Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Erikoistumiskoulutuksen nimiLaajuus opintopisteinäSopimusosapuoletSopimuksen voimassaoloaikaSopimusta koordinoiva korkeakouluErikoistumiskoulutuksen kohderyhmäErikoistumiskoulutuksen tavoitteetKoulutusvastuu, jonka nojalla erikoistumiskoulutuksesta  sovittu *Erikoistumiskoulutuksen koulutusala tilastoinnissa - OKM:n korkeakoulun ohjauksen alat (voimassa olevan luonnoksen mukainen) **Erikoistumiskoulutuksen koodi
Big Data Analytics30 opYrkeshögskolan Arcada
Centria-ammattikorkeakoulu
Kajaanin Ammattikorkeakoulu
Karelia Ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Lapin Ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Novia
Oulun Ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Sopimus tulee voimaan 31.8.2015 ja on voimassa toistaiseksi.Yrkeshögskolan ArcadaThe intended student for the program is someone with prior work experience in the field of software development with programming-related tasks and who wants to attain competences in Big Data Analytics. The training is intended for those who have completed an engineering degree or another applicable science degree and those which the UAS otherwise deem to have sufficient knowledge and skills. Specialization studies will be held at a master's degree level.There has been a tremendous growth of data generation over the past five years as the world is becoming digitalized. At the same time we are embarking on a new technological era resulting in a fundamental shift in technology. We are not only seeing a change in relevant tooling and business logic, but also in scientific methods. Tomorrows digital services are often of an intelligent nature that requires problem solving skills that have traditionally not been taught at a bachelor level. Understanding how to utilize machine learning to take on a wide range of problems is crucial for creating intelligent services. Machine learning can be explained as a method that provides computers with the ability to learn without being explicitly programmed. In the field of Big Data we can rarely rely on simplistic rule-based algorithms as they cannot understand the pattern complexities in data well enough. To be able to create data driven and intelligent services for both businesses and consumers, involves an understanding of how to build reactive systems that are responsive, resilient, elastic, and message driven. This approach to software engineering has become increasingly popular worldwide for building analytical systems. It often entail a view that monolithic systems are problematic and instead suggest a microservice-architectural approach. In this approach complex applications are composed of small and independent processes communicating with each other using language-agnostic APIs. These services are highly decoupled and focus on performing a small task.

 Specialisation studies in Big Data Analytics will give the students an in-depth understanding of how to make use of data in order to create insights, and also further the students’ ability to plan, create and evaluate analytics-enabled services with built-in intelligence. The program is arranged so that students can rapidly gain a broad understanding of the essential concepts of big data analytics; descriptive, predictive, and prescriptive modelling. The program emphasizes the importance of understanding how to build analytical solutions with production level code. Student assessment is primarily based on industry-led collaboration projects. The intention is to involve students in projects connected to real-world problems that includes elements of both group work and individual achievements. The focus on real-world problems emphasizes disruptive problem solving through analytics service development. Communication and human interaction is highlighted both through visualization and traditional sales pitching.

 Students prepare themselves for undertaking research at the cutting edge of creating intelligent services, working alongside scholars and industry in their field. The program will provide grounding in the scope and theories of machine learning and the challenges of analytics service design. Students will have the opportunity to develop detailed knowledge and understanding of how these disciplines blend together in taking on real problems that face organisations. We expect that students' research during their studies will contribute to the further intellectual development of these disciplines in their respective organisations, be it in a theoretical, empirical or policy-oriented manner.
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK)0613 Software and applications development and analysis001
Haavahoidon asiantuntija  30 op  Arcada, Centria ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu Sopimus tulee voimaan 26.10.2015 ja on voimassa toistaiseksi Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö-, ensihoitaja-, fysioterapeutti-, jalkaterapeutti- ja toimintaterapeutti- ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.  Tavoite: Moniammatillisen haavahoidon osaamisen kehittäminen. Koulutus antaa valmiudet toimia haavahoidon asiantuntijana sisältäen välittömän hoidon, ohjaamis-, konsultaatio-, tutkimus- ja kehittämisosaamisen. Koulutuksen käytyään opiskelija: hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa; hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon;  ymmärtää haavahoitoon liittyviä eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti; kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa; ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa; ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen; kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä; saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen; osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin Koulutuksen suunnittelun lähtökohtana on käytetty NQF:n mukaisia tasokuvauksia ja arvioinnissa tullaan käyttämään EQF-tason 6-7 pohjalta laadittuja arviointikriteereitä.  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja AMK,  09 Health and welfare 011
Hygieniahoitajan erikoistumiskoulutus30 op

Yrkeshögskolan Arcada Ab, Diakonia ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu

Sopimus tulee voimaan 11.1.2016 ja on voimassa toistaiseksiYrkeshögskolan Arcada Ab Koulutus on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille, jotka omaavat riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita syventää osaamistaan hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä ja hallinnassa.Hygieniahoitajan erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on syventää osallistujan

osaamista hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä ja hallinnassa. Koulutus perustuu ECDC:n ohjeistukseen (ECDC 2013 Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union). Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja syventää osaamistaan infektioiden torjuntatoimien laadun kehittämisessä. Lisäksi osallistuja osaa luoda infektioiden torjuntaan näyttöön perustuvia ohjeita, soveltaa niitä käytännössä sekä arvioida toiminnan vaikuttavuutta. Tavoitteena on myös osata epidemiologian sekä epidemioiden seurannan perusteita. Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisäksi kehittää osallistujan valmiuksia tuottaa tieteellistä tekstiä.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu tutkinto, sairaanhoitaja, AMKSosiaali- ja terveysala018
Kyberturvallisuus30 op

Yrkeshögskolan Arcada, Centria-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Karelia Ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Mikkelin Ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Oulun Ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu

