    AND    L.db = @mydb
    AND   L.Paattymispaivamaara > O.ooAlkamispvm
    AND   L.Paattymispaivamaara <= CONVERT(varchar(4), @tutkintoSuoritusVuosi)+'-12-31'    
   
    -- Vanhat ja uudet poissaolot Lukukaudet
    UPDATE O
    SET O.poissaoloLukukaudet = O.poissaoloLukukaudet + SP.poissa_lukukaudet
    FROM #Opiskeluaika O
        JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot SP ON SP.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
   
    -- Poissa olo KUUKAUSISSA, syksyllä, keväällä, koko lukuvuosi    
    UPDATE O
    SET O.poissaoloKuukaudet = ( CASE WHEN O.poissaoloLukukaudet%2 = 0 THEN O.poissaoloLukukaudet*6 --Kokonainen lukuvuosi
                     WHEN O.poissaoloLukukaudet = 1 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) >= 8 THEN 5  -- Syyskausi
                     WHEN O.poissaoloLukukaudet = 1 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) <= 7 THEN 7 -- Kevätkausi
                      
                     WHEN O.poissaoloLukukaudet%3 = 0 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) >= 8 THEN (O.poissaoloLukukaudet*6 + 5) -- Syyskausi
                     WHEN O.poissaoloLukukaudet%3 = 0 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) <= 7 THEN (O.poissaoloLukukaudet*6 + 7) -- Kevätkausi  
   
                   END
                  )
    FROM #Opiskeluaika O
        JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot SP ON SP.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
         
     
    -- käytetty aika 
    UPDATE O
    SET O.kaytetty_aika_kk = O.kuukausia
      ,  O.KokonaisAika_kk = O.kuukausia  
    FROM #Opiskeluaika O
      JOIN #SiirtoOpiskelija S ON S.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND S.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid 
   
    -- siirto-opiskelija
    UPDATE O
    SET  O.KokonaisAika_kk = O.lasnaoloKuukaudet + O.poissaoloKuukaudet     
          
    FROM #Opiskeluaika O
      JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot S ON S.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND S.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
   
   
    -- SIIRTO-opiskelija, opintojen käytetty aika läsnä - poissaolo
    UPDATE O
    SET O.kaytetty_aika_kk = O.KokonaisAika_kk - O.poissaoloKuukaudet
      , O.lukukaudet = O.lasnaoloLukukaudet  
    FROM #Opiskeluaika O
      JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot S ON S.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND S.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
   
   
    -- siirto-opiskelijat Loppu
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
     
    -- POISSA olleet  
    -- Kuukausissa käytetty aika 
    UPDATE O
    SET   O.kaytetty_aika_kk = O.kuukausia
      ,   O.KokonaisAika_kk = O.kuukausia
    FROM   #Opiskeluaika O
      JOIN #PoissaEiSiirto P ON P.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND P.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid 
   
    -- Kuukausissa käytetty aika - poissaolot pois laskettu
    UPDATE   O
    SET   O.kaytetty_aika_kk = (O.kaytetty_aika_kk - O.poissaoloKuukaudet)
      ,   O.lukukaudet = O.lasnaoloLukukaudet    
    FROM   #Opiskeluaika O
      JOIN #PoissaEiSiirto P ON P.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND P.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid 
   
       
    -- MUUT , EI POISSA oloja EI SIIRTO-opiskelija, laskettu heti alussa -- Läsnäolo Lukukaudet, ei siirto-opiskelija, ei poissaoloja
    UPDATE   O
    SET   O.KokonaisAika_kk = O.kuukausia
        , O.lukukaudet = O.lasnaoloLukukaudet
    FROM #Opiskeluaika O
    WHERE O.opiskeluoikeusid NOT IN (SELECT P.opiskeluoikeusid FROM #PoissaEiSiirto P) 
    AND  O.opiskeluoikeusid NOT IN (SELECT S.opiskeluoikeusid FROM #SiirtoOpiskelija S)
   
