Child pages
 • Bibliometriikan ohjausryhmän asialista 30.9.2015

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Asialista


Aika: Torstaina 30.9.2015 klo 9.00–12.00

...

Olli Poropudas, OKM (puheenjohtaja)
Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto
Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto
Lassi Lager, Kansalliskirjasto
Yrjö Leino, CSC
Paula Mikkonen, Kansalliskirjasto
Anu Nuutinen, Suomen Akatemia
Hanna-Mari Puuska, CSC (klo 9.00-9.40 & 11.25 ->)
Janne Pölönen, TSV
Tuija Raaska, CSC
Walter Rydman, CSC (sihteeri)

Este:

Jukka Haapamäki, OKM
Antti Mäki, CSC


1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03.  Todettiin kokouksessa läsnäolevat. Lassi Lager oli ilmoittanut esteestä.

2 Hankkeiden nykytila ja tulevaisuus

Käytiin lävitse vuoden 2015 bibliometriikkahankkeiden nykytila ja tulevaisuus. Hankkeet liitteenä.

...

2 Hankekatsaus

2.1 Meneillään olevat hankkeet

2.1.1 Julkaisutiedonkeruun laajentaminen valtion tutkimuslaitoksiin ja yliopistosairaaloihin

OKM on asettanut yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on koordinoida valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaanhoitopiirien sekä muiden tutkimusjulkaisuja tuottavien organisaatioiden liittymistä OKM:n julkaisutiedonkeruuseen. Yhteistyöryhmän toimikausi alkoi 1.4.2015 ja jatkuu kunnes keskeisimmät kiinnostuneet organisaatiot ovat liittyneet julkaisutiedonkeruuseen.

Julkaisutiedonkeruun laajentaminen toteutetaan asteittain tutkimusorganisaatioiden valmiuksien mukaisesti. Ensimmäisenä mukaan liittyy tutkimuslaitosta (THL, METLA, MTT ja SYKE) sekä kaikki viisi yliopistollista sairaalaa erva-alueineen. Näiden organisaatioiden vuoden 2014 julkaisutiedot kerätään kokeiluluonteisesti keväällä 2015. Pilottilaitokset toimittavat tietonsa toukokuun 2015 loppuun mennessä CSC:lle, joka tekee aineistoille vastaavat tarkistustoimenpiteet kuin korkeakoulujen tiedonkeruussa. Mikäli aineistojen laatu on riittävä, julkaistaan ne JUULI-portaalissa syksyllä.

Pilottiorganisaatioiden julkaisutiedot vuodelta 2015 on tarkoitus kerätä keväällä 2016 korkeakoulujen tiedonkeruun yhteydessä. Muiden tutkimuslaitosten kanssa aikataulusta ei ole vielä sovittu.

Keskustelussa todettiin, että sairaaloiden julkaisut ovat suurelta osin yliopistojen kanssa tehtyjä yhteisjulkaisuja. Kun kaikki organisaatiot ovat mukana, Suomen tutkimusjulkaisuista kerätään vähintään 90 %. Samoin pidettiin hyvänä tavoitteena tietojen jukaisemista sekä Vipusessa että Juulissa.

2.1.2 Tutkijan identifiointiselvitys ja toteutuksen valmistelu

CSC on toteuttanut OKM:n toimeksiannosta selvityksen kansainvälisen ORCID-tutkijatunnistejärjestelmän käyttöönoton toteuttamisvaihtoehdoista Suomessa. Selvityksessä ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä käytön edistämiseksi mm. integroimalla ORCID-tunniste erilaisiin tutkijan palveluihin ja prosesseihin, toteuttamalla kansallinen yhdistämispalvelu tunnisteen välittämiseksi kotiorganisaatioon sekä nimeämällä kansallinen ORCID-koordinaattori.

Aiheesta 23.4.2015 järjestettyyn seminaariin osallistui n. 150 kuulijaa. Hyvässä hengessä käydyssä palautekeskustelussa pidettiin epätodennäköisenä, että kaikki tutkijat loisivat itselleen tunnisteen lyhyessä ajassa. Samoin todettiin, että tunnisteen käyttöönoton ensisijaisena tavoitteena ovat hyödyt tutkimukselle ja OKM:n tiedonkeruiden tarpeiden ollessa toissijaisia.

