Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Oodi-konsortion toimintamalli perustuu konsortiosopimukseen, jonka Oodi-yliopistot ovat solmineet sekä palvelusopimukseenkorkeakoulujen ja CSC:n välisen Puitesopimuksen mukaiseen Palvelutilaukseen, jonka konsortio on solminut palveluntuottajan eli jokainen konsortioyliopisto on sopinut samansisältöisenä CSC:n kanssa.
Oodi-järjestelmän ylläpidon ja kehittämisen toimintamallin ytimenä on konsortioyliopistojen, palveluntuottajan eli CSC:n ja CSC:n alihankkijoiden tiiviis yhteistyö.
Toimintamalli mahdollistaa sekä konsortion yhteisen ylläpidon ja kehittämisen toteuttamisen että yksittäisen tai useamman yliopiston pienemmät kehityshankkeet. 

...

Konsortion toimielimet käyttävät työskentelynsä tukena toimintasuunnitelman työlistaa, jonka johtoryhmä hyväksyy vuosiuttain. Työlista on vuosittainen toimintasuunnitelma pilkottuna konkreettisiksi projekteiksi ja tehtäväkokonaisuuksiksi ja sisältää kaikki ne projektit, tehtäväkokonaisuudet sekä jatkuvat hallinnolliset tehtävät, joihin konsortio tarvitsee resursseja CSC:ltä ja sen alihankkijoilta/toimittajilta. Työlistan sisältämät työt on otsikoitu budjetissa käytettyä jaottelua vastaavasti (kehittäminen, ylläpito ja hallintoyhteiset palvelut jne. ). Toteutettavaksi päätetyt työt on aikataulutettu, niille on tehty resurssiarvio ja niiden etenemistä seurataan vuoden aikana työlistan kautta. Pääasiassa toimintasuunnitelman työlistaa käyttävät työn suunnittelun, ohjauksen, viestinnän ja seurannan apuvälineenä työvaliokunta ja palveluntuottajana CSC. Työvaliokunta käsittelee, hyväksyy ja tarvittaessa priorisoi konsortion toteutettavaksi tulevat työt työlistalle (ks. tarkemmin työlistan pelisäännöt) johtoryhmän hyväksymän budjetin ja toimintasuunnitelman puitteissa. Projektivastaavat käyttävät työlistaa mm. tehdessään ehdotuksia uusiksi kehitystarpeiksi. Johtoryhmä hyväksyy vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin. Tarvittaessa johtoryhmä voi myös seurata ja ohjata toimintaa työlistan kautta työvaliokunnan esityksestä. 

...