Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

TietoTiedonsiirtoskeeman tietoKoodistoPakollisuus historiatietoihin liittyen

Käytetään tiedonkeruussa/palvelussa

Kuvaus ja kommentteja
Opintosuoritukseen liittyvä OpiskelijaOpintosuoritus.opiskelijaAvain x Viittaus opintosuorituksen tehneeseen opiskelijaan (henkilöön).
Suorituksen yksilöivä id
Tutkinnon yksilöivä id 
Opintosuoritus.avain x Yksilöivätunniste eli tunniste, jollaista toista ei ole korkeakoulun omassa rekisterissä. Tyypillisesti rekisteritietojärjestelmän antama yksilöivä tunniste, synonyymi esimerkiksi "surrogaatti" tai "avain".
Suorituksen nimi
Tutkinnon nimi
Opintosuoritus.Nimi   Opintosuorituksen nimi. Opintosuorituksen nimi on yleensä sama kuin sen koulutuksen nimi, josta opintosuoritus on; suorituksen nimeen vertautuva tunniste poistettiin tietoarkkitehtuurista: Korkeakoulu voi tarvitessaan tällaista tietoa tulostaa sen suorituksen nimeen.

Suoritukseen liittyvän koulutuksen id
Tutkintoon liittyvän koulutuksen id 

Id för utbildning; nationellt id för utbildning

Opintosuoritus.koulutusmoduulitunniste x 

Koulutus (tai koulutusen toteutus) tarkoittaa koulutusohjelmaa, opintojaksoa, kurssia, moduulia, tutkintovaatimusta tai opetuksen toteutusta jne. josta opintosuoritus on saatu (viite), esimerkiksi tutkintolajisen opintosuorituksen koulutus voi olla sama asia kuin "hakukohde". Korkeakoulun oma viitetieto on pakollinen ja tiedon perusteella tulisi olla mahdollista löytää juuri sen koulutuksen kuvaus, jonka läpäisemisestä kyseinen opintosuoritus on. Tulevaisuudessa on korkeakoulukohtaisen koulutustiedon rinnalla myös valtakunnallinen koulutustieto, joka toimii viitteenä Opetushallituksen toteuttamaan valtakunnalliseen koulutustarjonnan tietovarantoon.
Riittää, että korkeakoulun sisällä opiskelijarekisterissä viitesuhde on kunnossa (esimerkiksi opintosuorituksen tuottanut "opintojakso"), vaikka korkeakoulu ei tarjoaisikaan verkkopalvelua, josta viitteen perusteella voidaan hakea koulutuksen kuvaus. Yhteinen käsite Oppijan tietomallin kanssa (OPH). Esimerkki käyttötarkoituksesta http://www.orama.fi/virta

Referens för en enskild utbildning vars omfattning kan mätas i studiepoäng; kurs, modul, studiehelhet, examen el. dyl. Gäller utbud, pågående utbildning eller avklarad utbildning.

Suorituksen sisältyminen toiseen suoritukseen (jonka id)
Tutkinnon sisältyminen toiseen suoritukseen (jonka id)

I studieprestationen ingående

Opintosuoritus.Sisaltyvyys.sisaltyvaOpintosuoritusAvain
Opintosuoritus.Sisaltyvyys.Opintopiste
   

Opintosuoritukseen sisältyvät toiset opintosuoritukset muodostavat oppijan opintosuoritusten kokonaisuuden. On mahdollista ilmoittaa, millä osuudella (op-määrä) suoritus on sisällytetty toiseen suoritukseen. Sisältyvyys ilmoitetaan vanhemmasta lapseen -suuntaan eli suoritukseen sisältyvät suoritukset eli "has part".

Avlagda prestationer som ingår i en hierarkiskt högre studieprestation,

Suorituksen opintopistelaajuusOpintosuoritus.Laajuus.Opintopiste x Opintosuorituksen pakollisena tietona on sen laajuus opintopisteinä, joten opintosuorituksen tietovarantoon tuonnin edellytys on opintopistetieto tarvittaessa muuntokerrointa käyttäen. Opintopistelaajuus voi olla nolla. Opintopiste on ECTS-kehyksen mukainen opintopiste.