Tämä sopimus tulee voimaan 31.8.2015 ja on voimassa toistaiseksiKymenlaakson AmmattikorkeakouluKoulutuksen kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimineet tietotekniikan ammattilaiset, joilta puuttuu nykyaikaiset kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet insinöörin tai soveltuvan ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Erikoistumiskoulutus järjestetään ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisena.Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitealueet ovat: Kyberturvallisuuden merkitys, hyökkäävä kyberturvallisuus, puolustava kyberturvallisuus, tietoverkkojen kyberturvallisuus, kyberturvallisuusliiketoiminta ja työelämäläheiset projektit. Nämä osaamisalueet hallitessaan opiskelija osaa luokitella eri haavoittuvuudet, tehdä kyberturvallisuussuunnitelman ja hahmotella yrityksen tietoturvapolitiikan. Hän osaa tarkastella omia tietojärjestelmiään hyökkääjän näkökulmasta ja löytää sieltä mahdollisia hyökkäyskohteita. Hän osaa käyttää yleisimmin käytössä olevia työkaluja haavoittuvuuksien paikantamiseen. Opiskelija osaa suojata ICT-järjestelmiä ja teollisen internetin komponentteja kyberuhkilta. Hän osaa havaita tapahtuneen tunkeutumisen ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Opiskelija osaa tunnistaa ja poistaa tietoverkkoja kohtaavat kyberturvallisuusuhat sekä käyttää palomuurien, hyökkäyksen tunnistusjärjestelmien ja verkon hallintajärjestelmien kehittyneitä ominaisuuksia tietoverkkojen puolustamiseen ja kyberuhkien havaitsemiseen. Hän tunnistaa Internetin kautta tulevat kyberuhkat, kuten palvelunestohyökkäykset ja osaa puolustautua niitä vastaan. Opiskelija osaa myös tunnistaa ja hallitsee ostopalveluihin liittyvät kyberturvallisuusriskit. Hän osaa perehtyä kyberturvallisuuden liiketoimintaan ja tärkeimpiin palveluihin sekä osaa kyberturvallisuusyrittäjyyden perusteet. Hän osaa myös laatia tietoturva-auditoinnin kohteena olevasta yrityksestä ja antaa suosituksia turvallisuuden parantamiseksi. Opiskelija osaa ohjeistaa käyttäjiä sosiaalisen manipuloinnin vaarojen tunnistamiseen. Hän tietää kuinka suunnitellaan ja toteutetaan työelämälähtöinen kyberturvallisuusprojekti.Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK)06 Information and Communication Technologies (ICTs)019
Teatteri-ilmaisun erikoistumiskoulutus30 opAb Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Yrkeshögskolan Novia), Turun ammattikorkeakoulu oy15.12.2015-31.12.2020Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Yrkeshögskolan Novia)Sopivia henkilöitä ensi kädessä ovat näyttelijät, laulajat, muusikot, tanssijat, nukketeatterin ammattilaiset sekä visuaaliset taiteilijat, jotka ovat innostuneita syventymään taidemuotoihin monipuolisesti ja täten ovat mukana luomassa omintakeista, kotimaista musiikkiteatteria.Teatteri-ilmaisun erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on järjestää teatterialan tutkinnon suorittaneille ammattilaisille teatteri-ilmaisun erikoistumiskoulutus, joka vastaa alalla oleviin konkreettisiin osaamistarpeisiin. Kulttuurin ammattikorkeakoulututkinto, teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)02 Taiteet ja kulttuurialat 020
Huomisen matkailukohde: MARATA-alan ennakoinnin ja kehittämisen erikoistumiskoulutus30 op1. Karelia Ammattikorkeakoulu
2. Kajaanin Ammattikorkeakoulu
3. Lahden Ammattikorkeakoulu
4. Lapin Ammattikorkeakoulu
5. Laurea-ammattikorkeakoulu
6. Mikkelin Ammattikorkeakoulu
7. Saimaan Ammattikorkeakoulu
8. Satakunnan Ammattikorkeakoulu
9. Savonia Ammattikorkeakoulu
10. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
11. Tampereen Ammattikorkeakoulu
30.10.2015 lähtien toistaiseksiKarelia AmmattikorkeakouluKoulutuksen kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimineet MARATA-alan ammattilaiset, joiden tavoitteena on kehittää matkailualaa tulevaisuuden näkökulmasta. Koulutuksessa opiskelijat valmentautuvat alan toimintaympäristöjen muutoksia ennakoiviksi asiantuntijoiksi ja osaajiksi. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet restonomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Matkailualan kehittäminen tulevaisuuden näkökulmasta.
A. Kansainvälistyminen
Opiskelija osaa:
- hoitaa kansainvälisiä asiakassuhteita
- toimia monikulttuurisissa ympäristöissä
- johtaa monikulttuurisia työyhteisöjä
- hyödyntää kansainvälistymiseen liittyvää tutkimustietoa

B. Elämysten tuotteistaminen ja markkinointi sekä arvonluonti
Opiskelija osaa:
- käyttää palvelumuotoilun keinovalikoimaa matkailupalvelujen tuotteistamisessa ja markkinoinnissa
- ohjeistaa asiakasrajapinnassa tapahtuvia toimintoja
- tunnistaa erilaisten asiakassegmenttien tarpeet ja odotukset
- hyödyntää asianmukaista tutkimustietoa matkailupalvelujen kehittämisessä
- hyödyntää elämystalouden periaatteita kehittämistoiminnassa

C. Matkailualan digitalisaatio
Opiskelija osaa:
- johtaa markkinointia ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa
- hyödyntää asianmukaista tutkimustietoa erilaisissa digitaalisissa ratkaisuissa
- ohjata toimintoja matkailualan kannalta olennaisissa digitaalisissa verkostoissa
- hyödyntää pelillisyyttä markkinoinnissa
- arvioida erilaisia matkailualaan liittyviä mobiilisovelluksia
- ohjeistaa maineen hallintaa verkossa

D. Ennakointi
Opiskelija osaa:
- hyödyntää tutkimustietoa tulevien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa
- tehdä suunnitelman oman liiketoiminnan tuotteitten kehittämiseksi
- ennakoida tulevaisuuden tarpeita
- hyödyntää palvelumuotoilua tulevaisuuksien ennakoinnissa

E. Ansaintalogiikka
 Opiskelija osaa
- hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä ja toteuttamissa erilaisia ansaintamalleja tuloksekkaasti
- ohjeistaa erilaisten ansaintamallien käyttöä
- soveltaa digitalisaatioon ja mobiilisovelluksiin liittyvien ansaintalogiikoiden erityispiirteitä
Opiskelija osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa työelämäläheisen hankkeen, jossa hän osoittaa koulutuksen osaamistavoitteiden mukaisen asiantuntemuksen.
Matkailu- ja palveluliketoiminta, restonomi (AMK)

Koulutuskoodi 681102

ISCED-luokka on 10 palvelualat

021
Musiikin managerointi30 opHumanistinen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Arcada AbSopimus tulee voimaan 22.8.2016 ja on voimassa toistaiseksi.Yrkeshögskolan Arcada AbMusiikkibisneksen parissa toimivat ammattilaiset jotka haluavat syventää osaamistaan manageroinnista.

1. Manageriosaamisen pohjan laajentaminen suomalaisessa musiikkikentässä.

Erityisesti panostetaan kansainväliseen managerointiin ja sopimusosaamiseen.

2. Uuden tutkimustiedon tuottaminen suomalaiseen musiikkiteollisuuteen. Painopistealueina ovat mm.

hinnoitteluosaaminen ja palveluiden tuotteistamisen kehittäminen sekä artistibrändiosaaminen.

3. Tulevaisuusajattelun juurruttaminen manageriammattikuntaan ja välillisesti koko musiikkiteollisuuteen.

 

 

Kulttuurin ammattikorkeakoulututinto, Kulttuurituottaja AMK.02 Taiteet ja kulttuurialat024
Yhteisömuusikko 30 opJyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Centria ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskola Novia Ab
Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Metropolia ammattikorkeakoulu Oy
Turun ammattikorkeakoulu Oy
14.9.2016 - toistaiseksiJyväskylän ammattikorkeakoulu OyKoulutuksen kohderyhmänä ovat musiikki-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan AMK – tutkinnon suorittaneet sekä muun soveltuvan tutkinnon omaava tai perustelluista syistä asiantuntija, kenellä on erityisillä ansiolla saavutettu osaaminen.Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa asiantuntijuuttaan ja musiikillista osaamistaan taiteellisen elämyksen mahdollistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisömuusikko toimii luovasti monialaisissa verkostoissa ja yhteisöissä.   Hän kehittää ja luo uusia toimintamalleja muuttuvassa yhteiskunnassa.
Asiantuntijuus muodostuu 1) musiikillisesta, musiikkipedagogisesta ja taiteellisesta osaamisesta, 2) teoreettisesta, käsitteellisestä ja faktuaalisesta tiedosta 3) käytännöllisestä tai kokemuksellisesta tiedosta 4) toiminnan säätelyä koskevasta tiedosta tai itsesäätelytiedosta 5) sosiokulttuurisesta tiedosta.
 
musiikkipedagogi (AMK),Kulttuuriala025
Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju30 opSavonia-ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Arcada Ab ja Yrkeshögskolan Novia9.9.2016 - toistaiseksiSavonia-ammattikorkeakoulusairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, fysioterapeutti, bioanalyytikko, suuhygienisti, röntgenhoitaja, ja toimintaterapeutti  Osaa arvioida syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä hoitoketjun eri vaiheissa,     Osaa arvioida ja kehittää oman työnsä ja moniammatillisen työyhteisön näyttöön perustuvia käytäntöjä syöpäpotilaan ja heidän läheistensä hoitoketjussa, Kehittää yhteistyötä syövän ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa eri toimintaympäristöissä sekä edistää ja vahvistaa moniammatillista dialogia hoitoketjun eri vaiheissa. Hallitsee syöpäpotilaan hoitoketjussa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja taidot, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisen ja tuen menetelmät sekä osaa kouluttaa muuta henkilökuntaa, Hallitsee moniammatillisen yhteistyön taidot, viestinnän ja konsultatiivisen työn sekä omaa vahvan ammatillisen etiikan ja Toimii suunnitelmallisesti moniammatillisen syöpäpotilaan hoitoketjun kehittämisessä oman asiantuntijuusalueensa osalta alueellisissa, kansallisissa ja / tai kansainvälisissä verkostoissa.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja AMK 09 Health and welfare027
Moniammatillinen kotikuntoutus30 op Yrkeshögskola Arcada Ab
Centria ammattikorkeakoulu Oy
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy
Karelia ammattikorkeakoulu Oy
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Metropolia ammattikorkeakoulu Oy
Mikkelin ammattikor- keakoulu Oy (Kaakkois- Suomen AMK 1.1.2017)
Yrkeshögskola Novia Ab
Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Turun ammattikorkeakoulu Oy
14.9.2016 - toistaiseksiJyväskylän ammattikorkeakoulu OyKoulutus soveltuu sairaanhoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, geronomin, apuvälineteknikon, osteopaatin, naprapaatin, jalkaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, sosionomin, terveydenhoitajan, ensihoitajan, kätilön ja liikunnan ohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opintoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat työskennelleet/työskentelevät kuntoutusalalla ja ovat kiinnostuneita kehittämään moniammatillisen kotikuntoutuksen osaamistaan. Erikoistumiskoulutus järjestetään moniammatillisena koulutuksena.Kuntoutuksessa on meneillään kokonaisuudistus, jonka tavoitteena on asiakaslähtöisemmät yksilöllisemmät ja vaikuttavammat käytännöt ja toimintamallit. Moniammatillinen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus vahvistaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten monialaisten ja moniammatillisten työryhmien ja- yhteisöjen osaamista uudenlaisten koti-kuntoutus- ja lähipalveluiden tuottamisessa. Tämä tarkoittaa rakenteiden muutoksen ymmärtämisen lisäksi kuntoutuksen taustalla olevien teoreettisten perusteiden ja ennen kaikkea nykyisten kuntoutuksen työkulttuurien uudelleen arviointia ja kehittämistä.
Koulutuksessa kehitetään kotikuntoutukseen liittyvää osaamista, joka täydentää ja syventää osallistujien vai opiskelijoiden ammatillista osaamista uusimpaan tutkittuun tietoon perustuen. Opiskelijoiden tiedollinen ja taidollinen osaaminen lisääntyvät ja he saavat valmiuk-sia kehittää työtään ja ammattitaitoaan. Lisäksi he saavat valmiuksia muodostaa verkostoja ja tukea asiakkaidensa osallisuutta heitä koskevissa päätöksissä kuntoutusprosessin kaikissa vaiheissa; kuntoutustarpeiden tunnistaminen ja arviointi, suunnittelu, toteutus ja arviointi.
Koulutuksessa opiskelijat oppivat tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa T-mallin osaamista. Mallissa T-kirjaimen pystyviivalla tarkoitetaan syvää substanssi- ja asiantuntijuusosaamista, ja T:n poikkiviivalla kuvataan kykyä ymmärtää muita osaamisalueita ja hallita niin kutsuttuja metataitoja, joiden avulla omasta substanssiosaamisesta saadaan paras hyöty irti. Tällaisia ovat mm. vuorovaikutustaidot ja ymmärrys toimintaympäristöstä ja asiakkaista. T-mallin oppijalla on syvä asiantuntijuus omalla alallaan, mutta hän ymmärtää ja tuntee toisten asiantuntijuutta tavalla, joka mahdollistaa uusien ratkaisujen kehittämisen perustuen asiakkaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)Sosiaali- ja terveysala028
Datakeskuksen kiinteistöasiantuntija30 opArcada, HAMK, JAMK, Kajaanin amk, Karelia amk, KyAMK, Lapin AMK, Metropolia, MAMK, OAMK, Saimaan AMK, SAMK, TAMK ja Turun AMK30.10.2015 alkaen toistaiseksiMetropolia AmmattikorkeakouluSähkö-, LVI- ja automaatioalan ammattilaisetTuottaa työelämässä tarvittavaa datakeskusten rakentamisen ja ylläpidon erikoisosaamista. Osaamistavoitealueet ovat: datakeskusprosessi, sähkönsyöttö, jäähdytys, ilmanvaihto ja lämmitys,  energiatalous ja datakeskuksen kiinteistöliiketoimintaTekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (amk)Tekniikan alat / 07 Engineering, manufacturing and construction029
Digiope erikoistumiskoulutus - Ammatillinen opettaja oppimisympäristöjen pedagogisena kehittäjänä30 opHamk, Haaga-Helia, Jamk, Oamk ja Tamk ammatilliset opettajakorkeakoulut14.9.2016-toistaiseksiHAMKAmmatilliset opettajat, ammatillisen opettajan tehtävissä toimivat ja muut oppilaitosten asiantuntijat jotka ovat innostuneita kehittämään omaa ja työyhteisönsä osaamista digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessäTavoitteena on lisätä oppilaitosten pedagogista asiantuntemusta työelämälähtöisten digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä vahvistamalla koulutukseen osallistuvien erityisosaamista.Ammatillinen opettajankoulutus01 Kasvatusalat030
Koulutusviennin erikoistumiskoulutus30 opHamk, Haaga-Helia, Jamk, Oamk ja Tamk ammatilliset opettajakorkeakoulut  sekä Oulun yliopisto14.9.2016-toistaiseksiHAMKKoulutusviennissä toimivat tai alalle hakeutuvat opettajat ja kouluttajat sekä alan yritysten edustajatKoulutuksen suorittanut henkilö osaa tunnistaa koulutusviennin asiakkaan kanssa neuvotellen asiakastarpeita sekä suunnitella ja toteuttaa niiden pohjalta koulutusvientipalveluita ja niiden rahoitusta kotimaassa ja ulkomailla. Koulutusvientipalveluilla tarkoitetaan monimuotoisia oppimisratkaisuja ja –ympäristöjä.Ammatillinen opettajankoulutus01 Kasvatusalat031
Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus30 opYrkeshögskolan Arcada
Centria ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Karelia Ammattikorkeakoulu
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 1.1.2017 alkaen)
Lahden ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakoulu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 1.1.2017 alkaen)
Yrkeshögskolan Novia
Oulun ammattikorkeakoulu
Saimaa ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakouluVaasan ammattikorkeakoulu
30.9.2016 alkaen toistaiseksiDiakonia-ammattikorkeakouluErikoistumiskoulutus soveltuu sosionomi (AMK) tutkinnon sekä muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta.Lastensuojelun erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö on perehtynyt lastensuojelutyön teoreettiseen, tutkittuun ja ammatilliseen tietoon. Hän ymmärtää, osaa työtehtävässään soveltaa ja kriittisesti reflektoida teoreettista, tutkittua ja ammatillista tietoa tarkastellessaan:
- lastensuojelutyön palveluja sekä työmuotoja, -menetelmiä ja -käytäntöjä,
- lapsen ja nuoren hyvinvointia, osallisuuden toteutumista, kasvuolosuhteita sekä kaltoinkohtelun ja syrjäytymisen riskejä,
- vanhemman/ vanhempien ja perheen hyvinvointia sekä osallisuuteen heijastuvia, toimintaedelly-tyksiä uhkaavia ja syrjäytymistä tuottavia tekijöitä,
- lasten ja nuorten asemaa ja toimintamahdollisuuksia yhteiskunnassa, eri yhteisöissä ja perheissä, ja
- eriarvoisuutta luovia prosesseja yhteiskunnassa, lapsille, nuorille ja perheille suunnatuissa eri palve-lujärjestelmissä sekä eri yhteisöissä.