Selvityksen toimenpide-ehdotukset on lähetetty lausuntokierrokselle (DL 15.5) korkeakouluihin ja muille sidosryhmille. Vastaanottajien pyydetään myös ilmaisemaan kiinnostuksensa:

 • hakea ORCIDin organisaatiojäsenyyttä
 • liittyä kansalliseen ORCID-konsortioon
 • liittyä kansalliseen yhdistämispalveluun
2.1.3 Korkeakoulujen julkaisutietovirrat

CSC tekee vuoden 2015 aikana VIRTA-julkaisutietopalvelun. Järjestelmän on tarkoitus tarjota korkeakoulujen julkaisutiedot yhden rajapintapalvelun kautta ja avata tiedot eri tahojen ja palveluiden käyttöön. Suunnitelmassa tutkimusorganisaatiot voivat säilyttää kopiota osasta oman tutkimustietojärjestelmänsä tai julkaisurekisterinsä tietosisältöä (vrt. VIRTA-Opintotietopalvelu sisältää kopiot korkeakoulujen opintotietojärjestelmistä). Tietovarannon jatkuvasti päivittyvänä tietosisältönä ovat kaikkien suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisut - myös mahdollisilta osin historiasta. Korkeakoulujen julkaisutiedonkeruu OKM:lle toteutetaan vuoden 2016 tiedoista alkaen VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta.

Tietovarannon tekninen toteutus valmistuu 2015 loppuun mennessä. Tämän vuoden aikana toteutetaan tarvittavat rajapinnat ja prosessit tietojen lataamiseksi tutkimusorganisaatioiden järjestelmistä, niiden tietojen ajantasaiseen esittämiseen JUULIssa sekä Julkaisufoorumi-tasojen ja yhteisjulkaisujen automaattinen tunnistusprosessi. Vuosien 2011–14 julkaisut viedään VIRTA-julkaisutietopalveluun.

Palvelun pilotointiin OKM:n tiedonkeruussa keväällä 2016 osallistuvat ainakin OY, TaY, TY sekä HAMK mahdollisesti myös HY, TTY, LAMK ja Laurea. Ammattikorkeakoulujen kanssa on keskusteltu mahdollisen yhteisen syöttölomakejärjestelmän integrointi VIRTA-julkaisutietopalveluun, koska niille riittää tietojen päivittäminen kerran vuodessa. Suomen Akatemian kanssa on alustavasti keskusteltu palvelun pilotoinnista tutkimushankkeiden haku- ja raportointijärjestelmissä.

2.1.4 Juuli – julkaisutietoportaali

Juuli (www.juuli.fi) sisältää tällä hetkellä yliopistojen julkaisutiedot vuosilta 2011–2013 ja ammattikorkeakoulujen tiedot vuosilta 2012–2013.  Palvelu on ollut julkisessa käytössä kesäkuusta 2013 lähtien, ja sen päivittäinen käyttäjämäärä (unique visitors) on kehittynyt vajaan kahden vuoden aikana seuraavasti:

...

Syksyllä 2015 keskeinen kehityshanke on valmistautuminen Virran kaltaiseen jatkuvaan tietojen päivitykseen. Se edellyttää sekä prosessien ja datan siirtoformaatin suunnittelua yhteistyössä CSC:n kanssa että uuden toimintamallin edellyttämien teknisten ratkaisujen kehittämistä. Kehitystyön aikataulut ja työmäärä riippuvat osin Virta-malliin liittyvän kehitystyön etenemisestä ja sen yhteydessä tehdyistä ratkaisuista. Työ voi vielä jatkua vuoden 2016 puolelle.

...

2.

...

Alustava arvio Juulia varten vuoden 2015 aikana tarvittavista resursseista:

...

Kokonaisuus

...

TMA (htkk)

...

Perustoiminta (ml. yo- ja amk-data 2014)

...

2,0

...

Tutkimuslaitosten ja sairaanhoitopiirien pilotointi

...

0,5

...

Virtaistamiseen liittyvä suunnittelu + syöttöprosessin uudistaminen

1

...

.

...

 • lisäksi Kansalliskirjaston ulkopuolelta mahdollisesti hankittavaa graafista suunnittelua.

...

