Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ansökan om flexibel studierätt (JOO) för läsåret 2017 – 2018

Det riksomfattande avtalet för flexibel studierätt (JOO) ger dig som examensstuderande möjlighet till en mångsidig grund- eller postgradual examen genom att det är möjligt att inkludera biämnesstudier och studiehelheter från andra universitet.

Alla universitet i Finland har ingått ett avtal om flexibel studierätt (JOO). Avtalet innebär att studenterna kan inkludera studier vid andra finländska universitet i sin examen. JOO-studier är avgiftsfria för studenten. Studenten ska vara närvaroanmäld vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och avlägga studier vid ett annat universitet.

 

Ansökningstiden för höstens studier är 1.3. - 31.3. kl. 15.45.

Ansökningstiden för vårens studier är 1.9. - 2.10. klo 15.45.

 

Obs:

Studeranden måste följa måluniversitetets ansökingstider och ansöka Helsingfors universitetets förordande för ansökan en månad före slutet av måluniversitetets ansökningstiden. Studeranden måste meddela måluniversitetets ansökningstid. Studeranden måste ansöka förordande tidigare, om måluniversitetets ansökningstid kräver det.

 

I nättjänsten JOOPAS finns anvisningar om hur man ansöker om flexibel studierätt, information om universitetens JOO-utbud och en JOO-ansökningsblankett: https://confluence.csc.fi/display/JOO/Yleisohjeet

Ett bifall gäller i två år, och studeranden kan endast göra studier som studierätten gäller.

Mer information från Mobilitetsservice: https://www.helsinki.fi/sv/studier/kontakta-oss/mobilitetsservice

Studenten får meddelande om bifall/avslag inom en månad, om ansökan är gjort inom ansökningstiden för hemuniversitet och måluniversitet.

 

Ansökan om flexibel studierätt och antagning till JOO-studier

 

Ansökningar om flexibel studierätt (JOO-studier) godkänns med följande kriterier:  

 

-       Studenten ska kunna inkludera JOO-studierna i den grund- eller påbyggnadsexamen som hans/hennes närvaroanmälan gäller.

 

-       JOO-studierna ska inte fördröja studentens utexaminering eller onödigt utvidga examen vid Helsingfors universitet.

 

-       Studierätt för JOO-studier beviljas endast för studier som inte kan genomföras vid Helsingfors universitet. Undantag är t.ex. möjligheten för studerande i engelsk- eller svenskspråkiga utbildningsprogram som vill genomföra kurser på engelska/svenska vid ett annat universitet, om motsvarande kurser vid Helsingfors universitet erbjuds endast på finska (t.ex. studier som ger behörighet och språkkurser).

 

-       JOO-studierätt beviljas för studiehelheter och endast för en helhet per examen (kandidat, magister, doktor).

 

-       JOO-studiehelhetens omfattning kan vara högst 60 studiepoäng.

 

-       Den sökande ska ha genomfört minst 30 studiepoäng vid Helsingfors universitet. Om den sökande har inlett sina studier vid Helsingfors universitet direkt i en magister- eller doktorsutbildning, ska han/hon ha genomfört 30 studiepoäng vid Helsingfors universitet eller bifoga ett studieregisterutdrag för den tidigare examen till ansökan.

 

-       Hur den sökandes studier vid Helsingfors universitet har framskridit, studieframgång, studieplan (ISP) och motiveringar för studiernas nödvändighet.

 

-       Sökande som planerar genomföra en studiehelhet ska försäkra sig om och vid behov kontrollera med det mottagande universitetet att studierna utgör en helhet (t.ex. grund- eller ämnesstudier). Ansökan om JOO-studierätt för studiehelheter görs med en ansökan för hela helheten.

 

-       Till ansökan bifogas följande bilagor:

 

1.Studieplan (ISP) Av studieplanen ska framgå hur JOO-studierna stöder examen och eventuella andra motiveringar för studiernas nödvändighet.

 

2.Ett inofficiellt studieutdrag.

 

3.Forskarstuderande ska bifoga ett godkännande för studieplanen av den ansvariga professorn.

 

-       JOO-studierätt beviljas inte för webbkurser eller Öppna universitetets kurser.

 

-       JOO-studierätt beviljas inte studenter med tidsbegränsad studierätt, t.ex. utbytesstudenter.

 

Efter genomförda JOO-studier måste man lämna in ett studieutdrag för registrering av studierna till studentservicen i enlighet med fakultetens anvisningar om tillgodoräknande. Det är studerandens ansvar att ansöka om tillgodoräknande av JOO-studierna.