Lastensuojelun erikoistumiskoulutukseen suorittanut henkilö hallitsee lastensuojelun asiakastyöprosessin ja osaa työskennellä lastensuojelun asiantuntijatehtävissä lapsille, nuorille sekä vanhemmille/ perheille suunna-tuissa, monialaisissa ja moniammatillisissa palveluverkostoissa. Hän
- osaa koota riittävän asiakastiedon lapsen, nuoren ja vanhempien/ perheen osallisuus huomioiden,
- osaa analysoida ja ammatillisesti arvioida lasten, nuorten ja perheiden elinolojen ja elämäntilanteiden vaikutuksia lasten, nuorten ja vanhempien/ perheiden hyvinvointiin ja osallisuuden muodostumiseen,
- osaa jäsentää lasten, nuorten ja perheiden toimintaedellytyksiä ja niitä uhkaavia riskejä,
- osaa tunnistaa lasten, nuorten ja perheen lastensuojelulliset tarpeet ehkäisevien, avohuollon ja korjaa-vien palvelujen näkökulmasta,
- pystyy tekemään tilannearvion ja suunnittelemaan asiakastyöprosessin siten, että lasten, nuorten sekä vanhempien/ perheiden lastensuojelullisiin tarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti hyödyntäen monialaista ja moniammatillista verkostoa,
- osaa koordinoida asiakastyöprosessia lasten, nuorten ja vanhempien/ perheen osallisuutta lujittaen monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyöverkostossa,
- osaa analysoida, arvioida ja dokumentoida lastensuojelun asiakastyöprosessin etenemistä ja tuloksia yhdessä asiakkaiden, heidän läheistensä sekä monialaisen ja moniammatillisen verkoston toimijoiden kanssa hyödyntäen myös digitaalisia mahdollisuuksia,
- tuntee lastensuojelutyön laadun ja vaikuttavuuden merkityksen asiakastyössä, ja
- tuntee lasten oikeudet ja osaa soveltaa lastensuojelun sekä muuta lapsia, nuoria ja perheitä koskevaa lainsäädäntöä asiakas- ja tilannekohtaisesti.
Lastensuojelun erikoistumiskoulutukseen suorittanut henkilö osaa käyttää lasten, nuorten sekä vanhempien/ perheen osallisuutta vahvistavia työmenetelmiä ja -käytäntöjä lastensuojelutyön ehkäisevissä, avohuollon ja korjaavissa palveluissa. Hän osaa toimia asiantuntijaroolissa lastensuojelun monialaisissa ja moniammatillisis-sa verkostoissa. Hän
- osaa työskennellä eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä moninaisten perheiden, esimerkiksi sateenkaari-perheiden ja etniseltä taustaltaan erilaisten perheiden sekä perheiden lähiverkostojen kanssa,
- osaa toimia kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti,
- osaa käyttää voimavaralähtöisiä ja ratkaisuihin pyrkiviä toimintatapoja,
- osaa käyttää lapsen, nuoren sekä vanhempien/ perheen osallisuutta vahvistavia työmenetelmiä ja -käytäntöjä asiakas- ja tilannekohtaisesti soveltaen,
- hallitsee kriisi- ja traumatyön työmenetelmiä ja -käytäntöjä työskenneltäessä lasten, nuorten ja aikuis-ten/ perheiden kanssa,
- osaa käyttää vuorovaikutuksellisia ja toiminnallisia työmuotoja, -menetelmiä ja -käytäntöjä yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen parissa työskennellessään, ja
- osaa koota ja koordinoida monialaisia ja moniammatillisia verkostoja edistämään lapsi- ja perhelähtöistä lastensuojelutyötä sekä toimia monialaisissa ja moniammatillisissa verkostoissa lastensuojelun asiantun-tijana siten, että verkosto tukee lasten, nuorten ja vanhempien/ perheen osallisuutta toiminnassa.

Lastensuojelun erikoistumiskoulutukseen suorittanut henkilö kykenee kehittämään lastensuojelun palveluja sekä lastensuojelutyön työmuotoja, -menetelmiä ja -käytäntöjä. Hän
- osaa tunnistaa ja analysoida yhteiskunnallisia kehityssuuntia sekä palvelujärjestelmän, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen muutoksia, jotka heijastuvat lasten, nuorten ja perheiden elinolosuhtei-siin ja hyvinvointiin sekä palvelujen ja tuen tarpeisiin,
- tuntee ja osaa soveltaa lastensuojelun palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehit-tämisessä ajankohtaista tietoa, joka perustuu tutkimukseen ja aikaisempaan kehittämiseen,
- osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida lastensuojelun palvelujen ja työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittämisprosessin asiakkaiden sekä monialaisen ja moniammatillisen yhteistyöverkoston osallisuutta edistäen,
- osaa edistää kumppanuuslähtöistä kehittämistyötä ja sen etiikkaa,
- osaa raportoida ja julkaista kehittämistyön tulokset eri julkaisukanavia käyttäen siten, että nämä ovat hyödynnettävissä lastensuojelun palvelujen sekä työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittä-misessä sekä vaikuttamistyössä,
- kykenee arvioimaan työyhteisönsä ja -tiiminsä tuottamien lastensuojelun palvelujen sekä työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen vastaavuutta lastensuojelun lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja tuen tarpeisiin lastensuojelun toimintaympäristöissä, ja
- osaa kriittisesti reflektoida työtapojaan ja -käytäntöjään, rooliaan työyhteisön ja -tiimin jäsenenä sekä asemaansa ja toimintaansa monialaisissa ja moniammatillisissa verkostoissa.
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK)03 Social sciences, journalism and information032
Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus40 opYrkeshögskolan Arcada
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Karelia Ammattikorkeakoulu
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 1.1.2017)
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakoulu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 1.1.2017)
Yrkeshögskolan Novia
Oulun ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
30.9.2016 alkaen toistaiseksiDiakonia-ammattikorkeakouluErikoistumiskoulutus soveltuu alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Erikoistumiskoulutukseen osallistuvilta edellytetään soveltuvaa työkokemusta. Monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden tehtävissä toimivat asiantuntijat työskentelevät julkishallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä. Erityisinä tehtävinä ovat muun muassa pakolaisten vastaanotto, maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen sekä monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen ja kehittäminen.Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus antaa valmiudet:

- ymmärtää yhteiskuntaa laaja-alaisesti ja monitieteisesti monikulttuurisuuden näkökulmasta ja osata analysoida valtioiden rajat ylittävän muuttoliikkeen, etnisyyden ja kulttuurien merkityksiä yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin

- soveltaa omaksumaansa tieteellistä tutkimustietoa ja käytännön kehittämistoiminnan kokemuksia sekä kehittää jatkuvasti omaa asiantuntijuuttaan ja ammattikäytäntöjään erikoistumisalalla

- osallistua monikulttuurisuuteen ja kansainvälistymiseen erikoistuneiden yhteiskunnallisten instituutioiden ja organisaatioiden päätöksentekoon, suunnitteluun ja kehittämistoimintaan