1,0

Juulin käyttäjäkyselyä ei ole ehditty vielä tehdä. Resurssien mahdollistaessa sen tekemistä voi harkita syksyllä ja tulosten julkistusta julkaisutiedon seminaarin yhteydessä. Kyselyssä on tärkeä taustoittaa mihin suuntaan palvelun kehitystyö on etenemässä, jotta käyttäjien tarpeita saadaan selville. Toisaalta virtaistamisen jälkeen käyttö tulee muuttumaan nykyisestä. Loppukäyttäjiltä saatu palaute koskee lähinnä näytettävien julkaisutietojen virheitä.

ORCIDin käyttöönotto on tarkoituksella rajattu kehitystyön ulkopuolelle vaikka se sisältyykin skeemaan.

2.1.5 Julkaisufoorumityö

Foorumin tietopohjan parantaminen sekä bibliografisten ja –metristen tietojen haun ja päivityksen automatisoiminen eri lähteistä (ISSN, Thomson/WoS, Elsevier/Scopus, Scimago ja Journalmetrics -sivustot, Norja, Tanska, ERIH, DOAJ, Sherpa/Romeo).

Automatisointia on jo suunniteltu ja osin toteutettu. Toteutus jatkuu kesän ja syksyn aikana.

Rajapintojen kehittäminen siten, että tutkimusorganisaatiot voivat hyödyntää niiden kautta suoraan julkaisukanavatietokannan tietoja.

Kehitystyö liittyy vahvasti virtaistetun tiedonkeruun kehittämiseen. Tavoitteena on saada valmista aikaiseksi tämän vuoden loppuun mennessä.

Ladattavien Excel-tiedostojen julkaisukanavia koskevien tietokenttien määrään on lisätty. Lisäksi pyydetään palautetta tiedostojen käyttötarkoituksista ja selvitetään, jos rajapinnan kautta voisi siirtää kaiken tarvittavan tiedon.

Yhteispohjoismaisen (Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska) julkaisukanavatietokannan kehittäminen ja ylläpito.

Projektisuunnitelma on valmis.

Yhteistyötä tehdään Norjan ja Tanskan vastaavia järjestelmiä kehittävien tahojen kanssa. Yhteistyöllä vältetään päällekkäinen työ. Tarkoituksena on tehdä pilveen sijoitettava yhteinen rekisteri, jota juuri yhteistyöhön mukaan tullut Ruotsi ylläpitäisi ja huolehtisi muiden kolmen maan listojen yhdistämisestä.

Hallinnollisesti yhteistyön koordinaatiovastuu kiertäisi maiden välillä Ruotsin huolehtiessa teknisestä toteutuksesta. Ohjausryhmään edustus keskeisistä sidosryhmistä.

Yhteiseen varantoon siirretään mm. tasoluokitukset, bibliometrista tietoa, lehtien tieteenalamäärittelyt ym. tiedot, joita julkaisukanavatietokannassa on.

Arviointisivuston kehittäminen kohti jatkuvana virtana tapahtuvaa julkaisukanavien täydennysarviointia sekä panelistien ja sihteeristön käyttöliittymän parannukset.

Tarvittavia muutoksia toteutetaan parhaillaan joensuulaisen Arcusysin kanssa. Yliopistojen virtaistetun tiedonkeruun alkaessa Julkaisufoorumilla on myös valmius arvioida aiemmin luokittamattomia julkaisukanavia jatkuvana virtana.

Osa muutoksista on työn alla. Suunnitelma käyttöliittymän avaamisesta arviointisivustolle HAKA-luottamusverkostoon kuuluvien organisaatioiden tutkijoille on valmiina. Työ on siinä vaiheessa, että parannukset voidaan kenties julkaista jo lokakuussa.

2.1.6    6 Analyysikuutio

Analyysikuution osalta ei käyty keskustelua.

2.1.7    7 Bibliometristen aineistojen hankinta kansainvälisiltä kustantajilta

OKM on hankkinut Thomson Reutersin WoS:n bibliometrisen raakadatan vuosilta 1990–2011 ja Elsevierin Scopus Custom Datan vuosilta 2000–2011. Elsevierin sopimus kattaa datan päivitykset vuoden 2016 loppuun asti. Thomsonin osalta sopimuksen mukaiset päivitykset ulottuvat vain vuoteen 2014 asti.

Kansalliskirjasto neuvottelee OKM:lle tarjouksen Thomsonin raakadatan päivityksistä vuodesta 2015 lähtien.