   
   
     
   
   
  END


  Poissaoloja
  -- POISSA olleet
   
  -- Kuukausissa käytetty aika 
  UPDATE O
  SET O.kaytetty_aika_kk = O.kuukausia
    , O.KokonaisAika_kk = O.kuukausia
  FROM #Opiskeluaika O
    JOIN #PoissaEiSiirto P ON P.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND P.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid 
  -- Kuukausissa käytetty aika - poissaolot pois laskettu
  UPDATE O
  SET O.kaytetty_aika_kk = (O.kaytetty_aika_kk - O.poissaoloKuukaudet)
    , O.lukukaudet = O.lasnaoloLukukaudet    
  FROM #Opiskeluaika O
    JOIN #PoissaEiSiirto P ON P.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND P.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid 
     
  -- MUUT , EI POISSA oloja EI SIIRTO-opiskelija, laskettu heti alussa -- Läsnäolo Lukukaudet, ei siirto-opiskelija, ei poissaoloja
  UPDATE O
  SET O.KokonaisAika_kk = O.kuukausia
    , O.lukukaudet = O.lasnaoloLukukaudet
  FROM #Opiskeluaika O
  WHERE O.opiskeluoikeusid NOT IN (SELECT P.opiskeluoikeusid FROM #PoissaEiSiirto P) 
  AND  O.opiskeluoikeusid NOT IN (SELECT S.opiskeluoikeusid FROM #SiirtoOpiskelija S)  8.Siirto-opiskelija, aiemmin käytetyt läsnäolot, poissaolot Opiskeluoikeuden siirtyvä opiskelijan littyvät lukukaudet

  Onko kysessä siirto-opiskelija päätellään sen tiedon mukaan onko Opiskeluoikeuteen joka tutkintosuoritukseen liitetty alkuperäisen opiskeluoikeus päivämäärä Siirtopaivamaara  tyhjä vai ei ( OO.Siirtopaivamaara IS NOT NULL)
  ja aiemmat käytetyt lukukaudet (läsnä-poissaolot) siihen littyvät lukumäärän mukaan. Mikäli siirretty opiskeluoikeus ei näin ole kirjattu ilman siirtopaivamaara tietoa tulee "uuden" opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä olla sama kuin alkuperäisen alkamispäivämäärä.


  Siirto-opiskelija
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  --- #SiirtoOpiskelijan Läsnäolot 
   
  INSERT INTO #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot (opiskelijaid, opiskeluoikeusid, opintosuoritusid ) 
  SELECT  S.opiskelijaid, S.opiskeluoikeusid, S.opintosuoritusid
  FROM   #SiirtoOpiskelija S
  WHERE   S.opiskeluoikeusid IN (  SELECT OPL.OpiskeluoikeusID 
                    FROM virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OPL 
                    JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilmoittautuminen L ON L.opiskelijaid = S.opiskelijaid
                    JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.ID = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID    
                    WHERE   OPL.OpiskeluoikeusID = S.opiskeluoikeusid
                    AND   L.db = @mydb
                    AND   OPL.db = @mydb
                    AND    LT.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä --  -- Läsnäoloja entisessä                      
                )
   
  CREATE
   NONCLUSTERED INDEX IX_SiirtoopiskelijaLasna_opiskelijaid ON 
  #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot (opiskeluoikeusid)     
   
   
  -- #SiirtoOpiskelijan läsnäolot  ENNEN SIIRTOA
  UPDATE MY
  SET MY.lasnaolo_lukukaudet = COALESCE(  
                        (  SELECT OL.Maara
                          FROM virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OL                               
                              JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = OL.Lukukausi_ilm_tilaID 
                          WHERE OL.OpiskeluoikeusID = MY.opiskeluoikeusid
                          AND   OL.db = @mydb
                          AND   LT.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä -- 
                        ) 
                    , 0 ) 
         
