Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section

Column
width75%

Akademiska studiefärdigheter (fi) | Nätkursen på tre studiepoäng har tagits fram inom projektet Verkosto-Vatti och är avsedd för dig som inleder eller planerar universitetsstudier.

Öppna universitetets rådgivning | De finländska öppna universitetens rådgivning ger allmäninformation om studier och lärande samt hjälpmedel för självbedömning.

IQ Learn | IQ Learn tillhandahåller information och stöd för dig som studerar på nätet och vill utveckla ditt lärande. Här finns fyra självbedömningstest, ett tutorpaket och en inlärningsdagbok. Tjänsten kräver inloggning.

Kielijelppi | Språkhjälpen | Webbguide om skriven och muntlig kommunikation för universitetsstuderande.

Skribentens ABC-kort (fi) | Nätbaserat studiematerial om skriftlig framställning och språkvård som hjälper dig att finslipa dina texter och studera textfärdigheter. | Producent: Virtuaalikielikeskus/universiteten

Kitkatta.net (fi) | Information om lärdomsprov, arbetspraktik och övergången till arbetslivet. | Tammerfors universitet, Tammerfors tekniska universitet, Vasa universitet, Tavastlands, Birkalands, Satakunda, Seinäjoki och Tammerfors yrkeshögskolor

Modell för undersökande lärande (fi) | Vanda fortbildningsinstitut vid Helsingfors universitet beskriver på sina sidor en modell för undersökande lärande och ger exempel på tillämpningar av informations- och kommunikationsteknik och modellen för undersökande lärande.

Nättutor (fi) | Fortbildningscentralen vid Tammerfors universitet tillhandahåller ett informationspaket om lärande. Här behandlas bland annat lärande, lärandemiljöer, lärandehandledning, lärandeteorier, bedömning av lärande, nätstudier, studieplanering, självbedömningstest.

På väg mot att bli magister (fi) | Helsingfors universitets och dess studentkårs verlevnadsguide fördig som arbetar med pro gradun.

Studier som erbjuds av universitetsnätverken

Universitetens ämnesnätverk bygger upp verksamhetsnätverk för en enskild vetenskapsgren eller tvärvetenskapliga och nationella nätverk. På nätverkens webbsidor finns information om bland annat kurser, forskarskolor och aktuella evenemang inom ämnet.

Avsikten är att förteckningen ska täcka hela landet och innehålla både nätverk som finansieras med undervisningsministeriets medel för virtuella universitetsprojekt och sådana som finansieras på annat sätt. Länkarna leder till finskspråkiga sidor om inte annat nämns.

Nätverk inom humaniora

Agricola – Finlands historienätverk 

Undervisningsnätverket för historia 

KIT – Nätverket för undervisning i språkteknologi

Det virtuella universitetet för litteraturvetenskap

Nätverket för kulturforskning 

MOVE - Musikundervisning på nätet

Språkcenternätverket för universiteten i Finland 

Nätverk inom företagsekonomi

Östra Finlands nätverk för företagsekonomi 

Nätverk inom medicin och hälsovetenskap

LATE – Nätverket för kvalitativ hälsoforskning 

Hälsovetenskapernas universitetsnätverk

Nätverk inom matematik och naturvetenskaper

Det virtuella universitetet för geoinformatik 

MatTaFi – Datorstödd matematikundervisning 

Nätverk för grundkurser i programmering

Nätverksprojektet för matematisk modellering 

OSCu – Undervisning i programmeringsteknik 

Det virtuella universitetsnätverket för organisk kemi 

Tvärvetenskapliga nätverk

Asianet.fi – Universitetens och yrkeshögkolornas Asien-nätverk 

Connet – Undervisningsnätverket för kognitionsvetenskap och kognitiv teknologi 

Nätverksuniversitetet för turismforskning i Finland (pdf på svenska)

Nätverksuniversitetet i semiotik

Universitetsnätverket för kommunikationsvetenskaper (sv)

Column
width25%