Child pages
  • 2015 yliopistojen mallitiedostot
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

  File Modified
File YO-3A-julkaisut.csv 14.12. 2015 by Olli Eskola
File YO-1-henkilosto.csv 18.12. 2015 by Mika Rissanen
File YO-2-opintopisteet.csv 18.12. 2015 by Mika Rissanen
File YO-3B-julkaisut_FI.csv 18.12. 2015 by Mika Rissanen
File YO-4-toimipisteet.csv 18.12. 2015 by Mika Rissanen
File YO-5-taydennyskoulutus.csv 18.12. 2015 by Mika Rissanen
File YO-6A-avoin-yliopisto-opetus.csv 18.12. 2015 by Mika Rissanen
File YO-6B-erilliset-opinto-oikeudet.csv 18.12. 2015 by Mika Rissanen
File YO-7-opettaja-ja-tutkijavierailut.csv 18.12. 2015 by Mika Rissanen
File YO-8-tilatiedonkeruu.csv 18.12. 2015 by Mika Rissanen
File YO-9-harjoittelukoulut.csv 18.12. 2015 by Mika Rissanen
Microsoft Excel Spreadsheet YO_Talous_1_Tuloslaskelma.xlsx 09.3. 2016 by Mika Rissanen
Microsoft Excel Spreadsheet YO_Talous_2_Tase.xlsx 09.3. 2016 by Mika Rissanen
Microsoft Excel Spreadsheet YO_Talous_3_Tuloslaskelma_toiminnot.xlsx 09.3. 2016 by Mika Rissanen
Microsoft Excel Spreadsheet YO_Talous_4_Tutkimusmenot.xlsx 09.3. 2016 by Mika Rissanen
Microsoft Excel Spreadsheet YO_Talous_5_Kustannustiedot.xlsx 09.3. 2016 by Mika Rissanen
Microsoft Excel Spreadsheet YO_Talous_6_Liiketoiminnan_tuloslaskelma.xlsx 09.3. 2016 by Mika Rissanen

  • No labels