- johtaa työyhteisöjä, asiakkuuksia ja asiantuntijaverkostoja etnistä ja kulttuurista moninaisuutta huomioiden, ja

- ymmärtää omaa kulttuurista identiteettiään, kohdata kulttuurisesti erilaiseksi kokemiaan asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja työyhteisön jäseniä sekä viestiä tavoitteellisesti monikielisissä ja -kulttuurisissa tilanteissa.
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK)03 Social sciences, journalism and information033
Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä30 opYrkeshögskolan Arcada Ab
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy
Karelia ammattikorkeakoulu Oy
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy 1.1.2017 alkaen)
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy 1.1.2017 alkaen)
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Yrkeshögskolan Novia
Saimaa ammattikorkeakoulu Oy
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Turun ammattikorkeakoulu Oy
14.9.2016 - toistaiseksiKarelia ammattikorkeakouluSosiaali- ja terveysalan palveluiden  kehittäjä -erikoistumiskoulutukseen  voidaan valita henkilö (kohderyhmä)
1)Joka on  suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltavan korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon ja hänellä on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja
2)Jolla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä
Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä- erikoistumiskoulutusta toteuttava ammattikorkeakoulu vastaa erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnasta.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun tutkinnon suorittanut opiskelija kehittää osaamistaan suorittamalla  Sosiaali - ja terveysalan palveluiden kehittäjä- erikoistumiskoulutuksen seuraavien osaamistavoitteiden mukaisesti. Osaamistavoitteet on muotoiltu valtakunnallisten erikoistumiskoulutusten yleisten tavoitteiden mukaisesti.  Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä- erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet on muotoiltu vastaamaan EQF- tason 6-7 osaamista. Tämän koulutuksen suorittaneet opiskelijat täydentävät ja syventävät osaamistaan palveluiden uudistamisessa ja kehittämisessä työelämälähtöisesti.

1. Sosiaali- ja terveysalan palveluiden  kehittäjä- erikoistumiskoulutuksen suorittanut kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä uudistuvan sosiaali- ja terveysalan toimintojen ja palvelujen ketteränä ja innovatiivisena kehittäjänä käyttäen ja soveltaen tutkittua sekä ammatillista tietoa. Hän kykenee monitoimijaiseen ja monialaiseen kehittämisyhteistyöhön.
Erikoistumiskoulutukseen osallistuja tietää laaja-alaisesti ja syvällisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation vaikutukset ja merkityksen maakunnalliseen ja alueelliseen palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen ottaen huomioon ajantasaiset lainsäädännölliset – ja hallinnolliset muutokset.  
Erikoistumiskoulutukseen osallistuja osaa kehittää ja uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita asiakaslähtöisen työtavan periaatteiden mukaan sekä huomioida asiakasosallisuuden, valinnanvapauden ja lähipalveluiden periaatteet. Hän osaa käyttää palvelumuotoilun menetelmiä ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kokeilukulttuuria hyödyntävässä palveluiden uudistamisessa.  Hän kykenee kehittämistoiminnassaan nostamaan asiakkaiden tarpeita ja kokemuksia koskevan tiedon asiantuntijatiedon rinnalle ja kehittämään aidosti asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palveluja. 
2. Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä- erikoistumiskoulutuksen suorittanut saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen kokonaisuuden hallinnan. 
Erikoistumiskoulutukseen osallistuja osaa kehittää asiakaslähtöisiä palveluprosesseja ja ymmärtää asiakasdokumentoinnin kokonaisuuden integroituvassa palveluketjussa. Hän pystyy ohjaamaan ja valmentamaan muutosprosesseja. Erikoistumiskoulutuksen osallistuja osaa varmistaa asiakas- ja asukasosallisuuden toteutumisen palveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä ja osaa käyttää hyvinvointi-indikaattorien tuomaa tietoa.
Erikoistumiskoulutukseen osallistujalla on valmiuksia yrittäjämäiseen toimintaan esim. hän tuntee tuotteistamisen periaatteet, perehtyy sopimus- ja kilpailutusmenettelyihin ja hankintalainsäädäntöön. Hän pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan sekä arvioimaan kustannustehokkaita ja vaikuttavia palveluita ja  osaa vertailla palveluiden kustannuksia. Hän osaa toimia huomioiden eettiset ja kestävän kehityksen periaatteet.
3.   Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä- erikoistumiskoulutuksen suorittanut osaa arvioida ja  kehittää erityisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukselliseen tietoon.
Erikoistumiskoulutukseen osallistunut pystyy ennakoimaan ja kehittämään oman alansa toimintakäytänteitä monitoimijaisessa verkostomaisessa yhteistyössä alueen sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa.  Hän pystyy perustelemaan toimintansa tutkimuksellisella tiedolla. Hän osaa uudistaa sosiaali- ja terveysalan työkäytänteitä ja toimintatapoja ja edistää asiakaskeskeisen kokeilukulttuurin leviämistä. Erikoistumiskoulutukseen osallistunut pystyy raportoimaan ja viestimään kehittämistyön tulokset eri kanavien kautta.
Erikoistumiskoulutukseen osallistunut toimii edistäen kansalaisen ja asiakkaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hän osaa kuvata taloustieteellisen tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia ja käytäntöjä sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä kehittämisessä.
4.Sosiaali- ja terveysalan kehittäjä- erikoistumiskoulutuksen suorittanut kykenee toimimaan yhteisöissä ja verkostoissa oman erityisalansa asiantuntijana.
Erikoistumiskoulutukseen osallistunut toimii aktiivisesti kansallisissa kehittäjäverkostoissa. Hän hallitsee ja osaa soveltaa uudistuvia sosiaali - ja terveyspalveluiden työkäytänteitä ja toimintatapoja työympäristössään sekä julkisella, yksityisellä että kolmannella sektorilla. Erikoistumiskoulutukseen osallistunut juurruttaa uusia toimintatapoja työympäristöönsä muutosvalmentajana.
Hän tuntee sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön innovaatioita ja osaa ennakoida alan tulevaisuuden näkymiä sekä hyödyntää tätä osaamista kehittämistoiminnassaan
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun tutkinnon suorittanut opiskelija kehittää osaamistaan suorittamalla  Sosiaali - ja terveysalan palveluiden kehittäjä- erikoistumiskoulutuksen seuraavien osaamistavoitteiden mukaisesti. Osaamistavoitteet on muotoiltu valtakunnallisten erikoistumiskoulutusten yleisten tavoitteiden mukaisesti.  Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä- erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet on muotoiltu vastaamaan EQF- tason 6-7 osaamista. Tämän koulutuksen suorittaneet opiskelijat täydentävät ja syventävät osaamistaan palveluiden uudistamisessa ja kehittämisessä työelämälähtöisesti.

Sairaanhoitaja AMK09 Terveys ja hyvinvointiala, ISCED luokitus 6034
Liikuntakiinteistöasiantuntija30 opArcada, HAMK, Karelia amk, KyAMK, Lapin AMK, Metropolia, MAMK, OAMK, Saimaan AMK, SAMK, Savonia amk ja Turun AMK14.9.2016 alkaen toistaiseksiMetropolia AmmattikorkeakouluSähkö-, LVI- ja automaatioalan sekä liikuntapaikkakiinteistöjen ammattilaisetTuottaa työelämässä tarvittavaa liikuntakiinteistöjen käytön, kunnossapidon, korjaamisen ja uudisrakentamisen erikoisosaamista. Osaamistavoitealueet ovat: olosuhteiden ja energiatalouden hallinta, käyttö, huolto ja kunnossapito sekä korjaus- ja uudisrakennusprosessin hallinta.Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (amk)Tekniikan alat / 07 Engineering, manufacturing and construction037
Haavahoidon asiantuntija30 opSavonia am,Samk, Oamk, Lahden amk Savonia amkSairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö-, ensihoitaja-, fysioterapeutti- ja toimintaterapeuttitutkinnon suorittaneet tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.  