  FROM #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot MY
  WHERE  
   MY.opiskeluoikeusid IN (SELECT OPL.OpiskeluoikeusID FROM 
  virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OPL WHERE OPL.db = @mydb AND OPL.OpiskeluoikeusID = MY.opiskeluoikeusid)      
     
   
  -- #SiirtoOpiskelijan Läsnäolo Lukukaudet SIIRRON JÄLKEEN
  UPDATE O
  SET O.lasnaoloLukukaudet = COALESCE(
                  (  SELECT count(*) 
                  FROM #LasnaolotYO L2 
                  INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                  WHERE LT2.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä -- 
                  AND L2.db = @mydb
                  AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid 
                    )   
                , 0 )     
  FROM #Opiskeluaika O      
      INNER JOIN #LasnaolotYO L ON L.opiskelijaid = O.opiskelijaid
      INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
  WHERE  O.opiskeluoikeusid IN (SELECT S.opiskeluoikeusid FROM #SiirtoOpiskelija S) 
  AND   LT.Koodi IN ('1','4') -- Läsnä -- 2019-05-05
  AND    L.db = @mydb
  AND   L.Paattymispaivamaara > O.ooAlkamispvm
  AND   L.Paattymispaivamaara <= CONVERT(varchar(4), @tutkintoSuoritusVuosi)+'-12-31'    
   
  -- Vanhat + uudet läsnäolot Lukukaudet
  UPDATE O
  SET O.lasnaoloLukukaudet = O.lasnaoloLukukaudet + SP.lasnaolo_lukukaudet
    , O.lukukaudet = O.lasnaoloLukukaudet + SP.lasnaolo_lukukaudet
  FROM #Opiskeluaika O
      JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot SP ON SP.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
   
  UPDATE O
  SET O.lasnaoloKuukaudet = COALESCE(
                ( CASE WHEN O.lasnaoloLukukaudet%2 = 0 THEN O.lasnaoloLukukaudet*6 --Kokonainen lukuvuosi
                   WHEN O.lasnaoloLukukaudet = 1 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) >= 8 THEN 5  -- Syyskausi
                   WHEN O.lasnaoloLukukaudet = 1 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) <= 7 THEN 7 -- Kevätkausi
                    
                   WHEN O.lasnaoloLukukaudet%3 = 0 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) >= 8 THEN (O.lasnaoloLukukaudet*6 + 5) -- Syyskausi
                   WHEN O.lasnaoloLukukaudet%3 = 0 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) <= 7 THEN (O.lasnaoloLukukaudet*6 + 7) -- Kevätkausi  
   
                 END
                )
                , 0 ) 
  FROM #Opiskeluaika O
      JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot SP ON SP.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
   
   
  -- #SiirtoOpiskelijan  POISSAOLOT 
  INSERT INTO #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot (opiskelijaid, opiskeluoikeusid, opintosuoritusid ) 
  SELECT  S.opiskelijaid, S.opiskeluoikeusid, S.opintosuoritusid
  FROM   #SiirtoOpiskelija S
  WHERE   S.opiskeluoikeusid IN (SELECT OPL.OpiskeluoikeusID 
                FROM virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OPL 
                    JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilmoittautuminen L ON L.opiskelijaid = S.opiskelijaid
                    JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.ID = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID    
                WHERE OPL.OpiskeluoikeusID = S.opiskeluoikeusid 
                AND   L.db = @mydb
                AND    LT.Koodi IN ('2','3')                 
                )
   
  CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_SiirtoopiskelijaPoissa_opiskelijaid ON #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot (opiskeluoikeusid)   
   
