Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TUTKIMUSRAHOITUS JA PROJEKTIT (kokonaisuus)

Kuvaus: Kokonaisuus käsittää tutkimusprojektien hallintaan sekä rahoitukseen liittyvät prosessit ja palvelut. Kokonaisuus on jaettu neljään osaan tutkimustyön edellytyksien luomisesta projektien päättymisen jälkeiseen tilanteeseen.

Tässä työversiossa ei vielä ole mukana sellaisia tukiprosesseja ja -palveluita, jotka liittyvät omarahoituksella tai palkkatyönä (ei-projektimuotoista) tehtävään tutkimukseen.

Tutkimustyön mahdollistaminen

Kuvaus: Tällä tarkoitetaan niitä tuen ja hallinnon prosesseja, joilla luodaan tutkimustyölle edellytykset. Luetellut asiat edeltävät hankkeistamista ja hakemusten kirjoittamista. Erityisesti kokonaisuuteen sisältyvät rahoituslähteiden ja -ideoiden tunnistaminen sekä hankkeiden esivalmistelu.

TUTKIJAN TOIMINTAHALLINNON PROSESSI TAI PALVELU
Rahoituksen hankinta
 • Lähteiden tunnistaminen ja rahoitusehtoihin perehtyminen
 • Rahoitusmahdollisuuksiin vaikuttaminen
 • Strateginen suunnittelu
 • Lisärahoituksen hakeminen
 • Tiedotus rahoituslähteistä
 • Rahoituslähteiden tunnistaminen
 • Neuvonta ja koulutus (instrumentit, haut, rahoittajat, rahoitustietokannat)
 • Rahoitusmahdollisuuksiin vaikuttaminen
 • Strategisen suunnittelun tuki
 • Rahoitusehtojen tulkinta
??????
 • Hankkeiden koordinointi
 • Projektisalkun hallinta
 • Henkilöiden resursointi projektille
 • Tilat ja tutkimusinfrastruktuurit
 • Hankkeiden koordinointi
 • Projektisalkun hallinta
 • Projekti-idean arviointi
 • Henkilöiden resursointi
Yhteistyön rakentaminen
 • Yhteistyöaiheiden tunnistaminen
 • Mahdollisten kumppanien tunnistaminen
 • Yhteistyöohjelmien, -rakenteiden ja -muotojen tunnistaminen.
 • Verkostoituminen
 • Haku kumppanuuteen
 

 

Hankkeistaminen

Kuvaus: Hankekuvaukset luodaan ja hankkeille hankitaan rahoitus sekä tehdään suunnitelmat. Kohta sisältää myös yhteistyökumppanien haun. Vaiheeseen ei kuulu vielä varsinainen tutkimustyö.

 

TUTKIJAN TOIMINTAHALLINNON PROSESSI TAI PALVELU
Rahoituksen varmistus
 • Lähteiden tunnistus ja ehdot
 • Rahoituksen hakeminen
 • Hakemiseen liittyvät muodollisuudet (allekirjoitukset ym.)
 • Rahoituspäätöksen vastaanottaminen
 • Sopimusneuvottelut
 • Raportointi rahoittajalle
 • Grant writing / reading
 • Säätiöapurahojen haun tukeminen
 • Rahoittajakohtaisten koulutusten järjestäminen
 • Rahoitusehtojen tulkitsemisen/noudattamisen tuki
 • Sopimuksen laadinnan tuki
 • Raportoinnin tuki (talous)
 • Tutkimusrahoitustietokantojen hankinta ja käytön koulutus (esim. Research Professional)
 • Kustannusten ja rahoituksen budjetointi
Suunnitelmatyö
 • Tutkimussuunnitelma
 • Työsuunnitelmat
 • Tutkimuslupaprosessi
 • Projektisuunnitelman ja -budjetin laadinta ja tarkistuttaminen
 • Tutkimusprojektien juridinen neuvonta ja sopimusten hallinta (mm. mallipohjasopimuksien ja vakioehtojen ylläpito)
 • Projekti-idean arviointi laitoksen strategian näkökulmasta
 • Projektisuunnitelman ja projektibudjetin hyväksyminen
 • Projektisuunnitelman ja projektibudjetin sisällöllinen tarkistaminen
Hankkeiden koordinointi
 • Budjetointi
 • Projektisalkun hallinta
 • Henkilöiden resursointi projektille
 • Tilat ja tutkimusinfrastruktuurit
 • Hankesuunnittelun tuki (tämä alla)
 • Budjetoinnin tuki
 • Hankintoihin (ml. kilpailutukseen) liittyvä tuki
 • Budjetin tarkistaminen, neuvonta, päivittäminen ja tukipalvelut
 • Hankkeiden koordinointi
 • Hankkeen / Projektin avaus, hallinnointi ja päättäminen (järjestelmään)
 • Projektisalkun hallinta
 • Henkilöiden resursointi projekteille
 • Projektihenkilöstön palkkauksen yleiset periaatteet
Yhteistyökumppanuudet
 • Verkostoituminen ja konsortiot
 • Aiheiden kytkeminen kumppanuuksiin
 • Haku kumppanuuksiin
 
