Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Poimitaan opintosuorituksen luokittelu 9 tai 10 jos löytyy.

Code Block
languagesql
titleSQL
linenumberstrue
collapsetrue
-- kvtutk tiedon päivitys
UPDATE T
SET T.kvtutk = OSLL.koodi
FROM #tktutk T
  INNER JOIN virta.dbo.Op_suor_liittyva_luokittelu OSL ON OSL.OpintosuoritusID = T.opintosuoritus_id
  INNER JOIN virta.dbo.Op_suor_luokittelu OSLL ON OSLL.id = OSL.Opintosuorituksen_luokitteluID
WHERE OSLL.Koodi IN ('9','10')
 
 
-- päivitetään kvtutk tyhjä tiedoksi jos se on NULL
UPDATE #tktutk set kvtutk = '' where kvtutk IS NULL

 

 

 

 

Tulos

Code Block
languagesql
titleSQL
linenumberstrue
collapsetrue
select
	coalesce(tunn,'')  as "Oppilaitostunnus"
	,coalesce(koultyp,'')  "Koulutustyyppi"
	,coalesce(kiel,'')   "Koulutuksen opetuskieli" --kkieli
	,coalesce(kkun,'')   "Opiskelukunta" --kkun
	,coalesce(ht,'')    "Henkilötunnus" --ht
	,coalesce(snimi,'')   "Sukunimi" --snimi
	,coalesce(enimi,'')   "Etunimet" --enimi
	,coalesce(sp,'')    "Sukupuoli" --sp
	,coalesce(aikieli,'')  "Äidinkieli" --aikieli
	,coalesce(askunta,'')  "Opiskelijan vakinainen asuinkunta" --askun
	,coalesce(kansal,'')  "Opiskelijan kansalaisuus" --kansal
	,coalesce(kirtupv,'')  "Ko. tutkintoon kirjoihintuloajankohta ko. ammattikorkeakoulussa" --kirtupv
	,coalesce(suorpvm,'')  "Suorituspäivämäärä"
	,coalesce(opoamk,'')  "Omassa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet"
	,coalesce(opmamk,'')  "Muissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opintopisteet"
	,coalesce(opylio,'')  "Yliopistoissa suoritetut opintopisteet"
	,coalesce(opylei,'')  "Yleissivistävissä ja ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut opintopisteet"
	,coalesce(opulk,'')   "Ulkomailla suoritetut opintopisteet"
	,coalesce(opmuu,'')   "Muualla suoritetut opintopisteet"
	,coalesce(opyht,'')   "Opintopisteet yhteensä"
	,coalesce(lasnalk,'')  "Läsnäololukukaudet" --lasnalk
	,coalesce(poissalk,'') "Poissaololukukaudet" --poissalk
	,coalesce(laajuus,'')  "Suoritettavien opintojen laajuus" --oplaaj
	,coalesce(kirtu1pv,'') "Ensimmäinen kirjoihintuloajankohta ko. tutkintoon" --kirtu1pv
	,coalesce(lastu,'')   "Lastentarhanopettajan pätevyyteen tähtäävät opinnot" --opettaja
	,coalesce(rahlahde,'') "Rahoituslähde"
	,coalesce(tilmaa,'')  "Maksullisen koulutuksen sijaintimaa"
	,coalesce(koulk,'')   "Koulutuskoodi"
	-- VIRTA-625: tutkinto-opintosuorituksen opintopisteet
	,coalesce(optutk,'')  "Tutkinnon opintopisteet" --()
	, ohjauksenAla			"OKM Ohjauksen ala"
	, ekkoodi				"Erikoistumiskoulutuksen koodi"
 -- korkeakoulujen pyynnöstä, lisäkentät
	,T.opiskelijaavain    "Opiskelija-avain"
	,T.opiskeluoikeusavain  "Opiskeluoikeusavain"
	,T.opintosuoritusavain  "Opintosuoritusavain"
from #tktutk T
where 1=1
order by ht,suorpvm,koulk
;

...