   
  -- #SiirtoOpiskelijan AIEMMAT POISSAOLOT 
  UPDATE MY
  SET MY.poissa_lukukaudet = COALESCE(  
                    (  SELECT SUM(OL.Maara) 
                      FROM virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OL                               
                          JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = OL.Lukukausi_ilm_tilaID 
                      WHERE OL.OpiskeluoikeusID = MY.opiskeluoikeusid
                      AND   OL.db = @mydb
                      AND   LT.Koodi IN ('2','3') -- Poissa, muu syy Poissa, ei kuluta opintoaikaa
                    ) 
                , 0 ) 
                     
  FROM  #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot MY
  WHERE  
   MY.opiskeluoikeusid IN (SELECT OPL.OpiskeluoikeusID FROM 
  virta.dbo.Op_oik_siir_opisk_liittyva_lukukausi OPL WHERE 
  OPL.OpiskeluoikeusID = MY.opiskeluoikeusid)
   
   
  -- #SiirtoOpiskelijan Poissaolot SIIRRON JÄLKEEN Lukukaudet
  UPDATE O
  SET O.poissaoloLukukaudet = COALESCE(  
                (  SELECT count(*) 
                  FROM #LasnaolotYO L2 
                  INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT2 ON LT2.id = L2.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
                  WHERE LT2.Koodi IN ('2','3') -- Poissa
                  AND L2.db = @mydb
                  AND L2.OpiskelijaID = O.opiskelijaid 
                    )  
                , 0 )         
  FROM #Opiskeluaika O      
      INNER JOIN #LasnaolotYO L ON L.opiskelijaid = O.opiskelijaid
      INNER JOIN virta.dbo.Lukukausi_ilm_tila LT ON LT.id = L.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
  WHERE  O.opiskeluoikeusid IN (SELECT S.opiskeluoikeusid FROM #SiirtoOpiskelija S) 
  AND   LT.Koodi IN ('2','3') -- Poissa
  AND    L.db = @mydb
  AND   L.Paattymispaivamaara > O.ooAlkamispvm
  AND   L.Paattymispaivamaara <= CONVERT(varchar(4), @tutkintoSuoritusVuosi)+'-12-31'    
   
  -- Vanhat ja uudet poissaolot Lukukaudet
  UPDATE O
  SET O.poissaoloLukukaudet = O.poissaoloLukukaudet + SP.poissa_lukukaudet
  FROM #Opiskeluaika O
      JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot SP ON SP.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
   
  -- Poissa olo KUUKAUSISSA, syksyllä, keväällä, koko lukuvuosi    
  UPDATE O
  SET O.poissaoloKuukaudet = ( CASE WHEN O.poissaoloLukukaudet%2 = 0 THEN O.poissaoloLukukaudet*6 --Kokonainen lukuvuosi
                   WHEN O.poissaoloLukukaudet = 1 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) >= 8 THEN 5  -- Syyskausi
                   WHEN O.poissaoloLukukaudet = 1 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) <= 7 THEN 7 -- Kevätkausi
                    
                   WHEN O.poissaoloLukukaudet%3 = 0 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) >= 8 THEN (O.poissaoloLukukaudet*6 + 5) -- Syyskausi
                   WHEN O.poissaoloLukukaudet%3 = 0 AND MONTH(O.ooAlkamispvm) <= 7 THEN (O.poissaoloLukukaudet*6 + 7) -- Kevätkausi  
   
                 END
                )
  FROM #Opiskeluaika O
      JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot SP ON SP.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
       
   
  -- käytetty aika 
  UPDATE O
  SET O.kaytetty_aika_kk = O.kuukausia
    ,  O.KokonaisAika_kk = O.kuukausia  
  FROM #Opiskeluaika O
    JOIN #SiirtoOpiskelija S ON S.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND S.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid 
   
  -- siirto-opiskelija
  UPDATE O
  SET  O.KokonaisAika_kk = O.lasnaoloKuukaudet + O.poissaoloKuukaudet     
        
  FROM #Opiskeluaika O
    JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_lasnaolot S ON S.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND S.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
   