Suorituksen opintoviikkolaajuus

Omfattning i studieveckor

Opintosuoritus.Laajuus.Opintoviikko   Opintoviikkolaajuus on lisätiedon omainen erillinen tieto, joka voi olla suorituksella opintopistelaajuuden lisäksi. Mikäli opintosuoritukselle on kirjattu opintoviikkolaajuus, voidaan sitä näyttää joissain palveluissa opiskelijalle opintosuorituksen virallisena laajuutena.
Suorituspäivämäärä
Tutkinnon suoritusajankohta eli tutkintopäivämäärä
Opintosuoritus.SuoritusPvm x 

Suorituspäivämäärä on aina opintosuorituksen alkuperäinen suorituspäivämäärä, esimerkiksi arviointipäivämäärä. Vrt. hyväksilukemisen päivämäärä, joka on eri tieto. Suorituspäivämäärätieto on keskeinen rajaava tieto useissa viranomaistiedonkeruissa

Suorituksen hyväksilukemisen päivämäärä

Tillgodoräknande av studieprestationen

Opintosuoritus.HyvaksilukuPvm   

Suorituksen hyväksilukemisen päivämäärä on tieto siitä, milloin opintosuoritus on hyväksytty tai kirjattu ym. kyseisen korkeakoulun rekisteriin. Suorituspäivämääräksi (ID8) merkitään opintosuorituksen alkuperäinen suorituspäivämäärä. Hyväksilukemisen päivämäärä on hyväksiluvun tekevän korkeakoulun hallinnollisen päätöksen päivämäärä eli hyväksiluvun tuloksena uuden suorituksen rekisteriinsä myöntävän korkeakoulun toimenpide. Hyväksiluetut opintosuoritukset tunnistetaan koulutuksessa tehdyistä normaaleista opintosuorituksista suorituksen hyväksilukemisen päivämäärän (ID9) tai lähde-roolissa olevan organisaation (ID12) perusteella.

Beslut att inkludera annanstans avlagd studieprestation inom examensstudierna vid hemuniversitet

Suorituksen myöntänyt organisaatio
Tutkinnon myöntänyt organisaatio
Opintosuoritus.MyontajaOrganisaatiox Opintosuoritukseen liittyvä pakollinen organisaatiotieto roolissa myöntävä. Opintosuorituksella, opiskeluoikeudella ja lukukausi-ilmoittautumisella on pakko olla organisaatiotieto roolilla myöntävä. Eurooppalaisen standardin “issuer”. Se korkeakoulu, jonka nimissä tieto on eli käytännössä aina se korkeakoulu, jonka rekisteriin kyseinen tieto kuuluu eli korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon tietoja lähettävä korkeakoulu. Organisaatiokoodistona kaikille rooleille on Tilastokeskuksen ylläpitämä oppilaitosrekisteri, joka käsittää kotimaiset oppilaitokset. Suorituksen myöntää aina korkeakoulu oppilaitoksena eikä sen mahdollisia organisaatioyksiköitä voi ilmoittaa myöntäjinä, myös tapauksessa, missä kyseessä on esimerkiksi korkeakouluun kuuluva "avoin yliopisto". Esimerkiksi tieto mahdollisesta "avoimen suorituksesta" erillisenä opintosuorituksen luokittelukoodiston arvona.
Suorituksen järjestävä organisaatioOpintosuoritus.Organisaatio

