Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

YTI – Yhteinen tiedon hallinta – on osa Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta. YTI painottuu yhtenäisen palvelukokemuksen muodostamiseksi tarvittavan yhteisen tiedon hallintamallin ja yhteiskäyttöisen tietoympäristön kehittämiseen.

Tämä sivusto on tarkoitettu hankkeen työpakettien dokumentointi- ja informointikanavaksi.

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset julkisen hallinnon yhtenäiselle tiedon hallinnalle ja vahvistaa tiedon järjestelmällistä ja tavoitteellista määrittelyä ja käsittelyä. Lisäksi hankkeen toimenpiteillä rohkaistaan tehostamaan jo olemassa olevan tiedon monipuolista käyttöä. Julkisen hallinnon toimijoiden kannalta hanke tarkoittaa tiedon tuotannon taustaprosessien digitalisointia.

Tavoitteena on palvelukokemus, jossa jo olemassa olevaa tietoa uudelleen hyödyntämällä käyttäjää ei vaivata tarpeettomasti tietopyynnöillä. Vastaavasti sähköisten palveluiden tuottaminen tehostuu ja nopeutuu, kun uudelleenhyödynnettävät tietomääritykset ovat saatavilla helpommin ja nopeammin käyttöönotettavassa muodossa. Hallitusohjelman mukainen Yhden luukun palvelumalli tarkoittaa palvelurajapinnan taustalla tapahtuvaa automaattista tai muutoin asiakkaalle näkymätöntä tehokkaaseen tiedon hallintaan ja digitaaliseen toimintatapaan perustuvaa prosessia.

Hankkeen tehtävänä on rakentaa kansallisesti yhteiset toimintamallit, täydentävät palvelut ja infrastruktuuri hyvälle ja asiakaslähtöiselle, kansalaisen omat tiedot huomioon ottavalle tiedonhallinnalle. Tavoitteena on mahdollistaa laadukas ja ymmärrettävä tieto, jota kysytään asiakkaalta vain kerran ja hyödynnetään joustavasti eri käyttötarpeissa tietosuoja ja -turva huomioiden.

Hanke sisältää seuraavat työpaketit, joista työpaketit 1-4 toteutetaan Väestörekisterikeskuksessa.

  1. Omadata julkisessa hallinnossa, jossa sovelletaan omadata-periaatteita julkisessa hallinnossa oleviin kansalaisen tietoihin
  2. Yhteentoimivuusmenetelmä & -alusta, joilla parannetaan ja yhtenäistetään tietosisältöjen määrittelyä
  3. Monipuolinen tiedon jakeluratkaisu, jolla voidaan mm. siirtää ja julkaista suuria tiedostoja
  4. Tiedolla johtamisen kokeilu (Kuntien taloustiedon yhteentoimivuus -pilotti), jossa lisätään kuntien taloustiedon käyttöä
  5. Hankkeessa toteutettavien kokonaisuuksien käyttöönoton ja jatkuvan ylläpidon ja valvonnan edellyttämät ohjaus- ja hallintamallit

 

Lähde: Yhteinen tiedon hallinta - kärkihanke, hankkeen toteutussuunnitelma, v.0.9 28.2.2017

Lisätietoa YTI:stä: https://wiki.julkict.fi/julkict/yti 

 

 

Featured Pages

There is no content with the specified labels

Recently Updated Pages

  • No labels