Thomsonin WoS-data sisältää seuraavat indeksit:

 • Science Citation Index (Scie)
 • Social Sciences Citation Index (SS)
 • Arts & Humanities Citation Index (AH)
 • Conference Proceeding – Science (CPCI SCI)
 • Conference Proceeding – Social Sciences and Humanities Index (CPCI SS/AH)

 Thomsonin tarjous kattaa datan päivitykset 1.1.2015–31.12.2017. Viimeinen päivityserä valmistuu alkuvuodesta 2018.

Lisäksi Thomson tarjoaa kirjaindeksiä (Book Citation Index), jossa on viite- ja viittaustietoja yli 60 000 kirjasta vuodesta 2005 lähtien. Aineistoon lisätään vuosittain n. 10 000 kirjan tiedot. Mukana on myös suomalaista aineistoa erityisesti humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta (n. 5 000 viitettä, joissa kirjoittajan osoite on Suomessa). Tarjous sisältää datan 1.1.2014–31.12.2017. Lisäksi on mahdollista hankkia aineistot vuosilta 2005–2013.

Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen kesäkuussa 2015.

...

2.2 2015 alkaneet hankkeet

2.2.1 Yliopistotutkijoiden julkaisuaktiivisuus

Hankkeen ensimmäinen kokous järjestettiin 5.5. Hankkeessa selvitetään tutkijoiden julkaisuaktiivisuuden kytkeytymistä yliopistojen rekrytointipolitiikkaan. Halutaan tietää onnistuvatko yliopistot rekrytoimaan tehokkaasti julkaisevia henkilöitä. Toisaalta aineistosta pyrkiä selvittämään millainen on tieteenalalla yhteen julkaisuun tarvittava työpanos.

Menetelmäkehitys tehdään HY:n aineistolla ennen kesälomia. Työtä jatketaan muiden yliopistojen osalta ja valmista ennakoidaan olevan lokakuun loppuun mennessä.

Hankkeen rinnalla tutkitaan samalla datalla myös ulkomaisten tutkijoiden julkaisuaktiivisuutta Suomessa. Työssä vertaillaan ulkomaisten tutkijoiden tuottavuutta Suomessa ja kotimaassaan ja selvitetään onko siinä eroja. Vastuuhenkilönä on Reetta Muhonen Tampereen yliopistosta.

Ohjausryhmän kokoonpano:

 • Olli Poropudas (OKM, pj)
 • Jukka Haapamäki (OKM)
 • Otto Auranen (SA)
 • Janne Pölönen (TSV)
 • Anna-Sofia Ruth (RSV)
 • Annamari Puhakka (HY)
 • Antti Moilanen (HY)
 • Yrjö Leino (CSC)
 • Olli Eskola (CSC, siht.)
2.2.2 Tieteidenvälisyys

Hankkeen vastuuhenkilönä on Reetta Muhonen Tampereen yliopiston TASTI:sta. Sen tavoitteena on selvittää tieteenalakohtaisia eroja viittausmäärissä riippuen julkaisun tieteidenvälisyydestä.

Työ on alkanut vuoden 2014 lopulla. Raakadatan keräämisessä on kestänyt oletettua pidemmän aikaa ja sen syvempään analyysiin voidaan ryhtyä vasta nyt. Aineistosta saa luultavasti hyvin paljon uutta tietoa, mutta analysointiin kuluu työaikaa. Siksi keskusteltiin vaihtoehdosta, jossa analyysi tehdään kahdessa vaiheessa. Asia jätettiin ohjausryhmän arvioitavaksi.

Alustavissa tuloksissa vaikuttaa siltä, että tieteenaloilla on selviä eroja siitä kuinka tieteidenvälisiin julkaisuihin kertyy viitteitä. Toisilla aloilla monialainen lähdeluettelo vähentää merkittävästi viittausten määrää. Toisilla tieteenaloilla monialaisuus on puolestaan hyödyllistä.

Ohjausryhmän kokoonpano:

 • Olli Poropudas (OKM, pj)
 • Olli Eskola (CSC)
 • Erkki Kaukonen (TaY)
 • Yrjö Leino (CSC)
 • Reetta Muhonen (TaY)
 • Anu Nuutinen (SA)
 • Janne Pölönen (TSV)
2.2.3 Bibliometriikkaseminaari

Bibliometriikkaseminaari tehdään yhdessä SYN:n kanssa. Ajankohdaksi on harkittu lokakuuta. Ohjausryhmä toivoi, ettei seminaaria järjestettäisi 1.–2.10. Lisäksi haluttiin lähettää seminaarin puheet myös verkossa.

