Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2017\4

 • Tiistaina 29.8.2017 kello 9.00–11.46
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, nh. Kalevala (Meritullinkatu 10)
 • Muistio, asialista ja liitteet: https://confluence.csc.fi/x/9pxJB

Muistio

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

 • Hyvönen avasi kokouksen kello 9:00 ja kertoi, että OKM:n visiotyön "Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030" tulokset julkaistaan syyskuussa, vision toimeenpano vaikuttanee tämän tai muiden ryhmien toimeen tulevaisuudessa.

2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

3 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation kokonaisarkkitehtuuri ja tiekartta

 • Hyvönen ja Rydman alustivat keskustelua
  • Ohjausyhteistyön organisointiin keskittyneen kokonaiskuvan "Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyö" ohella kiinnitettäisiin huomiota digitalisaatioon, jolla tarkoitetaan muutosta varsinaisessa toiminnassa. Tiekartta tunnetuista ja odotetuista ilmiöistä sekä näihin liittyen sovituista periaatteista muodostaisi kokonaisarkkitehtuuria täydentävän tilannekuvan. Tiekartalla on jako koulutustoiminnan ja tutkimustoiminnan ulottuvuuksiin sekä näille yhteisiin asioin. Yhteiset asiat voivat olla korkeakoulujen yhteisiä toimintoja kirjastoista ja it-infrastruktuurista johtamiseen. Yhteisiä asioita ovat myös toimialan, julkishallinnon ja kansainvälisen kentän huomionarvoiset asiat. Tiekarttalla voidaan eritasoisia ja tyyppisiä asioita tarkastella esityskerrosten avulla.
  • http://ka.csc.fi/LuonnosTiekartta.html 
  • http://ka.csc.fi 
 • (96) Tiekartan kehittämistä jatketaan yhteisen tulevaisuuden hahmottamiseksi kokoamalla arvauksia ja arvioita sekä toimintaympäristössä päätettyjä (varmoja) muutoksia. Jatketaan aikajännettä pidemmälle tulevaisuuteen, jotta palvelee pitkän tähtäimen suuntaviivojen asettelua. Tiekarttaan laitetaan asioita puheenjohtajan harkinnan mukaan. Vain yhteisistä periaatteistä päätettäisiin tiekartta-asiana ja nämä periaatteet pääsääntöisesti johdetaan olemassa olevista tai tulevista linjauksista, kuten UNIFI:n visio tai tai OKM:n korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 visiosta. Sihteeristö vie tiekarttaa eteenpäin keskustellen erikseen ohjausryhmän jäsenten kanssa.
 • Keskustelussa kiinnitettiin huomiota muun muassa työn kohderyhmään: on tärkeä pitää kuva siten yleisellä tasolla ja pitkällä aikajänteellä, että voidaan hyödyntää rehtoritasolla. Tietoja voidaan käyttää omien päätösten tukena tai herättämään huomion: "pitääkö korkeakoulun tehdä jotain". 

4 Ohjausyhteistyön rakenne ja ryhmien jatko vuodenvaihteessa päättyvien toimikausien jälkeen

 • Hyvönen alusti keskustelua esitys (liite 2
  • ohjausyhteistyön kokonaiskuva http://ka.csc.fi/ 
  • ohjausyhteistyöhön osallistuvat henkilöt ja heidän taustaorganisaationsa (linkki)
 • (97) Ohjausryhmän käsityksen mukaan nykyisen kaltainen rakenne ohjausyhteistyössä ja tehtävienjaossa, ohjausryhmän omalta osalta, on perusteltu myös ryhmän toimikauden päättymisen jälkeen.
 • Eräitä huomioita käydystä keskustelusta: 
  • Puusaaren mukaan kokonaiskuvan kehittyminen on tärkein ohjausyhteistyön voimavara. Kokonaiskuvan puuttuessa ikään kuin kaikki tehtävät ovat väärissä ryhmissä ja ryhmissä on vääriä ihmisiä. Yhteisen kokonaiskuvan avulla eri taustat muodostuvat vahvuudeksi.
  • Hagros kommentoi, että digitalisaatio on sitä, että kokonaisarkkitehtuuri ohjaa koko tekemistä. On tärkeää pyrkiä käsittelemään digitalisaatiota koko korkeakoulun ja korkeakoululaitoksen näkökulmasta ja sopia pitkäjänteisesti, mitkä kokonaisarkkitehtuurin osat toteutetaan yhteisesti ja miten palvelut tuotetaan.

