Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Den studerande är närvaroanmäld vid Aalto-universitetet.
 • Studierna hör inte i studieutbudet vid Öppna universitetet.
 • Studierna ingår i minimiomfattningen för kandidatexamen

  eller

  , magisterexamen eller påbyggnadsexamen och ingår i den godkända individuella studieplanen (ISP).

 • Den studerandes studier vid den egna högskolan har framskridit normalt. En förstaårsstuderande på kandidatnivå kan inte förordas studierätt för att inkludera JOO-studier under det första året.
 • Kurser med samma eller motsvarande innehåll erbjuds inte vid hemuniversitetet. Det är inte meningen att den studerande ska ersätta studier vid den egna högskolan med studier vid ett annat universitet, d.v.s. genomföra sådana kurser som skulle kunna genomföras vid den egna högskolan.
 • De planerade studierna passar in i examen. De stöder den professionella utvecklingen i anslutning till lägre eller högre högskoleexamen, och de bildar en biämneshelhet inom examen eller en studiehelhet som har godkänts för examen, t.ex. studier som ingår i utbildningsprogrammet.
 • Utbytesstuderande kan inte beviljas förordande.

...