Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

 

Koulutusmoduuli
Koulutusmoduuli toimii kantaluokkana opintorakenteen eri osille. Sillä voidaan kuvata moduulien välisinä sisältyvyyshierarkioina minkä tahansa koulutuksen "modulaarinen" rakenne.  Sen avulla voidaan kuvata esim. tutkintojen hierarkioita sekä hierarkisia opintokokonaisuuksia, joissa opintokokonaisuus voi koostua opintojaksojen lisäksi pienemmistä opintokokonaisuuksista. Kukin näistä rakenneosista on koulutusmoduuli. Moduulista on periytetty mm. tutkinto-ohjelma, opintojakso ja -kokonaisuus luokat. Koulutusmoduuli mahdollistaa opintorakenteiden ja -hierarkioiden monipuolisen määritellyn eri koulutussektoreille. Ts. niiden avulla voidaan muodostaa opetussuunnitelmia. Sillä voidaan myös kuvata keskenään vaihtoehtoisia opintojaksoja opintokokonaisuuden sisällä, opintojakson tai -kokonaisuuden esitietovaatimukset ja opetussuunnitelmia, joihin on liitetty suoraan opintojaksoja.

Koulutusmoduuli on pysyvämpi elementti joka ei muutu kovin usein.

Koulutuksen perustiedot

Koulutuksen perustiedot luokan kautta koulutusmoduuliin kiinnitetään kaikille koulutumoduuleille yhteisiä tietoja kuten alaluokituksia, laajuusmääreitä ja muita kuvaustietoja. Rakenne  mahdollistaa koulutusmoduulien käyttämisen mm. opetussuunnitelmienn määrittelyyn. Esim. taide ja taitoaineet voidaan määritellä opintokokonaisuutena, joihin liittyy mm. käsityön ja liikunnan opintojaksot. Molemmille määritellään vuosiluokat ja minimilaajuudet koulutuksen perusteiden kautta.

Koulutusmoduulin toteutus

Koulutusmoduulitoteutus kuvaa opintorakenteen eri osien toteutuksia ja se toimii kantaluokkana mm. koulutuksien-, opintojakson ja -kokonaisuuksien toteutuksille. Koulutusmoduulitoteutuksen tietoja voidaan verrata opetussuunnitelman sisältämiin tietoihin. Ne kuvaavat yleensä kertaluonteisia toteutuksia opetussuunnitelman sisältämistä moduuleista. Koulutusmoduulin toteutuksista muodostetulla rakenteella voidaan tarkentaa koulutusmoduuli rakenteella muodostettua opetussuunnitelmaa . Koulutusmoduulitoteutus sisältää tiedot mm. periodeista, toteutuksen sidoshenkilöistä (esim. luennoitsijan), opetuksen toteutukseen liittyvät organisaatiot, paikkamäärät ja paikkatiedot, Learning Opportunity Instance ja Learning Opportunity Provider tiedot (osa näistä tekstimuotoisista Learning Opportunity tiedoista korvattaneen muulla tavoin, kuten Lecturer voidaan korvata Henkilö-viitteenä). Koulutusmoduuli -käsitteeseen liittyviä tietoja voidaan käyttää koulutustoteutuksen pohjatietoina uutta toteutusta luotaessa. Koulutustoteutuksen tietoja työstetään tyypillisesti erillään hakukohteista ja vasta valmiit koulutustoteutuksen tiedot liitetään hakukohteisiin. Koulutustoteutuksia voidaan myös jättää hakukohteiden ulkopuolelle tai siirtää myöhemmissä hauissa käytettäviksi. (pitäisiköhän paikkatietomalliin lisätä XDW:n mukaiset Tilarakenne-tiedot?).

Kutakin koulutusmoduulia voi vastata n. määrä koulutusmoduulin toteutuksia. Koulutusmoduulin toteutus on voimassa tietyn ajan.

Opiskeluoikeus:

Opiskelijalle annetaan opiskeluoikeus siihen koulutusmoduuliin, johon viittaavaan koulutusmoduulin toteutukseen hän on tullut valituksi ja jonka paikan hän on ottanut paikan vastaan. Tyypillisesti opiskelijalla on oikeus suorittaa tämän lisäksi tutkinto myöhempien koulutustoteutuksien mukaisesti.
Opiskeluoikeus syntyy kun henkilö ottaa opiskelupaikan vastaan.


 

Could not retrieve http://tinyurl.com/cab8dn8 - Page not found.

LUONNOS

     

Avoimia kysymyksiä:

Aihe

Sovitut toimenpiteet

Kommentit

Lähde

Vastuuhenkilö

Tila

Pitäisikö koulutuksen (ja sen osien) toteutuksia kuvaavien käsitteiden olla tässä mallissa?

Palaverissa 17.11. sovittiin, että käsitteet lisätään malliin.

Malli pitäisi pyrkiä jäsentelemään niin, että se mahdollistaisi muutokset koulutuksen tai koulutusmoduulin perustietohin (esim. tavoitteet, laajuus) niin, että vanhat tiedot säilyvät ja niihin voidaan edelleen viitata. Mitä tietoa kuuluu Koulutukseen ja mitä sen toteutukseen?

 

 

(tick)

Koulutusmoduulin toteutus -käsitten voisi lisätä?

Lisätään malliin.

 

 

 

(tick)

Pitäisi pohtia tarkemmin koulutuksen ja sen toteutuksen rooleja mallissa.
Näihin liittyvien käsitteiden (esimerkiksi opetussuunnitelma) osalta pitäisi tutkia, kumpaan liitos oikeasti on mielekkäämpi.

 

 

 

 

(error)

Opetussuunnitelma voisi liittyä sekä koulutukseen, että sen toteutukseen?

Opetussuunnitelma päätettiin 29.11. palaverissa lisätä alustavana versiona niin, että liitos tulee koulutukseen, koulutusmoduuliin ja koulutusmoduulin toteutukseen.

Sepon mukaan opetussuunnitelman peruste muuttuu harvoin. Pidempiaikanen rakenne voisi olla ns. template, jonka perusteella voisi luoda uusia. Miten mallinnetaan?

Palaveri 17.11.

 

(tick)

Pitäisikö koulutusmoduulin toteutuksella olla suhde koulutuksen perustietoihin?

 

 

Seppo

 

(error)

Koulutustietojen henkilö viitannee opetushenkilöstöön? Hallinnolliset vastuuhenkilöt organisaation kautta?

 

Todettu 29.11., että näin on.

Seppo

 

(tick)

Mallilla voidaan kuvata koulutus myös ilman opetussuunnitelmatietoja?

 

Kaikista koulutuksista tuskin saadaan opetussuunnitelmatietoja ennen ensimmäistä hakukierrosta.

Seppo

 

(error)

Tuleeko opinto-oikeus itse asiassa koulutukseen?

Opetussuunnitelma päätettiin 29.11. palaverissa lisätä alustavana versiona niin, että liitos tulee koulutukseen, koulutusmoduuliin ja koulutusmoduulin toteutukseen.

Opinto-oikeus kohdistuu vain harvoin pelkästään tiettyyn toteutukseen.

Seppo

 

(tick)

  • No labels