5 Tiedoksi asiat FUNET-työvaliokuntana

6 Seurattavat asiat

 • Mäki esitteli asiat yhteiseltä listalta, muokkaus päivämäärän mukaan viimeksi muokatusta alkaen: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTIES/Seurattavat+asiat
 • (98) Laki tiedonhallinnasta: pyydetään tiedonhallintalain valmistelua esiteltäväksi seurattavana asiana 24.10. kokouksessa.
 • Tietosuoja-asetuksen toimeenpanon ja siihen varautumisen osalta pohdittiin, olisiko tarpeen tuoda eri työryhmien ja verkostojen muotoilemia asioita tähän ohjausryhmään julkaistaviksi suosituksina osana yhteisiä arkkitehtuureja.
 • Saavutettavuusdirektiivi tulee voimaan syksyllä 2018. VM:n työryhmä pohtii sen kansallista toimeenpanoa.
 • Keskusteltiin korkeakoulujen Microsoft-lisenssien hankinnasta.

7 Muut esille tulevat asiat

 • Ei ollut

8 Ilmoitusasiat

 • Ohjausryhmän toimikauden viimeiset kokoukset ovat
  • 24.10.2017 tiistaina kello 9, Väinämöinen, OKM, Meritullinkatu 10, Helsinki
  • 8.12.2017 perjantaina kello 9, Väinämöinen, OKM, Meritullinkatu 10, Helsinki
 • AAPA:n ja FUCIO:n yhteinen seminaari 4.10.2017 Vaasassa, teemana on CSC korkeakoulujen yhtiönä
 • Korkeakoulujen IT-päivät 8-9.11.2017 Jyväskylässä 
 • Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 28-29.11.2017 Kuopiossa 

9 Kokouksen päättäminen

 • Hyvönen päätti kokouksen kello 11:46.

Kokouksen osallistujat

Jäsenet

 • Ilmari Hyvönen, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)
 • Juha Haataja, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (varapuheenjohtaja)
 • Jaana Backman, tutkimuspalvelujohtaja, Itä-Suomen yliopisto
 • Jukka Ivonen, tietohallintopäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Eija Lantta, projektipäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu
 • Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto-yliopisto – ESTE sijaisena Kati Hagros, CDO, Aalto yliopisto
 • Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto
 • Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu 
 • Eva Maria Raudasoja, johtaja, Oulun yliopisto
 • Ilkka Siissalo, tietohallintojohtaja, Helsingin yliopisto
 • Mika Silander, erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - ESTE
 • Juha Venho, tietohallintopäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
 • Stina Westman, kehityspäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijat

 • Janne Kanner, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Antti Mäki, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)
 • Walter Rydman, koordinaattori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Liitteet

Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

3 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation kokonaisarkkitehtuuri ja tiekartta

4 Ohjausyhteistyön rakenne ja ryhmien jatko vuodenvaihteessa päättyvien toimikausien jälkeen

 • Hyvönen alustaa keskustelua, ohjausyhteistyön kokonaiskuva http://ka.csc.fi/ ja ohjausyhteistyöhön osallistuvat henkilöt ja heidän taustaorganisaationsa (linkki), esitys (liite 2

5 Tiedoksi asiat FUNET-työvaliokuntana

6 Seurattavat asiat

7 Muut esille tulevat asiat

8 Ilmoitusasiat

 • Ohjausryhmän toimikauden viimeiset kokoukset ovat
  • 24.10.2017 tiistaina kello 9, Väinämöinen, OKM, Meritullinkatu 10, Helsinki
  • 8.12.2017 perjantaina kello 9, Väinämöinen, OKM, Meritullinkatu 10, Helsinki
 • AAPA:n ja FUCIO:n yhteinen seminaari 4.10.2017 Vaasassa, teemana on CSC korkeakoulujen yhtiönä
 • Korkeakoulujen IT-päivät 8-9.11.2017 Jyväskylässä 
 • Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 28-29.11.2017 Kuopiossa 

9 Kokouksen päättäminen

 • No labels