Seminaarista järjestetään palaveri OKM:ssä 26.5. Palaveriin mennessä kaikki hyvät ideat sekä puhujista että seminaarin teemoista ovat tervetulleita. Ohjausryhmän keskustelussa mahdollisiksi puhujiksi ehdotettiin seuraavia:

 • Dag Aksnäs, Nifu
 • Kristoffer Röstad, Nifu (tematiikkana tutkijan julkaisutuottavuus)
 • Paul Wouters, CWTS
 • Rodrigo Costas, CWTS

Ajatus seminaarin tai sen osan järjestämisestä työpajoina herätti kiinnostusta. Samalla todettiin, että silloin pystyy paneutumaan kunnolla johonkin tiettyyn asiaan. Vähemmän on enemmän. Teemoista mainittiin mm. julkaisuaktiivisuus tai yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen mittaaminen.

Aiemmin seminaariin on osallistunut lähinnä yliopistokirjastojen henkilökuntaa. Todettiin, että kohderyhmää pitää yrittää laajentaa myös tutkimushallinnon ja tutkimusvararehtorien suuntaan.

2.2.4 Tietokoneohjelman kirjoittaminen Thomson Reutersin bibliometrisen datan lukemista ja käsittelyä varten

Ohjelma on vielä keskeneräinen johtuen kevään aikana tämän työn edelle siirtyneistä muista tehtävistä. Kevään aikana valmistuu vuosittaisen datan lukemisen suorittava ohjelma. Huomioitavaa tulevaisuuden kannalta on, ettei T-R:n raakadatassa ole lainkaan ORCID-kenttää.

Keskusteltiin pitkään sellaisten eri hankkeiden priorisoinneista, jotka tarvitsevat valmistuakseen saman henkilön tekemää työtä. Erityisesti painotettiin viestinnän tärkeyttä sekä ohjausryhmän suuntaan että takaisin.

2.2.5 CSC:n selvitys bibliometriikka-arviointien tekemiselle

Kyselypohja on valmistunut ja kommentoitavana muutamilla ulkopuolisilla ennen kuin se lähetetään. Kysely lähetetään kattavasti yliopistoille ja tutkimuslaitoksille siten, että tuloksista voidaan raportoida seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

Keskustelussa pyydettiin myös huolehtimaan siitä, että kyselyssä tiedustellaan myös sitä millaisilla aikatauluilla vastaanottajat tarvitsevat erilaisia analyyseja.

2.2.6 Vipunen-tiedeosio

Vipuseen on tehty ominaisuus luoda raportteja rajatulle käyttäjäjoukolle (OKM ja Akatemia). Akatemia valmistelee näitä sisäisiä raportteja kesän aikana. Lisäksi Vipuseen tullaan kesän aikana avaamaan osio Korkeakoulut ja tutkimus. Siihen lisätään bibliometriikkakuutiosta sellaisia raportteja, jotka ovat julkaistavissa julkisesti. Raportit valmistellaan sisäisten raporttien kanssa samaan aikaan ottaen huomioon WoS-sopimuksen ehdot.

Vipusen kehitystyölle ei ole asetettu tarkkaa määräaikaa, koska työssä toteutetaan useassa eri projektissa eteneviä osioita. Kokonaisuudesta päävastuussa ovat Jukka Haapamäki ja Anu Nuutinen. Alkusyksystä kirjoitetaan tarkempi suunnitelma ja luonnostellaan seuraavan vuoden tehtäviä. Vipusella on tällä hetkellä käyttäjiä noin parituhatta päivässä.

Keskustelussa kysyttiin myös mahdollisuutta ottaa käyttöön kävijälaskureita Vipusen eri osioille. Kokouksen jälkeen Antti Mäki vahvisti, että kävijämäärät saadaan selville osiotasolla.

3 Ilmoitusasiat

4 Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

5 Seuraava kokous

Sovittiin, että seuraava kokous järjestetään 16.9. klo 13.00–16.00.

6 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.26.

3 Keskustelu hankkeista vuonna 2016

4 Ilmoitusasiat

Muut esille tulevat asiat

6 Seuraava kokous

7 Kokouksen päättäminen