Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width75%

Joopas.fi on CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen tarjoama joustavan opiskelun verkkopalvelu, jota hallinnoi yliopistojen perustama konsortio.Konsortion jäsenyliopistoja ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Maanpuolustuskorkeakoulu, Taideyliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Column
width30%