 Hallinnollisten raporttien ja muiden asiakirjojen säilytys
 Hakemustietojen hallinnointi

Toteuttaminen

Kuvaus: Suunnitelman mukainen tutkimusprojekti toteutetaan. Tässä vaiheessa syntyvät projektin tuotokset, jotka on suunnitteluvaiheessa ennakoitu. Toisin sanoen ne tuotokset, jota varten rahoitus on alun perin myönnetty. Ylimääräiset ja tutkimustyössä toki hyvin tavalliset muut tuotokset katsotaan tutkimuksen tuottamaksi lisäarvoksi (seuraava kohta) ottamatta kantaa siihen kenelle ne esimerkiksi kuuluvat.

TUTKIJAN TOIMINTAHALLINNON PROSESSI TAI PALVELU

Rahoitus

 • Projektin budjettiseuranta
 • Raportointi rahoittajalle, tilintarkastukset
 • Lisärahoituksen hakeminen
 • Budjetoinnin tuki
 • Rahoitusehtojen tulkitsemisen/noudattamisen tuki
 • Projektirahoituksesta tiedottaminen
 • Kustannusten ja rahoituksen budjetointi
 • Laskutus/tulojenkirjaus
 • Projektibudjetin arviointi ja päivittäminen (ennustaminen)
 • Projektibudjetin päivittäminen rahoituspäätöksen mukaisesti
 • Rahoittajan mahdollisesti vaatimien tilintarkastusten hoitaminen
 • Raportoinnin tuki (talous)
 • Rahoituspäätöksen mukainen budjetti
 • Kirjanpito

Projektinhallinta

 • Projektisuunnitelman kirjoittaminen ja päivittäminen
 • Projektisalkun hallinta
 • Työsuunnittelu ja seuranta
 • Henkilöiden resursointi projekteille
 • Raportointi
 • Projektin päättäminen ja arkistointi
 • Tutkimusprojektien juridinen neuvonta ja sopimusten hallinta (mm. mallipohjasopimuksien ja vakioehtojen ylläpito)
 • Projektisuunnitelman ja projektibudjetin arviointi ja hyväksyminen
 • Projektisalkun hallinta
 • Hankkeen / Projektin avaus, hallinnointi ja päättäminen (järjestelmään)
 • Projektihenkilöstön palkkauksen yleiset periaatteet
 • Henkilöiden resursointi projekteille
 • Tutkimusprojektien resurssien seuranta ja raportointi
 • Työajanseurantajärjestelmä
HankinnatHankintoihin (ml. kilpailutukseen) liittyvä tuki
TutkimusluvatSopimuksen laadinnan tuki
Tutkimushankkeesta tiedottaminenHankkeiden koordinointi
Hankkeiden koordinointiHallinnollisten raporttien ja muiden asiakirjojen säilytys
HankeraportointiSähköinen työtila/alusta
 Tiedottamisen tuki
Projektin onnistumisen ja vaikuttavuuden arviointi (sisäinen/ulkoinen) 

Syntyneen kokonaisuuden hyödyt

Kuvaus: Tutkimusprojektin vaikuttavuus sekä siitä syntyneet muut hyödyt, jotka voidaan tulkita tutkimuksen lisäarvoksi. Esimerkiksi uudet infrastruktuurit tai jatkokäyttöön soveltuvat ohjelmistot. Tämä vaihe toimii myös syötteenä ensimmäiseen vaiheeseen.

TUTKIJAN TOIMINTAHALLINNON PROSESSI TAI PALVELU
Rahoitusmahdollisuuksiin vaikuttaminen ja rahoituksen strateginen suunnittelu
 • Rahoitusmahdollisuuksiin vaikuttaminen
 • Tuki strategiselle suunnittelulle
Tutkimusprojektin onnistumisen ja vaikuttavuuden arviointi (sisäinen/ulkoinen) 
Uudet tutkimusinfrastruktuuritTutkimusinfrastruktuuripalvelun luominen
Tutkimusprojektista tiedottaminenTiedottamisen tuki
Verkostoituminen (konsortiot) 
 Projektisalkun hallinta
 • No labels