   
  -- SIIRTO-opiskelija, opintojen käytetty aika läsnä - poissaolo
  UPDATE O
  SET O.kaytetty_aika_kk = O.KokonaisAika_kk - O.poissaoloKuukaudet
    , O.lukukaudet = O.lasnaoloLukukaudet  
  FROM #Opiskeluaika O
    JOIN #SiirtoOpiskelija_vanhat_poissaolot S ON S.opiskelijaid = O.opiskelijaid AND S.opiskeluoikeusid = O.opiskeluoikeusid
   
   
  -- siirto-opiskelijat Loppu
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  9. Kerätään yhteen ja lasketaan onko tutkinto suoritettu määräajassa:

  käytetyt läsnälukukaudet <= tavoiteaika lukukausissa
     tai
  opiskeluaika kuukausissa (poislaskettu ajasta poissaoloaika kuukausissa) <= tavoiteaika kuukausissa


  tavoiteajassa kyllä ei

  CASE             -- Jos käytetty läsnäkaudet alle tai sama kuin tavoiteaika lukukausien määrä
                WHEN  O.lukukaudet > 0AND O.lukukaudet <= TA.tavoiteaika_lukukausia        THEN 1
                
                        -- Jos aika kuukausissa alle tai sama kuin tavoiteaika kuukausien määrä                               
                WHEN  O.kaytetty_aika_kk > 0AND O.kaytetty_aika_kk <= TA.tavoiteaika_kuukausia     THEN 1
                    
               ELSE 0
                     
            END
        AS tavoite_ajassa_valmistunut

  O.lukukaudet = käytetty läsnälukukaudet (Lukukausi ilmoittautumiset, tila 1=Läsnä)

  O.kaytetty_aika_kk = opiskeluoikeuteen käytetty aika (opiskeluoikeus alkamispvm - tutkinnon suorituspvm ) poislaskettu mahdollinen poissaoloaika (2=poissa,3=poissa, ei kuluta opintoaikaa)

  TA.tavoiteaika_lukukausia = tavoite_lukukaudet 4.Poimintakuvaus taulukossa

  TA.tavoiteaika_kuukausia = tavoite_kuukaudet 4.Poimintakuvaus taulukossa

  tavoite_ajassa_valmistunut

  1 = Kyllä. Valmistunut tavoiteajassa

  0 = Ei. Ei valmistunut tavoiteajassa  Tavoiteajassa
  SELECT DISTINCT @mydb AS kk, @oppilaitosnro AS oppilaitosnro, T.opiskelijaAvain, T.opiskeluoikeusAvain, T.opintosuoritusAvain, T.tutkintokoodi, O.ooAlkamispvm, T.tutkinnonsuorituspvm 
       
      , TA.vaadittu_op
      , TA.tavoiteaika_lukukausia -- Tavoiteaika lukukausissa
       
      , O.lukukaudet      
       
      , O.lasnaoloLukukaudet  -- Läsnäolo lukukausia
      , O.lasnaoloKuukaudet  -- Läsnäolo kuukausia
       
      , O.poissaoloLukukaudet -- Poissaolo lukukausia
      , O.poissaoloKuukaudet  -- Poissaolo kuukausia
       
      , TA.tavoiteaika_kuukausia  -- Tavoiteaika kuukausissa
      , O.kaytetty_aika_kk -- Kaytetty aika kuukausissa
      , O.KokonaisAika_kk    -- Läsnä ja poissaolo
      , @tutkintoSuoritusVuosi     -- tutkintovuosi
      , TA.vaadittu_op/60.0 AS tavoiteaika_vuosia    
       
      , CASE       -- Jos käytetty läsnäkaudet alle tai sama kuin tavoiteaika lukukausien määrä
          WHEN O.lukukaudet > 0 AND O.lukukaudet <= TA.tavoiteaika_lukukausia    THEN 1
           
              -- Jos aika kuukausissa alle tai sama kuin tavoiteaika kuukausien määrä                
          WHEN O.kaytetty_aika_kk > 0 AND O.kaytetty_aika_kk <= TA.tavoiteaika_kuukausia   THEN 1        
             
          ELSE 0
             
        END 
        AS tavoite_ajassa_valmistunut
   
       , HT.ika
       , HT.sukupuoli
           
      , HT.on_aiempi_tutkinto
       
      , ( SELECT 1 FROM virta.dbo.Opiskeluoikeus WHERE Siirtopaivamaara IS NOT NULL AND id = T.opiskeluoikeusid ) siirto_opiskelija
   
       
  FROM #Tutkinnon_suorittaneet T 
      JOIN #Opiskeluaika O ON O.opiskelijaid = T.opiskelijaid AND O.opiskeluoikeusid = T.opiskeluoikeusid AND O.opintosuoritusid = T.opintosuoritusid
      JOIN #Tavoiteaika TA ON TA.vaadittu_op = T.vaadittu_tutkinnon_laajuus_op
      JOIN #HenkiloTiedot HT ON HT.opiskelijaid = T.opiskelijaid AND HT.tutkinnonsuorituspvm = T.tutkinnonsuorituspvm  10. Ryhmäkohtaiset kertoimet

  Tutkinto suoritettu määräajassa: kerroin 1,5
  Tutkinto suoritettu enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen: 1,3
  Tutkinto suoritettu yli 12 kuukautta määräajan jälkeen: 1

  Mikäli tutkinnon suorittaja on aiemmin suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa samantasoisen tutkinnon, painotetaan ko. tutkintoa kertoimella 0,7.

  Ryhmäkohtaiset kertoimet

  ryhmä A: kerroin 1
  ryhmä B: kerroin 1,75
  ryhmä C: kerroin 3

  Kertoimet
  -- T.tutkintokerroin alkuarvo default 1
   
   -- Tutkinto suoritettu tavoiteajassa: kerroin 1,5
   UPDATE T
   SET T.tutkintokerroin = T.tutkintokerroin * 1.5
   FROM tavoiteajassa_valmistuneet T
   WHERE T.tavoite_ajassa_valmistunut = 1
   
   -- Tutkinto suoritettu enintään enintään 12 kk yli: 1,3
   -- Kertoinset = 1 tilastointia varten
   UPDATE T 
   SET   T.kertoinSet = 1
      , T.tutkintokerroin = T.tutkintokerroin * 1.3
   FROM tavoiteajassa_valmistuneet T
   WHERE ( T.kaytetty_aika_kk - T.tavoiteaika_kuukausia) <= 12
   AND ( T.kaytetty_aika_kk - T.tavoiteaika_kuukausia) > 0
   AND T.tavoite_ajassa_valmistunut = 0
   AND T.kertoinSet = 0
   
   -- Tutkinto suoritettu enintään enintään 2 lukukautta yli: 1,3
   -- Kertoinset = 2 tilastointia varten montako ei ollut kertoinset 2
   UPDATE T
   SET T.kertoinSet = 2  
      , T.tutkintokerroin = T.tutkintokerroin * 1.3
   FROM tavoiteajassa_valmistuneet T
   WHERE ( T.lasnaoloLukukaudet - T.tavoite_lukukaudet) <= 2
   AND ( T.lasnaoloLukukaudet - T.tavoite_lukukaudet) > 0
   AND T.tavoite_ajassa_valmistunut = 0
   AND T.kertoinSet = 0
   
   
   --Tutkinto suoritettu yli 12 kk yli: 1,0
  UPDATE T
  SET T.tutkintokerroin = T.tutkintokerroin * 1.0
  FROM tavoiteajassa_valmistuneet T
  WHERE ( T.kaytetty_aika_kk - T.tavoiteaika_kuukausia) > 12
  AND T.tavoite_ajassa_valmistunut = 0
   