.Rooli
.Koodi
.Osuus

Organisaatio
Organisaation rooli
  Mahdollinen opintosuoritukseen liittyvä organisaatiotieto roolissa järjestävä. Opiskeluoikeuteen liittyvän opetuksen tai opintosuorituksen alihankkija, kun opiskeluoikeus tai opintosuoritus annetaan myöntävän organisaation nimissä, mutta sen toteuttaa esimerkiksi työväenopisto. Eurooppalaisen standardin ”provider”, mutta ei tarvitse ilmoittaa, jos on sama kuin myöntävä eli ”issuer”. Käytetään, kun kyse ei ole esimerkiksi hyväksiluetusta opintosuorituksesta eli opintosuorituksesta, joka on tallennettu myös toisen korkeakoulun rekisteriin, jolloin käytetään organisaatiotietoa roolissa lähde. Käytetään myös korkeakoulurakenteen uudistuksien myötä edeltäjäkorkeakoulujen merkitsemiseen, jolloin myöntäjän roolissa on aina nykyinen korkeakoulu. Organisaatiokoodistona kaikille rooleille on Tilastokeskuksen ylläpitämä oppilaitosrekisteri, joka käsittää kotimaiset oppilaitokset eli järjestäjänä on aina muu oppilaitos tai korkeakoulu oppilaitoksena eikä korkeakoulun mahdollisia organisaatioyksiköitä voi ilmoittaa missään roolissa.
Suorituksen hyväksilukemisen lähde

Opintosuoritus.Organisaatio
.Rooli
.Koodi

Organisaatio
Organisaation rooli
  Mahdollinen opintosuoritukseen liittyvä organisaatiotieto roolissa lähde. Ei koske alihankintaa järjestävässä roolissa. Hyväksiluetut opintosuoritukset tunnistetaan koulutuksessa tehdyistä normaaleista opintosuorituksista suorituksen hyväksilukemisen päivämäärän (ID9) tai lähde-roolissa olevan organisaation (ID12) perusteella

Suoritusten arviointiasteikko ja -vaihtoehdot

Vitsordsskala

Opintosuoritus.Arvosana."asteikko" (vaihtoehtoja)
tai
Opintosuoritus.Arvosana.Muu.Asteikko

Arvosana-asteikotx 

Arvosana-asteikkoja on joitakin yhteisiä (viisiportainen, hyväksytty, toinen kotimainen, näytetyö, tutkielma). Mikäli suorituksen arvosana ja sen asteikko ei ole yhteensopiva minkään em. määriteltyjen asteikkojen kanssa, voi tiedonsiirrossa tuoda tiedot myös muusta asteikosta.

Bedömningsskala

Suorituksen arvosana

Vitsord

Opintosuoritus.Arvosana."asteikko"
tai
Opintosuoritus.Arvosana.Muu.Koodi
Arvosana-asteikotx Arvosana-asteikkoja, joista arvosana voidaan antaa, on joitakin yhteisiä (viisiportainen, hyväksytty, toinen kotimainen, näytetyö, tutkielma). Mikäli suorituksen arvosana ja sen asteikko ei ole yhteensopiva minkään em. määriteltyjen asteikkojen kanssa, voi tiedonsiirrossa tuoda tiedon myös muusta asteikosta.

Suorituksen mahdolliset lisätiedot

Tilläggsuppgifter

Opintosuoritus.Lisatieto   Vain julkiset lisätiedot, jotka voidaan esimerkiksi tulostaa esitettäessä opintosuorituksia kuten opintosuoritusotetta.

Suorituksen koulutusalatieto
Tutkinnon koulutusalatieto

Utbildningsområde för studieprestationen

Opintosuoritus
.Koulutusala2002.Koodi
.Koulutusala2002.Osuus
.Opintoala1995.Koodi
.Opintoala1995.Osuus
.OKMOhjausala.Koodi
.OKMOhjausala.Osuus 

=> Koulutusluokitus
 
tai
=> Koulutusala 2002 tai Opintoala 1995 tai OKM:n ohjauksen ala

  Koulutusluokitus tai koulutusala 2002 tai opintoala 2002 tai OKM:n ohjauksen ala. Koulutusluokitus on tutkintoon johtavan koulutuksen yhteismitallisuuden tärkein luokitteleva tekijä korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon käyttöönoton myötä. Tilastokeskus ylläpitää koulutusluokitusta ja korkeakoulujen vastuulla on, Tilastokeskuksen ohjeiden mukaisesti, luokitella koulutusluokituksen koodiarvoilla tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudet ja tutkintolajiset opintosuoritukset. Lähtökohtaisesti tulisi käyttää aina Koulutusluokitus-tietoa, eli koulutuskoodia (tutkintokoodi), eli "se kuusinumeroinen", jonka kautta mm. koulutus-/opinto-/ohjauksen ala-tieto voidaan päätellä. Mikäli kyseessä ei ole tutkinto, täytyy koulutus-/opinto-/ohjauksen ala-tieto ilmoittaa erikseen. Koulutus-/opinto-/ohjauksen ala-tietoja voi olla useita ja suorituksen jakautuminen useaan alaan voidaan ilmoittaa osuus-tiedon avulla.
AMK: Koulutusala 2002
YO: Opintoala 1995
Kaikki: OKM:n ohjauksen ala 