Koulutuksen käytyään opiskelija:

  • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
  • hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
  • ymmärtää haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
  • kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
  • ymmärtää ennalta-ehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
  • ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
  • kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
  • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
  • osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisesti.

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK), 09 Health and welfare011
Biotalouden erikoistumiskoulutus30 opHämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia1.6.2017 alkaen, voimassa toistaiseksiHämeen ammattikorkeakouluKoulutuksen kohderyhmä koostuu toimijoista, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla. He voivat työskennellä esimerkiksi yrityksissä, yrittäjinä, neuvonta-, tutkimus- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina, olla biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita, yrittäjiksi aikovia tai he toimivat biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnoissa. Heillä tulee olla soveltuva maa- ja metsätalousalan, luonnonvara- tai luonnontieteen alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan koulutettava:

1. osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia, liiketaloudellisesti kannattavia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta

2. hallitsee tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia

3. kykenee yhdistämään olemassa olevia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja sekä tunnistamaan uusien prosessien mahdollisuuksia

4. osaa johtaa biotalouden innovaatioprosesseja erityisesti arvoverkkojen synnyttämiseksi,

5. kykenee verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenee synnyttämään uusia verkostoja

6. osaa ottaa huomioon biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

7. tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän lainsäädännön ja muut kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot

 Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, agrologi (AMK) Luonnonvara-ala 038
Biotalouden erikoistumiskoulutus 30 opHämeen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia-Ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia1.6.2017 alkaen, voimassa toistaiseksiHämeen ammattikorkeakouluKoulutuksen kohderyhmä koostuu toimijoista, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla. He voivat työskennellä esimerkiksi yrityksissä, yrittäjinä, neuvonta-, tutkimus- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina, olla biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita, yrittäjiksi aikovia tai he toimivat biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnoissa. Heillä tulee olla soveltuva maa- ja metsätalousalan, luonnonvara- tai luonnontieteen alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan koulutettava:

1. osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia, liiketaloudellisesti kannattavia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta

2. hallitsee tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia

3. kykenee yhdistämään olemassa olevia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja sekä tunnistamaan uusien prosessien mahdollisuuksia

4. osaa johtaa biotalouden innovaatioprosesseja erityisesti arvoverkkojen synnyttämiseksi,

5. kykenee verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenee synnyttämään uusia verkostoja

6. osaa ottaa huomioon biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

7. tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän lainsäädännön ja muut kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot.

Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, metsätalousinsinööri (AMK)Luonnonvara-ala 038
Digitaalinen talousohjaus erikoistumiskoulutus30 op

1.1 Centria-ammattikorkeakoulu Oy

1.2 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

1.3 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

1.4 Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

1.5 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

1.6 Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy

1.7 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

1.8 Lahden ammattikorkeakoulu Oy

1.9 Lapin ammattikorkeakoulu Oy

1.10 Laurea ammattikorkeakoulu Oy

1.11 Metropolia ammattikorkeakoulu Oy

1.12 Oulun ammattikorkeakoulu Oy

1.13 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

1.14 Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

1.15 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

1.16 Turun ammattikorkeakoulu Oy

1.17 Vaasan ammattikorkeakoulu Oy

1.6.2017-31.12.2020Haaga-Helia ammattikorkeakouluKoulutuksen kohderyhmänä on ensisijaisesti yritysten ja organisaatioiden talouden ja rahoituksen asiantuntijatehtävissä tai muissa vastuullisissa tehtävissä toimivat henkilöt, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä ne, joiden osalta korkeakoulu voi muutoin todentaa olevan opintoja varten riitttävät taidot ja valmiudet. Koulutukseen erityisesti soveltuvana kohderyhmänä voidaan pitää niitä tradenomeja ja muita korkeakoulututkinnon suorittaneitataloushallinnon ammattilaisia, joiden kohdalla digitaalinen murros mitä ilmeisemmin muuttaa toimenkuvaa tai työtehtäviä olennaisesti jo näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa.Tavoitteena on antaa valmiudet kehittää yrityksen taloushallinnon prosesseja digitaalisessa toimintaympäristössä. Tavoitteena on tutkia ja hyödyntää digitalisaation avaamia uusia mahdollisuuksia talousohjauksessa, taalousjohtamisessa ja raportoinnissa. Tavoitteena on antaa laadukasta yamk-tasoista koulutusta, jonka voi joustavasti suorittaa työn ohessa. Suomessa ei ole tällä hetkellä taloushallinnon yamk-koulutusta, joten tämä erikoistumiskoulutus toimii täydentävänä ja osaamista syventävänä koulutusohjelmana taloushallinnon tradenomeille. Osaamistavoitteet: Osaa perustella digitalisaation aiheuttamia muutostarpeita organisaatiossa, taloushallinnon prosesseissa, talousjohtamisessa ja raportoinnissa. Kykenee toimimaan asiantuntijana erilaisissa taloushallinnon kehitystehtävissä ja hyödyntämään organisaation sisäistä ja ulkoista tietoa liiketoiminnan ohjauksessa ja esimerksi reaaliaikaisen raportoinnin kehittämisessä. Osaa tuottaa tiedon visualisointityökalujen avulla innovatiivisia raportteja, jotka helpottavat taloushallinnon lukujen ymmärtämistä.Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi04 Business, administration and law039
Digitekijä Fast Track erikoistumiskoulutus30 op

1.1 Centria-ammattikorkeakoulu Oy

1.2 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

1.3 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

1.4 Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

1.5 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

1.6 Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy

1.7 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

1.8 Lahden ammattikorkeakoulu Oy

1.9 Lapin ammattikorkeakoulu Oy

1.10 Laurea ammattikorkeakoulu Oy

1.11 Metropolia ammattikorkeakoulu Oy

1.12 Oulun ammattikorkeakoulu Oy

1.13 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

1.14 Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

1.15 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

1.16 Turun ammattikorkeakoulu Oy

1.17 Vaasan ammattikorkeakoulu Oy

1.6.2017-31.12.2020Haaga-Helia ammattikorkeakouluKoulutuksen kohderyhmänä on ensisijaisesti yrityksen markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan kehityksen vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimiva henkilö. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät taidot ja valmiudet.Tavoitteena on antaa valmiudet liiketoiminnan kehittämiseksi digitaalisessa toimintaympäristössä. Liiketoiminnan kehittämistä lähestytään erityisesti myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Liiketoimintaa tarkastellaan strategisen johtamisen, taktisen suunnittelun ja operaatioiden tasolla. Koulutus luo ymmärrystä digitaalisesta muutoksesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan. Koulutus vahvistaa kokonaisvaltaisen asiakasymmärryksen luomista ja asiakaskokemuksen hallintaa digitaalisessa toimintaympäristössä sovelluksia hyödyntäen. Koulutus antaa valmiudet ja taidot työskennellä digitaalisessa toimintaympäristössä erityisesti myyntiin ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä.Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi04 Business, administration and law040
Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä30 op