  -- Mikäli tutkinnon suorittaja on aiemmin suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa samantasoisen tutkinnon, painotetaan ko. tutkintoa kertoimella 0,7 aiempi tutkinto
  UPDATE T
  SET T.tutkintokerroin = T.tutkintokerroin * 0.7
  FROM tavoiteajassa_valmistuneet T
  WHERE T.on_aiempi_tutkinto = 1
   
  -- Ryhmä A
  UPDATE T
  SET T.tutkintokerroin = T.tutkintokerroin * 1
  FROM tavoiteajassa_valmistuneet T
  WHERE T.tutkintokoodi IN (SELECT koodi FROM [tavoiteajassa_tutkintoryhmat] WHERE ryhma = 'A')
   
  -- Ryhmä B
  UPDATE T
  SET T.tutkintokerroin = T.tutkintokerroin * 1.75
  FROM tavoiteajassa_valmistuneet T
  WHERE T.tutkintokoodi IN (SELECT koodi FROM [tavoiteajassa_tutkintoryhmat] WHERE ryhma = 'B')
   
  -- Ryhmä C
  UPDATE T
  SET T.tutkintokerroin = T.tutkintokerroin * 3
  FROM tavoiteajassa_valmistuneet T
  WHERE T.tutkintokoodi IN (SELECT koodi FROM [tavoiteajassa_tutkintoryhmat] WHERE ryhma = 'C')
   
   
  --Tutkinto suoritettu enintään enintään 12 kk yli: 1,3
   UPDATE T
   SET T.on_enintaan_12kk = 1
    , T.on_yli_12kk = 0
   FROM tavoiteajassa_valmistuneet T
   WHERE ( T.kaytetty_aika_kk - T.tavoiteaika_kuukausia) <= 12
   AND ( T.kaytetty_aika_kk - T.tavoiteaika_kuukausia) > 0
   AND T.tavoite_ajassa_valmistunut = 0
   
  --Tutkinto suoritettu yli 12 kk yli: 1,0
  UPDATE T
  SET T.on_yli_12kk = 1
    ,T.on_enintaan_12kk = 0
  FROM tavoiteajassa_valmistuneet T
  WHERE ( T.kaytetty_aika_kk - T.tavoiteaika_kuukausia) > 12
  AND T.tavoite_ajassa_valmistunut = 0
   
  -- Ryhmä A
  UPDATE T
  SET T.on_ryhma_A = 1
    ,T.on_ryhma_B = 0
    ,T.on_ryhma_C = 0
  FROM tavoiteajassa_valmistuneet T
  WHERE T.tutkintokoodi IN (SELECT koodi FROM [tavoiteajassa_tutkintoryhmat] WHERE ryhma = 'A')
   
  -- Ryhmä B
  UPDATE T
  SET T.on_ryhma_B = 1
    ,T.on_ryhma_A = 0
    ,T.on_ryhma_C = 0
  FROM tavoiteajassa_valmistuneet T
  WHERE T.tutkintokoodi IN (SELECT koodi FROM [tavoiteajassa_tutkintoryhmat] WHERE ryhma = 'B')
   
   
  -- Ryhmä C
  UPDATE T
  SET T.on_ryhma_C = 1
    ,T.on_ryhma_A = 0
    ,T.on_ryhma_B = 0
  FROM tavoiteajassa_valmistuneet T
  WHERE T.tutkintokoodi IN (SELECT koodi FROM [tavoiteajassa_tutkintoryhmat] WHERE ryhma = 'C')
  11. Viedään tulosdata kuutioon, raportille:  https://extra.vipunen.fi/Raportit/Tavoiteajassa%20tutkinnon%20suorittaneet(luonnos).xlsb?Web=1

  Tilastokeskuksen tutkintokoodin avulla koulutusluokittelu, koulutusaste, ala, okm ohjauksen ala ynm.


 • No labels