Suoritus opinnäytetyönä

Lärdomsprov

Opintosuoritus.OpinnaytetyoKyllä/Ei  

Opintosuoritus on suoritettu opinnäytetyönä.

En studieprestation som i allmänhet avläggs i slutet av en examensutbildning som en obligatorisk komponent, så som t.ex. kandidatavhandling/ kandidatuppsats eller doktorsavhandling.

Opinnäytetyö on hankkeistettu

Projekterat

Opintosuoritus.HankkeistettuKyllä/Ei  

Opintosuoritus on suoritettu hankkeistettuna.

Externt beställd och finansierat lärdomsprov inom yrkeshögskolor

Suorituksen tuottamat pätevyydet
Tutkinnon tuottamat pätevyydet

behörighet

Opintosuoritus.PatevyysPätevyydet  

Pätevyystiedolla tarkoitetaan sellaista muodollista pätevyyttä, jota korkeakoulun ulkopuolinen viranomainen valvoo tai rekisteröi. Tietovarantoon tuotavasta tiedosta kerätään ensisijaisesti vain Tilastokeskuksen keräämää tietoa opettajan pätevyydestä, joista pätevyyskoodiston avulla kerätään muut kuin korkeakoulututkinnon tuottamat pätevyydet.

Opettajan tutkinnot, kuten luokanopettaja, lastentarhanopettaja, erityisopettaja jne. kerätään opiskeluoikeuden kohteena tai tutkintolajisen opintosuorituksen tuottamana tietona koulutusluokituksen perusteella.

Aineenopettajien opetettavia aineita ei kerätä toistaiseksi.

Muiden pätevyyksien tuomiseen on varauduttu ja korkeakoulut, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä pätevyystietoja keräävät viranomaiset voivat jatkossa sopia tietojen keräämisestä tietovarannon kautta. Tämä tarkoittaisi Valviralle raportoitavia pätevyyksiä.
Käytännössä tutkintojen luokittelu Tilastokeskuksen koulutusluokitukseen eli "6-numeroiseen" kertoo esimerkiksi sote-alan ja ammatillisten lisensiaattien tutkintojen pätevyyksistä

Auktoriserad behörighet att fungera i vissa yrken så som t.ex. läkare, klasslärare

Suoritus harjoittelukoulussaOpintosuoritus.OpetusharjoitteluTyyppi

Opetusharjoittelun tyyppi

  Kyseessä on harjoittelukoulukohtainen eikä korkeakoulukohtainen tieto. Toistaiseksi OKM:n suoratiedonkeruu jatkuu, eikä tietovarannon tietosisältöä hyödynnetä siinä. Tietoarkkitehtuurissa on valmistauduttu siihen, että myös tämä tieto voitaisiin jatkossa kerätä tietovarannon kautta eikä erillisenä OKM:n suorana tiedonkeruuna.

Suoritukseen sisältyvän opinnäytetyön tutkimus ja kehittämistoiminnan laajuus (TKI)

Omfattningen av forsknings- och utvecklingsverksamhet inom lärdomsprovet

Opintosuoritus.TKILaajuus
.Opintopiste
[.Opintoviikko]
   

Opintopisteet, jotka sisältyvät opinnäytetyöhön, joka kuuluu TKI-toimintaan, osuus suorituksen laajuudesta (tiedonkeruukäsikirja).

Omfattning i studiepoäng. Gäller endast yrkeshögskola.

Suorituksen sisältyvän tutkimus ja kehittämistoiminnan osana tehdyn harjoittelun laajuus (TKI)

Omfattningen av forsknings- och utvecklingsverksamhet inom praktikperioden

Opintosuoritus.TKILaajuusHarjoittelu
.Opintopiste
[.Opintoviikko]
   

Opintopisteet, jotka sisältyvät harjoitteluun, joka kuuluu TKI-toimintaan, osuus suorituksen laajuudesta (tiedonkeruukäsikirja).

