Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lukijalle

Vastaukset on saatu. Yhteenveto kirjoitetaan tälle sivulle syksyn aikana.

Kysely on lähetetty yliopistoille ja tutkimuslaitoksille näiden kirjaamojen kautta kesäkuussa 2015. Vastauksia odotetaan elokuun loppuun mennessä. Kysymyksiin, joissa ei ole vaihtoehtoja, voi vastata vapaasti.

Bilbliometrinen laskentapalvelu CSC:n tarjoamana

CSC tuottaa tällä hetkellä bibliometrisiä analyyseja erilaisilla aineistoilla OKM:lle ja Suomen Akatemialle. Selvitämme parhaillaan mahdollisuutta tarjota bibliometristä laskentapalvelua myös muille tahoille. Esillä on ollut toimintamalli, jossa CSC tekee tilauksesta räätälöityjä bibliometrisiä analyyseja esimerkiksi yliopistoille ja tutkimuslaitoksille samaan tapaan kuin esimerkiksi Leidenin CWTS. Alussa aineistolähteinä käytettäisiin Web of Sciencen tietokantoja.

Tällä kyselyllä haluamme selvittää tutkimusorganisaatioiden tarvetta ja mahdollisia käyttötarkoituksia CSC:n tuottamille bibliometrisille analyyseille.

Jos palvelulle vaikuttaa kyselyn perusteella olevan kysyntää, selvitämme seuraavaksi palvelun kustannukset ja neuvottelemme aineistojen käytöstä niiden toimittajien kanssa.

Taustatiedot

1. Valitse organisaatiosi listalta

Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Maanpuolustuskorkeakoulu
Oulun yliopisto
Svenska handelshögskolan
Taideyliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi
Elintarviketurvallisuusvirasto
Geologian tutkimuskeskus
Ilmatieteen laitos
Luonnonvarakeskus
Maanmittauslaitos
Suomen ympäristökeskus
Säteilyturvakeskus
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työterveyslaitos
Ulkopoliittinen instituutti
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

2. Toimenkuvasi organisaatiossa

Bibliometristen analyysien hankinta

3. Onko yliopistonne / tutkimuslaitoksenne hankkinut analyysejä ulkopuolisilta palveluntarjoajilta?

kyllä/ei

4. Keneltä ja millä perusteilla päädyitte bibliometriset analyysit hankkimaan?

 5. Ovatko bibliometriset analyysit olleet teille hyödyllisiä?

 kyllä/ei

6. Mitä hyviä puolia hankkimissanne palveluissa oli?

7. Mitä puutteita hankkimissanne palveluissa oli?

8. Oletteko saaneet analyysien toimittajalta riittävästi asiantuntijatukea tulosten ymmärtämiseksi?

9. Onko tuloksissa selitetty lukuarvojen ja niissä näkyvien ilmiöiden ohella tulosten tilastollista merkitsevyyttä ja tulkintatapoja?

Bibliometriset analyysit omassa organisaatiossa

10. Mikä tai mitkä tahot ovat organisaatiossanne vastanneet bibliometristen analyysien hankinnasta tai toteutuksesta (esim. kirjasto, keskushallinto)?

11. Käytättekö itse maksullisia analyysityökaluja, kuten esimerkiksi InCites, SCiVAl, PlumAnalytics?

 12. Mihin tarkoituksiin bibliometrisiä analyyseja on tilattu tai tehty?

13. Millä tavalla tietoa on käytetty hyväksi?

 14. Ketkä ovat saaneet analyysien tulokset käyttöönsä (asiantuntijapaneelit, hallinto, avoimesti kaikille, ym.)?

CSC:n tuottamat bibliometriset analyysit

15. Kuinka hyödyllisenä pidätte bibliometriikkaa seuraavissa käyttötarkoituksissa (erittäin hyödyllisenä/hyödyllisenä/lähes hyödyttömänä/hyödyttömänä)?

Tutkimuksen arvioinnit
Rahoituspäätösten teko
Tutkimustoiminnan johtaminen
Yliopiston rakenteellinen uudistaminen

16. Onko bibliometrisillä analyyseillä mielestänne muita hyödyllisiä käyttötarkoituksia?

 17. Millaisia analyyseja erityisesti tarvitsette julkaisutoiminnastanne?

18. Miten kotimaisten julkaisutietojen (esim. artikkelit) tulisi näkyä tuloksissa?

19. Onko bibliometrisestä tiedosta apua yliopistonne tiedepolitiikan suunnittelussa?

20. Millaisella aikataululla ja mistä asioista tämän hetkisen tietonne perusteella tarvitsisitte bibliometrisiä analyyseja?

 21. Pitäisittekö hyödyllisenä CSC:n tarjoamaa koulutusta, jossa syvennytään yleisesti bibliometristen tulosten tulkintaan ja taustaoletuksiin?

 kyllä/ei

22. Muita ajatuksia ja kommentteja?


  

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels