Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi Aalto-yliopistoon.
  • Opinnot eivät ole avoimen yliopiston opintoja.
  • Suunnitellut opinnot sisältyvät kandidaatin tutkinnon, maisterin tutkinnon tai jatkotutkinnon minimilaajuuteen ja ovat osa opiskelijan hyväksyttyä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS).
  • Opiskelija on osoittanut opintojensa omassa korkeakoulussaan etenevän normaalisti. Kandidaatin tutkintoa ensimmäistä vuotta suorittavalle opiskelijalle ei voida puoltaa JOO-opintoja sisällytettäväksi ensimmäisen vuoden opintoihin.
  • Samansisältöisiä tai vastaavia kursseja ei ole kotikorkeakoulun omassa tarjonnassa. Toisen yliopiston opinnoilla ei ole tarkoitus korvata oman korkeakoulun opetustarjontaa eli suorittaa kursseja, jotka voisi suorittaa myös kotikorkeakoulussa.
  • Suunnitellut opinnot soveltuvat tutkintoon. Ne tukevat suoritettavaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa ammatillisesti, ja niistä muodostuu tutkinnon sivuopintokokonaisuus tai ne ovat osa tutkintoon hyväksyttyä opintokokonaisuutta, esimerkiksi osa koulutusohjelman opintoja.
  • Vaihto-opiskelijoille ei voida myöntää puoltoa.

...