Omfattning i studiepoäng. Gäller endast yrkeshögskola.

Suoritukseen sisältyvien muiden opintojen tutkimus ja kehittämistoiminnan laajuus (TKI)

Omfattningen av övrig forsknings- och utvecklingsverksamhet

Opintosuoritus.TKILaajuusMuu
.Opintopiste
[.Opintoviikko]
   

TKI-hankkeessa suoritetut opintopisteet, jotka eivät kuulu harjoitteluun tai opinnäytetöihin eli kyse on muun tyyppisen koulutuksen opintosuorituksesta (kuten opintojakso, kokonaisuus, moduuli), osuus suorituksen laajuudesta.

Omfattning i studiepoäng inom en utbildning som inte är praktik eller lärdomsprov. Gäller endast yrkeshögskola.

Suorituksen kieli
Tutkinnon suorituskieli
Opintosuoritus.KieliKielet  Tieto voidaan merkitä joko kielikoodiston arvona tai kielikoodiston laajennusarvolla "vieraskielinen"
Suoritus on avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritettuOpintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokitttelu  Opintosuoritus tulee merkitä avoimesssa korkeakouluopetuksessa suoritetuksi (ID25), jos sellaisesta on kyse riippumatta opiskelijan opiskeluoikeuksista. Tieto vaikuttaa eri tiedonkeruisiin, myös tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoiden osalta.
Suoritus on tulevan kansainvälisen vaihto-opiskelijan suorittamaOpintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokitttelu   
Suoritus on korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevan suorittamaOpintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokitttelu   
Suoritus on erillisillä opiskeluoikeudella opiskelevan suorittamaOpintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokitttelu   
Suoritus on erillisillä opinto-oikeuksilla opettajankoulutuksen opintoja suorittavan opiskelijanOpintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokitttelu   
Suoritus on maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa opiskelevan suorittamaOpintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokitttelu   

Tutkintonimike

Examensbenämning

Opintosuoritus.Koulutuskoodi=> Koulutusluokitus(pakollinen tutkintolajisille opintosuorituksille) tutkinto=Koulutusluokituksen avain, eli koulutuskoodi ("se kuusinumeroinen"); voidaan ilmoittaa historiatiedoissa sillä tarkkuudella, kuin mahdollista eli esimerkiksi vain kolmenumeroisena.

Tutkinnon taso (esim, alempi, ylempi, jatkotutkinto)

Utbildningsnivå

Opintosuoritus.Koulutuskoodi=> Koulutusluokitus  

Tutkinnon taso -tieto päätellään Koulutusluokituksen kautta. Tietoa ei tarvitse tuoda erikseen.

Enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering

Tutkintoon liittyvä opiskeluoikeus tai opiskeluoikeudet (tunniste)Opintosuoritus.opiskeluoikeusAvain   Opintosuoritukseen liittyvä opiskeluoikeus, pakollinen tutkintolajisille opintosuorituksille. Usein yliopistoissa vain tutkintoonsidotuilla opintosuorituksella on tiedossa opiskeluoikeus, mihin se liittyy. Ammattikorkeakoulussa pääsääntöisesti liittyvä opiskeluoikeus tiedetään muillekin opintosuorituksille oppijan koulutusohjelman perusteella.

Opintosuorituksen laji

Studieprestationens art

Opintosuoritus.LajiOpintosuorituksen lajix Opintosuorituksien luokittelu opintosuorituksiin ja erilaisiin väliaikaisiin opintosuorituksen omaisiin tietoihin, joita jatkossa voidaan välittää eri tarkoituksiin tietovarannon kautta siten, että niitä ei erehdytä käsittelemään opintosuorituksina. Lisäksi opintosuoritusten jako tutkintolajisiin opintosuorituksiin ja muihin, minkä perusteella tietovarannossa ristiintarkistetaan, että tutkintolajiselle opintosuoritukselle pakolliset tiedot on tuotu.

...