Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 •  Du ska kunna inkludera JOO-studierna i den grund- eller påbyggnadsexamen som du närvaroanmält dig för.
 • JOO-studierna ska inte fördröja din utexaminering eller onödigt utvidga examen vid Helsingfors universitet.
 • Studierätt för JOO-studier beviljas endast för studier som inte kan genomföras vid Helsingfors universitet. Undantag är t.ex. möjligheten för studerande i engelsk- eller svenskspråkiga utbildningsprogram som vill genomföra kurser på engelska/svenska vid ett annat universitet

  , om

  vars motsvarande kurser vid Helsingfors universitet endast erbjuds

  endast

  på finska (t.ex. studier som ger behörighet

  och språkkurser

  samt kurser i främmande språk och kursenheter i filologi vars undervisningsspråk är finska).

 • Studiehelheter förordas endast för en helhet per examen (kandidat, magister, doktor).
 • JOO-studiehelhetens omfattning kan vara högst 60 studiepoäng.
 • Du ska ha minst 30 studiepoäng på ditt studieprestationsutdrag vid Helsingfors universitet. Ifall du inlett dina studier vid Helsingfors universitet direkt i en magister- eller doktorsutbildning, ska du ha genomfört 30 studiepoäng vid Helsingfors universitet eller bifoga ett studieprestationsutdrag för den tidigare examen till ansökan.
 • hur dina studier vid Helsingfors universitet har framskridit, studieframgången, din studieplan (ISP) och dina motiveringar för studiernas nödvändighet. Om du planerar att genomföra en studiehelhet ska du försäkra dig om och vid behov kontrollera med det mottagande universitetet att studierna utgör en helhet.
 • kurser vid Öppna universitetet förordas inte som JOO-studier.
 • JOO-studier förordas inte om din studierättighet vid Helsingfors universitet är tidsbunden, t.ex. om du är en utbytesstuderande.

...

 1. Studieplan (ISP). Av studieplanen bör framgå vilka obligatoriska och valbara kurser du ämnar genomföra och har genomfört. Märk tydligt ut i studieplanen JOO-studiernas andel i de valbara studierna.Ifall du bifogar en elektronisk ISP (eHOPS) bör ovannämnda innehåll framgå av den. Mer om ISP: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/din-individuella-studieplan-isp. Se exempel här. 
 2. Studieutdrag (inofficiellt från WebOodi räcker)
 3. Forskarstuderande ska bifoga ett godkännande för studieplanen av den ansvariga professorn.

...