1.1 Centria-ammattikorkeakoulu Oy

1.2 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

1.3 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

1.4 Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

1.5 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

1.6 Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy

1.7 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

1.8 Lahden ammattikorkeakoulu Oy

1.9 Lapin ammattikorkeakoulu Oy

1.10 Laurea ammattikorkeakoulu Oy

1.11 Metropolia ammattikorkeakoulu Oy

1.12 Oulun ammattikorkeakoulu Oy

1.13 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

1.14 Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

1.15 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

1.16 Turun ammattikorkeakoulu Oy

1.17 Vaasan ammattikorkeakoulu Oy

1.6.2017-31.12.2020Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluErikoistumiskoulutus kohdistetaan työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon suorit-taneille ja niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Kasvu- ja kehittymishaluisten PK-yritysten vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt ja yrittäjätTavoitteena on antaa valmiudet kehittää PK-yrityksen liiketoimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä. Liiketoimintaa tarkastellaan strategisen ja operatiivisen johtamisen näkökulmista. Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee toimimaan vaativissa PK-yrityksen liiketoiminnan tehtävissä ja hyödyn-tämään digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia.
Opiskelija osaa kehittää yrityksen strategiaa.
Opiskelija osaa arvioida ja kehittää PK-yrityksen digitaalista liiketoimintaa markkinoinnin, taloushallinnon ja/tai logistiikan näkökulmista hyödyntäen tutkimusta ja teoriaa.
Opiskelija kykenee toimimaan PK-yrityksen liiketoiminnan verkostoissa ja viestimään asiantuntevasti asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi04 Business, administration and law041
Kirjastoesimies muutoksen toteuttajana30 opTurun ammattikorkeakoulu Oy ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu OySopimus tulee voimaan 1.7.2017 ja on voimassa toistaiseksiTurun ammattikorkeakoulu OyKohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimivat kirjastoalan ammattilaiset, jotka ovat suuntautuneet tai suuntautumassa kirjastojen esimies- ja johtotehtäviin, mutta joilta puuttuu tehtävässä vaaditut tiedot ja taidot. Koulutus on tarkoitettu niille, joilla on kirjasto- ja tietopalvelualan ammattikorkeakoulututkinto tai joilla on muun alan korkeakoulu- tai yliopisto tutkinto, jonka lisäksi on suoritettu kirjasto- ja tietopalvelualan ammattiopinnot tai informaatiotutkimuksen aineopinnot.  Lisäksi koulutus on suunnattu niille, joilla korkeakoulu toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.Uusi yleisiä kirjastoja koskeva laki (1492/2016) astui voimaan 1.1.2017. Laki asettaa yleisille kirjastoille vastuullisen tehtävän, jossa onnistuminen vaatii vahvaa esimiestaitoa, kykyä hallita ja johtaa muutosta.   Monimuotoistuvassa yhteiskunnassa yleisellä kirjastolla on merkittävä rooli, sillä sen tulee mahdollistaa pääsy tietoon ja kulttuuriin, edistää lukutaitoja, lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tiloja, joissa yksilöt ja yhteisöt voivat opiskella, harrastaa, työskennellä ja toimia. Näiden lisäksi yhteiskunta odottaa, että yleinen kirjasto edistää toimijoiden kohtaamisia sekä mahdollistaa kulttuurien välisen vuoropuhelun. Kirjastojen keskeinen voimavara on motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta, jota ilman palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio kehittyminen lain edellyttämään suuntaan on mahdotonta. Työyhteisön hyvinvointi on organisaation kriittinen piste ja esimiestyön kulmakivi.

Yleinen kirjasto on kunnan peruspalvelu, joka toimii solmuna yhteiskunnassa. Rajapinta julkisen ja kolmannen sektorin sekä liike-elämän välillä on liudentumissa ja yleisiltä kirjastoilta odotetaan kykyä verkostoitua, ketteryyttä käydä vuoropuhelua ja tarttua kumppanuuksiin yhteiskunnan eri sektoreiden kanssa. Yleinen kirjasto on laaja palvelujen kehittäjä ja tarjoaja, joka toimii yhtälailla digitaalisessa ympäristössä kuin fyysisessä tilassakin. Kirjasto on kehittynyt monialaiseksi diversiteetiksi, jossa työskentelee osaajia eri sektoreilta. Isot globaalit muutokset väestön ikääntyminen ja jakaantuminen sekä yleinen koulutustason nousu lisäävät kirjaston tarvetta kehittyä, uudistua ja löytää strategiset painopistealueita sekä toimintoja tukevia yhteistyöverkostoja.  Kirjasto-organisaation kehittäminen vaatii proaktiivisuutta ja kykyä tarttua signaaleihin, joita ympäristö lähettää.

Suomen kirjastoseuran koulutus- ja tutkimustyöryhmän tuoreen selvityksen (julkaistaan kesäkuussa) mukaan kirjastojen esimiestyöhön keskittyvällä erikoistumiskoulutuksella on selkeä tarve. Työryhmän tarkastelussa nousi esiin, että kirjastojen esimiestyö on koulutuskentällä marginaalissa ja esimiestehtäviin noustaan ilman mahdollisuutta suuntautua siihen. Kirjastoseuran selvityksen mukaan esimiestyöhön liittyvillä taidoilla, kuten itsensä johtamisella, aktiivisella kehittämisotteella sekä palvelumuotoilun menetelmillä on alan sisällä tarve. Kirjastoala tarvitsee innovatiivisia johtajia, jotka kykenevät suuntamaan alaa tulevaisuuteen sekä toimimaan monialaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. 
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi (AMK)4 Yhteiskunnalliset alat044
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus30 op

Yrkeshögskolan Arcada Ab

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Karelia-ammattikorkeakoulu Oy

Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Yrkeshögskolan Novia

Oulun ammattikorkeakoulu Oy

Saimaa ammattikorkeakoulu Oy

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Vaasan ammattikorkeakoulu Oy

1.7.2017 alkaen toistaiseksiTampereen ammattikorkeakouluMielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen kohderyhmä on sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneet. Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat korkeakoulututkinnon tai opistotason tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitealueet ovat:

1) Mielenterveyden, mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen laaja-alaisesti ja ammatillisena asiantuntijana tässä kokonaisuudessa toimiminen.

 Hallitsee mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden sekä siihen liittyvät käsitteet ja lähestymistavat.

 Osaa toimia asiantuntijana edistävässä ja ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

 Tietää mielenterveyttä suojaavat ja riskitekijät sekä päihteidenkäytön riskitekijät ja osaa omalla toiminnallaan tukea suojaavia tekijöitä.

 Ymmärtää mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä.

 Tunnistaa ennakkoluulojen ja negatiivisten asenteiden vaikutukset ja osaa kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti edistäen aitoa, tasa-arvoista kohtaamista.

2) Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden varmistaminen ja vahvistaminen

 Ymmärtää osallisuuden merkityksen ja osaa hyödyntää työssään vertais- ja kokemusasiantuntemusta.

 Osaa rakentaa toimivan ammatillisen yhteistyösuhteen asiakkaan ja läheisten kanssa.

 Tuntee toipumisorientaation ideologian ja toivon merkityksen kuntoutumisessa ja osaa tukea asiakkaan ja läheisten itsemääräämisoikeutta.

 Tuntee tarpeenmukaisen hoidon ja avoimen dialogin ideologian ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan.

 Osaa tukea asiakkaan, läheisten ja yhteisöjen mielenterveyttä.

3) Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien tunnistaminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, lähteisten ja verkostojen kanssa

 Tunnistaa riippuvuuden ilmiönä ja riippuvuuskäyttäytymisen.

 Osaa motivoida ja tukea riippuvuuskäyttäytymisen muutoksessa.

2 (4)

 Tietää mielenterveys- ja päihdeongelmien diagnostiikan ja monitieteellisen ja ajankohtaiseen näyttöön perustuvan hoidon.

 Analysoi mielenterveys- ja päihdeongelmaa yksilön, läheisten ja yhteisön näkökulmista.

 Osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä eri-ikäisen asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa sopivan tuen ja hoidon.

4) Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen

 Osaa käyttää reflektiivistä ja kunnioittavaa toimintatapaa työskennellessään asiakkaiden ja läheisten kanssa.

 Tuntee ja osaa omassa toiminnassaan tunnistaa asiakastyön vaikuttavuuteen yhteydessä olevia yleisiä tekijöitä ja eri hoitomuotojen erityisiä tekijöitä.

 Osaa käyttää tarpeenmukaisia yksilö-ja ryhmämuotoisia näyttöön perustuvia. mielenterveys- ja päihdetyön työmenetelmiä ja soveltaa niitä eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelyssä.

5) Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä- ja palveluohjausosaaminen.

 Osaa toimia asiakasta arvostavalla ja osallistavalla tavalla.

 Osaa tarkastella omaa ammatillista vuorovaikutustaan kriittisesti ja kehittää sitä jatkuvasti.

 Hallitsee ohjaamiseen (palveluohjaus, asiakasohjaus) liittyvät vuorovaikutukselliset teoriat ja mallit ja osaa ohjata asiakasta sekä hänen perhettään.

 Tuntee alueelliset palveluverkot ja osaa työssään hyödyntää eri tahojen palveluja ja osaamista yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa.

 Tuntee digitaalisia palveluita ja menetelmiä ja niiden mahdollisuuksia sekä osaa ohjata asiakasta niiden käytössä.

 Toimii moniammatillisessa yhteistyössä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja kehittää yhteistyössä uusia toimintamalleja.

6) Mielenterveys- ja päihdetyön ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisosaaminen

 Osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää kokemustietoa työssään ja ammatillisuutensa kehittämisessä.

 Tunnistaa, analysoi, arvioi ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön ammattikäytäntöjä ja menetelmiä tutkittuun tietoon perustuen.

 Toimii omaa ja toisen työhyvinvointia edistävästi ja toimii rakentavasti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa.

 Tunnistaa oman elämäntarinansa vaikutuksen asiakastyössä ja tiedostaa oman työskentelynsä kehittämisen kohteet.

 Pystyy reflektoimaan ja tietoisesti kehittämään omaa ammatillista toimintaansa työnohjauksen avulla.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)  
InfraPOMO-erikoistumiskoulutus30 op

Hämeen ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Novia

Oulun ammattikorkeakoulu

Saimaan ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2017 alkaen toistaiseksiTampereen ammattikorkeakouluKoulutuksen kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimineet tekniikan alan ammattilaiset, jotka työskentelevät jo infra-alalla tai ovat hakeutumassa infra-alan tehtäviin; pääsääntöisesti henkilöt, joilla on rakennusalan, tai sitä läheisesti sivuavan (esim. ympäristö-tekniikka, logistiikka, liikenneala) tekniikan alan tutkinto (YAMK, ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto). Koulutukseen voidaan valita myös henkilöitä, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. 

Koulutuksen tavoitteet on määritelty seuraavien osaamiskokonaisuuksien A - E alle:

A. Infraprojektin hallinta

 opiskelija tuntee alan uusimmat ohjeet ja menettelytavat

 opiskelija tuntee infratyömaiden toteutusvaiheen tuotannonsuunnittelun periaatteet

 opiskelija osaa laatia infrahankkeelle aikataulun: yleisaikataulu, rakennusvaihe-aikataulu sekä viikkosuunnitelmat

 opiskelija tuntee menettelytavat työmaan laadunvalvonnassa

 opiskelija osaa laatia työmaan ja työvaiheen laatusuunnitelman ja soveltaa niitä työmaan johtamisen välineinä (InfraRYL uusimmat versiot)

 opiskelija osaa työmaan ohjauksen tärkeimmät menettelytavat aikatauluseurannan ja laadunvalvonnan näkökulmasta

InfraPOMO –nimistä erikoistumiskoulutusta koskeva sopimus 2 (4)

Liite 2.

 opiskelija osaa ottaa töiden suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja ympäristö-näkökohdat

 opiskelija tuntee infrahankkeen riskienarviointimenetelmät

 opiskelija tuntee esimerkkejä eri yritysten uusimmista ohjauskäytännöistä, esim. LastPlanner

B. Kustannuslaskenta ja sopimustekniikka

 opiskelija ymmärtää kustannusten muodostumisperiaatteet hankkeen eri vaiheissa

 opiskelija tuntee infrahankkeen määrämittausperusteet ja osaa laskea määrät suunnitelmapiirustusten perusteella (InfraRYL)

 opiskelija tuntee urakkahinnan määräytymisperusteet: työ- ja työmaakulut, yleiskulut, katteen muodostuminen

 opiskelija tuntee infrahankkeiden yleisimmät ja uusimmat urakkamuodot ja niiden hinnan määräytymisperusteet

 opiskelija tuntee lisä- ja muutostöiden määräytymisperusteet ja niihin liittyvät sopimusehdot (YSE)

 opiskelija tuntee Yleisten sopimusehtojen (YSE 98) ja konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE2013) keskeisimmät sisällöt ja sovellusperiaatteet

C. Pohjarakenteiden suunnittelu ja tuotanto

 opiskelija tunnistaa eri maalajit ja niiden vaikutuksen rakentamistapaan

 opiskelija tuntee ja ymmärtää eri kiviainesmateriaalien soveltuvuuden rakenteisiin ja tuntee kiviainesten laatuvaatimukset, myös uusimmat standardit

 opiskelija tuntee keskeisimmät maaperään liittyvät ilmiöt: stabiliteetti, maaperän painuminen, routa, pohjavesi, maaperän hydrauliset ominaisuudet

 opiskelija tuntee uusimmat infrahankkeissa käytettävät perustamistavat ja niiden käyttökohteet

 opiskelija tuntee kaivantotöihin liittyvät riskit ja osaa arvioida kaivannon vaativuus-luokan Eurokoodien mukaisesti

 opiskelija osaa periaatteet tuettujen kaivantojen rakentamisesta

D. Infrahankkeen tietomallinnus ja tuotantotekniikka

 opiskelija tuntee Infrahankkeen tiedonhallintaprosessin menettelytavat suunnitte-lusta ylläpitoon

 opiskelija osaa hyödyntää hankkeen tiedonhallinnassa pilvipalveluita ja sähköisen asioinnin palveluja

 opiskelija ymmärtää tieto- ja tuotemallinnuksen infrarakentamisen näkökulmasta

 opiskelija tietää, kuinka suunnittelussa tuotettu malli laaditaan ja viedään infratyömaiden koneohjaus- ja tuotannonohjausjärjestelmiin

 opiskelija tuntee periaatteet työmaatyöskentelystä koneohjausjärjestelmillä

E. Työelämäprojektit/ tutkimus ja hanketoiminta

 työelämäprojektin sisältö määritellään opiskelijan työtehtävien perusteella

 työelämäprojektin tavoitteena on, että opiskelija kykenee toimimaan asiantuntija-tehtävissä määrätyllä työelämän osa-alueella ja hallitsee asiantuntijaroolinsa edellyttämän erikoisosaamisen

Tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri AMK Tekniikan alat 
          

* Ammattikorkeakoululain nojalla sovitussa erikoistumiskoulutuksessa tähän kirjataan se ammattikorkeakoulututkinto ja tutkintonimike, jonka nojalla erikoistumiskoulutuksesta on sovittu, esim. "tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK) tai ammatillinen opettajankoulutus. Erikoistumiskoulutus sijoitetaan jollekin koulutusvastuun mukaiselle alalle sopimusmenettelyssä sen pääasiallisen sisällön mukaan.

**  Koulutusalatietoa käytetään tiedonkeruussa. Korkeakoulut määrittävät ISCED-luokan.

  • No labels